Betöltés...

Franklin-Társulat, BudapestA Boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete, szenthelyei, legendái
5.000 Ft
Lévay Mihály (szerk.)

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv. Gerince és az első kötéstábla aranyozott, dombornyomásos díszítésű. Minden oldal színes keretezéssel van ellátva. A könyvdíszeket és a könyv kötészetét tervezte és rajzolta: Surányi István

Szerk. Lévay Mihály választott püspök, pápai prelátus, hatvani prépost–plébános

Részlet az Előszóból:

„A Boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete, szenthelyei, legendái" címen olyan ritka könyvhöz jut a magyar irodalom, amelyhez fogható eddig nem volt.
Tagadhatatlan ugyan, hogy a Mária-irodalomnak nem egy alkotása forgott eddig is közkézen és szolgálta azt az áhítatot, amelynek gyökerei minden katolikus szívében megvannak, de olyan munkánk eddig nem volt, amely annyi oldalról emelte volna ki a Boldogságos Szűz tiszteletének magasztosságát, mint ez […].

Ezért sorolják fel [a szerzők] a keresztény századoknak mindazt a tudományos és irodalmi emlékét is, amely Szűz Máriához fűződik. Bemutatják egy könyvnek a keretében nagyszerű bizonyságképpen, hogy Mária tisztelete hol, mikor és hogyan hatott a hívek, az Egyház, a történelem, az irodalom, a zene és a művészet fejlődésére. […]


A magyar katona vitézségének ezer éve I-II.
24.000 Ft
Berkó, István, Markó Árpád,Gyalókay Jenő, Pilch Jenő

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

Bevezető: nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója, vitéz József kir. herceg tábornagy, jákfai vitéz Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnök és honvédelmi miniszter

Fő fejezetek

  1. kötet: Bevezetők – A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig – Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig – A török hódoltság kora – A spanyol örökösödési háborúban – II. Rákóczi Ferenc szabadságharca (1703–1711)
  2. kötet: III. Károly kora – Mária Terézia kora (1740–1780) – II. József kora (1780–1790) – I. Ferenc kora (1792–1835) – I. Ferenc József kora 

Az államférfi I-II.
9.000 Ft
A politikai lélek vizsgálata / Kornis Gyula

Könyvkötői újrakötésű, belül jó állapotú antikvár könyv, amely számos fekete-fehér illusztrációt tartalmaz.

Kornis Gyula (1885-1958) római katolikus pap, piarista szerzetes, filozófusegyetemi tanár, kultúrpolitikus, 1940-től 1944-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke 1945-ben. Tudományos munkássága a filozófia, a pszichológia és a pedagógia határterületéről indult. Fiatalon termékeny íróvá vált, munkái kitűntek összefogottságukkal, rendszerességükkel és alaposságukkal. 

1933-ban, majd 1943-ban, illetve 1938-ban franciául is megjelent, manapság ritkán kapható könyve Horthy Miklósról, az államférfiről szól.

  1. kötet: Bevezetés – Államférfi és történelem  - Az államférfi étosza
  2. kötet: Az államférfi lelki alkata 

Háborúk a Nagy Háború után I-II.
20.000 Ft
A béke háborúi / Szárazajtai Incze Kámán

Korának megfelelő állapotú antikvár könyv.

Részlet az előszóból:

"„A négy évig tartó világháború a hadtörténelem legnagyobb háborúja volt. A központi hatalmak minden oldalról bezárt, ostromlott vár mintájára a legnagyobb vitézséggel és önfeláldozással harcoltak Középeurópa szabadságáért. A hatalmas ellenséges túlerő, a világtörténelem legnagyobb koalíciója végre négyévi vitéz védelem után leverte a központi hatalmakat. A kimerült és száz sebből vérző Európa a világháború lezajlása után azt hitte, hogy ezzel az élet-halálharccal örökre lezárta a háborúk korszakát. A lefolyt húsz év története azonban szomorú bizonyítékát adta annak, hogy a "béke" korszakában sem szűntek meg a háborúk. …”


Legyen világosság I–III.
10.000 Ft
Beszédek, írások / Ravasz László

Korának megfelelő antikvár könyv. Ravasz László beszédeiből. prédikációiból és írásaiból összeállított, ritkán kapható az 1938-ban megjelent 3 kötetes munka.

Ravasz László (1882–1975) református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke1921–1948 között. Az MTA tagja. Ordass Lajos és Pap László mellett a magyar protestantizmus utolsó negyven esztendejének harmadik nagy példaadó egyénisége. Benne megtalálható a kiemelkedő teológus, a krízishelyzetben is hatékony egyházkormányzó és a felelős közéleti személyiség. Szószéki, egyházi és társadalmi hatása a 21. században is érezhető.


Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V.
50.000 Ft
Andrássy Gyula (szerk.)

Korának megfelelő állapotú, teljes sorozatú antikvár könyv. Az 1929.ben megjelent nagy terjedelmű történettudományi mű egy alapos művelődéstörténeti  szintézis, amelynek egyes fejezeteit szakterületük neves művelői írták. A mű reprint vagy elektronikus kiadással nem rendelkezik.

Az egyes kötetek tartalma: 

  1. kötet: Magyarország a magyarok előtt – Magyarország története – Történelmi arcképek
  2. kötet: Az állami élet – A gazdasági élet
  3. kötet: A magyar föld – Magyar városok  
  4. kötet: Szellemi élet – Magyar lángelmék - Irodalmi miniatűrök – Egyházi élet
  5. kötet: Művészet – Sport – Statisztika 

Szentek legendái
12.000 Ft
Régi és új legendás könyvekből / Dr. Révay József / Szenthelyek könyve

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

Régi és új legendás könyvekből fordította és összeállította: Dr. Révay József egyetemi magántanár

Az elöljáró beszédet írta: Dr. Leopold Antal prelátus-kanonok, esztergomi főegyházmegyei főtanfelügyelő

Részlet az előszóból:

 „… A jelen könyv nem öleli föl az összes szentek életét s nem is sorolja föl a szenteket naptári egymásutánban, hanem kiválaszt bizonyos szent vértanúkat és hitvallókat s azoknak életét úgy adja, amint korábbi gyűjteményekben találja.
Szent valóság és színes költészet ölelkezik benne. Szentek igaz történelmi életrajzát a hős vértanúk és bátor hitvallók magasztos erényeit csodáló utókor a népköltészet művészi szövőszékén készült ragyogó ruhába öltöztette. Nem az eredeti följegyzők díszítették a valóságot, hanem a későbbi tisztelők, akik naiv lelkesedéssel az Isten választottainak életéből minél több okulást és lelkierőt akartak árasztani a hívőkre. A legtöbb költői anyagot magának a népnek képzelő tehetsége termelte ki…”


Zarándokút a Szenthelyekre
12.000 Ft
Dr. Révay József / Szenthelyek könyve

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv, benne ex libris + ex libris bélyegző.

Részlet Dr. Leopold Antal esztergomi prelátus-kanonok előszavából:

A SZENTATYA „Rómában, Szent Péternél, január hó hatodikán, Vízkereszt ünnepén, az ezerkilencszázharmincharmadik évben”, pápasága tizenegyedik évében kiadott „Quod nuper” kezdetű jubileumi bullájával rendkívüli szentévet és nagy jubileumot hirdetett, az emberi nem megváltásának tizenkilenc évszázados fordulója alkalmából. 

Őszentsége bullája elmondja, hogy ha mindjárt ennek az eseménynek pontos esztendeje történelmileg nincs is teljesen tisztázva, magában a tény vagy jobban mondva a csodálatos események sorozata olyan fontos és jelentőségteljes, hogy nem lehet mellettük megemlékezés nélkül elmenni. […] „Kedves Fiaim, – írja a Szentatya, – melyik centenárium lehetne szentebb és méltóbb arra, hogy megünnepeljük?” […] Mivel továbbá a teljes búcsú, amelyet őszentsége erre a Szentévre engedélyezett, csak Rómában lesz elnyerhető, szeretettel hívja az egész keresztény katholikus világot a szent városba, amely a katholikus hit középpontja, Jézus Krisztus helytartójának otthona, ahol kiváló alkalom van tisztelni az Ur szenvedésének szent ereklyéit.Részletes keresés