Betöltés...

Tortoma Könyvkiadó, Barót

Cím: Rózsa utca 46. 1C/5., 525100 Baraolt / Barót, Románia
Honlap: www.tortoma.ro
Vezető: Demeter László
Telefon: +40/745/163-415
E-mail: demeterlaszlo@yahoo.com


A Tortoma Könyvkiadó 2006-ban alakult Erdővidék központjában, Baróton. Erdővidéken alakult, honnan a magyar kultúra és történelem számos nagy egyénisége származott, kik maradandót alkottak és értékteremtő munkájukkal hozzájárultak a magyar irodalom, és tudomány fejlődéséhez. Olyan erdővidéki személyiségek, mint Benedek Elek, Kriza János, Apáczai Csere János, Bölöni Farkas Sándor, Hermányi Dienes József, Benkő József, Keöpeczi Sebestyén József, Cserei Mihály tették ismertté kisebb nagyobb mértékben munkásságuk révén hazájuk Erdővidék, Székelyföld értékeit, hagyományait. E jelentős örökséget tekintve jutottunk arra az elhatározásra, hogy létrehozzuk a Tortoma Könyvkiadót azzal a szándékkal, hogy kiadványainkkal mi is hozzájáruljunk Székelyföld, Erdély értékeinek jobb megismertetéséhez. A Tortoma tető Erdővidék egyik legszebb dombja, honnan belátni az egész környéket. A Tortoma név vigyázó helyet, őrhelyet jelent. Szándékosan választottuk ezt a nevet, hogy a magunk szerény eszközeivel hozzájáruljunk értékeink "vigyázásához", kutatásához, bemutatásához.

Vőfély história
1.500 Ft
Egy évszázados vőfélykönyv Középajtáról / Kinda István (sajtó alá rend.)

A kézirat a kor ponyvakiadványiból, illetve a szakirodalomból is megismerhető lakodalmi költészet vőfélyrigmusainak variánsait tartalmazza, azokat a leggyakoribb verseket, amelyek szükségesek és legendőek voltak egy hagyományos falusi lakodalom levezetéséhez. A fiatal pár, a menyasszony és vőlegény búcsúzkodásának versei mellett megtaláljuk a lakodalmi étkek beajánlásának tréfás szövegeit (Asztalterítéskor, Levesről, Húsról), illetve a lakodalom egyes eseményeinek kommentárjait (Kárlátni való meghívás, Főkötőről, Borbevitelkor).


Tudomány és helytállás
2.500 Ft
Balás András

Ez a könyv az őseinktől örökölt vagy általunk önként keresett és vállalt kisebbségi sorsról szól. Arról, hogy miként válik a kisebbségi álláspont a legnagyszerűbb sikerek kiindulópontjává. A kisebbségi küldetés a mai idők emberéhez szóló fontos üzenet. Vajon mi a közös a székelyek, Thomas Edison, navahók, ujgurok, Albert Einstein, bosnyákok és Steve Jobs legjobb eredményeiben? A kisebbségi küldetés tudatos vállalása és néhány együtt gondolkodó társsal vagy kis csapattal tartós, a többség életét is megváltoztató sikerre jutás. 


Tenyérnyi ország
2.100 Ft
Horváth Arany

Vajon hányan emlékeznek még a magnószalag surrogására? Bizonyára kevesen. A technika mindig gyorsabban változik, mint a tartalom, a felszín, mint a lényeg. A riporter munkájának lényege változatlan, nem függ a technikától. Ő az, aki kérdez és (meg)hallgat. Egyik sem könnyű feladat. Meg kell találni a hangot idősekkel és fiatalokkal, műveltekkel és iskolázatlanokkal...


Székelykeresztúr vidékének növényzeti öröksége
5.900 Ft
Kovács J. Attila

Székelykeresztúr vidéke az Erdélyi-medence keleti peremén szerveződött népi-történelmi és természeti változatosságot hordozó tájegység, mely maga is számos egyediséget őrző kistájból áll. Falvak, települések határában a táji és egyedi adottságokat tükröző botanikai értékek és sajátosságok természetjárás során hozzáférhetővé válnak, látogathatók és megismerhetők. A sajátos ismeretbővítéshez, a szöveges részen kívül 220 fotó, 8 térkép és 143 gyalogtúra vázolása nyújt segítséget.


Székelyföld körkörös erődítése 1940–44
2.300 Ft
Szabó József János

Könyvemben a második bécsi döntés utáni négy esztendő történései közül Székelyföld katonai védelemre való felkészítését vizsgálom. Ez a könyv lényegében a 2002-ben megjelent Árpád-vonal című (Timp Kiadó) könyvemnek a folytatása, mert nem szakítható ki abból a nagy országerődítési munkálatokból, amelyet a két világháború közötti időszakban a magyar hadvezetés végzett. Az Északkeleti- és Keleti-Kárpátokban kiépített magyar erődvonal a háború kezdetére torzó maradt, mert a déli szárnyán ott volt a székelyek földje sérülékenyen körbezárva az ellenséges Romániával. Mindössze egy 70 kilométer széles „híd” kötötte össze az ország nagyobbik részével, ami igen messze volt.


Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
2.600 Ft
Roska Márton kéziratos hagyatékából / Székely Zsolt (szerk.) / Értéktár

Jelen kötetünkkel egy régi, több mint hatvan éves adósságot törlesztünk Roska Márton, a múlt század kiemelkedő régészével szemben. A tanulmányokat a szerző a Székely Nemzeti Múzeum kiadványa számára készítette, ezeket Székely Zoltán, a múzeum egykori régész igazgatója 1959-ben a Magyar Autonóm Tartomány múzeumainak tervezett közös évkönyvében szerette volna megjelentetni. Amint ismeretes, a tervezett évkönyv soha nem jelent meg. A hat tanulmány mindegyike Székelyfölddel kapcsolatos leleteket elemez és a rézkorral vagy bronzkorral foglalkozik....


Szárazajta
4.500 Ft
Második, bővített kiadás / Benkő Levente

"A sepsiszentgyörgyi Háromszék Lap- és Könyvkiadó gondozásában 1995-ben megjelent, Szárazajta című könyvem bővített, kissé átdolgozott és válogatott forrásközléssel ellátott második kiadását tartja kezében az Olvasó. Ez a munka annyiban bővült az 1995-ben megjelenthez képest, hogy az azóta eltelt évek során olyan levéltári forrásokat is sikerült feltárni, amelyek akkori kutatásaim idején, vagyis az 1990-es évek derekán (számomra) nem voltak elérhetők.


Sepsiszentgyörgy történelmi városkalauz
2.780 Ft
József Álmos / Tortoma útikönyvek

Sepsiszentgyörgy Háromszék legjelentősebb, egyben a székvárosa, 1876 és 1918 között Háromszék vármegye, 1968 óta Kovászna megye székhelye. 1880-ban Szemerját csatolták hozzá, ma Kilyén, Szotyor és Sugásfürdő is ide tartozik. 2002-ben 61 512 lakosából 46 121 magyar (74,9%) és 14 131 (22,9%) román volt.
 


REDIVIVA CHARTOPHYLAX IGENIENSIS
4.000 Ft
Az erdélyi-hegyaljai Magyarigen református közösségének története / Gudor Kund Botond

Magyarigen környéke történetének első megírása Bod Péterhez köthető, aki a Chartophylax Igeniensis című művében összegezte Hegyalja és ezen belül Magyarigen múltját. Sajnos, ezt a gyűjteményt Bod elveszett művei között tartjuk számon. Ennek érdekében jelen történelmi összefoglalónk hiánypótló szeretne lenni. Erre szükség is van, hiszen a XX. század első harmada után Magyarigen és Hegyalja magyar élete már alig fellelhető, és félő, hogy az eddig ismert események, személyek, emlékhelyek is feledésbe merülhetnek.


Népmondák a két Homoród mentén
3.500 Ft
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán néprajzkutató a Kárpát-medence számos tájegységének mondavilágát összegyűjtötte.
Jelen kötete Erdély egyik legnagyobb múltra tekintő, legnevezetesebb tájegységének, a Kis- és Nagy-Homoród mentének 705 epikus folklóralkotást közreadó kötete, így a vidék népköltészeti hagyományainak eddigi legteljesebb gyűjteménye.


Kőtől kőig
1.995 Ft
Szeben megye műemlékei és jeles helyei / Szabó M. Attila

Szeben megye a Déli-Kárpátok északi lábainál terül el páratlan természeti az Alvinc–Nagyszeben–Vöröstoronyi-szoros–Râmnicu Vâlcea között sínpár környezetben. Brassó megyével keleten, Maros megyével keleten és északon, nyugaton Fehér megyével határos, déli határát a Déli-Kárpátok (Vâlcea megye) alkotják. A megye mai szerkezete 1968-ban jött létre Nagyszeben megyeszékhellyel, városai: Medgyes, Szentágota, Felek, Nagydisznód, Kiskapus, Erzsébetváros, Vízakna, Nagytalmács. A gazdag múlttal rendelkező vidék nagy ipari, mezőgazdasági és kulturális erővel bír. A Déli-Kárpátok hegyvonulata különös vonzerővel bír a turisták számára, a térség gyógyvizekben bővelkedik (Bázna, Vízakna)...bővebben


Kisded Szótár
2.500 Ft
A bevezető tanulmányt írta dr. Egyed Emese / Baróti Szabó Dávid

Baróti elsősorban költőként vált ismertté, azonban tudományos munkásságának egy érdekes próbálkozása a nyelvgazdagítási célból született Kisded Szó-tár, melyben a ritkább magyar szavakat gyűjti össze, és magyarázza jelentésüket szinonímák és példamondatok segítségével. Műve második kiadását mint rendszeres szótári munkát adta ki 1792-ben. A kiadó 217 év után adja újra közre Baróti Szabó Dávid szótárát, dr. Egyed Emese irodalomtörténész bevezető tanulmányával.


Kinizsi Pál alakja a modern történetírás tükrében
2.900 Ft
Aigner Jenő / Értéktár

Aigner Jenő könyve kiváló szintézist ad Kinizsi Pálról, amely nemcsak tudományos szempontból képvisel magas színvonalat, összegzi korrektül ismereteinket, hanem élvezetes olvasmány is. Ezért szívesen ajánlom a történelmünk iránt érdeklődő olvasók figyelmébe....


Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész
2.200 Ft
Szekeres Attila István

Keöpeczi Sebestyén József (1878–1964) halálának félszázados évfordulójára kerül az érdeklődő kezébe e színes kiadvány. Keöpeczi Sebestyén József nevét a huszadik század Erdélyében a heraldikus szinonimájaként említették. Nem véletlenül, hisz kora legkiválóbb magyar címerfestője volt. Akad, aki méltatlanul mellőzött, tehetséges festőművészként (is) törekszik őt bemutatni. Erre semmi szükség! Festőművészünk van bőven, de címerszakértőnk kevés volt, s mindamellett, hogy Keöpeczi Sebestyén József művészettörténeti és műemlékvédelmi munkássága is számottevő, hadd kerüljön be a történelembe akként, aki volt, a legnagyobb magyar címerművészként. A Házsongárdi temető nagyjainak bemutatása során Gaál György így említi: „az utolsó nagy, európai hírű erdélyi címerfestő és heraldikus, Keöpeczi Sebestyén József ”. 


Kelet Kapuja III/4
1.190 Ft
Újdonság
Történelmi folyóirat - III. évfolyam, 4. szám / Obrusánszky Borbála (főszerkesztő)
A negyedévenként megjelenő történelmi folyóirat 2019. október - decemberi számában a... bővebben

Kelet Kapuja III/3
1.190 Ft
Történelmi folyóirat - III. évfolyam, 3. szám / Obrusánszky Borbála (főszerkesztő)

A negyedévenként megjelenő történelmi folyóirat 2019. július-szeptemberi számában a következő tanulmányok olvashatjuk:

Darkó Jenő: A "tarsosi levél" (A magyar honfoglalás időrendjéről és a források egymáshoz való viszonyáról a régebbi és újabb történeti irodalom tükrében)

Bendefy István: XXII. János pápa keleti hittérítő expedíciója

Ahmat Glasev: Alán nyom a karacsáj-balkár kultúrában

Szergej Jacenko: Planigráfia és társadalmi szerep az ősi iráni nomádok temetőiben

Radványi Béla: A II. Bolgár Cárság mint kun és mongol kliensállam a Magyar Királyság déli szomszédjaként

Benkő Mihály - Benkő István: Negyven magyar - Negyven hős

Obrusánszky Borbála: Hun és xianbei kapcsolat a Kr. u. 1-2. század folyamán

Czeglédy Katalin: A székely népnév és szócsaládja (Részletek)


Kelet Kapuja II/2
990 Ft
Történelmi folyóirat - II. évfolyam, 2. szám (2018. április – június) / Dr. Obrusánszky Borbála (főszerk.)

Tanulmányok

Halász Péter: "Mostanában nem járt erre…" Szent László királyunk emléke Moldvában             

Zaur Hasanov: A kimmer és szkíta vallásos rítusok tükröződése a régészetben                

Czeglédi Katalin: A bolgárok és a magyarok nyelvi kapcsolatairól

Horváth Lajos: Áldomás...            


Kelet Kapuja II/1
990 Ft
Történelmi folyóirat - II. évfolyam, 1. szám (2018. január – március) / Dr. Obrusánszky Borbála (főszerk.)

Tanulmányok

Harangozó Imre: Kelj fel, keresztény lélek… Újabb adalékok a moldvai magyarok karácsonyi

és újévi szokásrendjének vizsgálatához              

Ajbolat K. Kuskumbajev: Az eurázsiai lovasnomádok reflexíja vadászaton és harcban...


Kelet Kapuja I/2
990 Ft
Történelmi folyóirat - I. évfolyam, 2. szám (2017. október – december) / Dr. Obrusánszky Borbála (főszerk.)

Tanulmányok

Neparáczki Endre - Török Tibor: A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel

Obrusánszky Borbála: Jugra, Jugria és a magyar őstörténet

Erdélyi István - Benkő Mihály: A xiongnuk régészeti kutatása Mongóliában a legújabb eredmények tükrében...


Kelet Kapuja I/1
990 Ft
Történelmi folyóirat - I. évfolyam 1. szám (2017. július - szeptember) / Dr. Obrusánszky Borbála (főszerk.)

Közel két éve készülünk egy olyan tudományos folyóirat indítására, amely a magyarság eredetkérdésével foglalkozik hazai és külföldi szakértők tanulmányain keresztül. Bemutatjuk saját és rokonnépeinek nyelvi, szellemi és tárgyi örökségét a kezdetektől napjainkig. Mindehhez figyelembe kívánjuk venni a különböző tudományágak hazai és nemzetközi kutatásainak az eredményeit, köztük a történeti, régészeti, nyelvészeti, néprajzi, embertani, népzenei, genetikai stb. tudományok képviselőinek a munkáit...Részletes keresés