Betöltés...

Székelyföld (általában)


Székely népballadák
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Ferenczes István (szerk.) / Székely Könyvtár

Ez a kötet egy szubjektív válogatás a székely népballadákból. Vállalom minden ódiumát, és nyíltan megvallom: én ebbe a kötetbe zömmel azokat a székely népballadákat válogattam be, amelyek mögött hallani véltem tündéri édesem, kicsi nagyanyám, csíkszentkirályi, született Balló Julianna varázslatos hangját, mesélőkedvét, olvasmányait, imádságait, éteri hangját, amikor a Pókainét szavalja a gaz Báthoriakról. Az ő emlékének ajánlom, s így küldöm a kedves Olvasók felé a Székely Könyvtárnak ezt a kötetét. (Ferenczes István)


Székely népmesék
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Benedek Elek / Székely Könyvtár

A rongyossá olvasott, csak néhány ceruzarajzzal illusztrált Benedek Elek-mesekönyvemet édesanyaként ismét naponta forgatom. Nem volt szívem lecserélni őt, pedig több száz válogatás jelent meg azóta. A rendszerváltás után rövid ideig úgy tűnt, hogy Cerceruska és Sárkányölő Sebestyén helyét végképp átveszik a rózsaszínű unikornisok, a szupermenek, hogy Andersen Pöttöm Pannája csak Barbie-ként adható el, hogy Hamupipőkét és Holle anyót csak Disney-rajzfilmből ismerhetjük meg, s hogy csupán lerövidített, lebutított meseváltozatokat olvashatunk a sok igénytelenül illusztrált, helyesírási hibákkal teli mesekönyvekből. De aztán fellélegezhettünk: tanúi lehettünk annak, hogyan született újjá a magyar gyermekirodalom, hogyan kerültek vissza a könyvesboltok polcaira a klasszikusok.

Erre a polcra kívánjuk elhelyezni ezt a kötetet, melybe Benedek Elek első három gyűjteményéből válogattunk 22 mesét. (Mirk Szidónia-Kata)


Acta Siculica 2010
6.900 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

A Székely Nemzeti Múzeum 2010-es évkönyve a múzeumi örökség, a természettudományok, régészet és történettudományok és a néprajz tárgyköréből közöl tanulmányokat, továbbá a múzeumi igazgató éves jelentését.A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2010 évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2009. november – 2010. október)

Múzeum és örökség

Tóth Zsuzsanna: Az Apor-kódex restaurálása (2009–2010)

Dimény Erika: A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 2009–2010-es múzeumpedagógiai foglalkozásai

Természettudományok

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Pap Sámuel” a Muzeului „Molnár István” din Cristuru Secuiesc

Petráss Katalin – Mátis Attila – Berde Lajos: Az aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) a Rétyi Nyírben

Kocs Irén: A Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűjteményében található, Székelyföldön gyűjtött ormányosalkatú bogarak fajlistája (Coleoptera: Curculionoidea)...bővebben

 


Acta Siculica 2007
4.500 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

A 2007. évi Évkönyv természettudományi, történettudományi és néprajzi tanulmányokat közöl. A kötet mintegy félszáz tanulmánya a Székelyföldhöz kötődik. A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2007 évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése 2006–2007

Muzeológia

Demeter Éva: Múzeumok határok nélkül. Természettudományos muzeológiai kapcsolatok a Kárpát-medencében

Természettudományok

Kis Boglárka – Szász Árpád – Pál Zoltán: Ásványvíz-definíciók és besorolások fejlődése. A TDS-alapú jelenlegi besorolás problémái egy észak-erdővidéki vizsgálat tükrében

Pál Zoltán – Bálint Kinga: Települési talajvíz-szennyezési mintázatok erdővidéki falvak példáján

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Nyárády Erazmus Gyula” de la Muzeul „Haáz Rezső” din Odorheiu Secuiesc

Csata Zoltán – Váncsa Éva: Didymosphenia geminata, o diatomee invazivă care periclitează ecosistemele de ape de suprafaţă

Csata Zoltán – Váncsa Éva: Contribuţii la cunoaşterea faunei de macrozoobentos din apele curgătoare din judeţul Covasna (România)...bővebben

 


Acta Siculica 2008
5.500 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2007. november – 2008. október)

Muzeológia

Demeter Éva: Kísérlet a múzeumlátogatók számának növelésére a Székely Nemzeti Múzeumban (2007-es példák, tervek a jövőre)

Természettudományok

Pál Zoltán – Kis Boglárka – Székely Borbála: Erdővidéki természetes ásványvizek fizikai-kémiai tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata földtani eredetük függvényében

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Bányai János” de la Muzeul „Haáz Rezső” din Odorheiu Secuiesc

Szász-Fejér János: A zabolai Mikes-park és fás növényei

Kocs Irén: Diószeghy László és a Székely Nemzeti Múzeum, 1934–1943...bővebben

 


"A Homoród füzes partján..."
3.200 Ft
Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről / Cseke Péter, Hála József (szerk.)

A két Homoród mente tájának és népének természeti, történeti és kulturális értékeinek bemutatására vállalkoznak e kötet szerzői, erdélyi és magyarországi kutatók és írók - természetesen a teljesség igénye nélkül. Átfogó képet rajzoltak a vidékről, figyelmet szentelve úgy múltjának és jelenének, mint társadalmának, nyelvhasználatának, népszokásainak, továbbá kitérve többek között az ott élők és a természet kapcsolatára, valamint nevezetes Homoród mentiekre is.


Székely Kalendárium 2014
1.190 Ft
Ötvös Boglárka (szerk.)

A kézdivásárhelyi Pro Press Egyesület 272 oldalas (!), igényes kivitelezésű, magas szakmai színvonalat képviselő kiadványa – tulajdonképpen a Székely Hírmondó napilap évkönyve – a szokványos kalendáriumokra jellemző, változatos tematika mellett ezúttal Székelyföld turisztikai vonzerejére összpontosít, azt népszerűsíti, kiemelt figyelmet fordítva borvizeinkre, gyógyfürdőinkre, természeti látnivalóinkra, történelmi nevezetességeinkre, műemlékeinkre. Emellett a székelyföldi gyümölcs- és szőlőtermesztéshez, szarvasmarha-tenyésztéshez szolgáltat érdekfeszítő adalékokat, megismerkedhetünk legifjabb mesemondóinkkal, a gyergyóiak Hazug Pistájával, a csíkszentmártoniak zarándok polgármesterével, az ikafalviak sajtkészítőjével, az uzoniak grófjával...bővebben


Acta Siculica 2009
5.500 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2008. november – 2009. október)

Múzeum és örökség

Boér Hunor: Egy fél évszázaddal ezelőtti kísérlet: a Székelyföld múzeumi évkönyve, 1957–1959

Bartha Zonga: Múzeumpedagógia a Székely Nemzeti Múzeumban – Éves beszámoló 2008–2009-ben megvalósult sepsiszentgyörgyi gyermekprogramokról

Dimény Erika: Múzeumpedagógia a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban – Együttműködés a múzeum és az iskolák között

Természettudományok

Szabó Miklós: Adatok a Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványkincseinek kutatásához (1956)

Vörösváry Béla: A csíktaplocai Vasfúvó-domb

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Pap Sámuel” de la Muzeul „Haáz Rezső” din Odorheiu Secuiesci...bővebben

 


A Székelyföld és városai
2.300 Ft
Pál-Antal Sándor / Erdély Emlékezete

Történelmi tanulmányok, amelyeknek témája a székely mezővárosok a fejedelemség korában. A szerző elsősorban Marosvásárhelyt és Csíkszeredát mutatja be.


Hagyományok béklyójában
4.500 Ft
Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből / Kinda István

Kötetembe azokat az erdélyi, hangsúlyosan székelyföldi gazdálkodással, hagyományos mesterségekkel, megélhetési lehetőségekkel, változó falusi életmintákkal foglalkozó, de szimbolikus versengést és közösségi konfliktusokat is elemző témákat válogattam össze, amelyek néprajzkutatói pályafutásom első évtizedét alapvetően meghatározták. A társadalomnéprajzi, kulturális antropológiai szemléltető dolgozatok a magyar és magyar anyanyelvű cigány közösségekben végzett jelenkutatás eredményei...bővebben


Népi gombászat a Székelyföldön
6.800 Ft
Zsigmond Győző

A szerző a szó tágabb értelmében foglalkozik a gombavilág és az emberi összefüggések kutatásával, mint azt például az etnomikológia atyja, R. G. Wasson tette. Zsigmond Győző munkájának kivételes eredetiségét, adatainak hitelességét, forrásértékét emelem ki. Bizonyos vagyok benne, hogy az említett szakterületek (néprajz, gombászat, nyelvészet) művelőin kívül sokan mások is érdeklődéssel és haszonnal olvassák majd, és a kötet növelni fogja a természet és a népi hagyományok iránti érdeklődők táborát. A székelység ismerete pedig mélyebbé, tartalmasabbá válik. (Péntek János)


Székelyföld története I-III. kötet
21.000 Ft
Benkő Elek - Oborni Teréz - Egyed Ákos - Hermann Gusztáv Mihály - Bárdi Nándor - Pál Judit (szerk.)

Több évi munka nyomán elkészült a háromkötetes Székelyföld története.

Az I. kötet felöleli az őstörténettől az 1562-es nagy változásokig tartó időszakot, vagyis a középkort és kora újkort tárgyalja.

A II. kötet az 1562-tól az 1867-ig tartó korszakokat, az Erdélyi fejedelemség és a Habsburg-kor, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc, valamint az abszolutizmus korát öleli fel.

A III. kötet az 1867–1918–1989-es korszakok történetével foglalkozik.

A három kötet összegezi Székelyföld történetét a megtelepedéstől az 1990-es változásokig. A szerzők a megújult történettudományi felfogás szerint kiterjesztették kutatásaikat a székely múlt legfontosabb kérdéseire. Vannak a források alapján jól meghatározható történetek, de nem kevés az úgynevezett vitatkozó tény is. S bár ezekkel kapcsolatban sok a bizonytalanság, nem maradhattak ki a munkánkból. Ilyen az első kötetből főként az eredetkérdés, valamint a letelepedés, a második kötetből a Habsburg-kor, különösen Mária Terézia és II. József politikájának értékelése, 1848-as forradalom és szabadságharc törvényeinek hatása a székely történelemre, a harmadik kötetben a dualizmus korának, valamint az 1940–1944 közti „kis magyar világ” következményeinek az értékelése.

A háromkötetes szintézis a mai, az eddiginél jóval bővebb ismeretanyag alapján készült. A mai igények szerinti nagy illusztrációs anyag s számos térkép segíti a befogadást, a történelmi korok közti tájékozódást. Reméljük, hogy sikerült tovább lépni Székelyföld történetének feltárásában, a tudományos történetírás színvonalán álló munkát alkotni s átadni a tisztelt érdeklődőknek. Nem vállalkozhatott minden ellentmondásos kérdés tisztázására, különösen, ha hiányoznak a hiteles források. A szerzők tudatában vannak annak, hogy sok még a tennivaló, de az is meggyőződésük, hogy ezek további kutatásához is segítséget, fogódzót, kiindulópontot nyújt az a munka, amelyet most vesz kézbe a tisztelt Olvasó. Egyed Ákos


Székely Kalendárium 2015
1.190 Ft
A Székely Hírmondó napilap évkönyve / Ötvös Boglárka

Akárcsak az előző évben, a megszokotthoz képest most is 32 oldallal vaskosabb a Székely Kalendárium legújabb kiadása, amely ráadásul ezúttal teljesen színes. És a színesség nem csak küllemére, hanem tematikájára is vonatkozik.A tulajdonképpeni naptár-részben időjárási kuriózumokról, népi megfigyelésekről, világ- és magyar napokról, az egyes hónapokhoz kapcsolódó gyógynövényekről, Székelyföld tizenkét mitikus helyéről olvashatnak, és székelyföldi személyiségek évforduló-naptárát is tartalmazza. Ezúttal sem hiányoznak az erdélyi gasztronómiát taglaló írások, ételreceptekkel fűszerezve, szó esik népi gyógymódokról, hagyományokról, Székelyföld legrégebbi templomairól...bővebben

 


A székely nemesség kialakulásának folyamata
1.500 Ft
Balogh Judit / Erdélyi Tudományos Füzetek

A székely társadalom a 17. század elején még jobbára azért kezdett, hogy korábbi szabadságjogait, amit összefoglaló néven kollektív nemességként említettek, visszaszerezze és megtarthassa. A kollektív nemesség minden egyes székelyre érvényes kiváltságaiból azonban éppen ebben a században bontakoztak ki azok a kiváltságok, amelyek már nem terjedtek ki a székely közösség egészére...bővebben


Autonóm magyarok?
3.200 Ft
Székelyföld változása az "ötvenes" években / Bárdi Nándor (szerk.) / Múltunk könyvek

2001-ben, a Teleki László Intézet kezdeményezésében egy kutatási program indult, a Székelyföld az ötvenes években - Magyar Autonóm Tartomány címmel. E program eredménye ez a tanulmánykötet, amely nemcsak a MAT történetének monográfiája, hanem egy, a helyi levéltári feltárásokra első ízben támaszkodó, és éppen ezért új adatokat összefüggéseket bemutató tanulmánykötet.


Az eltérített múlt
2.500 Ft
Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetéből / Hermann Gusztáv Mihály / Múltunk könyvek

A szerző elsősorban arra keresi a választ, miképpen keletkeztek, és főképpen: milyen hatással voltak ezek - a székelység történetében fontos szerepet játszó - hamisítványok a székelység történeti tudatára, illetve arra, ahogyan a román történeti kutatás kezelte a székelykérdést.


Sztálin a székelyeknél
2.980 Ft
A Magyar Autonóm Tartomány története (1952-1960) / Bottoni, Stefano / Múltunk könyvek

Az 1952 és 1960 között működő Magyar Autonóm Tartomány olyan volt, mint egy kulturális üvegház. A MAT-ban otthon érezhette magát a többségben élő magyar közösség, mivel az oktatási és kulturális intézmények, színházak, művelődési házak és néptánc csoportok kiemelkedő szerepet játszottak a magyar/székely identitástudat megőrzésében, annak ellenére, hogy ezeket a kommunista ideológiai sémák alapján működtették. 


Székely oklevéltár V.
3.300 Ft
Székely népesség-összeírások 1635 / Demény Lajos / Székely oklevéltár

Székely Oklevéltár – A székelység és a Székelyföld középkori és kora újkori múltjára vonatkozó dokumentumok gyűjteménye. 

A Székely Oklevéltár új sorozatának négy vaskos (IV-VIII.) kötete az EME legrangosabb kiadványa a történelmi források körében. A székely általános és katonai összeírások a 16-17. századi egész európai történelem párját ritkító forrásai közé tartoznak, amennyiben a népszámlálásokat megelőző korszakból településenként és azokon belül a társadalmi rétegek rendjében vették számba az egész Székelyföld családfőit vagy éppen teljes férfilakosságát. 

 

Turizmusfejlesztés Székelyföldön
3.800 Ft
(Hargita megyei szemszögből) / Horváth Alpár / Studia Terrae Siculorum

A kötet székelyföld turizmusának fejlesztését nem csupán ágazati kérdésként szemléli, illetve a fejlesztést nem településszintű szereplők, nem a központi kormányzati szereplők és nem a multinacionális tőkés társaságok szemszögéből, hanem a térségi, regionális szereplők, közösségek szemszögéből próbálja megközelíteni.


Székely oklevéltár IV.
3.300 Ft
Székely népesség-összeírások 1575-1627. / Demény Lajos / Székely oklevéltár

Székely Oklevéltár – A székelység és a Székelyföld középkori és kora újkori múltjára vonatkozó dokumentumok gyűjteménye.

A Székely Oklevéltár új sorozatának négy vaskos (IV-VIII.) kötete az EME legrangosabb kiadványa a történelmi források körében. A székely általános és katonai összeírások a 16-17. századi egész európai történelem párját ritkító forrásai közé tartoznak, amennyiben a népszámlálásokat megelőző korszakból településenként és azokon belül a társadalmi rétegek rendjében vették számba az egész Székelyföld családfőit vagy éppen teljes férfilakosságát. Részletes keresés