Betöltés...

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta

Cím: Posta utca 18, 24400 Senta / Zenta, Szerbia
Honlap: www.vmmi.org
Vezető: Varga Tamás
Telefon: +381/24/816-390
E-mail: info@vmmi.org


A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet létrehozása azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelzi, amelyek immár a délvidéki magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazzák, s új minőséget jelentenek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek célja a nemzeti közösségünket már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű, kulturális szerveződésekkel és esernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol a közeljövőben nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), felvállalni ennek a munkának az irányítását, segítését az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel. Az Intézet általános feladatai: délvidéki magyar könyv-, kép- és levéltári gyűjtemény, ún. dokumentációs központ kialakítása (Bibliotheca Hungarica); országos információs adatbank működtetése, szakmai információk gyűjtése, közérdekű felhasználásának elősegítése; magyar közművelődési információs hálózat működtetése; a kulturális értékek társadalmi hatásának, a művelődési intézmények változásának vizsgálata, a művelődő közösségek tevékenységének elemzése, ezek fejlődését szolgáló kísérletek végzése; közművelődési szakemberek képzése és továbbképzése; kulturális közösségfejlesztő, településfejlesztő tevékenységek elősegítése; a Délvidéki művelődési portál (www.vmmi.org.yu) gondozása; a feladatkörébe tartozó területeken anyaországi és nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Bennünk élő múltjaink
4.500 Ft
Történelmi tudat - kulturális emlékezet / Papp Richárd, Szarka László (szerk.)

A kötet a 2007. november 2-4-én Történelmi tudat - kulturális emlékezet címmel a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet által közösen Zentán megszervezett tudományos tanácskozás előadásainak szerkesztett szövegeit tartalmazza.


Bizonyítás egyszerű utakon
3.400 Ft   2.720 Ft
-20%
Draskóczy Ede válogatott írásai / Draskóczy Ede (szerk. Mák Ferenc) / Délvidéki Soroló

Draskóczy Ede (1891-1945) óbecsei ügyvéd, lapszerkesztő, kisebbségi politikus, a délvidéki magyar irodalmi és művelődési élet fáradhatatlan szervezője 120 évvel ezelőtt született Makón.


Csoda és csoroszlya
2.400 Ft
Önéletírás / Kovačevné Fehér Ilona / Emlékezet (VMMI)

Mire volt jó mégis a föld? Arra, hogy megutáltassa velünk a paraszti életet. A szüleinknek sohase kellett mondani: „Tanuljatok, gyerekek!" Tettük mi azt magunktól is. Akármilyen szakma, csak ne földműves! Egyedül szegény apámnak kellett kitartani a földnél haláláig. Mind a négyünket kiiskoláztatott, egyikünk se lépett a nyomába. Vagy mégis? Azt hiszem, én igen. Csak közbeesett egy harmincéves szünet. Mert amit eddig a földről leírtam, az mind igaz. De az is valós, amit ezután írok le: mit jelent nekem valójában a föld. Mindent!


Dohányos falu
2.900 Ft
Lábadi Károly

Bácsgyulafalva (Telečka) története nem nyúlik vissza az ókorig, a közékori históriák is hallgatnak róla, hiszen nyoma sem volt akkor a Telecskai-dombokon épült településnek. Az Alföld derékig érő fűtengerét, a gyomnövények irdatlan erdejét éppen százharminc évvel ezelőtt kezdte irtani emberi kéz. Sok száz, sok ezer munkáskezet tört fel a szerszámok nyele addig, amíg a mai település helyén megszelídült a puszta, a gilicetövis benőtte földek búzát, kukoricát kezdtek teremni. S mennyi veríték árán futottak végig az alig hullámzó dombokon az első dohánysorok! A Temesközből származó dohánykertész-telepesek már akkor hittek abban, hogy ez a növény az új falunak jólétet biztosíthat. Nem csalódtak. A dohány építette föl a falut. Eredményesen zárult a harc a pusztával… A kötet egy telepes falu szorgalmas és kitartó népéről és a sok-sok munkával járó dohánykereskedésről szól.


Domi-dalok
2.900 Ft
Verseskötet CD-melléklettel / Domonkos István / VersZene

Domonkos István Ókéren született és Jugoszláviában nőt fel. A szabadkai tanítóképzőben tanult és az 1960-as években Tolnai Ottóval és másokkal együtt a vajdasági magyar irodalom kiemelkedő műhelye, az akkor induló Új Symposion köréhez tartozott. Irodalmi tevékenysége mellett az Újvidéki Rádiódzsessz-zenésze volt. 1973 és 1978 között a Képes Ifjúság című hetilap munkatársa volt. 1979 óta Svédországban él, ahová svéd feleségét követte. (Forrás: wikipédia)


Egy patrícius a titkok kapujában
2.400 Ft
Tanulmányok és dokumentumok Herczeg Ferenc születése 150. évfordulójának tiszteletére / Mák Ferenc (szerk.) / Délvidéki Soroló

„…Ebből az ötletből született a Versecen 2013. szeptember 28-án és 29-én Egy patrícius a titkok kapujában címmel megtartott nemzetközi konferencia, melyen irodalom- és művelődéstörténészek, tudósok és történetírók, tanárok és könyvtárosok méltatták Herczeg Ferenc írói és közéleti nagyságát. Hármas öröm emelte magasra az ünnepet: Versec város politikai vezetésének vendégszeretete fényes keretet biztosított nagy szülöttje hazatérésének, a Herczeg Ferencet köszöntő tudósok végre felszabadultan szólhattak az életmű valódi értékeiről, a dél-bánsági szórványmagyarság pedig újfent megerősödött a szülőföldi kötődések nagy-nagy élményében.” Mák Ferenc


Egy úri szabó és kétszer száz tű hossza
2.400 Ft   1.920 Ft
-20%
Napló 1934-ből és 1944–45-ből / Huber Mihály / Emlékezet (VMMI)

A múlt század harmincas éveiben megszokott jelenségnek számított, hogy a fiatalabb mesteremberek útra keljenek biztosabb munkalehetőség után nézve, valamint a szakmájuk újabb, korszerűbb fortélyait elsajátítani meg egy kicsit világot látni. Ezek a történetek azonban hitelt érdemlően aligha maradhattak fenn; egy ideig még beszélgettek róla családi vagy szakmai körökben, aztán az emlékek megfakultak lassan, s a szájhagyomány különben sem szolgálhat mindig megbízható alapként. Huber Mihály könyve első részének igazi erénye és hozadéka, hogy a Zentától Zágrábig tartó út minden részletét – szinte óráról órára – naplójában pedánsan megörökíti. (Sinkovits Péter)


Egyén és közösség
4.800 Ft   3.840 Ft
-20%
Tanulmányok / Bárdi Nándor és Tóth Ágnes (szerk.)

A Kisebbségkutató Intézet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel és a marosvásárhelyi Borsos Tamás Egyesülettel együttműködve az elmúlt fél évtizedben két konferenciát is rendezett személy és közösség viszonyáról. (2007 augusztusában Marosvásárhelyen Kisebbségi Életpályák, 2010 novemberében Zentán pedig Egyén és közösség címmel.) Jelen kötet tematikailag a két konferencia anyagára épül, kulturális antropológiai, néprajzi, művészettörténeti, történeti elemzéseket tartalmaz.


Emberek, események
2.700 Ft   2.160 Ft
-20%
Faragó Árpád

Emlék- és naplótöredékek, gondolatszilánkok és megemlékezések ünnepekről, évfordulókról, jubileumokról, egykori színésztársakról, barátokról, színészfejedelmekről, a nemzet színészeiről, megszűnt és lerombolt, újjáépült és új színházakról, ma is mozgásban és örökös változásban élő társulatokról, felejthetetlen vendégszereplésekről; a magunk dolgairól; színházi erkölcsről, hitről, hivatástudatról, helytállásról, önmagunk és mások megbecsüléséről, a szolidaritásról, az együttérzésről, az együvé tartozásról, fogyásunkról és épülésünkről; az egységes nemzeti gondolatról Dormán László évtizedeket átugró és bevilágító élménydús fotóival.


Fajkutyák ideje
3.400 Ft   2.720 Ft
-20%
Vicsek Károly művészi munkásságának elemzése és rendszerezése / Branka Ćurčić, Szerbhorváth György, Sirbik Attila, Sarita Matijević, Mirko Sebić

A kötet Vicsek Károlynak, a híres vajdasági filmrendezőnek, kritikusnak és újságírónak, az Újvidéki Színház igazgatójának, a Magyar Nemzeti Tanács tagjának munkásságát elemzi. A tanulmányok között találunk egy interjút is, melyben a művész maga foglalja össze munkássága lényegét. A kifejezetten szép és igényes kötet melléklete egy DVD, melyen cikkek, fotók, film- és előadásrészletek találhatók, egyenesen a rendező gyűjteményéből.


Fehér sirály a Gyöngysziget felett
3.200 Ft
Bencz Mihály / Délvidéki Soroló

Irodalmi (és történeti) intézmény hiányában csak a családi hagyatékban őrzött emlékek és dokumentumok alapján állt össze a Bencz Mihály születésének századik évfordulóján megjelenő Fehér sirály a Gyöngysziget felett című kötet. Jószerével az első kísérlet ez a filológia rangjának és tekintélyének visszaszerzésére. Bencz Aresenović Gabriella, a költő lánya, az írói hagyaték ápolója úgy döntött, hogy végre közkinccsé teszi a lappangó hagyaték közlésre érdemes részét, mindazt, ami a Bencz Mihály életművének tartozéka ugyan, de töredék mivoltából eredően csak járulékos része, kiegészítője lehet e bejezett műnek. Hovatovább mint örökös és mint tanú vállalta a család történetének megírását is, ami – tekintve, hogy az emlékírás megújulásának korát éljük – más vonatkozásban is tiszteletet érdemel.


Filléres emlékeim
2.400 Ft   1.920 Ft
-20%
Életem alakulása a huszadik században / Horváth Ilona / Emlékezet (VMMI)

Lassan fakulnak az ifjúkori emlékek, a letűnt élet… Mindent édesanyának köszönhetek, aki elindított, és őseimnek, akiktől egészséges géneket örököltem: paraszti szívósságot, hideget, meleget tűrni, helytállni, küzdeni a fennmaradásért. Ezzel az írással áldozom őseimnek, és a régi paraszti világnak.


Füttyraktár
2.990 Ft
Verseskötet CD-melléklettel / Verebes Ernő / VersZene

A szerző a könyvéről:
„Ez az első ilyen jellegű lemezem. Tizenhat-hét éves koromtól írok dalokat – igaz, ma már ritkábban, amik általában gitár- és/vagy zongorakísérettel szólalnak meg. A gyűjtemény ezeknek a gondolatvilágát fogja egybe. Ha lehet korszakhoz kapcsolni, akkor talán a mi generációnk érezheti jobban magáénak, hiszen egyazon korproblémákkal, eszmélési fázisokkal találkoztunk valahányan. Amikor azonban a lányaim generációja hallgatja ezeket a dalokat, akkor ők is – ahogy mondták – fölfedezik maguknak azt a világot, ami most éppen az övéké.”


Háromszáz évgyűrű
2.400 Ft   1.920 Ft
-20%
Beder István

A történelmi regény a zentai csata (1697) utáni időktől kezdődik, a törökök ittlététől, távozásukig, majd a Monarchia érájáig, a királyi Jugoszlávia, a Horthy-korszak, s a titoi Jugoszlávia virágázásától széthullásáig, a háborús helyzetig. S ennek a háromszáz éves történelmi időnek, az itt élő emberek, köztük a magyarság megmaradásának szimbóluma a három évszázadot átvészelt fa a Tisza-partján, amely persze magán viseli a fölötte-körötte átvonult viharokat.


Hódi Sándor
2.900 Ft   2.320 Ft
-20%
100 interjú tükrében / Gruber Enikő (szerk.)

Hódi Sándor mindig közérdekű témákat boncol. Pszichológusként, íróként, politikusként az életünket megnehezítő jelenségekre, bonyolult élethelyzetekre keresi a választ, a magyarázatot. A vele készült interjúkból szerkesztett köteten keresztül ismerlkedhet vele az olvasó.


Hol volt...
2.900 Ft
Néprajzi és műemlékvédelmi tanulmányok / Beszédes Valéria

Az örökség, a hagyaték és a hagyomány iránti elkötelezettség és hivatástudat fogja össze Beszédes Valéria néprajzi és műemlékvédelmi tanulmányait, hogy összekapcsolódásukkal felmutassák a bácskai és a bánsági magyarság népéletének és épített örökségének egymásmellettiségét, organikus egységét, átöröklődésének szükségszerűségét és a hagyományban élők felelősségét is.


Hullám
2.400 Ft   1.920 Ft
-20%
Öt dráma / Brestyánszki B. R. / Színjátéktár

E kötet drámái arra utalnak, hogy írójuk - a pillanat impresszióinak engedve - mindig akkor jut a dráma(író)i vétség közelébe, amikor valami olyasmi foglalkoztatja, ami - anyagként - a színpadra kívánkozik. Legyen szó bár egy halálos látomással fűszerezett családi/művészeti háromszög/négyszög konfliktusról (A révész satuja), egy javítóintézet ordítóan sivár életének ordító kilátástalanságokkal és tragédiákkal elkevert hétköznapjairól (Stranger in the Night), egy újságírónő - szintén családi konfliktusokkal terhelt - küzdelmes karriertörténetéről, a felemelkedésével együtt járó bukásáról (Fanyar ódium), egy isten háta mögött magára hagyott öregasszony küzdelméről a magánnyal, a szeretethiánnyal és a technikával (Csörte)...bővebben


Ifjabb Sóti Pál
2.600 Ft   2.080 Ft
-20%
Regény / Kanizsai Ferenc

A szabadkai Délmagyarország című napilapban közölte Kanizsai Ferenc 1909-ben folytatásokban Ifjabb Sóti Pál című regényét. Könyv alakban most jelenik meg először, ami elsősorban Mák Ferenc érdeme, aki megmentette a művet a feledéstől. Meglátása szerint a pusztulásnak indult Délvidék egyik legszebb, legmegrendítőbb irodalmi műve.


Igaz történet
2.400 Ft
Önéletírás / Müller Teréz / Emlékezet (VMMI)

"Messzi időre kell gondolataimnak visszaállni! Két hónap múlva betöltöm a kilencvenkettedik életévem. A tiszta igazat akarom leírni ott is, ahol nem volt mindig szép és jó, és azt is, ahol a nap fénye állandóan ragyogott rám. Mindenestre előre kérek elnézést az íráshibákért, hiszen öreg és feledékeny vagyok."

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet által indított és szerkesztett Emlékezet sorozat vajdasági emberek naplóit, önéletírásait, élettörténeteit adja közre. A sorozat 5. kötete Müller Teréz "Igaz története".


Igaz történetek Mindenkiföldjéről I.
4.990 Ft
Vajdaság / Délvidék (1941-1944) I.kötet / Papp Árpád (szerk.)

A vajdasági magyarság XX. századi történelme (egyik) legtraumatikusabb időszakának az 1941 és 1948 közötti időszak tekinthető. Az a hagyományos történelmi/ideológiai felfogás, ami szerint az egyértelműen jó és az egyértelműen rossz közötti leszámolás színtere lett volna többek között a Vajdaság (ezen belül a Bácska) is, nyilvánvalóan és elsősorban a győztes oldaláról megfogalmazott és hangoztatott szemlélet. A hivatalos, "külső" állásponttal szemben elsősorban a traumatikus élmények, az azokra való visszaemlékezések szintjén maradt fenn az időszak másik, "belső" olvasata...bővebbenRészletes keresés