Betöltés...

Tortoma Könyvkiadó, Barót

Cím: Rózsa utca 46. 1C/5., 525100 Baraolt / Barót, Románia
Honlap: www.tortoma.ro
Vezető: Demeter László
Telefon: +40/745/163-415
E-mail: demeterlaszlo@yahoo.com


A Tortoma Könyvkiadó 2006-ban alakult Erdővidék központjában, Baróton. Erdővidéken alakult, honnan a magyar kultúra és történelem számos nagy egyénisége származott, kik maradandót alkottak és értékteremtő munkájukkal hozzájárultak a magyar irodalom, és tudomány fejlődéséhez. Olyan erdővidéki személyiségek, mint Benedek Elek, Kriza János, Apáczai Csere János, Bölöni Farkas Sándor, Hermányi Dienes József, Benkő József, Keöpeczi Sebestyén József, Cserei Mihály tették ismertté kisebb nagyobb mértékben munkásságuk révén hazájuk Erdővidék, Székelyföld értékeit, hagyományait. E jelentős örökséget tekintve jutottunk arra az elhatározásra, hogy létrehozzuk a Tortoma Könyvkiadót azzal a szándékkal, hogy kiadványainkkal mi is hozzájáruljunk Székelyföld, Erdély értékeinek jobb megismertetéséhez. A Tortoma tető Erdővidék egyik legszebb dombja, honnan belátni az egész környéket. A Tortoma név vigyázó helyet, őrhelyet jelent. Szándékosan választottuk ezt a nevet, hogy a magunk szerény eszközeivel hozzájáruljunk értékeink "vigyázásához", kutatásához, bemutatásához.

Kisded Szótár
2.500 Ft
A bevezető tanulmányt írta dr. Egyed Emese / Baróti Szabó Dávid

Baróti elsősorban költőként vált ismertté, azonban tudományos munkásságának egy érdekes próbálkozása a nyelvgazdagítási célból született Kisded Szó-tár, melyben a ritkább magyar szavakat gyűjti össze, és magyarázza jelentésüket szinonímák és példamondatok segítségével. Műve második kiadását mint rendszeres szótári munkát adta ki 1792-ben. A kiadó 217 év után adja újra közre Baróti Szabó Dávid szótárát, dr. Egyed Emese irodalomtörténész bevezető tanulmányával.


Népmondák a két Homoród mentén
3.500 Ft
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán néprajzkutató a Kárpát-medence számos tájegységének mondavilágát összegyűjtötte.
Jelen kötete Erdély egyik legnagyobb múltra tekintő, legnevezetesebb tájegységének, a Kis- és Nagy-Homoród mentének 705 epikus folklóralkotást közreadó kötete, így a vidék népköltészeti hagyományainak eddigi legteljesebb gyűjteménye.


Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban
2.700 Ft
Varga Ferenc naplóját sajtó alá rendezte, az előszót, a tanulmányt és a jegyzeteket írta: Illésfalvi Péter / Varga Ferenc

Varga Ferenc 1941 és 1944 között a Magyar Királyi Honvédség tartalékos zászlósaként teljesített szolgálatot egy olyan különleges tüzéralakulatnál, amelyet fegyverzete és felszerelése alkalmassá tett a hegyek közt megvívandó harcra. Az észak-erdélyi Beszterce városában és környékén töltött katonaidejének főbb állomásait és harctéri élményeit naplójába is lejegyezte, s az túlélve az elmúlt fél évszázadot, most kerül először a nagyközönség elé.


Benedek Elek
1.100 Ft
Szabó Zsolt / Híres Emberek

A kiadványban rövid áttekintést kapunk Benedek Elek életéről, családjáról, közéleti és irodalmi tevékenységéről.


Harangoskönyv
3.150 Ft
Tornyok magasában Erdélyben / Kisgyörgy Zoltán

Mindennapi életünket, falvakon és városon, évszázadokon át, a harangok szava igazgatta. Így hát megszámlálhatatlan szállal kapcsolódnak mindennapjainkhoz. Jelezték-jelzik az évek múlását, óév teltét, újév kezdetét. Templomba, lélekművelésre hívják az embereket mindenütt a keresztények által lakott területeken. Közel állnak mihozzánk, emberekhez: jót, vagy éppen rosszat jelez kongásuk számunkra. 


Honvédnévkönyv
2.100 Ft
Sepsiszentgyörgyiek 1848-1849-ben / Demeter Lajos - Demeter László

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc sepsiszentgyörgyi, valamint a váro­sához kötődő 927 résztvevőjének életrajzi adatai tartalmazó honvéd-névkönyv a teljesség igényével készült, bár még számos adat, név és életrajzi adat kerülhet elő későbbi kutatások során. Olyan témakör ez, amelyet nem lehet teljesen befejezni, végérvényesen lezárni, mert folyamatosan kerülnek elő újabb és újabb adatok. A kézirat ennek ellenére megérett a közlésre, mert a jelentősebb levéltári és nyomtatott forrásokat maradéktalanul átnézésre kerültek, beépítették e kötetbe, több száz egyéb forrást is áttekintettek, felhasználtak ebben a munkában.


Vőfély história
1.500 Ft
Egy évszázados vőfélykönyv Középajtáról / Kinda István (sajtó alá rend.)

A kézirat a kor ponyvakiadványiból, illetve a szakirodalomból is megismerhető lakodalmi költészet vőfélyrigmusainak variánsait tartalmazza, azokat a leggyakoribb verseket, amelyek szükségesek és legendőek voltak egy hagyományos falusi lakodalom levezetéséhez. A fiatal pár, a menyasszony és vőlegény búcsúzkodásának versei mellett megtaláljuk a lakodalmi étkek beajánlásának tréfás szövegeit (Asztalterítéskor, Levesről, Húsról), illetve a lakodalom egyes eseményeinek kommentárjait (Kárlátni való meghívás, Főkötőről, Borbevitelkor).


Az eltűnt gyulafehérvári református egyházmegye és egyházi közösségei
5.000 Ft
Inquisitoria Dioceseos Alba-Carolinensis Reformatae Relatoria (1754) / Gudor Kund Botond / Erdélyi egyháztörténeti könyvek

Az egykori Gyulafehérvári Református Egyházmegye (később Károlyfehérvári Egyházmegye) gyülekezeteiből mára csak 3 nagyobb közösség – egyházközség tekinthető életképesnek: Vajasd, Gyulafehérvár és részben Tövis. Nem pusztán a történelem fintora, hogy egykori gazdag közösségeink a reformáció után lassan elvesztették magyar lakosságukat, vagyonukat, templomaikat, helyi majd regionális identitásukat. A Gyulafehérvári Református Egyházmegye volt az, ahol az etnikai asszimiláció, kivándorlás és kiöregedés ijesztő képlete nem csak elméleti szinten maradt. A legkorábbi – egyházmegyei közösségeket érintő – összeírás 1658-ban a tatárjárás után született, amelyet 1663-ban tettek közre.


Kelet Kapuja I/1
990 Ft
Történelmi folyóirat - I. évfolyam 1. szám (2017. július - szeptember) / Dr. Obrusánszky Borbála (főszerk.)

Közel két éve készülünk egy olyan tudományos folyóirat indítására, amely a magyarság eredetkérdésével foglalkozik hazai és külföldi szakértők tanulmányain keresztül. Bemutatjuk saját és rokonnépeinek nyelvi, szellemi és tárgyi örökségét a kezdetektől napjainkig. Mindehhez figyelembe kívánjuk venni a különböző tudományágak hazai és nemzetközi kutatásainak az eredményeit, köztük a történeti, régészeti, nyelvészeti, néprajzi, embertani, népzenei, genetikai stb. tudományok képviselőinek a munkáit...


A nagybaconi református templom
900 Ft
Fehér János

A Tortoma Kiadó Híres Helyek sorozatának 2. kötete, amelyben a nagybaconi reformátum templom történetét, építészetét ismerhetjük meg, gazdag színes képanyaggal. Híres helyek felcímmel a műemlék- és építészettörténetben jártas szerzővel kezdte bemutatni Erdővidék – de a továbbiakban bizonyára Háromszék más tájainak – egyedi értékű, az épített örökséghez tartozó műemlék épületeit. A szerző forrásai eredetiek, jobbára a helybeli egyházközség irattári adataira, valamint a templom múltjára vonatkozó tájékoztató könyvészetre támaszkodik.


Háromszék élő kincsei
2.800 Ft
Kászoni Zoltán

Kászoni Zoltán a háromszéki táj alapos ismerője. Természetvédő vadász és horgászó halbiológus, aki a természeti értékek megőrzéséért fáradozik. Könyvében a háromszéki állatvilág rejtelmeibe vezeti olvasóját, azzal a szándékkal, hogy a természetes életközösség kincseit megőrizze és a jövőnek továbbadja.


Szárazajta
4.500 Ft
Második, bővített kiadás / Benkő Levente

"A sepsiszentgyörgyi Háromszék Lap- és Könyvkiadó gondozásában 1995-ben megjelent, Szárazajta című könyvem bővített, kissé átdolgozott és válogatott forrásközléssel ellátott második kiadását tartja kezében az Olvasó. Ez a munka annyiban bővült az 1995-ben megjelenthez képest, hogy az azóta eltelt évek során olyan levéltári forrásokat is sikerült feltárni, amelyek akkori kutatásaim idején, vagyis az 1990-es évek derekán (számomra) nem voltak elérhetők.


Erdővidéki túrautak
3.500 Ft
Lőrincz Sándor / Tortoma útikönyvek
  • 250 oldal
  • 30 túraút, 31 térkép, közel 200 színes fénykép

Benedek Eleknek tulajdonítják azt a mondást, hogy: Isten minket ide, a tenyerére vett. És ez a tenyér Erdővidék. Valóban mi erdővidékiek is így érezhetjük, érezzük, hogy csodálatos helyen lakunk, páratlan örökség birtokában vagyunk, és ha mi megtartjuk ezt a földet, akkor ez a föld is megtart minket.

Erdővidék három jelentős kinccsel rendelkezik: gazdag épített öröksége van, páratlan természeti környezetben fekszik, és a magyar történelem és kultúra számos nagy személyisége származik innen. Mindhárom olyan értékünk, mely a múltban gyökerezve erőt ad a jelenben és reményt a jövőbe. (Demeter László)


Kassa
4.990 Ft
Történelmi városkalauz / Balassa Zoltán / Tortoma útikönyvek

Balassa Zoltán Kassa című útikönyve a leghitelesebb városkalauz 1941 óta.

Kassa a maga 240 000 lakosával Szlovákia második legnagyobb városa, kerületi és járási székhely, egyetemi város, római katolikus érseki, görögkatolikus egyházmegyei (exarchátus) és a nagymihálykassai eparchia székhelye, fontos közlekedési csomópont és kulturális, valamint jelentős ipari központ. Legfontosabb ipari létesítménye a US Steel. A város 22 önkormányzati egységre oszlik, amelyek élén polgármester és helyi önkormányzati testület áll. Kassát főpolgármester irányítja összvárosi önkormányzattal. A város magyar neve a legrégebbi (Cassa, 1230). Majd latinul tűnik föl a forrásokban (1388: Cassouia) és németül (Kaschau; 1324: Casschaw), később szláv neve is előbukkan (1441: Kossicze). Lengyelül Koszyce, horvátul Kašava, oroszul Kosicy (Кошицы).


REDIVIVA CHARTOPHYLAX IGENIENSIS
4.000 Ft
Az erdélyi-hegyaljai Magyarigen református közösségének története / Gudor Kund Botond

Magyarigen környéke történetének első megírása Bod Péterhez köthető, aki a Chartophylax Igeniensis című művében összegezte Hegyalja és ezen belül Magyarigen múltját. Sajnos, ezt a gyűjteményt Bod elveszett művei között tartjuk számon. Ennek érdekében jelen történelmi összefoglalónk hiánypótló szeretne lenni. Erre szükség is van, hiszen a XX. század első harmada után Magyarigen és Hegyalja magyar élete már alig fellelhető, és félő, hogy az eddig ismert események, személyek, emlékhelyek is feledésbe merülhetnek.


A kézdivásárhelyi református templom
780 Ft
Csáki Árpád / Híres helyek

Kézdivásárhely négyötöd része és református temploma is elpusztult az 1834-es tűzvészben. A vonatkozó levéltári iratok maradéktalan megsemmisülésére hivatkozva a hely- és egyháztörténet méltatlanul kevés figyelmet szentelt a kézdivásárhelyi református egyház múltjának, pedig az a fejedelemségkori Székelyföld egyik legjelentősebb hitközsége volt. Iskolája uzoni Béldi Pál főkirálybíró (1621–1679) támogatásával jó eséllyel indult az udvarhelyivel párhuzamosan a jelentősebb gimnáziumok sorába való felzárkózás útjára...bővebben


A székelyek rövid képes története
2.990 Ft
Egyed Ákos

A székelyek földjéről és népéről könyvtárnyi irodalom született napjainkig. Tudományos, ismeretterjesztő, de áltudományos kötetek egész sora is tárgyalja a székelyek történetét, különböző szerzők különféle elméleteket dolgoztak ki e nép eredetéről és különböző szemszögből ismertetik annak történetét. Az utóbbi időben örvendetes módon ismét fokozódott a Székelyföld iránti érdeklődés...bővebben

 


Sepsiszentgyörgy történelmi városkalauz
2.780 Ft
József Álmos / Tortoma útikönyvek

Sepsiszentgyörgy Háromszék legjelentősebb, egyben a székvárosa, 1876 és 1918 között Háromszék vármegye, 1968 óta Kovászna megye székhelye. 1880-ban Szemerját csatolták hozzá, ma Kilyén, Szotyor és Sugásfürdő is ide tartozik. 2002-ben 61 512 lakosából 46 121 magyar (74,9%) és 14 131 (22,9%) román volt.
 


Benkő József, az erdővidéki polihisztor
1.690 Ft
Kolumbán Vilmos József / Híres Emberek

Középajtai és árkosi Benkő József (Bardóc, 1740. december 20. – Középajta, 1814. december 28.) református lelkész, teológus, botanikus, történetíró, nyelvész. A felvilágosodás korszakának elején élt tudós egyaránt eredményes művelője volt a társadalom- és a természettudományoknak. Fő műve, a Transsilvania, a korabeli Erdély leírása, a művelődéstörténet, a néprajztudomány és a családtörténet máig használt forrásmunkája, amely az államismereti iskola módszerével vizsgálja az erdélyi társadalom anyagi és szellemi életét...bővebben


Kőtől kőig
1.995 Ft
Szeben megye műemlékei és jeles helyei / Szabó M. Attila

Szeben megye a Déli-Kárpátok északi lábainál terül el páratlan természeti az Alvinc–Nagyszeben–Vöröstoronyi-szoros–Râmnicu Vâlcea között sínpár környezetben. Brassó megyével keleten, Maros megyével keleten és északon, nyugaton Fehér megyével határos, déli határát a Déli-Kárpátok (Vâlcea megye) alkotják. A megye mai szerkezete 1968-ban jött létre Nagyszeben megyeszékhellyel, városai: Medgyes, Szentágota, Felek, Nagydisznód, Kiskapus, Erzsébetváros, Vízakna, Nagytalmács. A gazdag múlttal rendelkező vidék nagy ipari, mezőgazdasági és kulturális erővel bír. A Déli-Kárpátok hegyvonulata különös vonzerővel bír a turisták számára, a térség gyógyvizekben bővelkedik (Bázna, Vízakna)...bővebbenRészletes keresés