Betöltés...

Felvidék (általában)


Hatszemközt
1.500 Ft
Tóth László

A kötet interjúi a rendszerváltás idején készültek. A szerző minden alkalommal egy szlovák és egy szlovákiai magyar írót ültetett le mikrofonja elé. Így, hármasban társalogtak a szlovák, a magyar és a szlovákiai magyar irodalomról, égető társadalmi kérdésekről, a szlovák-magyar kapcsolatokról, Közép-Európáról...


Hazám, Abszurdisztán
1.300 Ft
Grendel Lajos

Esszéi és újságcikkei Grendel Lajos irodalmi munkásságának szerves részét képezik. Írói reflexióknak is nevezhetnénk az e kötetben összegyűjtött írásait, mivel a szubjektív elem meghatározó bennük. Figyelmének középpontjában a szlovákiai magyar sorskérdések, a közép-európai térség „abszurdisztáni” vonásai és természetesen irodalmi kérdések állnak. Polemikus hangú írásaiban is úgy érvel igaza mellett, hogy tiszteli vitapartnereit, nem elítélni, hanem meggyőzni igyekszik őket.


Hazától a nemzetig
3.900 Ft
Duray Miklós

A Kárpát-medencei magyarság helyzete és esélyei a felvidéki magyar politikus írásaiból. Cikkek, elemzések, beszédek és interjúk 1990-2004 között. A rendszerváltás óta eltelt 15 év politikailag legjelentősebb írásait, beszédeit ismerhetjük meg, tematikusan szerkesztve.


Házi feladat
1.900 Ft
Regény / Nicolae Dabija

Egy moldáv falu középiskolájában a megszálló szovjet hadsereg Eminescu portréját Sztálin arcképére cseréli, a diákok azonban visszateszik a helyére a nagy román költő arcképét.Osztályfőnökük magára vállalja a tettet. Mihail Ulmut, a "nép ellenségét" a hatóságok elitélik, és a Gulágra küldik.


Hol sírjaik domborulnak
3.500 Ft
Görföl Jenő – Kovács László

A Hol sírjaik domborulnak címmű frissen megjelent, átdolgozott, bővített kiadású kötetben a Görföl Jenő–Kovács László szerzőpáros a Szlovákiában még fellelhető 1848-as honvédsírokat és emlékhelyeket dokumentálta és szedte csokorba.Ebben a könyvben a mai Szlovákia területén található emlékek összegyűjtésére és bemutatására vállalkoztak a szerzők. A pozsonyi „törvényes forradalom” helyszíneit, szereplőinek emlékeit, a politikai események, személyek, a nagy csaták emlékműveit, valamint az ország temetőiben szétszórva található honvédsírókat ismerhetik meg a könyv lapjairól, fényképeiről...bővebben

 


Hontalanok
3.400 Ft
Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945–1948/1949 – Emlékiratok, naplók, levelek, versek, novellák, egyéb írások / Tóth László (összeáll.)

Az 1945-1948 közötti esztendők a (cseh)szlovákiai magyarság történetének egyik legsúlyosabb, traumáiban és hatásaiban máig élő, sok szempontból ma is feldolgozatlan időszaka. A korabeli eseményekről azonban az 1989–1990-es társadalmi-politikai fordulatig felületes tudásunk lehetett csak. Mára szerencsére teljességgel megváltozott a helyzet. A kérdéses esztendők a szlovákiai magyarság közösségi emlékezetének szerves részei lettek, mely időszak a szóban forgó nemzeti közösség történelmének egyik legrészletesebben feltárt s feldolgozott területét képezik.


Honvágy
2.250 Ft
Szlovákiai magyar széppróza / Závada Pál (szerk.)

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a Magyarországon évtizedek óta megjelenő Szép versek és körkép antológia mintájára 2004-től minden évben közzé tesz egy-egy vers- és prózaválogatást a szlovákiai magyar szépirók előző évben megjelent alkotásaiból. Ez a 2005-ös antológia az előző év legjobb prózai munkáiból válogat...bővebben


Hullámvasút
4.400 Ft
Válogatott írások, interjúk, felszólalások 1990-2010 / Csáky Pál

Csáky Pál a szlovákiai magyar politika egyik kiemelkedő alakja, az elmúlt időszakban az MKP elnöke volt. Politikai pályájának bemutatására vállalkozik a könyv, az elmúlt húsz év írásaival, interjúival, felszólalásaival ismerhetjük meg Csáky Pál közéleti tevékenységét. Ez a könyv hű lenyomat mindenről, amiről vitázunk, ami felett elgondolkodunk, amit tettünk - s talán arról is, amit elmulasztottunk. Mindenképpen érték: gondolati, szellemi, közösségi forrásanyag.


Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez I
4.500 Ft
Popély Árpád (szerk.) / Fontes Historiae Hungarorum

A szlovákiai, illetve csehszlovákiai magyarság történetének kutatása és feldolgozása részben a szlovák, részben a magyar történetírás feladata. A tudományos alapossággal megírt feldolgozások elkészítésének egyik alapfeltétele a korabeli források feltárása és közzététele. A tudományos kutatásokat kívánja elosegíteni ez a kötet is, amely a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból ad közre válogatást...bővebben


Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez II.
4.900 Ft
Popély Árpád (szerk.) / Fontes Historiae Hungarorum

Noha a csehszlovákiai kommunista hatalomátvételtől immár 64, a rendszerváltástól pedig 23 esztendő telt el, a pártállami korszak kisebbségpolitikájának, s azon belül a kisebbségi magyar közösség útkeresésének tudományos igényű monografikus feldolgozása a mai napig várat magára. Hatványozottan érvényes ez a megállapítás a dokumentumgyűjteményünk tárgyát képező 1948 és 1956 közötti időszakra, amely a csehszlovákiai magyarság történetének talán legkevésbé feltárt, torzításokkal és elhallgatásokkal ugyanakkor egyik leginkább terhelt időszaka...bővebben


Jelek a porban I.
1.500 Ft
Lacza Éva

A szlovákiai Pátria rádió kitűnő riportere évtizedeken át készítette mélyinterjúit a szlovákiai magyar irodalom legjelesebbjeivel. Ezekből ad válogatást a kiadó két kötetben. Többek között, Tőzsér Árpád, Grendel Lajos, Bereck József, Barak László, Tóth László, Cselényi László vallanak legszemélyesebb műhelytitkaikról.


Jelek a porban II.
2.500 Ft
Lacza Éva

A kötet rendhagyó beszélgetőkönyv, melynek résztvevői: egyfelől az interjúk profi készítője, a szerkesztő és újságíró szerző, másfelől leggyakoribb beszélgetőpartnerei, az írók. Írók, költők, irodalomtörténészek, a szlovákiai irodalom színe-java. Az interjúkból, vallomásokból kikerekedő eredmény ennek megfelelően rendkívül változatos és sokszínű, ám nem kétséges: az interjúk és vallomások legkisebb közös többszöröse az irodalom, az irodalmi éket, az alkotás utolérhetetlen varázsa...bővebben


Josef Tiso
1.900 Ft
Arcképek kettős tükörben / G. Kovács László - Ivan Kamenec

A pozsonyi bíróság által kihirdetett, de valójában a csehszlovák kormány és Edvard Beneš csehszlovák államfő által kiszabott és jóváhagyott halálbüntetése Tisót a nemzeti vakhit mártírjává avatta. De a modern szlovák történelemből ezzel együtt nem lehet sem kihagyni, sem Hitler bábjaként értékelve periférikus szereplőként kezelni. A szlovák nemzeti állami önállósághoz vezető 20. századi fejlődésében a második világháború éveiben Tiso által létrehozott és vezetett első szlovák állam – mint rossz csillagzat alatt végrehajtott kísérlet – történetileg valójában többet ártott, mint használt a szlovák függetlenség eszméjének...bővebben


Képünk
2.500 Ft
Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága / Kubička Kucsera Klára (szerk.)

A szlovákiai magyar közösség képzőművészeit tömöríti a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, amely 10 éves fennállása alkalmából jubileumi kiadványban mutatkozik be alkotóikkal, s műveikkel. A kötetben a művészek szakmai életútja, kiállításaik, s munkásságuk egy-egy darabja látható-olvasható. A Társaság tíz éves tevékenységének bemutatása mellett a kiadvány végén színesben is (40 oldalon) megtekinthetjük az alkotók válogatott műveit.


Keserves nászút
3.400 Ft
Élet írta történetek / Farkas Ottó / Beszédes múlt könyvek

Farkas Ottó legújabb könyvét a Csehországba deportált szüleinek az emlékére ajánlja. Farkas Ottó azon szerzők közé tartozik, aki könyveinek történeteit nem íróasztal mögött találja ki, hanem mikrofonnal járja a vidéket és keresi a mesélőket, mai szóhasználattal élve adatközlőket. A könyvben zömében az 1947 és 1949 között Csehországba deportált felvidéki magyarok mesélik el sorsukat. Tán már közhelynek számít, de ebben a kiadványban is bizonyítást nyer, hogy az életnél nincs leleményesebb tréfamester, se nagyobb drámaíró...


Két választás Csehszlovákiában
2.500 Ft
A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása 1938–1939 / Popély Árpád

Az 1938. szeptember 29-i müncheni egyezmény nem csak a szudétanémet területek elvesztését jelentette a csehszlovák állam számára, hanem végzetes következményekkel járt az ország politikai berendezkedésére is, s döntő mértékben hozzájárult a demokratikus jogrend leépítéséhez az ún. második Cseh-Szlovák Köztársaságban. Paradox módon ekkor valósult meg Szlovákia és Kárpátalja Prága által közel húsz éven át elutasított autonómiája, s ekkor választották meg a két autonóm tartomány törvényhozását, a szlovák országgyűlést és a kárpátukrán szojmot.
 


Kifosztva és megalázva...(is)...élni kell
2.000 Ft
Életrajzfolytatás a "szocializmus" idején szerzett tapasztalatok alapján 1946-1989 / Bornemisza István

A szerző e könyvében folytatja élettörténetének a leírását ott, ahol, az "Egy letűnt világ tanúja emlékezik" és a "Három ország katonája" című könyveiben abbahagyta. Az elsőben az ifjúságát, a másodikban katonaként a háborúban átélt, mozgalmas időket örökítette meg. A második könyvében napi és helyi pontossággal tárja fel naplófeljegyzéseit, mely adatoknak történelmi jelentőségük van. A II. világháború után nem kevés bonyodalom várt a szerzőre és a családjára...


Kincses Felvidék - Highland Treasures - DVD
3.500 Ft
Hungarian State Folk Ensemble - Magyar Állami Népi Együttes / Gergely Agócs - Gábor Mihályi - Gerzson Kovács Péter

Korunkat a változás jellemzi. Változik gazdasági környezetünk, a társadalom, amiben élünk, változnak szokásaink, a kultúránk, változunk mi magunk is. Ebben az átalakuló világban nehéz kapaszkodót találni, mert – az állandónak és változatlannak hitt – hagyományhoz való viszonyunk is átalakulóban van. Nem elégszünk már meg a személyes tapasztalatok, közvetítők által vagy filmről, hangszalagról megismert folklór reprodukálásával. Keressük és megmutatjuk, amit ebből a kultúrából ma aktuálisnak, magunkra nézve érvényesnek, értékesnek tartunk, keressük, meghatározzuk és elhelyezzük magunkat a saját nyelvünkön, a mi világunkban...bővebben


Koporsó részletfizetésre
3.990 Ft
Újdonság
Farkas Ottó / Beszédes múlt könyvek

 

A régi történetek régi emlékeket idéznek fel. Kellemetleneket és szépeket. A könyv szerzőjének meséltek életükről úri kisasszonyok, egykori fényes kastélyokban szolgáló inasok, politikai üldözöttek, hazatért emigránsok egyaránt. Megtudhatjuk a könyvből, kit őrzött az államosítás után saját kastélyában indiai fehér kígyó, hogyan élt a beretkei "Vaslady", miért csak hatvan év után kaphatott anyakönyvi kivonatot egy Magyarországon élő férfi, miért lőtték szét egy határsávban tartott lakodalomban a nagybőgőt, kinek maradt adósa Gömörben Petőfi Sándor, mit ért a betyárvilágban a zsiványbecsület. 

 


Krvavý august 1968 - 1968 Véres augusztusa
2.500 Ft
„ Bez Sovietov na večné časy a nikdy ináč!” - „Örök időkre a szovjetek nélkül és soha másképp!" / Árpád Szinay

1968 Véres augusztusa „Örök időkre a szovjetek nélkül és soha másképp!" címmel írta meg emlékeit Szinay Árpád három nyelven. Szlovákul, csehül és magyarul. Miro Procházka akkori versével indít, mely még úgy vélte, mint annyian mindmáig, hogy 1945-ben a Vörös Hadsereg felszabadítóként érkezett. Szinay Árpád 1968 névtelen hőse, áldozata, résztvevője lett egy személyben. Egy végzetes estén pisztolygolyó fúrta át a mellét. Majdnem életével fizetett érte. Hogyan történt, azt maga meséli el rá jellemző stílusban. Szándéka ellenére - ahogy a legtöbb résztvevő esetében - a történelmi eseményeknek nemcsak tanúja, hanem részese lett. Nagyon kevesen akarnak áldozatok lenni. Ez csak természetes. A helyzet keresi meg az embert, vagy ő hívja ki a sorsot?

Balassa Zoltán, Felvidék.maRészletes keresés