Betöltés...

Székelyföld (általában)


Acta Siculica 2008
5.500 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2007. november – 2008. október)

Muzeológia

Demeter Éva: Kísérlet a múzeumlátogatók számának növelésére a Székely Nemzeti Múzeumban (2007-es példák, tervek a jövőre)

Természettudományok

Pál Zoltán – Kis Boglárka – Székely Borbála: Erdővidéki természetes ásványvizek fizikai-kémiai tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata földtani eredetük függvényében

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Bányai János” de la Muzeul „Haáz Rezső” din Odorheiu Secuiesc

Szász-Fejér János: A zabolai Mikes-park és fás növényei

Kocs Irén: Diószeghy László és a Székely Nemzeti Múzeum, 1934–1943...bővebben

 


Acta Siculica 2009
5.500 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2008. november – 2009. október)

Múzeum és örökség

Boér Hunor: Egy fél évszázaddal ezelőtti kísérlet: a Székelyföld múzeumi évkönyve, 1957–1959

Bartha Zonga: Múzeumpedagógia a Székely Nemzeti Múzeumban – Éves beszámoló 2008–2009-ben megvalósult sepsiszentgyörgyi gyermekprogramokról

Dimény Erika: Múzeumpedagógia a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban – Együttműködés a múzeum és az iskolák között

Természettudományok

Szabó Miklós: Adatok a Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványkincseinek kutatásához (1956)

Vörösváry Béla: A csíktaplocai Vasfúvó-domb

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Pap Sámuel” de la Muzeul „Haáz Rezső” din Odorheiu Secuiesci...bővebben

 


Acta Siculica 2010
6.900 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

A Székely Nemzeti Múzeum 2010-es évkönyve a múzeumi örökség, a természettudományok, régészet és történettudományok és a néprajz tárgyköréből közöl tanulmányokat, továbbá a múzeumi igazgató éves jelentését.A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2010 évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2009. november – 2010. október)

Múzeum és örökség

Tóth Zsuzsanna: Az Apor-kódex restaurálása (2009–2010)

Dimény Erika: A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 2009–2010-es múzeumpedagógiai foglalkozásai

Természettudományok

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Pap Sámuel” a Muzeului „Molnár István” din Cristuru Secuiesc

Petráss Katalin – Mátis Attila – Berde Lajos: Az aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) a Rétyi Nyírben

Kocs Irén: A Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűjteményében található, Székelyföldön gyűjtött ormányosalkatú bogarak fajlistája (Coleoptera: Curculionoidea)...bővebben

 


Acta Siculica 2011
9.900 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2011 évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2010. november – 2011. október)

Természettudományok

Jánosi Csaba – Berszán József – Péter Éva: A Csomád-hegység ásványvizes fürdői

Vörösváry Gábor: Adatok a Gyergyói- és Csíki-medence kultúrflórájának ismeretéhez

Urák István – Máthé István: Csíki-medencei lápok pókjainak (Arachnida: Araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata

Régészet

Sztancs Diana-Maria – Beldiman Corneliu: Artefacte din materii dure animale aparţinând culturii Ariuşd-Cucuteni în colecţia Muzeului Naţional Secuiesc

Zăgreanu Radu Iustinian: Roman lamps in the collection of Székely National Museum...bővebben

 


Acta Siculica 2012–2013
12.900 Ft
Kinda István (főszerk.) / Székely Nemzeti Múzeum évkönyve

A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2012-2013 évkönyve

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2011. november – 2013. október)

Természettudományok

Kis Boglárka Mercedesz – Kármán Krisztina: Adatok a székelyföldi ásványvizek stabilizotóp geokémiai kutatásához

Kővári István: Kisvízi időszakok vizsgálata a Kovászna-patak felső szakaszán

Kisgyörgy Blanka: Kastélyparkjainkról

Urák István – Máthé István: A Lucs-tőzegláp pókjainak (Arachnida: Araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata

Régészet

László Attila: Székely Zoltán, a régész

Bordi Zsigmond Lóránd – Józsa Lajos: Egy elfeledett régészeti lelőhely: a miklósvár–nagymátyás-pataki telephely

Bordi Zsigmond Lóránd – Boér Laura: Adalékok a Székely Nemzeti Múzeum történetéhez: Vasady Nagy Gyula és Carl Gooss levelezése, 1876–1878

Puskás József: Adatok Kovászna megye régészeti repertóriumához I. ...bővebben

 


Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk
2.730 Ft
Gagyi József

A kötet a szerző által az elmúlt 30 évben, székelyföldi falusi környezetben tanulmányozott, a népi vallásosság, a népi hiedelmek körébe tartozó jelenségek leírását, elemzését tartalmazza, az antropológiára jellemző alkalmazott szemléleti háttér és módszertan szerint.


Autonóm magyarok?
3.200 Ft
Székelyföld változása az "ötvenes" években / Bárdi Nándor (szerk.) / Múltunk könyvek

2001-ben, a Teleki László Intézet kezdeményezésében egy kutatási program indult, a Székelyföld az ötvenes években - Magyar Autonóm Tartomány címmel. E program eredménye ez a tanulmánykötet, amely nemcsak a MAT történetének monográfiája, hanem egy, a helyi levéltári feltárásokra első ízben támaszkodó, és éppen ezért új adatokat összefüggéseket bemutató tanulmánykötet.


Az eltérített múlt
2.500 Ft
Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetéből / Hermann Gusztáv Mihály / Múltunk könyvek

A szerző elsősorban arra keresi a választ, miképpen keletkeztek, és főképpen: milyen hatással voltak ezek - a székelység történetében fontos szerepet játszó - hamisítványok a székelység történeti tudatára, illetve arra, ahogyan a román történeti kutatás kezelte a székelykérdést.


Az erdélyi székelyek földje és népe természeti, politikai, statisztikai és történelmi szempontból (1833)
4.500 Ft
Daniel G. Scheint

Sheint műve nem az első próbálkozás Székelyföld leírására, korábban, a 18. században több munka készült, amely ugyanazt a célt tűzte ki maga elé.

A könyvet a szerző az államismeret műfajába helyezte, mikor „hon- és népismeret” szerepel a címlapon, és „honismeretként” a tartalomjegyzéknek azokat a tételeit sorolja fel, melyek során a természetföldrajzi állapotokat írja le, néhol gazdaságföldrajzi megállapításokkal fűszerezve. A „második szakasz” a terület „politikai”, vagyis világi közigazgatási felosztását írja le, magyar szerzők alapján, Udvarhely, Három-, Csík, Maros és Aranyos szék sorrendben. Ehhez a fejezethez kapcsolódik a területhez található romok leírása...bővebben


Az erdővisszaadás kálváriája Székelyföldön
5.900 Ft
Becsek Garda Dezső

Az erdők visszaadásának a körülményei kevésbé ismertek. Egyesek sikerpropagandát csinálnak belőle - főleg azok, akik semmit sem tettek ez ügyben -, mások csak az erdővisszaadás hátrányait mutatják be. Az erdők visszaadása óriási nehézségekbe ütközött, s a restitúciós folyamatot főleg Hargita megyében gátolták, tudva azt, hogy itt a lakosság igen jelentős erdőterületet kell, hogy visszakapjon. 


Az ozsdolai szabó, aki megélt két világháborút
2.500 Ft
Borbáth József visszaemlékezései / Iochom István / Kaláka Könyvek

Iochom István új, sorrendben tizenötödik könyve ismét az úgynevezett valóság­irodalom világába kalauzolja az olvasót. Ehhez segítségül kéri Borbáth József néhai ozsdolai szabómester naplóját, amely a múlt század első felébe vezet vissza minket. Abba a korba, amikor két háborút és két impériumváltást, na meg a kommunizmus térhódítását is kénytelen volt megélni Székelyföld lakossága.


Az utolsó székely határőrök
2.200 Ft
Ivás István

A kötet a magyarság második világháborús történelmének alig ismert epizódját, a Székelyföld 1944-es védelmét dolgozza fel. Az egykori tizedes nem a háború nagy összefüggéseiben merül el, hanem arról mesél, amit ő és bajtársai megéltek. Szabó József János hadtörténész tanulmánnyal és számos magyarázó lábjegyzettel növelte a mű értékét és szakszerűségét. A könyv a székely határőrök számára pedig egyfajta elégtételt is jelent szenvedéseikért és áldozataikért.


Barangolás Székelyföldön
2.990 Ft
Kovászna megye - Felújított és bővített kiadás / Kisgyörgy Zoltán / Székelyföldi útikönyvek

Felemelő érzés ismerni és szeretni is szülőföldünket. Ez csak úgy lehetséges, ha valóban jól, részleteiben ismerjük – múltjában és jelenében – és lépést is tartunk egyre változó képével, sorsával. Erre vágyott a szerző már iskolás korában: kirándulni, térképet olvasni és gyűjteni, térképet szerkeszteni és később, másokkal is megismertetni azt a tájat, ahol született és ahol él. A vidék, amelyet a szerző megismertet az olvasóval a Felső- és Alsó-Háromszék, a Bodzák, Erdővidék a hozzá kapcsolódó Székföldje...

Barangolás Háromszéken Kisgyörgy Zoltánnal


Címer és pecsét a Székelyföldön
6.900 Ft
Tanulmányok / Mihály János (szerk.)

Székelyföldön, 2012-ben is folytatódtak szimbólumtörténeti kutatások. Ennek a munkának az eredménye ez az újabb kötet, amelyben összesen hét tanulmány lát napvilágot, öt olyan szerző tollából, akik szakmailag jártasak ebben a témában. Közülük hárman (Pál-Antal Sándor, Szekeres Attila István és Zepeczaner Jenő) a 2009-ben létrehozott Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai, ketten (Bernád Rita-Magdolna és Bicsok Zoltán) pedig intézményi kereten belül foglalkoznak elsősorban római katolikus plébániák pecsétjeinek. bélyegzőinek tanulmányozásával. A kötetbe szerkesztett pecsét- és címertani tanulmányok közül 2012 őszén - pontosabban november 10-én, a Magyar Tudomány Napja alkalmával...bővebben


Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból
2.800 Ft
„Nap, hold és csillagok, velem zokogjatok!” / Demeter Júlia (szerk.)

Tizenkét passiójátékot tartalmazó válogatás jegyzetekkel, modern helyesírással. A kötet 12 darab eredeti, 18. századi csíksomlyói iskoladráma szövegét tartalmazza. Az igényes kiállítású, szép kötetben a 250-300 éves drámaszövegek az eredeti szóalakokat megtartva, de mai helyesírással, magyarra fordított rendezői utasításokkal, mindenki számára közérthetően szerepelnek. (…) 


Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérése - 1940
3.900 Ft
Babucs Zoltán

Jelen kötet az egri 20. gyalogdandár erdélyi bevonulásáról szól, arról, milyen utat jártak be az egri bakák, amíg Kárpátaljáról közel félezer kilométert meneteltek, hogy a Magyar Haza újból elérkezzék a Székelyföldre. Segítségül hívtuk a levéltári és könyvészeti anyagok mellett a korabeli székely sajtót is, így képzeletben visszaröppenhetünk 1940 eufórikus szeptemberébe, amikor a székelyek határtalan lelkesedése közepette, virágesőben vonultak be az egri honvédek Csíkszeredába, Kézdivásárhelyre vagy éppen Sepsiszentgyörgyre...bővebben


Édes anyaföldem! I.
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Egy nép s egy ember története - Első kötet / Benedek Elek / Székely Könyvtár

Székely Könyvtár 52.

A magyar nemzet ezeréves életének legszomorúbb tavaszán fogtam e könyv írásába: az első fejezetek egy-két keserű kiszólását ez magyarázza. Azzal az érzéssel ültem íróasztalomhoz, hogy e könyv írói pályám utolsó könyve lesz - halálom után, ha nyilvánosságra kerül. A vörös fergeteg elviharzott, úgy tetszik, dereng a magyar ég, nem kell írásomat az asztalfiában rejtegetnem. Az ország színe előtt róhatom le régi adósságomat ama nép iránt, amely ezer évig őrizte, védte a keleti határt, s jutalma: „honját a hazában" nem leli ...


Édes anyaföldem! II.
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Egy nép s egy ember története - Második kötet / Benedek Elek / Székely Könyvtár

Székely Könyvtár 53.

2017. április 21.: sorban állok a csíkszeredai MOL töltőállomáson. Előttem a sorban húszegynéhány éves, széparcú lány. Valahonnét ismerheti a kasszásnőt, mert amíg az beolvassa a két csomag piros Marlborót és az egy db. Red Bullt, kedélyesen eldiskurálgatnak. Kiderül, hogy a lány Londonba megy a barátaival, egy kávézóban kapott állást. S mondja ezt olyan magától értetődő természetességgel, hogy szó szerint görcsbe rándul a gyomrom. Pedig – állítólag – ez a világ rendje, ez a „normális”...


Életem és a székelyföldi faipar
1.600 Ft
Visszaemlékezések 1930-2001 / Dr. László Gábor

Dr. László Gábor önéletírásában nemcsak egy személy sorsának ismertetéséről, hanem egy család történetéről van szó. No meg a székelyföldi faipar megszervezéséről. Írásának nagy érdeme, hogy nemcsak eseményeket, történéseket rögzít, hanem korszakot is jellemez, végigvezet a kommunista rendszer gazdasági elitje életvitelének jó négy évtizedén. Így belülről is megismerhetjük, úgymond kézzel tapinthatjuk a letűnt rendszert.


Erdély
3.000 Ft
Északi része és a Székelyföld

Erdély, egy évezreden át Magyarország keleti védőbástyája, Európa természeti szépségekben egyik leggazdagabb része. Népi és nyelvi tarkasága, égbenyúló havasai, zúgó fenyvesei, csobogó hegyi patakjai, gigászi hegyvonulatai Svájcra emlékeztetnek. Négy folyója szakadékok és fenyőrengetegek komor pompájában, romantikus várromok lábai előtt kanyarog. Északon a Szamos fut az Alföld felé, keletről nyugatra kanyarog a Körös, a Székelyföldön a Maros, és az Olt völgyeit körülzáró hegyvonulatok teszik változatossá a tájat. Éghajlata a vidékek szerint változó. A hegyekből védett medencékben ködmentes, derült, szelíd éghajlat az uralkodó. Részletes keresés