Betöltés...

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta

Cím: Posta utca 18, 24400 Senta / Zenta, Szerbia
Honlap: www.vmmi.org
Vezető: Varga Tamás
Telefon: +381/24/816-390
E-mail: info@vmmi.org


A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet létrehozása azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelzi, amelyek immár a délvidéki magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazzák, s új minőséget jelentenek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek célja a nemzeti közösségünket már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű, kulturális szerveződésekkel és esernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol a közeljövőben nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), felvállalni ennek a munkának az irányítását, segítését az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel. Az Intézet általános feladatai: délvidéki magyar könyv-, kép- és levéltári gyűjtemény, ún. dokumentációs központ kialakítása (Bibliotheca Hungarica); országos információs adatbank működtetése, szakmai információk gyűjtése, közérdekű felhasználásának elősegítése; magyar közművelődési információs hálózat működtetése; a kulturális értékek társadalmi hatásának, a művelődési intézmények változásának vizsgálata, a művelődő közösségek tevékenységének elemzése, ezek fejlődését szolgáló kísérletek végzése; közművelődési szakemberek képzése és továbbképzése; kulturális közösségfejlesztő, településfejlesztő tevékenységek elősegítése; a Délvidéki művelődési portál (www.vmmi.org.yu) gondozása; a feladatkörébe tartozó területeken anyaországi és nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Örök partunk
2.400 Ft   1.920 Ft
-20%
Versek / Balogh István

Versek.


Pacsér
5.000 Ft
történelme, dalai, szótára és más emlékei a múltból + CD melléklet / Pénovátz Antal

Egy falumonográfiát tart kezében az olvasó, amely a vegyes népességű bácskai település, Pacsér történelméről és magyar lakosainak népi műveltségéről, elsősorban nyelvéről, népdal- és néprajzi ismereteiről szándékozik számot adni. A kötet sajátossága az emlékezés és a mentés. A sorok közül azonban az is kiviláglik, hogy a holnapért mindig - és olykor igen keservesen - meg kellett küzdeni...


Pasztorál
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Verseskötet CD melléklettel / Sziveri János

Alig néhány esztendeig lehettem otthon valahol. Földönfutó volt, helyét kereső vándordiák, zabolátlan írástudó, nagybeteg bujdosó. Egy bánáti faluból indult, s végül Budapestre érkezett meghalni. Köbül egyetlen állomás, ahol a helyét meglelte volna: Újvidék, de inkább spirituális otthon volt az is, az általa négy évig főszerkesztett Új Symposion szellemi köre, az irodalmi szocietás, első versesköteteinek aurája. Menesztették, s nem volt képes asszisztálni saját szellemi-erkölcsi kivégzéséhez. Sziveri János számára harmincegynéhány évesen lényegében lezárult a világi élet, a társadalomnak nevezett szervezete is cserben hagyta. A vers maradt. (Reményi József Tamás) 


Radnóti Miklós költészete
3.200 Ft
Bori Imre

A kötet tisztelgés a Radnóti-centenárium jegyében a 80 évvel ezelőtt született neves irodalmár emléke és a csaknem fél évszázaddal ezelőtt készült mű időszerűsége és korszerűsége előtt.


Régió Európában: a Vajdaság
2.700 Ft
Irodalom, nemzet, régió - Tanulmányok és kritikák / Pomogáts Béla

Pomogáts Béla felvidéki és erdélyi hasonló témájú kötetei után ezúttal a délvidéki vonatkozású írásait is elolvashatjuk egy csokorba szedve. Megvizsgálja a nemzet és irodalom kérdését, a hagyományok értékmegőrző szerepét, majd időben haladva tekinti végig a vajdasági vonatozású irodalom történetét. A klasszikusok...


Sorsok, emberek, nem mindennapi életek
3.200 Ft   2.560 Ft
-20%
Vallomások / Pénovátz Antal / Emlékezet (VMMI)

Három emberi sorsról olvashat a kötetet kezében tartó olvasó. Egy pacséri, egy Pacsérról az Óperenciás-tengeren túlra és egy – nem egészen olyan messziről, de azért mégis – idegenből erre a vidékre, pontosabban a Pacsérral szomszédos Bácskossuthfalvára került ember életéről. Az első két történet igazándiból a XX. század első felében élt bácskai szegény emberek, a két kezük erejére támaszkodó napszámosok mindennapjait örökíti meg, bepillantást engedve vidékünk akkori gazdasági és társadalmi viszonyaiba. A harmadik élettörténet nem a kétkeziek világába kalaluzol el bennünket. Sokkal inkább az azt elhagyók, a XIX. század végén azt feledni vágyók, a minden, még becstelenség árán is felfelé kapaszkodók világába. Érdekes tanúságokat vonhat le magának, aki az élettörténeteket figyelmesen végigolvassa. (A szerző)


Szennyes diadal
3.990 Ft   3.192 Ft
-20%
Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben / Pintér József

A Bácskában az 1944-es hatalomváltást követően végrehajtott véres magyarellenes megtorlások feltárásában ez idáig „fehér foltnak” számított a Szenttamáson és környékén történtek dokumentálása. Az utókornak e – lényegében objektív okokra visszavezethető – mulasztását igyekszik könyvével pótolni Pintér József helytörténész, aki az 1990-es évek közepétől kutatja a témát, és amely a szerző kitartó, aprólékos, minden mozzanatra kiterjedő kutatómunkájának a gyümölcse.

A kötet bevezető részében a szerző – széles körű szakirodalomra támaszkodva – bemutatja Szenttamás történetét a kezdetektől. A szerb–magyar együttélés neuralgikus történelmi eseményeit – mint amilyenek 1848-49 történései, a két világháború közötti, illetve az 1941 és 1944 közötti időszak – különös részletességgel tárgyalja, hiszen – nem alaptalanul – ezekben véli felfedezni a „feszültségek gyökereit”

Molnár Tibor


Tájkép- és portrévázlatok Zenta honlapjára
2.400 Ft
Egybegyűjtött írások / Szeli István

A kötet a szerző egybegyűjtött írásait tartalmazza, melyek témája mind szorosan kötődik Zentához. Zentai szerb és magyar írók portréit ismerhetjük meg, festők és egyéb meghatározó személyek életéről, munkásságáról kapunk képet. Thurzó Lajos, Zágon István, Majtényi Mihály, Benes József - hogy csak néhányat említsünk a nevek közül. Az írások érintik a zentai csatát, népi anekdotákat, a Tiszát és a tájköltészetet. Aki szeretné jobban megismerni ezt a délvidéki várost, múltját, kultúrtörténetét, jelenét, azoknak kiváló olvasmányt nyújt Szeli István sokoldalú munkássága.


Tollrajzok
3.990 Ft   3.192 Ft
-20%
Barangolások délvidéki képzőművészekkel / Péter László

Péter László grafikusművész ősei al-dunai székelyek. Ő maga Székelykevén született, és ott is nőtt föl. Családos emberként költözött Magyarországra, de szülőföldjéhez mindig hű maradt. Nemcsak a családi kötődések révén maradt hűséges - nem mintha az nem lenne elegendő egy emberi életre -, hanem egész közösségünkhöz ragaszkodik. Ez az odafigyelés, szeretetteljes számontartás sugárzik minden tettéből, gesztusából, művészi alkotásaiból, emberi tartásából. És írásaiból is. Péter László 2010 óta írja folyamatosan a Magyar Szó Üveggolyó mellékletének Tollrajz című képzőművészeti rovatát...bővebben


Torzóban maradt életmű
2.500 Ft   2.000 Ft
-20%
Naplójegyzetek, versek / Markulik József

Magasság 186 cm, szélesség 105 cm, önsúly kb. 100 kg, teherbíró képesség igen alacsony, fogyasztás minimális. Csantavéren születtem az év legszebb havában, régen. Valamivel később, 1952-ben szakképesítést szereztem a fényképészszakmában. Ezt követően 1959-ben Szarajevóban elvégeztem az Iparművészeti Középiskolát (monumentális festészeti szak), majd 1967-ben az újvidéki Pedagógiai Főiskolán diplomáztam. Idestova negyed évszázada a csantavéri általános iskolában szenvedek. Azon szerencsésebb emberek közé tartozom, akik nem tudnak írni, de van mondanivalójuk. Érdeklődésem középpontjában nem a szín, a forma vagy a vonal áll, hanem a művészet. Ezért nem vagyok se festő, se szobrász, se grafikus.


Tragikomédia
2.000 Ft
Nagy Nándor

Ha valaki egy munkát, hivatást több mint öt évtizeden át napi gyakorisággal művel, akkor az illető személye és tevékenysége is figyelmet érdemel. És ha az a valaki történetesen újságíró, akkor tudatában van annak is, hogy munkájának természete és terméke szorosan kötődik a mulandósághoz. (…) Ebbe a könyvbe Nagy Nándor hetvenkét szövege került abból a körülbelül ezer rádiós és sajtójegyzetből, amely jórészt az elmúlt tíz év „termése”. (Miklós Csongor)


Túl a Tiszán Innen - 2 CD
3.500 Ft   2.800 Ft
-20%
Nem füstöl a zentaji gyár kéménye / Mezei Szilárd

Élő népzenének is nevezhetnénk a válogatást, amely változatos hangzást és tartalmat nyújt a hallgatóságnak. Örvendetes kitűnő zenészektől, más zenekari megfogalmazásban, izgalmas improvizációkkal átszőve felfedezni népdalaink helyi, vajdasági változatait. Közös kiindulási pontunk a Mezei Szilárd, Túl a Tiszán Innen zenekarral az egyszólamú, egyszerű szerkezetű, vokális, általában négysoros dalaink népszerűsítése, amelybe ez a formáció új színt hozott. Köszönet érte.

Juhász Gyula, népzenész, VMMI népzenei munkatársa


Udvaros az enyészetben
2.400 Ft   1.920 Ft
-20%
Cs. Simon István

A nemrég elhunyt neves irodalmár és publicista kötetben olvasható írásaiból szinte tudományos pontossággal felállítható a Délvidék jelenlegi népességcseréjének kor- és kórképe. Láthatjuk az elnéptelenedést, a pusztulást, majd a lakóhelyek eltűnését. Cs Simon István írásaiban ez a leépülés több szinten tükröződik: magának a tájnak az elvadulásában, sivárrá válásában, beleértve a romhalmazzá vált lakóhelyeket, középületeket, gazdasági létesítményeket; másrészt az emberi sorsok távlatalanná válását.


Új partok felé
2.500 Ft
Kisebbségi útkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918–1923) / Dévavári Zoltán

Monográfiám a délvidéki magyarság első világháborút követő éveit dolgozza fel 1921-től, az állampolgári jogoknak a jugoszláviai magyar kisebbségre történő kiterjesztéséről, azaz kisebbségi stratégiájuk, kiútkeresésük első időszakától politikai aktivitásuk első kísérletéig, az 1923-as választásokig. (a szerző)


Utak
3.980 Ft   3.184 Ft
-20%
1980-1990 / Vékás János

A kötetben szereplő tizenhárom interjú a második Jugoszlávia megalakulásának körülményeire és előzményeire összpontosít. Tizenhárom vajdasági értelmiségi mélyinterjúját olvashatjuk, amiből a korabeli Jugoszlávia társadalma, és a vajdasági magyarok helyzete is körvonalazódik. A kiadványhoz CD-melléklet tartozik az interjúk hanganyagával.


Utak 2.
4.500 Ft   3.600 Ft
-20%
Interjúk és társadalomtörténeti portrék - CD melléklettel / Vékás János

Az 1980 és 1990 között készült interjúk az akkori szemléletmódjáról tanúskodnak mind a kérdezettnek, mind a kérdezőnek. Csak kisebb, kimondottan stiláris jellegű módosításokat, végeztem törzsszövegen, hellyel-közzel lábjegyzetben fűztem hozzá magyarázatot ott, ahol ma már ennek szükségét éreztem...bővebben


Vajdasági magyar áldozatok tömegsírjainak helymeghatározása
2.100 Ft
Kaszás Angéla - Nagy Abonyi Péter (szerk.)

Az 1944-45-ben a Vajdaságban/Délvidéken lejátszódott véres dráma, amelynek csúcspontját az ideológiai és nemzetiségi alapon - elsősorban a németek és a magyarok ellen - végrehajtott tömeggyilkosságok képezték, több ezer áldozatot követelt. Joggal nevezhetjük őket ártatlan áldozatoknak, hiszen zömük valóban nem követte el a számlájára írt, neki tulajdonított bűncselekményeket...bővebben


Zenta céhes ipara 1872-ig
2.400 Ft
Pejin Attila

Pejin Attila zentai helytörténész, a zentai múzeum igazgatója, több helytörténeti munka szerzője. Jelen kötete a céhes ipar megjelenésétől kezdődően dolgozza fel a bácskai város iparostörténetét. A céhek megjelenése, felvirágzása, az aranykor, majd a lassú halódás éveit mutatja be, céhdokumentumok, céhalapszabályok, iparosösszeírások kíséretében.


Zentától Hollywoodig
3.200 Ft
Tóth István szobrászművész életútja / Domány Katalin

A zentai születésű szobrászművész, Tóth István munkásságát ismerhetjük meg a kiadványban. Életének legfőbb állomásai: Zenta és Budapest, Róma és Caracas, Los Angeles és Zenta. Műveit és életútjának állomásait fekete-fehér fotókon keresztül láthatjuk, majd kiállítási katalógusait olvashatjuk.Részletes keresés