Betöltés...

Tortoma Könyvkiadó, Barót

Cím: Rózsa utca 46. 1C/5., 525100 Baraolt / Barót, Románia
Honlap: www.tortoma.ro
Vezető: Demeter László
Telefon: +40/745/163-415
E-mail: demeterlaszlo@yahoo.com


A Tortoma Könyvkiadó 2006-ban alakult Erdővidék központjában, Baróton. Erdővidéken alakult, honnan a magyar kultúra és történelem számos nagy egyénisége származott, kik maradandót alkottak és értékteremtő munkájukkal hozzájárultak a magyar irodalom, és tudomány fejlődéséhez. Olyan erdővidéki személyiségek, mint Benedek Elek, Kriza János, Apáczai Csere János, Bölöni Farkas Sándor, Hermányi Dienes József, Benkő József, Keöpeczi Sebestyén József, Cserei Mihály tették ismertté kisebb nagyobb mértékben munkásságuk révén hazájuk Erdővidék, Székelyföld értékeit, hagyományait. E jelentős örökséget tekintve jutottunk arra az elhatározásra, hogy létrehozzuk a Tortoma Könyvkiadót azzal a szándékkal, hogy kiadványainkkal mi is hozzájáruljunk Székelyföld, Erdély értékeinek jobb megismertetéséhez. A Tortoma tető Erdővidék egyik legszebb dombja, honnan belátni az egész környéket. A Tortoma név vigyázó helyet, őrhelyet jelent. Szándékosan választottuk ezt a nevet, hogy a magunk szerény eszközeivel hozzájáruljunk értékeink "vigyázásához", kutatásához, bemutatásához.

100 Erdővidéki recept, több mint 100 erdővidéki háziasszony
5.990 Ft
Balázs Melinda, Gecse Ágnes

Erdővidék a természeti kincsek, a gazdag épített örökség földje, a magyar kultúra és történelem jeles személyiségeinek szülőföldje, a mélyen gyökerező székely-magyar hagyományos, és annak a székely-magyar közösségnek a földje, melynek tagjai mindezt a gazdag örökséget létrehozták, formálták, gyarapították és napjainkig megőrizték, továbbadják a következő nemzedékeknek.


A kézdivásárhelyi református templom
780 Ft
Csáki Árpád / Híres helyek

Kézdivásárhely négyötöd része és református temploma is elpusztult az 1834-es tűzvészben. A vonatkozó levéltári iratok maradéktalan megsemmisülésére hivatkozva a hely- és egyháztörténet méltatlanul kevés figyelmet szentelt a kézdivásárhelyi református egyház múltjának, pedig az a fejedelemségkori Székelyföld egyik legjelentősebb hitközsége volt. Iskolája uzoni Béldi Pál főkirálybíró (1621–1679) támogatásával jó eséllyel indult az udvarhelyivel párhuzamosan a jelentősebb gimnáziumok sorába való felzárkózás útjára...bővebben


A nagybaconi református templom
900 Ft
Fehér János

A Tortoma Kiadó Híres Helyek sorozatának 2. kötete, amelyben a nagybaconi reformátum templom történetét, építészetét ismerhetjük meg, gazdag színes képanyaggal. Híres helyek felcímmel a műemlék- és építészettörténetben jártas szerzővel kezdte bemutatni Erdővidék – de a továbbiakban bizonyára Háromszék más tájainak – egyedi értékű, az épített örökséghez tartozó műemlék épületeit. A szerző forrásai eredetiek, jobbára a helybeli egyházközség irattári adataira, valamint a templom múltjára vonatkozó tájékoztató könyvészetre támaszkodik.


A székelyek rövid képes története
2.990 Ft
Egyed Ákos

A székelyek földjéről és népéről könyvtárnyi irodalom született napjainkig. Tudományos, ismeretterjesztő, de áltudományos kötetek egész sora is tárgyalja a székelyek történetét, különböző szerzők különféle elméleteket dolgoztak ki e nép eredetéről és különböző szemszögből ismertetik annak történetét. Az utóbbi időben örvendetes módon ismét fokozódott a Székelyföld iránti érdeklődés...bővebben

 


A világégés hadszínterein
2.500 Ft
Bondor Vilmos

A huszadik század két nagy világégése során a magyar honvédség tisztjei és legénysége számos hadszíntéren küzdöttek számukra idegen, vélt, esetenként valós célokért. A második világháború idején amennyiben a „doni poklot”, vagy a brjanszki erdőségben zajló kegyetlen partizánháborút szerencsésen túlélték, könnyen előfordulhatott, hogy hazájuk védelmében is fegyvert kellett fogniuk. Ezt a küzdelmes utat járta be jelen visszaemlékezés szerzője, Bondor Vilmos magyar királyi főhadnagy is, akinek megpróbáltatásai a háború befejeztével korántsem értek véget...bővebben

 


Ablak Erdővidékre
3.100 Ft
Sylvester Lajos

A kötetből kiválasztott írások többek között a szinte az enyészeté lett bodvaji vashámorról, Kisbaconról, az Erdővidék gyöngyszemének mondott Vargyasról és a Gaál Mózes Köz­művelődési Egyesületről szólnak. Ezekhez kapcsolódóan a szerző életének a Benedek Elek-emlékház avatásától a véczeri emlékmű állításáig tartó szakaszát felidézve világított rá Váry O. Péter újságíró és Demeter László muzeológus, hogy Sylvester Lajos alsócsernátoni létére mennyire kötődött az általa is különleges értékűnek tartott tájegységhez, Erdővidékhez. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy e kötet megszületéséhez elég volt az egyszeri felkérés, s két hét múlva már a kiadónál volt a kézirat – nem akkor kellett megírnia, több évtized terméséből meríthetett...bővebben


Az eltűnt gyulafehérvári református egyházmegye és egyházi közösségei
5.000 Ft
Inquisitoria Dioceseos Alba-Carolinensis Reformatae Relatoria (1754) / Gudor Kund Botond / Erdélyi egyháztörténeti könyvek

Az egykori Gyulafehérvári Református Egyházmegye (később Károlyfehérvári Egyházmegye) gyülekezeteiből mára csak 3 nagyobb közösség – egyházközség tekinthető életképesnek: Vajasd, Gyulafehérvár és részben Tövis. Nem pusztán a történelem fintora, hogy egykori gazdag közösségeink a reformáció után lassan elvesztették magyar lakosságukat, vagyonukat, templomaikat, helyi majd regionális identitásukat. A Gyulafehérvári Református Egyházmegye volt az, ahol az etnikai asszimiláció, kivándorlás és kiöregedés ijesztő képlete nem csak elméleti szinten maradt. A legkorábbi – egyházmegyei közösségeket érintő – összeírás 1658-ban a tatárjárás után született, amelyet 1663-ban tettek közre.


Bajtársaimmal a fronton - 1914-1918
3.900 Ft
A könyv 3D-s képeket tartalmaz / Kováts István

Id. Kováts István a nagy háború forgatagában mintegy 400 fényképet és több sztereófotót készített, igyekezett megragadni a háború különböző arcait, leginkább katonatársait, a lövészárkok hangulatát, a fegyvernyugvások idején szórakozó katonákat, az elfoglalt településeket örökítette meg...


Benedek Elek
1.100 Ft
Szabó Zsolt / Híres Emberek

A kiadványban rövid áttekintést kapunk Benedek Elek életéről, családjáról, közéleti és irodalmi tevékenységéről.


Benkő József, az erdővidéki polihisztor
1.690 Ft
Kolumbán Vilmos József / Híres Emberek

Középajtai és árkosi Benkő József (Bardóc, 1740. december 20. – Középajta, 1814. december 28.) református lelkész, teológus, botanikus, történetíró, nyelvész. A felvilágosodás korszakának elején élt tudós egyaránt eredményes művelője volt a társadalom- és a természettudományoknak. Fő műve, a Transsilvania, a korabeli Erdély leírása, a művelődéstörténet, a néprajztudomány és a családtörténet máig használt forrásmunkája, amely az államismereti iskola módszerével vizsgálja az erdélyi társadalom anyagi és szellemi életét...bővebben


Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos
1.400 Ft
Süli Attila

Süli Attila kötete komoly lépés abba az irányba, hogy egyszer Beöthynek teljes, kritikai életrajza szülessen. A kortársai által „ősz Bihar”-ként emlegetett, életét távollétében halálra ítélt emigránsként befejező Beöthy Ödön megérdemli ezt. Ezért is ajánlom jó szívvel a korszakkal hivatásos vagy amatőr módon foglalkozó érdeklődők figyelmébe e kötetet. (Hermann Róbert)


Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban
2.700 Ft
Varga Ferenc naplóját sajtó alá rendezte, az előszót, a tanulmányt és a jegyzeteket írta: Illésfalvi Péter / Varga Ferenc

Varga Ferenc 1941 és 1944 között a Magyar Királyi Honvédség tartalékos zászlósaként teljesített szolgálatot egy olyan különleges tüzéralakulatnál, amelyet fegyverzete és felszerelése alkalmassá tett a hegyek közt megvívandó harcra. Az észak-erdélyi Beszterce városában és környékén töltött katonaidejének főbb állomásait és harctéri élményeit naplójába is lejegyezte, s az túlélve az elmúlt fél évszázadot, most kerül először a nagyközönség elé.


Bevonulás Háromszékre 1940
3.990 Ft
József Álmos

1940 szeptemberének elején euforikus hangulat uralkodott a területben és lélekszámban nagyobbodott Magyar Királyságban, a kormányzó és a honvédség tekintélye valósággal az egekig emelkedett. Az észak-erdélyi városok és falvak magyar ajkú lakossága, különösen a Székelyföld színmagyar tömbje, kitörő lelkesedéssel, könnyekig megható fogadtatással, diadalkapuval és virágesővel, nemzetiszín zászlókkal és feldíszített épületekkel, szívüket-Ielküket magyar ünneplőbe öltöztetve várták a bevonuló honvédeket, akik úgy érezhették magukat, mint egykoron Csaba királyfi hazatérő, győzedelmes katonái...bővebben


Bodosi Dániel
4.200 Ft
Banner Zoltán

Bodosi Dániel baróti képzőművész munkásságát bemutató képzőművészeti album. Bodosi Dániel a székely festőiskola második nemzedékén belül egyedülálló ellentmondás képviselője és feloldója: miközben talán a legkövetkezetesebben ragaszkodik egy tájegység természeti, társadalmi és kulturális valóságához – Ő jutott legmesszebb e földhöz tapadt paraszti lét jelenségeinek egyetemes emberi mondanivalók, értékek, törekvések kifejezésére alkalmas felnagyításában, átértelmezésében, gyakorlatilag: a Való transzcendentális vetületének a megvillantásában és átélésében...bővebben


Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérése - 1940
3.900 Ft
Babucs Zoltán

Jelen kötet az egri 20. gyalogdandár erdélyi bevonulásáról szól, arról, milyen utat jártak be az egri bakák, amíg Kárpátaljáról közel félezer kilométert meneteltek, hogy a Magyar Haza újból elérkezzék a Székelyföldre. Segítségül hívtuk a levéltári és könyvészeti anyagok mellett a korabeli székely sajtót is, így képzeletben visszaröppenhetünk 1940 eufórikus szeptemberébe, amikor a székelyek határtalan lelkesedése közepette, virágesőben vonultak be az egri honvédek Csíkszeredába, Kézdivásárhelyre vagy éppen Sepsiszentgyörgyre...bővebben


Erdélyi bevonulás, 1940
5.490 Ft
Illésfalvi Péter - Dr. Szabó Péter

Hetven éve, 1940. szeptember 5-13. között, a második bécsi döntés következtében Észak-Erdélyt és a Székelyföldet birtokba vette a magyar honvédség. Az erdélyi magyarság mindenhol kitörő lelkesedéssel fogadta a bevonuló honvédeket. A baróti Tortoma Könyvkiadó az évfordulóra egy az eseményhez méltó kötettel emlékezik. Az Illésfalvi Péter és Szabó Péter budapesti hadtörténészek által írt és szerkesztett több mint 200 oldalas, igényesen kialakított, gazdagon illusztrált kötet olvasói a szemtanúk emlékezete, a korabeli hadiokmányok, egy értékelő tanulmány, illetve egykorú sajtóhíradások és helyszíni felvételek által ismerkedhetnek meg a magyarság számára oly fontos eseményről.


Európa ura, Attila
2.890 Ft
Obrusánszky Borbála

Obrusánszky Borbála a magyar krónikai hagyományokra támaszkodva, továbbá latin és görög források alapján, lépésről-lépésre haladva kutatja, dolgozza, tárja fel, ezt a – legfinomabban fogalmazva – tabu-fejezetét a hun-szkita-magyar őstörténetnek.

Vajon miért van az, hogy a magyar krónikák történelmünk e fejezetét leíró részeit nem ismerik, nem kutatják, nem tanítják...bővebben

 

 


Fegyver alatt
3.990 Ft
Az ungvári magyar királyi 24-ik hadosztályban 1944-1945 / Hidvégi Lajos

A hadtörténelmi tanulmányok nem sok teret szentelnek az 1. magyar hadsereg mozgásának. Bizonyára eljön egyszer az a korszak, amikor szakdolgozatok, regények, drámák és az önéletrajzok méltatják majd ezeket az eseményeket...


Harangoskönyv
3.150 Ft
Tornyok magasában Erdélyben / Kisgyörgy Zoltán

Mindennapi életünket, falvakon és városon, évszázadokon át, a harangok szava igazgatta. Így hát megszámlálhatatlan szállal kapcsolódnak mindennapjainkhoz. Jelezték-jelzik az évek múlását, óév teltét, újév kezdetét. Templomba, lélekművelésre hívják az embereket mindenütt a keresztények által lakott területeken. Közel állnak mihozzánk, emberekhez: jót, vagy éppen rosszat jelez kongásuk számunkra. 


Háromszék élő kincsei
2.800 Ft
Kászoni Zoltán

Kászoni Zoltán a háromszéki táj alapos ismerője. Természetvédő vadász és horgászó halbiológus, aki a természeti értékek megőrzéséért fáradozik. Könyvében a háromszéki állatvilág rejtelmeibe vezeti olvasóját, azzal a szándékkal, hogy a természetes életközösség kincseit megőrizze és a jövőnek továbbadja.Részletes keresés