Betöltés...

Erdély (általában)


Együtt és külön
6.900 Ft
Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989-1990) / Bárdi Nándor - Gidó Attila - Novák Csaba Zoltán (szerk.)

Az 1989-es romániai forradalom viszonylag népszerű témája volt az elmúlt 25 év történeti, politológiai és szociológiai jellegű irodalmának és nem utolsósorban egyik központi kérdése lett a rendszerváltással együtt járó politikai vitáknak.Az 1989-es események magyar szemszögből történő kutatása 2010-ben indult el a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet keretében. A kutatás lezárásaként készült el az a 12 esettanulmány, amelyeket ebben a kötetben adunk közre. A cél az volt, hogy a romániai rendszerváltozásnak egy eddig kevésbé ismert oldalát – tételesen a magyar/kissebségi szerepvállalást és önszerveződést- szakszerű történeti kutatásokkal dokumentáljuk és értelmezzük. 


Életrajz
3.490 Ft
Kós Károly

„… hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten…”

Hogy kerül egy kötetbe Bánffy Miklós és Móricz Zsigmond? Kolozsvár és Konstantinápoly? A budapesti Állatkert és körösfői fatemplom? A 20. századi erdélyi emlékirat-irodalom hallatlanul izgalmas opusza a polihisztor Kós Károly önéletrajzi írása, mely a századelőtől a világháború végéig mutatja be Erdély hétköznapjait...bővebben 


Élettudományi kutatások Erdélyben
1.300 Ft
Nagy-Tóth Ferenc, Fodorpataki László / Erdélyi Tudományos Füzetek

Nagy-Tóth Ferenc és Fodorpataki László tanulmánya az erdélyi élettudományi kutatások eddigi eredményeit leltározza és értékeli. A két szerző teszi ezt lelkiismeretes számbavétellel, nagy kitekintéssel és minden munkájukra jellemző ügyszeretettel és őszinteséggel. Így a szakmában járatlan is felmérheti mit tett az erdélyi magyar tudósok nemzedéke az élettudományok művelése terén. Sokan talán fel fogják róni a szerzőknek, hogy túl nagy teret szántak munkájukban a tudománytörténeti tények ismertetésének.


Elődök nyomában kortársak közelében
3.900 Ft
Előadások, emlékezések, tanulmányok / Dávid Gyula

Nagyjából tizenöt év terméséből válogatva állt össze ez a kötet, tartalmát tekintve az erdélyi/romániai magyar irodalomhoz, egyes írókhoz-költőkhöz, az irodalmi élet meghatározó mozzanataihoz kötődő írásokból. Legtöbbjük „alkalomhoz kötve” született: előadásként hangzott el először irodalmi rendezvényeken, konferenciákon, s ezek az alkalmak némiképp meghatároztak a hangvételt is: egy valóságos közönségnek kívánták közvetíteni immár klasszikusnak számító nagyok vagy kortársak művét, az erdélyi magyar irodalmi élet egy-egy, a maga korában fontos intézményének történetét...


Emlékirataim 1914–1924
3.800 Ft
Gyalui Farkas

Gyalui Farkas eddig kéziratban maradt emlékirata az erdélyi história, közművelődés, politika-, társadalom- és irodalomtörténet szempontjából is nagyon érzékeny időszakát eleveníti meg. Még mindig nem tudunk eleget az első világháború körüli, a trianoni békekötés előtti és utáni évekről. Háromkötetesre tervezett emlékiratának talán legizgalmasabb második része maradt fenn. Eltűnt vagy lappang az 1914 előtti, a monarchia időszakát, a boldog békeidőket és az 1921 utáni, a királyi Románia teljes berendezkedését bemutató rész. (Sas Péter)


EMŰK 2013–2016 Az Erdélyi Művészeti Központ gyűjteménye
2.990 Ft
Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely 2016. május 27. – augusztus 15. / Vécsi Nagy Zoltán (szerk.)

1930-ban, a Barabás Miklós Céh alapításakor Szentimrei Jenő így összegezte az erdélyi művészek szándékát: „Erdélyit, európait s egyben mait adni, erdélyi gyökérből táplálkozva a legkorszerűbb európai színvonalra törekedni.” Az erdélyi képzőművészet történetében újra és újra megfogalmazódott egy, az önazonosság jegyében fogant erdélyi képzőművészeti gyűjtemény társadalmi szükséglete. Az Erdélyi Művészeti Központ – ahogy korábban neveztük, az Erdélyi Művészeti Múzeum – létrehozásának gondolata, ennek a szükségletnek megfelelően, szinte a rendszerváltás pillanatától a hazai művészeti élet egyik dédelgetett célja volt....


Épületek emlékezete
2.100 Ft
Nevezetes épületek Erdélyben / Kovács András / Múltidéző-zsebkönyvtár

"Különösen az 1990. évtől kezdve nyílt alkalmam, leginkább műemléki kutatások révén, a jelen kötetben szereplő, az erdélyi régiség körébe tartozó emlékek, emlékegyüttesek, többségükben templomok és kastélyok kutatására vagy legalábbis alapos megismerésére, s ezekről, amennyire a körülmények lehetővé tették, nemcsak szakmai beszámolók és tudományos közlemények, hanem szélesebb érdeklősét is kielégítő rövid összefoglalások is születtek. A műemlékvédelem nehéz feladatai ugyanis közösséget kívánnak: közösségi, társadalmi összefogás, akarat nélkül a legértékesebb műemléket sem lehet fenntartani, így felelősen gondolkodó kutatónak alapvető, azt is mondhatnánk becsületbeli kötelessége, hogy kutatásainak eredményeit leírja, s a lehetőségekhez képest minél tágabb közegben terjessze."


Érdekképviselet vagy pártpolitika?
4.500 Ft
Iratok a magyar népi szövetség történetéhez / Nagy Mihály Zoltán, Olti Ágoston / Források a romániai magyarság történetéhez

Vajon mi a különbség a lenini-sztálini nemzetiségi politika meghirdetett elvei és politikai gyakorlata között? Milyen politikai mozgástérrel rendelkezett a második világháború után hatalmi pozícióba került erdélyi magyar baloldal? Milyen szerepet töltött be a kommunista párti segédlettel megalakított Magyar Népi Szövetség a romániai magyar nemzeti közösség politikai és társadalmi integrációja esetében? Vajon mit takar a "hatalmon belül került kisebbség" fogalma? A kötetben összegyűjtött források és a bevezető tanulmány ezen kérdések megválaszolásában nyújtanak segítséget.


Erdély
3.800 Ft
Útikönyv / Farkas Zoltán – Sós Judit / Kelet-Nyugat sorozat

Középkori várkastélyok, századfordulós nagyvárosi építészet, történelmi és irodalmi emlékhelyek, mesebeli falvak, lenyűgöző természeti szépségek, tüneményes emberek – Erdély mindenki számára kínál valamit. E könyv segítségével végre bárki nekivághat Erdély felfedezésének, itt minden olyan információt megtalál, amely e vidék mai életének és múltjának megismeréséhez és az utazással járó nehézségek leküzdéséhez szükséges.


Erdély
2.990 Ft
Kultúrtörténeti vázlat / Kós Károly

Kós Károly 1929-ben írt ismeretterjesztő munkája valódi kuriózum: Kós mintegy 60 litográfia és grafika kíséretében megírta Erdély történetét a honfoglalástól a 20. századig. Mert: „A história bizonyítása szerint Erdély azoké a népeké volt, akik ezt a földet, ezt a sorsot és ezt a pszichét vállalták, és azoké lesz a jövőben, akik azt a jövőben vállalni fogják. Erdély sorsa akkor volt a legboldogabb, kultúrája akkor virágzott ki leggazdagabban és legteljesebben, amikor népei egyakarással vállalták a külön erdélyi sorsot és építették azt külön erdélyi eszükkel.”...bővebben


Erdély - pergőtűzben
2.940 Ft
Tófalvi Zoltán

Egy negyedszázad távlatából, másként látva az 1989 decemberével kezdődő romániai, erdélyi történéseket és benne a magyar kisebbség sorsát, mint azokban a sokszor egekbe emelő, máskor földbe döngölő időkben, amelyeknek igen gyakran amolyan haditudósítója volt, a szerző elérkezettnek látta az időt a számadásra... bővebben


Erdély 1848-1849
4.725 Ft
Második, bővített kiadás / Egyed Ákos

"A tartalmi bővítésnél az a cél vezetett, hogy erőteljesebben kitűnjön a forradalom igazi történelmi jelentősége, az, hogy 1848-1849 rendszerváltást jelentett, s befejező szakaszát képezte a modern, polgári magyar nemzet kialakulásának. Ezért nagyobb terjedelemben foglalkozom az 1848. évi utolsó erdélyi rendi országgyűlés törvényeivel: a jobbágyfelszabadítással, a polgári szabadságjogok elfogadásával, de azokkal a nehézségekkel is, amelyekkel a magyar politikának szembe kellett néznie." (Egyed Ákos)


Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése
1.890 Ft
Egyed Ákos / Erdély Emlékezete

Egyed Ákos könyve az utolsó erdélyi rendi országgyűlésről nyújt valósághű képet a kor dokumentumai alapján. Az utóbbi 100 évben szétszórtan megjelent okmányok itt jelennek meg először teljességükben. Az 1848. évi európai forradalmak programjában mindenhol kiemelt pontként szerepelt az országgyűlés sürgős összehívása. A forradalmak vezetői az országgyűlésektől várták a forradalmak legitimálását s az új hatalom alkotmányának kidolgozását. Nem véletlen, hogy a forradalmakat leverő régi rendszerek siettek szétkergetni az országgyűléseket, törvényeiket hatályon kívül helyezni...bővebben


Erdély aranybányászata
3.200 Ft
Auraria Romano-Dacica / Köleséri Sámuel, Font Zsuzsa (szerk.) / Kölesériana

Köleséri Sámuel (1669-1731) a császári Erdély ércbányáinak felügyelője volt. 1717-re készült el - európai tudós körökben is híressé lett - műve, az Auraria Romano-Dacica, ami magyarul először olvasható. A könyv friss régészeti feltárásokról tudósít, váratlan leleteket mutat be. Gyógyszerészeti-orvosi, geológiai, kozmogóniai fejtegetései izgalmasak. Szóba kerülnek az aranymosás és - hamisítás trükkjei, Decebál kincse, az aranyszőlő legendája, s az is, hogyan párolog föl a magmából az arany a Föld felszínébe, milyen kórságokra jó az aranytinktúra.


Erdély az ébredő Európában
3.500 Ft
Csetri Elek

A szerző csaknem fél ­év­szá­zad terméséből válogat, régebbi és újabb írásokat. Műfajilag is külön­böz­nek. Tanulmányok és forrás­közlések vagy olyan értékelések, melyeket források szövege követ. Olyan forrásokról van szó, amelyek eddig ismeretlenül, kiadatlanul az erdélyi és annak határain kívüli levéltárak és kézirattárak porosodó polcain rejtőzködtek. E munkák búvárlásában és közlésében a szerzőt régen foglalkoztató gondolat hajtotta: hogy a köz­vé­leményt az egye­temes történet és annak hazai összefüggései kérdéseivel is meg­is­mer­tesse.


Erdély az én hazám
2.950 Ft
Válogatott tanulmányok és cikkek / Kuncz Aladár

"Százhuszonöt esztendeje: 1885. december 31-én született Kuncz Aladár, akinek annak idején meghatározó szerepe volt az erdélyi magyar irodalom önmagára találásában, abban, hogy ez az irodalom - a maga regionális hagyományai mellett - igen erősen kötődött a huszadik század magyar irodalmához és a modern európai irodalom törekvéseihez. Kuncz nemcsak nagyszerű memoárjával a Fekete kolostorral írta be nevét az erdélyi irodalom mellett az egész magyar irodalom történetébe, hanem szerkesztő munkájával, irodalomszervező és kritikai tevékenységével is...


Erdély beszélő kövei
4.900 Ft
Bíró József

A kötet, Sas Péter válogatásában és szerkesztésében, átfogó és pontos képet nyújt az erdélyi barokk építészet megörökítőjéről, Bíró Józsefről.


Erdély építészete a 11-13. században
3.800 Ft
Entz Géza

Huszonhat éve forog közkézen Entz Gézának németül az Acta Historiae Artium 1968-ban megjelent XIV. köteteként ismertté vált, a 11-13. századi erdélyi építészetről írt munkája. Tudományos életünk nagy nyeresége, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület vállalta gondozását és magyar nyelvű kiadását e művészettörténeti munkának, amely Erdély korai építészetéről mind a műemlékek, mind az okleveles adatok felől közelítve átfogó és részletező leírást ad. A könyvalakban történő kiadás tisztelgésként készült a tudós előtt, aki már nem érhette meg megjelenését. Így ez az ismertetés is már csak a mester emléke előtti tisztelgés lehet a tanítvány részéről. (Dávid László)


Erdély és a szentszék a Báthoryak korában Okmánytár II (1595-1613)
4.980 Ft
Kruppa Tamás (szerk.) / Collectanea Vaticana Hungariae

A vatikáni–magyar történeti könyvsorozat e kötete forráskiadás. Eredeti, olasz és latin nyelven itáliai, főként vatikáni levéltárakból közöl kiadatlan dokumentumokat. Az iratok Erdély történelméből tárnak elénk új, izgalmas adatokat a 16—17. század fordulójáról. Báthory Zsigmond hadjáratai, válása és lemondásai, Székely Mózes és Basta csatái, dúlásai, Báthory Gábor szerencsétlen uralkodásának ismeretlen részletei pápai diplomaták tollán elevenednek meg.

Az olvasót részletes magyar nyelvű kivonatok segítik a korszak tüzetesebb megismerésében. Az eligazodást a sorozati kívánalmaknak megfelelően kötetvégi apparátus és angol összefoglaló tanulmány könnyíti meg.


Erdély históriája 1661-1711
2.500 Ft
Cserei Mihály / Téka

Azok a tények, amelyeknek megírásából és értelmezéséből kötetünk szemelvényeket tartalmaz, körülbelül három évszázaddal ezelőtt zajlottak le Erdélyben, Európának akkor - is - zaklatott vidékén.Részletes keresés