Betöltés...

Erdély (általában)


Határon túli magyar oktatási és nevelési intézmények adattára
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Fábri István – Fodor Szabolcs (szerk.)

2000 tavaszán vette kezdetét az az átfogó adatgyűjtés, amelynek eredményeként létrejött a Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa - Oktatási Kataszter (a továbbiakban: Oktatási Kataszter)...


Zalai honvédek Erdélyben
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940 / Molnár András - Szabó Péter

Amikor a magyar királyi honvédség alakulatai az 1940. augusztus 30-án meghozott második bécsi döntés értelmében megkezdték Észak-Erdély és a Székelyföld birtokbavételét, a 2. hadsereg III. hadtestének kötelékébe tartozó nagykanizsai 9. önálló gyalogdandár katonái a Sebes-Körös völgyében, az újonnan megállapított déli határ mentén vonultak be a visszatért területekre...


Erdély múltjáról, jelenidőben
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Száraz György / Gyorsuló idő

„A történelem a valóság tudománya. A valóság ismerete nélkül illúzió minden, amit a múltról állítunk, és ingatag a jövő, amit nélküle építünk” – idézi fel a közelmúlt egyik követésre méltó történészi alapállását Száraz György, amikor önmaga, az író, a publicista, a mindenkori gondolkodó ember számára elfogultságoktól, mítoszoktól mentes hitvallást keres...


Erdélyi rovásemlékek világa
650 Ft
Adalékok rováírásunk ismeretéhez / Ráduly János

A kötet cikkgyűjteménye az erdélyi rovásíráskutatás eredményeit mutatja be. Újabb kis cikkgyűjtemény azt kívánja jelezni, hogy lám, a rovásíráskutatás következetesen halad a maga útján, friss eredményei egyre biztosabb horizontok felé mutatnak. Az olvasatok „megtalálásával” pontosítani tudunk egyik-másik rovásemlékünk keletkezésének korát. A csíksomlyói, a berekeresztúri harmadik, és erdőszentgyörgyi felirat Árpád-kori sajátosságokat is hordoz.


Vallásosság és nemzettudat
850 Ft
Vizsgálódások Erdélyben / Gereben Ferenc - Tomka Miklós / Kerkai-könyvek

A két különálló tanulmányt tartalmazó könyvecske korunk talán legfontosabb kérdésére keresi a választ: van-e, lehet-e keresnivalója a modern világban a hagyományos értékeknek; alkalmasak-e ezek arra, hogy a modernizáció mindannyiunk által ismert káros hatásait kiküszöbölve, de legalábbis enyhítve a fejlődés kétségbevonhatatlanul pozitív folyamatait erősítsék...

 

 


Medgyes – Egykori ferences templom
900 Ft
Kovács Zsolt / Erdélyi műemlékek

A Transylvania Trust Alapítvány és a Kriterion Könyvkiadó közös kiadásában megjelenő Erdélyi műemlékek sorozat az épített örökség tájainkon még fellelhető legértékesebb emlékeit kívánja megismertetni a szélesebb körű olvasóközönséggel. A lassan negyvenedik számához közeledő füzetsorozat egyben történelmi-földrajzi turistakalauzként is szolgál az országjáróknak, hazai és külföldi turistáknak, ráébreszti a fiatalokat értékeinkre, arra, hogy mindnyájunk kötelessége ezeket megőrizni, védeni, és akár áldozatok árán is felújítani, rekonstruálni.


Radnót – Kastély
900 Ft
Kovács András / Erdélyi műemlékek

A Transylvania Trust Alapítvány és a Kriterion Könyvkiadó közös kiadásában megjelenő Erdélyi műemlékek sorozat az épített örökség tájainkon még fellelhető legértékesebb emlékeit kívánja megismertetni a szélesebb körű olvasóközönséggel. A lassan negyvenedik számához közeledő füzetsorozat egyben történelmi-földrajzi turistakalauzként is szolgál az országjáróknak, hazai és külföldi turistáknak, ráébreszti a fiatalokat értékeinkre, arra, hogy mindnyájunk kötelessége ezeket megőrizni, védeni, és akár áldozatok árán is felújítani, rekonstruálni.


Erdélyi Panteon 1.
1.200 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Erdélyi Panteon 2.
1.200 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Zrínyi és Erdély
1.200 Ft
A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel / Nagy Levente / Irodalomtörténeti füzetek

Zrínyi Miklós erdélyi politikai kapcsolatait, műveinek erdélyi percepciótörténetét vizsgálja a szerző e magas tudományos színvonalú, számos ismeretlen kéziratos forrást is felhasználó kötetében. Nyomon követhetjük Zrínyi részvételét az 1644. évi hadjáratban, képet kaphatunk a nádorválasztási küzdelmek hátteréről, Várad 1660-as ostromáról és az 1662-es országgyűlésről, melyen Zrínyi meghatározó szerepet játszott. A második fejezetben a szerző részletesen bemutatja, hogy Zrínyi eszméi hogyan hatottak az erdélyi köznemesi értelmiségi réteg (Pápai Páriz Ferenc, Vitnyédi István, Klobusitzky András és mások) gondolkodásmódjára és műveire, majd az utolsó fejezetben azt vizsgálja, hogy a Zrínyi-hagyomány hogyan élt tovább Erdélyben. A kötetet bő jegyzetanyag és névmutató teszi teljessé.


Élettudományi kutatások Erdélyben
1.300 Ft
Nagy-Tóth Ferenc, Fodorpataki László / Erdélyi Tudományos Füzetek

Nagy-Tóth Ferenc és Fodorpataki László tanulmánya az erdélyi élettudományi kutatások eddigi eredményeit leltározza és értékeli. A két szerző teszi ezt lelkiismeretes számbavétellel, nagy kitekintéssel és minden munkájukra jellemző ügyszeretettel és őszinteséggel. Így a szakmában járatlan is felmérheti mit tett az erdélyi magyar tudósok nemzedéke az élettudományok művelése terén. Sokan talán fel fogják róni a szerzőknek, hogy túl nagy teret szántak munkájukban a tudománytörténeti tények ismertetésének.


Kossuth Lajos és Erdély
1.300 Ft
Dávid Gyula, Egyed Ákos, Kötő József / Erdélyi Tudományos Füzetek

Természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a történeti ismeretek hiányosságait nem lehet könnyen megszüntetni, illetve a torzításokat - legyenek azok tudatosak vagy kevésbé tudatosak - nem lehet egyszeri fellépéssel helyreigazítani. A történeti hagyomány ápolása állandó törődést, odafigyelést kíván. Ezért 2002-ben, születésének kétszázadik évfordulóján újabb tudományos ülésen s ünnepi rendezvényen idéztük fel a nagy magyar államférfi alakját és tetteit. 


Erdélyi Panteon 3.
1.350 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos
1.400 Ft
Süli Attila

Süli Attila kötete komoly lépés abba az irányba, hogy egyszer Beöthynek teljes, kritikai életrajza szülessen. A kortársai által „ősz Bihar”-ként emlegetett, életét távollétében halálra ítélt emigránsként befejező Beöthy Ödön megérdemli ezt. Ezért is ajánlom jó szívvel a korszakkal hivatásos vagy amatőr módon foglalkozó érdeklődők figyelmébe e kötetet. (Hermann Róbert)


Katolikus kisebbség Erdélyben
1.400 Ft
Virt László / Egyházfórum Könyvei

Ez a rendhagyó történelmi mű az erdélyi, bánáti és partiumi római katolikus egyház - amely nemcsak nemzetiségi, hanem egyházi kisebbség is Romániában - eddig feltáratlan történelmét, utóbbi negyven évének küzdelmét mutatja be forrásértékűen és krónikaszerűen az üldözöttek, a kortársak és a szemtanúk vallomásai, visszaemlékezései és a korabeli dokumentumok alapján. Milyen helyzetbe került az erdélyi katolikus egyház a román politika kisebbségellenes harcai közepett? Erre a kérdésre keres választ a könyv, melyből azt is megtudhatjuk, milyen szorosan összeforrt Erdélyben az anyanyelv és a vallás kérdése, s hogyan vált a szabad vallásgyakorlás a nemzeti kisebbség megmaradásának zálogává.


Erdélyi tájakon a Bolyaiak nyomában
1.500 Ft
Oláh-Gál Róbert

Könyvünk képek és szövegek kollázsa, amelyek felvillantják, egy-egy benyomás erejéig, a két Bolyai által is látott-látogatott erdélyi tájakat, településeket és épületeket, az általuk ismert fontosabb személyiségeket. Végigkövetjük a Bolyaiak egykori életútját, születésüktől fogva, diákéveiken, munkásságukon keresztül, egészen a halálukig.


Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia
1.500 Ft
Jakubinyi György (összeállította)

Az archontológia a történelem segédtudománya. Vezető szerepet betöltő személyiségek névsorát állítja össze, feladatuk szerint. Az egyházi archontológia elsősorban a püspökök névsorát kutatja. Ezt teszi a jelen kísérlet is, talán az első erdélyi magyar egyházi archontológia-próbálkozás. A katolikus teljesség kedvéért szerepelnek benne a görög katolikus és az őkirálysági római katolikus püspökségek is. A szász evangélikus püspökség az erdélyi teljesség kedvéért szerpel (Unio Trium Nationum és a négy religio recepta).


Keletnek megnyílt kapuja
1.500 Ft
Néprajzi esszék / Tánczos Vilmos

"... a pusztulófélben lévő hagyományos népi világnak nem lehetett nyugodt lélekkel hátat fordítani. Meggondolkodtató volt mindenekelőtt, hogy az eltűnőben lévő világ kulturális értékeinek felleltározása és értelmezése különféle - gyakran kultúrán kívül álló - okok folytán nem történt meg. 


Erdély XVII-XVIII. századi építészetének forrásaiból
1.500 Ft
Kovács Zsolt (szerk.) / Sapientia Könyvek

A kötet anyaga levéltári forrásokra támaszkodó építészettörténeti vonatkozású tanulmányokból áll, amelyek a XVI-XVII. század egy-egy jelentős emlékéhez vagy személyiségéhez kapcsolódnak.  Az első tanulmány az alvinci Bethlen-kastély kiadatlan XVII-XVIII. századi ingatlanleltárát teszi közzé, a második tanulmány az Apafi család ebesfalvi kastélyának 1681-es leltárát közli, betekintést nyújtva a hanyatló Erdély utolsó fejedelmi udvarának mindennapjaiba. A következő írás egy Marosvásárhely környéki falusi templom építéstörténetéről szól, a befejező tanulmány pedig a „kincses” korát élő Kolozsvár korabeli helyrajzához közöl adatokat.


Erdély változó társadalma
1.500 Ft
1767-1821 / Csetri Elek - Imreh István

Antikvár könyv

A történelemtudományt ma rendkívül sokoldalú elvi-módszertani hatás éri. A filozófia, a lélektan, a matematika, a szociológia és sok más tudományág mind erőteljesebben követeli meg azt, hogy a história megújuljon, a maga módján egzaktabbá s így a valóságot hívebben tükrözővé váljék: tehát mennyiségi elemzésre és ellenőrizhetőségre törekedjék. A matematika segítségével a múlt, a történelem tudományosabb tükrözést remélhet, a történetírás magabiztosabbá, ellenőrzöttebbé válhat. A modellek, feltételezett konstrukciók megalkotására is lehetőséget kínálnak ezek az új kutatási eljárásmódok, amelyek tehát nemcsak alapoznak, hanem merőben új építkezésekre is sarkallnak és ezeknél a szilárdsági mutatószámok próbáját szigorúan megkövetelik. Részletes keresés