Betöltés...

Erdély (általában)


Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz...
5.900 Ft
Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Adalékok az első világháborús migráció történetéhez / L. Juhász Ilona / Notitia Historico-Ethnologica

Az első világháború ideje alatt a mai Szlovákia területére érkező erdélyi menekültek kapcsán olyan kérdésekre kerestem a választ, mint például hová érkeztek menekültek, miképpen oldották meg a helyiek az ennek kapcsán felmerült különféle problémákat/feladatokat, hogyan készítették fel a lakosságot a menekültek érkezésére, hogyan szervezték meg a fogadásukat, elszállásolásukat, étkeztetésüket, az ifjúság iskoláztatását, a magukkal hozott állatok elhelyezését, hogyan és mikor utaztak vissza otthonukba, s nem utolsósorban: mindez milyen gazdasági terheket rótt ismét a kutatott terület lakosságára és így tovább...bővebben


Aranka György Erdély-történtete
2.200 Ft
Aranka György gyűjteménye II. / Bíró Annamária (sajtó alá rendezte) / Erdélyi Tudományos Füzetek

Aranka György (1737-1817), az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság titkára és mozgatórugója volt, de íróként, költőként, fordítóként és forráskutatóként is igen jelentős tevékenységet fejtett ki, ezek a munkák azonban jórészt a mai napig kiadatlanok. E kötet több éves forráskutató munkájának és történetírói működésének eredményét tartalmazza, mellyel 1811-ben készült el a szerző. Az olvasóközönség egy szövegrekonstrukció eredményét olvashatja, melyben a székelyek története August Ludwig Schlözer állításainak cáfolatával ötvöződik, így hozva létre Aranka sajátságos Erdély-történetét.


Arisztokraták honfoglalása
3.790 Ft
Erdély újranemesítői II. / Csinta Samu

Örök kérdés, hogy a tradíció hogyan menthető át újabb korokba? Miként lehetséges úgy ápolni a múltat, hogy közben a jövő ne fusson el mellettünk? Az első kötet után újabb 4 erdélyi arisztokrata család történetén keresztül tudhatjuk meg a választ...bővebben


Autonómisták és centralisták
3.500 Ft
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (összeáll.) / Források a romániai magyarság történetéhez

Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember - 1945. március).


Az 1848-as erdélyi római katolikus egyházmegyei zsinat
1.980 Ft
Tamási Zsolt

Az 1848-as erdélyi római katolikus egyház-megyei zsinat a forradalmi hangulatban került megtartásra. A megfogalmazott javaslatok és határozatok jól tükrözik azokat a törekvéseket, amelyek végig jelen voltak a 19. századi Erdélyben, de megfogalmazásra csak ekkor kerülhettek. A kötet a zsinati munkálatok elemzésén keresztül az elvitatott egyházjogi érvényesség bizonyítása mellett bemutatja az erdélyi katolicizmusnak a klerikusok és világiak által jelzett kulcsproblémáit.


Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956-1959)
3.200 Ft
Források a romániai magyar kisebbség történetéhez

Jelen kötet egy többéves kutatómunka eredménye. Az itt közölt iratok, összefüggések döntő része nemcsak az olvasóközönség, de a szakma előtt is mindeddig ismeretlen, sőt hozzáférhetetlen volt. A könyv célja, hogy tágabb keretbe helyezze a román politikai rendszeren belül 1956 és 1959 között végbement szerkezeti és ideológiai változásokat.


Az emberfejű madár
2.680 Ft
Erdélyi magyar esszéírók 1918-2001 / Balázs Imre József (szerk.)

Az esszé az erdélyi magyar irodalom emberfejű madara. Van is, meg nincs is. Intellektuális műfaj, érvel, értekezik, kapcsolatokat létesít és elemez: gondolatokat közöl. Ezért emberfejű. Ugyanakkor felülemelkedik a gondolatközlésen, amely így szükséges, de nem elégséges feltétele a létezésnek. Nyelvileg hajlékony és elegáns: ezáltal emelkedik a puszta gondolatközlés fölé. Ezért madár. A griffmadarak, szfinxek és főnixmadarak fajtájából. Az emberarcú papagáj, az emberfejű madár és társaik léteznek, hiszen beszélünk róluk...bővebben


Az én országom
2.400 Ft
Versek Erdélyből / Jékely Zoltán

Jékely Zoltán Erdélyről szóló verseinek nyelvezete az erdélyi hagyományokból táplálkozik, igen nagy szerepet adott a régebbi magyar költészet, illetve az erdélyi magyar népnyelv szavainak és fordulatainak. Költészetében elemi természetességgel jelennek meg ezek a veszendő szavak és kifejezések, az eleitől örökbe kapott és tudatos biztonsággal használt erdélyi magyar nyelv éltető erőt jelentett.


Az erdélyi Csákyak
3.500 Ft
Papp Klára / Erdélyi Tudományos Füzetek

A monográfia bemutatja a Csáky birtokvagyon és politikai tekintély megalapozását a 17. század első felében, vizsgálja a család erdélyi ágát Csáky László visszatérésétől az erdélyi birtokokra, a az ott folytatott kapcsolatépítést, birtokszerzést és gazdálkodást a 17. század közepétől 1742-ig, a fiúág kihaltáig, majd követi a leányág törekvéseit mindaddig, míg a Csáky név, rang és birtokmegőrzés lehetőségei kimutathatóak, vagyis a 19. század közepéig.


Az erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka 1541-1690
1.900 Ft
Csetri Elek - Szabó Béla

Erdélyi fejedelmek élete, munkássága, címerei 1541-1690 között...bővebben


Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei I-VII. 3.
5.600 Ft
Jakó Zsigmond (szerk.)

Jakó Zsigmond (1916-2008) romániai magyar történész, az erdélyi tudományosság kiemelkedő művelője volt. Szerteágazó szakterületei mellett hatalmas munkát végzett a az erdélyi levéltári anyagok rendzerezése, feldolgozása területén is. Ez a kötet része ennek a munkának.


Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei I.
2.800 Ft
Jakó Zsigmond (szerk.)

Jakó Zsigmond (1916-2008) romániai magyar történész, az erdélyi tudományosság kiemelkedő művelője volt. Szerteágazó szakterületei mellett hatalmas munkát végzett a az erdélyi levéltári anyagok rendzerezése, feldolgozása területén is. Ez a kötet része ennek a munkának.


Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.
5.900 Ft   4.900 Ft
-17%
Péter H. Mária

Jelen kötet az erdélyi gyógyszerészet történetének egy fontos részét öleli fel. Péter Mária a kötetében csak a magyar vonatkozásokkal foglalkozott, mivel mind a román, mind a szász gyógyszerész-történeti adatok megtalálhatók, hozzáférhetőek. Ez a kötet emléket szeretne állítani az egykori tanítómestereiken kívül a mindennapi munkájukat lelkiismeretesen végző gyakorló gyógyszerészeknek is, akik nélkül az egészségügyben a betegek gyógyszerekkel való ellátása nem valósulhatott volna meg.


Az erdélyi Helikon képeskönyve
6.000 Ft
Marosi Ildikó

Milyen is volt az első helikoni találkozó ifjú íróinak arca s a házigazda Kemény Jánosé? Marosi Ildikó albuma mintegy 350, többnyire korabeli fotót tartalmaz, bemutatja a vécsi Helikon megalakulásának előzményeit és a helikoni találkozók történetét. A páratlan dokumentumértékű kötet lapjairól a találkozókra meghívott ötvennél több vendég portréja köszön vissza ránk, időrendi sorrendben, az első 1926-os találkozótól 1944-ig, a Helikon megszűntéig. A képeskönyv a kiadó 325. könyve. A könyv színvonalas kivitelezése a Gutenberg Műhely érdeme.


Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei
3.900 Ft
1600-1613 / Gálfi Emőke / Erdélyi történelmi adatok

Kiadványunk az 1600–1613 között vezetett káptalani jegyzőkönyvek bejegyzéseinek regesztáit, valamint a XVII. századdal bezárólag vezetett jegyzőkönyvekben, teljes szöveggel vagy tartalmi átírásban szereplő oklevelek, említések magyar nyelvű kivonatait tartalmazza. 


Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából I. kötet
4.200 Ft
(XIX-XX. század) / Csetri Elek - Egyed Ákos - Kerekes Jenő - Somai József

A Max Weber és Émile Durkhéim nevével fémjelzett társadalomtudomány a XIX. század végén azzal a nem titkolt céllal alkotta meg társadalmi elméletét, hogy általa orvosolni lehessen azokat a gondokat, amelyeket a gyors, szabad piaci fejlődés, a rohamos iparosodás (ipari forradalom) okozott a társadalomban. Véglegesen bebizonyosodott ugyanis, hogy a gazdaság nem lehet független társadalomtól. Azt is mondhatok, hogy Max Weber és társai arra törekedtek, hogy a kapitalizmus vadhajtásait lenyesegessék s a valóságos emberhez méltóbb, de ugyancsak a polgári szabadságra alapozott világ kialakulását elősegítsék.


Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából II. kötet
3.900 Ft
Egyed Ákos - Csetri Elek - Somai József

A könyv első, szerény kísérlet arra, hogy az erdélyi magyarság története új fejezettel bővüljön. A kötet olyan korábban élt erdélyi elődök írásait mutatja be, amelyekben jól felismerhetőek mind a merkantilizmus, mind a fiziokrata vagy éppen a klasszikus gazdaságtan elemei, illetve azok hatása.


Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából III. kötet
3.900 Ft
Csetri Elek - Egyed Ákos - Somai József (szerk.)

Első tanulmánykötetünk több jeles erdélyi személyiség munkásságát igyekezett feltárni, ezek mellé most újak csatlakoznak: Orbán Balázs, Kós Károly, Szentkirályi Zsigmond, Jakabffy Elemér, Gyárfás Elemér, Pethe Ferenc, Kislégi Nagy Dénes, Kovrig Béla, Oberdig József György, Nagy Miklós, Imreh István. Annál lényegesebb ennek a tanulmánykötetnek a megjelentetése, mivel a majdnem egy évszázada kisebbségbe került tudománytörténetünknek eddig sem volt elegendő, hogy ezeknek a kiemelkedő szakembereknek gazdag értéket hordozó tevékenységét elemezze, és megismertesse a jelen és jövő generációival.


Az erdélyi magyar népi tánczene
2.500 Ft
Pávai István

Pávai István Az erdélyi magyar népi tánczene című kötete először 2012. december havában jelent meg Kolozsváron a Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában. A könyvet 2013. január 23-án Kolozsváron a kiadó székházában Szenik Ilona népzenekutató, a Kolozsvári Zeneakadémia nyugalmazott egyetemi tanára mutatta be, majd február 5-én Budapesten, az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók termében került sor újabb bemutatóra, ahol Richter Pál, az intézet igazgatója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének vezetője, a kötet lektora méltatta a munkát...bővebben


Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón
1.900 Ft
Könczei Csongor (szerk.) / A sokszínűség alakzatai

A kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Tranzit Alapítváby szervezésében 2009. április 28-án megtartott Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón című konferencia az első táncelméleti és tánctörténeti kérdésekkel foglalkozó tudományos értekezletnek számított Erdélyben. A konferenciakötet a tudományos ülésszakon elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza, amelyen keresztül a szak- és érdeklődő olvasóközönség betekintést nyerhet az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány jelenlegi helyzetébe.Részletes keresés