Betöltés...

Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda

Cím: str. Lunca Mare nr. 20/A/1, 530232 Miercurea-Ciuc / Csíkszereda, Románia
Honlap: www.proprint.ro
Vezető: Burus Endre
Telefon: +40/266/314-257
E-mail: buruska@proprint.ro


A Pro-Print Könyvkiadó 1992-ben alakult Csíkszeredában. Elsõdleges célunk, hogy a romániai magyar kisebbséggel kapcsolatos kiadványokat hozzunk napvilágra. E célból indult elsõsorban Múltunk Könyvek sorozatunk, amelyben Makkai Sándor, I.Tóth Zoltán, Mikó Imre mûveinek kiadása mellett jelenkori kutatók tanulmányai is megtalálhatók. A Helyzet Könyvek sorozat szintén a Székelyföld, a székelység bemutatására törekszik, szociológiai szempontból. A Krónika Könyvek kötetei a Székelyföld egyes szûkebb régióinak népszokásaiba, hagyományvilágába adnak betekintést. A Csíkszerdában megjelenõ Székelyföld folyóirat holdudvarában tevékenykedõ erdélyi írók, költõk mûvei a Lustra Könyvek sorozatban jelennek meg. Kiadványaink sorát szépirodalmi alkotások, ifjúsági könyvek és szakkönyvek teszik színesebbé.

"A Homoród füzes partján..."
3.200 Ft
Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről / Cseke Péter, Hála József (szerk.)

A két Homoród mente tájának és népének természeti, történeti és kulturális értékeinek bemutatására vállalkoznak e kötet szerzői, erdélyi és magyarországi kutatók és írók - természetesen a teljesség igénye nélkül. Átfogó képet rajzoltak a vidékről, figyelmet szentelve úgy múltjának és jelenének, mint társadalmának, nyelvhasználatának, népszokásainak, továbbá kitérve többek között az ott élők és a természet kapcsolatára, valamint nevezetes Homoród mentiekre is.


"Sátorát letettem a romló testemnek..."
1.200 Ft
Halottas és temetkezési szokások Gyergyószentmiklóson / Gergely Katalin

Célom: minél teljesebben bemutatni a gyergyószentmiklósi halottas és temetkezési szokásokat, elsősorban a település zömét alkotó, hagyományőrző, római katolikus vallású székelyeknél, de párhuzamokat hozok más felekezetű, illetve más etnikumbeli szokásokból is. (...) A kultúraváltás folyamata Gyergyószentmiklóson is érzékelhető; a hagyományos szokásrend, a közösség és múlt tisztelete, valamint a társadalmi változásokból adódó új szokáselemek együtt élnek és hatnak az emberek tudatában. S bár a világkép változása jelentősen befolyásolja a halálkép változását, még élő az a hit, amelyet egyik idős adatközlőm így fogalmazott meg: "Eljön a drága Jézus értem!"


A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009 I–II.
5.400 Ft
Régészet, történettudományok - Néprajz, muzeológia, természettudományok / Murányi János (szerk.)

Régészet, történettudományok. 2009. I. kötet

Néprajz, muzeológia, természettudományok. 2009. II. kötet

Sorozatszerkesztő: Murányi János

Szerkesztőbizottság: Darvas Lóránt, Gyarmati Zsolt, Mara Zsuzsanna, Muckenhaupt Erzsébet, Murányi János, Salló Szilárd, Gazda Klára, Beöthyné Kozocsa Ildikó....bővebben


A kompromisszum keresése
2.990 Ft
K. Lengyel Zsolt / Múltunk könyvek

A könyv a huszadik századi erdélyiség kérdésével foglalkozik.


A krízis éve 1949
2.500 Ft
Gagyi József / Múltunk könyvek

Politikatörténeti szempontból ez az év a román államépítkezés 1940 és 1955 közötti, átmeneti szakaszához tartozik. Románia magyarságpolitikája szempontjából is átmeneti esztendőről beszélhetünk, hiszen a Magyar Népi Szövetség elsorvasztása és a Magyar Autonóm Tartomány létrejötte közötti időszakról van szó.


A múlt kisajátítása
3.000 Ft
Magyar, román és cigány közösségek történelemszemléletének összehasonlító elemzése / Zsidó Ferenc

A kötet a magyar–román–cigány közösségek naiv történelmét vizsgálja, az együttélő népcsoportok történelemszemléletei közti összefüggésekre, az etnikus eltérésekre és a regionális egységességre fókuszálva. A könyv témájául választott mikrorégió a Nagy-Küküllő fennsíkján terül el, Hargita megye délnyugati részén, ahol magyar közösség már erősen keveredik a románsággal és cigánysággal, kialakítva egy sajátos együttműködési modellt.


A Romániai Országos Magyar Párt története (1922 – 1938)
3.900 Ft
György Béla / Múltunk könyvek

Ez a munka magyarországi és romániai levéltári források, a témába vágó hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint a sajtó alapján dolgozza fel a romániai Országos Magyar Párt (OMP) történetét. Tíz évvel ezelőtt Krenner Miklós (írói nevén Spectator, 1875-1968) kötetét szerkesztve szembesült a szerző a párttörténet hiányával. Kutatásai során Kolozsvárt rátalált az OMP gazdag iratanyagára, így a téma feldolgozása adta magát...


A szabadság terhe
3.990 Ft
Marosvásárhely,1990. március 16-21. / László Márton - Novák Csaba Zoltán

 A könyv több új forrás feldolgozásával, a rendszerváltástól a márciusi eseményekig mutatja be a Marosvásárhelyen és Maros megyében történteket, és elemzi, hogy milyen okok vezettek el a konfliktushoz. A szerzők a tényeket derítik fel, ezekből indulnak ki és keresik a valóság lenyomatát.


Alkalmi beszédek 1.
2.500 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Sorozatunk 16. kötete az Alkalmi beszédek címet viseli. Ezúttal is a kéziratos hagyatékra támaszkodtunk, a Márton Áron Múzeum és a Batthyaneum dokumentumaiból válogattunk. A beszédek (és néhány levél) témáját illetően gazdagabb a válogatás, a vallási ünnepekhez kapcsolódó szentbeszédek mellett, tanév- és kiállításmegnyitó szónoklatokat, sírbeszédeket, köszöntőket; jubileumi vagy ünnepi felszólalások, zeneesztétikai előadások vázlatait találhatják a kötetben...


Amor mystica
1.800 Ft
Ferenczes István

Ferenczes István a kortárs romániai magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotója. Versei a sajátos erdélyi költészeti hagyományokat ötvözik az ezredvég egyetemes lírai megnyilatkozásait megújító formanyelv elemeivel. Szociográfiái a józan közösségi tudat megerősítésének igényével születtek. Alapítója és főszerkesztője a Székelyföld című kulturális folyóiratnak. Jelen kötet vallásos verseinek füzérét tartalmazza, Tamás József püspök úr ajánlásával.


Argentína viharszünetben
3.000 Ft
Ignácz Rózsa / Ignácz Rózsa

Egy tavaszt és egy nyarat töltöttem Argentínában, 1968 októberétől 1969 márciusáig. Úgy tetszett, hogy közéleti nyugalom, szemlélődésre alkalmas, békés turisztikára jó csend honol Argentínában – legalábbis egy idegen látogató számára. 1971-ben, kéziratom befejezése után egy évvel, annak újraolvasása során fedezem fel, hogy azok az „utcai történelemóráimon” szerzett értesüléseim és élményeim, melyeket a könyvben megírtam, ha nem is jósolják meg határozottan az ottlétem óta bekövetkezett forrongó változásokat, egyet kétségtelenül jeleznek...bővebben


Autonóm magyarok?
3.200 Ft
Székelyföld változása az "ötvenes" években / Bárdi Nándor (szerk.) / Múltunk könyvek

2001-ben, a Teleki László Intézet kezdeményezésében egy kutatási program indult, a Székelyföld az ötvenes években - Magyar Autonóm Tartomány címmel. E program eredménye ez a tanulmánykötet, amely nemcsak a MAT történetének monográfiája, hanem egy, a helyi levéltári feltárásokra első ízben támaszkodó, és éppen ezért új adatokat összefüggéseket bemutató tanulmánykötet.


Autonómisták és centralisták
3.500 Ft
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (összeáll.) / Források a romániai magyarság történetéhez

Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember - 1945. március).


Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956-1959)
3.200 Ft
Források a romániai magyar kisebbség történetéhez

Jelen kötet egy többéves kutatómunka eredménye. Az itt közölt iratok, összefüggések döntő része nemcsak az olvasóközönség, de a szakma előtt is mindeddig ismeretlen, sőt hozzáférhetetlen volt. A könyv célja, hogy tágabb keretbe helyezze a román politikai rendszeren belül 1956 és 1959 között végbement szerkezeti és ideológiai változásokat.


Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben
2.500 Ft
A székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1948-ig / D. Lőrincz József / Múltunk könyvek

Ez a könyv szándéka szerint azokat az értelmezési kereteket tárgyalja, amelyek az erdélyi magyar kisebbség számára érthetővé tették az átmeneti időszak első éveit. Tézise az, hogy - minden látszat ellenére - a közvélemény-formáló elit csak részben befolyásolta közönsége világ- és jövőképét. Ez ahhoz a paradox helyzethez vezetett, hogy a rendszerváltással fokozatosan kialakuló új "rend" legitim volt ugyan elemeiben, de érvényes nem.


Az eltérített múlt
2.500 Ft
Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetéből / Hermann Gusztáv Mihály / Múltunk könyvek

A szerző elsősorban arra keresi a választ, miképpen keletkeztek, és főképpen: milyen hatással voltak ezek - a székelység történetében fontos szerepet játszó - hamisítványok a székelység történeti tudatára, illetve arra, ahogyan a román történeti kutatás kezelte a székelykérdést.


Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés
2.000 Ft
Mikó Imre / Múltunk könyvek

Egy magyar girondista Erdélyben (Bárdi Nándor); A nemzetiségi kérdés tanulmányozásának szempontjai és módszere; A nemzetiségi kérdés múltja; A nemzetiségi kérdés mai állása; A nemzetiségi kérdés jövője; Mikó Imre munkái (részlet Mikó Imre életműbibliográfiájából) "Mikó Imre a nép felé fordulva nem szűkítette le a nemzetet az etnikai népre, az idő haladtával egyre kevésbé mitizálta értékrendjét, ellenben felmérte annak helyzetét, szembesítette ez a kor igényeivel, programot alkotott önazonosságának védelmére és felemelésére. A nép polgári nemzetbe emelésére törekedett. Ezzel Venczel József mellett Kovács Imre és Bibó István eszmetársa. Ezen az úton az első jelentős lépés volt a helyzet feltárása Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés című tanulmányában." (részlet Bárdi Nándor előszavából).


Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697-1792
2.000 Ft
I. Tóth Zoltán / Múltunk könyvek

„Ebben a könyvben a román nemzetiségi öntudatosodás folyamatát kísérelem meg bemutatni a források tanúsága alapján. A valóságtartalom, melyhez eljutottam, nem felel meg sem a magyar, sem a román nacionalista történetírás megszokott eredményeinek. Bár nem ölel fel minden megközelíthető egykorú forrásanyagot, minden eddigi kísérletnél többet használ fel, és a leglényegesebb anyag nagy részét felöleli. Megírásából az emberi lehetőségek határain belül minden célzatosság hiányzik, kivéve egyet: a valóság megismerésének vágyát.” (részlet az előszóból)

Ez a mű, amelyet az olvasó ezennel kézbe vehet, 1946-ban látott napvilágot. Dokumentum és ma is aktuális mű. Szerzője, I. Tóth Zoltán a magyar történetírás rendhagyó alakja, egyetlen mártírja. 1956. október 25-én érte golyó, amikor – mint dékán – az egyetemi hallgatóság igényeit akarta a Pártközpont elé terjeszteni. Ember és mű értékét akkor tudjuk felbecsülni, ha kora összefüggéseibe próbáljuk elhelyezni, pontosabban: a ma újrafelfedezett multikulturalitás színes szövevényébe.

 


Az erdélyi románság polgárosodása
2.800 Ft
Ábrahám Barna / Múltunk könyvek

A monográfia az erdélyi román elit és a polgárosuló parasztság körében a 19. század második felében megindult polgárosodás összetevőit, az életmód és az értékrend változását kívánja föltérképezni: egyrészt, a románság társadalomszerkezete mennyiben differenciálódott a kapitalizmus kihívásainak következtében, másrészt, mely régiókban alakultak ki a folyamat legkedvezőbb feltételei.


Az értelmetlen csoda
1.900 Ft
novellák, karcolatok / Molnár Vilmos

Folyton különféle váratlan, kínos vagy furcsa helyzetek adják elő magukat, sűrűn fordulnak elő mindenféle "lepetések". A szemlélő csak néz és ámul. Igen-igen jól teszi. Az ámulat talán a legtisztább emberi érzés, már-már olyan, mint az áhítat. Nem is képes rá akárki, nem is való akárkinek. Na és az író. Az írónak ott a lehetőség, hogy a történésekbe belevitt játékosságon, a humoros nyelvi fordulatokon keresztül otthonossá tegye az általa megírt világot.Részletes keresés