Betöltés...

Székelyföld (általában)


Jelképek a Székelyföldön
6.900 Ft
Címerek, pecsétek, zászlók / Mihály János (szerk.)

A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai Hargita Megye Tanácsának támogatásával 2011-ben is folytatták szimbólumtörténeti kutatásaikat. Ennek eredménye egy újabb tanulmánykötet, amelyet a kedves Olvasó most már kézbe vehet. A tizenegy tanulmány három témakörre tagolódik, címer, pecsét és zászlótörténeti írásokra. A tudományos igényességgel készült dolgozatok, egy sor kérdésben új megvilágításba helyezték és jelentősen kiegészítették a székelység által évszázadokon keresztül használt szimbólumok történetére vonatkozó ismereteinket. A munka természetesen ezzel nincs befejezve, de az elért eredményeknek köszönhetően, reméljük, hogy az Olvasót sikerült a székely szimbólumok valós történetéhez közelebb vinni.

Mihály János


Kárpáterődítések 1940-1944
2.900 Ft
Magyar katonai erődítések Kárpátalján / Szabó József János

Románia 1944. augusztus 23-án bekövetkezett átállása a tengelyhatalmak oldaláról az antifasiszta koalíció oldalára gyökeresen változtatta meg a hadászati védelem addig tervezett elképzeléseit Dél- és Közép-Kelet Európában. Még augusztus 10-én vitéz dálnoki Veress Lajos altábornagy, a kolozsvári IX. hadtest parancsnoka a Békás-szorosban tartott egy alkalmazó megbeszélést, amelyen a hadtest legfontosabb beosztásait viselő személyek mellett jelen volt von Grolman vezérőrnagy, a német Dél-Ukrajna Hadseregcsoport vezérkari főnöke is. A téma a Keleti-Kárpátok védelme volt, s részben első világháborús tapasztalatok alapján az a megállapítás született, hogy hét-nyolc hadosztállyal és a Székely Határvédelmi erőkkel - beleértve az erődszázadokat is – az ezeréves határt meg lehet védeni. Ez az elgondolás Romániával, mint szövetségessel, s nem mint a védelem hátában megjelenő ellenséggel számolt. A 2002-ben megjelent, Az Árpád-vonal, a magyar királyi honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban című könyvem ezen bővített kiadása kitér a Székelyföld körkörös erődítésére, vázlatai, térképmellékletei pontosan mutatják be a völgyzárakat. Szovjet és román források feldolgozásával árnyaltabb és pontosabb lett a kép, amely apáink, nagyapáink Kárpátokban vívott honvédő harcait mutatja be.


Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön
6.500 Ft
In memoriam Demény Lajos (1926–2010) / Tüdős S. Kinga (szerk.)

Az erdélyi magyar történetírás kiemelkedő egyénisége, a tudományos utánpótláson állandóan fáradozó, szakismereteit és tapasztalatait átadni kívánó, mindenben és mindenhol kortársait segítő embere volt korának Demény Lajos. „Ő volt a »bukaresti magyar«, aki az akkor kifelé is roppant hiatalos román akadémiai történettudományi intézetben »képviselte« magyar történetírást. Amely magyar történetírás – sőt, önmagában az, aki a magyar történelemről beszél – tudottan vörös posztó módjára ingerelte a román nacionalizmusokat” – olvashatjuk Glatz Ferenc köszöntő sorait Demény Lajos Emlékkönyvében.


Kászonszék és Háromszék néprajzos szemmel
5.900 Ft
Roediger Lajos

A Székely Nemzeti Múzeum újonnan megjelent kötete Roediger Lajos (1854–1941) több helyszínre szétszóródott népművészeti, néprajzi jellegű feljegyzéseiből, levelezéséből, nívós fénykép- és rajzanyagából nyújt válogatást. Roediger Lajos, a torjai születésű muzeológus a Bács-Kiskun Vármegyei Történelmi Társulattól került a 20. század elején Kovásznára, és bekapcsolódott a Székely Nemzeti Múzeum tudományos tevékenységébe.A kötet első részében a kászoni kiszállásai alkalmával keletkezett jelentéseit, leveleit, fotóit, rajzait ismerheti meg az olvasó: 1910–14 közt hitelesen dokumentálta Kászonaltíz- és Feltíz, Jakabfalva, Impér ház- és kaputípusait, népviseletét, szőtteseit és varrottasait, jelentéseiben kitér a Katalin kápolna, a Balázsi kúria, a nagykászoni templom, az impéri kápolna és a gyönyörű magas keresztes kászoni temetők ismertetésére is...bővebben


Katonabogár
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Czegő Zoltán / Székely Könyvtár

Székely Könyvtár 55.

Czegő Zoltán Katonabogarának cselekménye nem egy konkrét, jól beazonosítható történelmi időszakban játszódik. Ez egyfajta időtlenséget, örökérvényűséget biztosít a regénynek. Mégis, bár a falu férfilakosságával, s egyáltalán, az egész faluval történteket nem lehet pontosan kötni egy adott történelmi időponthoz, nyilvánvaló, hogy a XX. századról van szó. Arról a századról, melyben a különféle ideológiák nevében a társadalommal, vagy ha úgy tetszik, a néppel kísérletezgető Hatalom a legnagyobb romlást hozta a székely faluközösségekre.


Kivizsgálás
2.400 Ft
Írások az állam és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön, 1940-1989 / Oláh Sándor

A kötet az állam és a társadalom viszonyának „kivizsgálásáról” szólnak, két különböző történeti időszakban. Az egyik az 1940-1944 közötti székelyföldi „magyar idő”, a „kicsi magyar világ”, illetve az ezt követő négy évtized szocialista korszak.


Kós Károly Székely Nemzeti Múzeuma
4.500 Ft

A Székely Nemzeti Múzeum pompás palotája nemcsak Sepsiszentgyörgy, Erdély, hanem az egész magyar épített örökség kiemelkedő értéke. Keletkezése, története és jelene egyaránt az itt élő magyarok öntudatosságát, élni akarását bizonyítja. Azt, hogy a világ joggal kerseheti bennünk nemcsak a katonanépet, hanem a kultúrát, művészetet értő és szerető nemzetet is...bővebben


Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön
3.950 Ft
A székelykeresztúri késő középkori udvarház állatcsontleletei / Benkő Elek - Székely Attila

A szerzők Székelykeresztúron felfedezték egy nyomtalanul elpusztult középkori udvarház maradványát, melynek feltárása az 1990-es években kivételesen gazdag régészeti leletanyagot eredményezett. A középkor végén leégett kúria felszerelésének jelentős részét többéves régészeti kutatással feltárták, majd hosszadalmas múzeumi munkával restaurálták. Hatalmas mennyiségű kályhacsempe, kerámiaedény, továbbá sok fém- és üvegtárgy, valamint állatcsontok váltak kutathatóvá és bemutathatóvá. A középkori erdélyi régészetben kulcsfontosságúnak számít ez az emlékanyag. A kötet - sok fényképpel és rekonstrukciós rajzzal - bemutatja ennek kapcsán a középkori székelyföldi előkelők életét, a mezővárosi fejlődést is tárgyalva történeti áttekintést ad, és három székelykeresztúri nemesi család 15-16. századi históriáját vázolja fel. Az erdélyi reformáció helyi hullámverését is érinti.


Megmaradásunk esélyei
3.000 Ft
Dr. B. Garda Dezső (szerk.)

2004. november 12-én az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Romániai Magyar Közgazdász Társulat gyergyói fiókszervezetei konferenciát szerveztek a romániai magyar közösség sorsának az elemzésére. Közösségünk reális helyzetének, fejlődési lehetőségeinek az ismerete nélkül ugyanis nehezen lehet olyan jövőképet, fejlesztési stratégiát kialakítani, mely egyrészt a romániai magyarság, a kört leszűkítve pedig a székelység hosszú távú megmaradási lehetőségeit szolgálná. Ilyen szempontból igen sokatmondónak tűnt számunkra, Vincze Máriának, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság szakának a dékánhelyettese által szervezett helyzetfelmérés a Kászonokban...


Munkarend és hagyományőrzés a székely faluközösségben I-II. kötet
5.900 Ft
Gyergyóremete monográfiája / Garda Dezső

A könyv az előzőtől jellegében és szerkezetében is eltérő. A kötet időrendi sorrendben, kronológiai rendszerességgel mutatja be Gyergyóremete jelentősebb történelmi eseményeit. Külön fejezetek részletezik a növénytermesztés, kézművesség, kereskedelmi élet és az oktatás kérdésköreit. A könyv anyaga 1940-ig kíséri végig az általunk tanulmányozott település történetét. Napjainkig csupán az 1953-ban alakult Tejporgyár históriáját érzékeltetjük, s mindezt azért, mivel ez a vállalat nemcsak a Gyergyói-medence állattenyésztésének a fenntartását szolgálja, hanem egyben a megmaradás jelképe is.


Naplójegyzetek az 1916. évi román frontról
2.900 Ft
Hans Carossa

Hans Carrosa naplója lenyűgöző. Nem egyszerű harctéri tudósítás, hanem egy mélyen érző, humanista katonaorvos kötelességteljesítése közepette megfogalmazott gondolataiból a harcmezők futóárkaiban, fedezékeiben, óvóhelyein megszületett feljegyzések. Nem egyoldalú ábrázolások. A szerző bosnyák, bolgár, cserkesz, lengyel, magyar, német, osztrák, ukrán, román, zsidó katonákkal is találkozva, első kézből ismeri és ismerteti a háború borzalmait, szörnyűségeit, testi-lelki gyötrelmeit, a győzelem vagy a vereség mély emberi érzéseit. A napló feljegyzéseit a helyszínen, a harctéren vetette papírra. A feljegyzésekből sugárzó humánum teszi időszerűvé e mű kiadását magyar nyelven is, ugyanakkor érdekes adatokkal szolgál közelmúltunk megismeréséhez. 


Nehéz kenyér
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Kurkó Gyárfás / Székely Könyvtár

Kurkó Gyárfás egyetlen könyve, a népi memoárként meghatározható Nehéz kenyér 1949-ben jelent meg először. Irodalmi művek megjelenését illetően nem volt kedvező esztendő. Akkortájtól Romániában, akárcsak egész Kelet-Európában, a politikai látószögek hosszú időre felülírták az irodalmi szempontokat. Kurkó Gyárfás számára különösen rosszul végződött első és egyben utolsó könyve megjelenésének éve, novemberben letartóztatták és koholt vádak alapján elítélték; a börtönből csak tizenöt esztendő múlva, fizikailag és szellemileg megtörve szabadult...bővebben

 


Népi gombászat a Székelyföldön
6.800 Ft
Zsigmond Győző

A szerző a szó tágabb értelmében foglalkozik a gombavilág és az emberi összefüggések kutatásával, mint azt például az etnomikológia atyja, R. G. Wasson tette. Zsigmond Győző munkájának kivételes eredetiségét, adatainak hitelességét, forrásértékét emelem ki. Bizonyos vagyok benne, hogy az említett szakterületek (néprajz, gombászat, nyelvészet) művelőin kívül sokan mások is érdeklődéssel és haszonnal olvassák majd, és a kötet növelni fogja a természet és a népi hagyományok iránti érdeklődők táborát. A székelység ismerete pedig mélyebbé, tartalmasabbá válik. (Péntek János)


Népi növényismeret a Gyergyói-medencében
1.600 Ft
Rab János

Rab János biológus az 1970-es évek végén kezdett érdeklődni a népi növényismeret iránt. 1993-ban Pécsett megvédett doktori értekezése is (Etnobotanikus vizsgálatok Gyergyóban) ebben a témában született. Jelen könyve tizenhét év kutató- és gyűjtőmunkájának eredménye, amelyben nemcsak a gyergyói nép növényismeretébe - vadon termő és termesztett növények ezek hasznosítása az étkezési kultúrától a díszítésig és gyógyításig - nyerhet betekintést az olvasó, hanem a szerzővel együtt rácsodálkozhat a Gyergyói-medence természeti szépségeire és sajátosságaira is, amelyeknek Rab János igen jó ismerője, hiszen életének több mint – egy évtizedét Gyergyószentmiklóson töltötte.


Néprajz és toponímia
3.000 Ft
Garda Dezső

1990 tavaszán, amikor megfogalmaztam a székelyföldi egyetem létrehozásának a szükségességét, értelmiségünk többsége nevetségesnek találta az elgondolást. A Babes-Bolyai Egyetem kihelyezett tagozatainak a létrehozása Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson, majd a csíkszeredai Sapientia Egyetem megalapítása mélyreható változást jelentett értelmiségünk gondolkodásmódjában a felső oktatási intézményeink helyszínét illetően. Egyetemi intézményeink színvonala kapcsolatban van a kurzusok létezésével...


Örökségünk, a múlt
3.900 Ft
Tanulmányok és sajtócikkek Erdővidék történetéből, valamint közéleti kérdésekről / Nagybaczoni Molnár Ferenc
A könyvben található értekezések nagyobb része a kiválóságai révén... bővebben

Periplu montan - Barangolás
3.000 Ft
Borsec şi împrejurimile/ Borszék és környéke / Nicolae Bucur (szerk.) / HMKK könyvek

A fotók jó időben, jó hangulatban készült "ellesett pillanatok", amelyek esetlegességeikben is az életszerűséget sugallják, vállalva az általánosítás veszélyét. Izgalmasak és vonzóak a fényképek a Kisbeszterce völgyének kissé elfelejtett szűk világáról, ahol a Kelemen havasok zord tekintete összekacsint a Csalhó hófehér szoborszikláivaI. A csíkszeredai székhelyű Hargita Megyei Kulturális Központ szervezte második borszéki fotótábor anyagából készített színes albumban Ádám Gyula, Balázs Miklós, Barabás Zsolt, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, János Dénes, Kristó Róbert, Magyari Hunor, Nagy P. Zoltán és Szabó Attila fotóit láthatjuk, az alkotók szakmai életrajzával...bővebben


Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 I.
7.500 Ft
Székelyföld és térsége I. Kovászna megye (Függelék: A Brassó megye területére vonatkozó magyar nyelvű jelentések)

Pesty Frigyes 1864–1865-ös, az egész Magyarországra és Erdélyre kiterjedő helynévgyűjtését 1890-ben vásárolta meg a tudós özvegyétől a Magyar Nemzeti Múzeum. Itt, a később önállósuló Országos Széchényi Könyvtárban az 1960-as években a teljes anyagról mikrofilm-másolat készült. A gyűjteményből vagy az egyes településeken történt felvételek anyagából már korán hasznosítottak adatokat a kutatók, így a székelyföldieket Orbán Balázs mindjárt az adatfelvételt követően is. A gyűjtemény feldolgozásának, kiadásának helyzetét fél évtizede Hajdú Mihály összegezte.

A sorozat második kötete.

A sorozat harmadik kötete.


Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 II.
8.900 Ft
Székelyföld és térsége II. Hargita megye (Függelék: A mai moldvai megyék területére vonatkozó csíkszéki felvétel)

Pesty Frigyes 1864–1865-ös, az egész Magyarországra és Erdélyre kiterjedő helynévgyűjtését 1890-ben vásárolta meg a tudós özvegyétől a Magyar Nemzeti Múzeum. Itt, a később önállósuló Országos Széchényi Könyvtárban az 1960-as években a teljes anyagról mikrofilm-másolat készült. A gyűjteményből vagy az egyes településeken történt felvételek anyagából már korán hasznosítottak adatokat a kutatók, így a székelyföldieket Orbán Balázs mindjárt az adatfelvételt követően is. A gyűjtemény feldolgozásának, kiadásának helyzetét fél évtizede Hajdú Mihály összegezte.

A sorozat első kötete.

A sorozat harmadik kötete.


Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 III.
8.900 Ft
Székelyföld és térsége III. Maros megye (Függelék: A megye területére vonatkozó székelyföldi felvétel és a többi magyar nyelvű jelentés)

Pesty Frigyes 1864–1865-ös, az egész Magyarországra és Erdélyre kiterjedő helynévgyűjtését 1890-ben vásárolta meg a tudós özvegyétől a Magyar Nemzeti Múzeum. Itt, a később önállósuló Országos Széchényi Könyvtárban az 1960-as években a teljes anyagról mikrofilm-másolat készült. A gyűjteményből vagy az egyes településeken történt felvételek anyagából már korán hasznosítottak adatokat a kutatók, így a székelyföldieket Orbán Balázs mindjárt az adatfelvételt követően is. A gyűjtemény feldolgozásának, kiadásának helyzetét fél évtizede Hajdú Mihály összegezte.

A sorozat első kötete.

A sorozat második kötete.Részletes keresés