Betöltés...

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár

Cím: Dorobantilor 12., Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Vezető: Dávid Gyula
Telefon: +40/264/596-988
E-mail: poliskonyvkiado@gmail.com


Működésének immár több, mint 15 éve alatt 217 kiadványt jelentetett meg. Kiadványaink témakörébe az eredeti hazai szépirodalom mellett magyar klasszikusok, az erdélyi múlt örökségét feltáró történelmi, művészet- és művelődéstörténeti munkák, irodalomtörténeti kiadványok, dokumentumkötetek, az első időszakban gyermekkönyvek tartoznak. Különös figyelmet fordítottunk az erdélyi irodalmi örökség korábban kitagadott értékei felé: a kilencvenes évek közepétől Bánffy Miklós, illetve Reményik Sándor műveit előbb kisebb kiadásokban, majd a budapesti Balassi illetve Luther és Kálvin Kiadókkal közös, filológiailag is megbízható életműsorozatokban jelentetjük meg. A középiskolai magyar irodalomtanítás igényeit szem előtt tartva 1995-ben elindítottuk a Remekírók Diákkönyvtára sorozatot. Újabb sorozataink: az irodalomtörténeti kismonográfiákat felölelő Kettős Tükörben, a klasszikus polgár államelmélet alapműveit közvetítő Politeia és a színész-életinterjúkat tartalmazó, képekkel gazdagon szerkesztett Prospero Könyvei. Meghatározó a kiadó munkásságában a tartalom és a grafikai-nyomdai kivitel igényessége.

Keresztyéni felelet
1.900 Ft
Gábor Csilla (szerk.) / Remekírók Diákkönyvtára

Jelen kötet 16–17. századi magyar nyelvű nyomtatott hitvitákból ad tematikus blokkok szerinti válogatást. Szándékunk a szövegtípusnak egy olyan keresztmetszetét átnyújtani az olvasóknak, amely amellett, hogy érzékelteti a konfesszionalizáció folyamatának feszültségteli légkörét, megmutatja annak főbb témáit, és érthetővé teszi a különféle gondolkodásmódokból, eltérő hagyományértelmezésekből fakadó nézetkülönbségeket is, meg természetesen azt a cél-  és érvrendszert, amelyekkel és amelyeknek jegyében e vitákat lefolytatták.


Kölcsey
1.500 Ft
Gellért Sándor / Kettős Tükörben

A Kettős Tükörben irodalomtörténeti tanulmánysorozat egy-egy magyar írót-költőt mutat be. Ezúttal Gellért Sándor Kölcsey-képét olvashatjuk.


Kortársunk, Arany János
1.200 Ft
Szilágyi Júlia előszavával / Szilágyi Domokos / Kettős Tükörben

A születése óta eltelt százötven esztendő nem volt elegendő igaz valójának megismeréséhez. S tán épp amiatt, hogy klasszikussá vált. És ami rosszabb: még életében.

Mert súlyosan esik latba, hogy kik avatják klasszikussá – kik sajátítják ki a költőt. Ismerjük mint a Toldi-trilógia, a balladák, a Buda halála, no meg a Fülemile szerzőjét. Ez arcának egyik fele.

A teljes kép megfestésére nem vállalkozom: csupán az arc másik – a nagyközönség előtt mindmáig árnyékos-felének a fölvillantatására.     

Szilágyi Domokos


Kuncz Aladár emlékezete
3.500 Ft
Tanulmányok, versek, emlékezések / Pomogáts Béla (sajót alá rendezte)

Kuncz Aladár (1885–1931) a Trianon után önállóságra kényszerült erdélyi magyar irodalom meghatározó személyisége volt. Fiatalon, a francia kultúra rajongójaként a Nyugat köréhez tartozott, s ezt a nyugatos szellemet hozta magával 1923-ban, amikor a francia fogságból hazatérve, visszatért Erdélybe, ahol az Ellenzék, majd az Erdélyi Helikon szerkesztője volt...


László Gerő
2.100 Ft
Hegyi Réka / Prospero könyvei

A kolozsvári magyar színház meghatározó egyénisége idézi fel ebben a - korabeli fotókkal gazdagon illusztrált - kötetben életét és művészpályáját s vall a színművészet mesterségbeli titkairól is, amely számára is élethivatás. A kötet, amelyet olvasva felidézhetjük seregnyi nagysikerű előadás élményét, 70. születésnapjára jelent meg.


Lohinszky
2.100 Ft
Máthé Éva / Prospero könyvei

"A művész rendkívüli tehetsége nem szorult gyámkodásra - írja előszavában Sütő András. Szigorú felügyelet alatt volt, önvizsgálatnak hívják. A töretlen pályakép, az örök megújulás képessége valószínűleg a remek ösztönnel párosult tudatos építkezés eredménye." Ezt a művészpályát eleveníti fel Lohinszky Loránd (1924) a marosvásárhelyi magyar színház kiemelkedő egyénisége Máthé Évával beszélgetve. A kötetet gazdag fényképanyag teszi dokumentumértékűvé is.


Ludwig Rohbock - XIX. századi úti grafikák
5.900 Ft
Erdély, ahogyan Ludwig Rohbock látta / Bonta, Claudia M.

Acélmetszetek a hajdani Erdélyről. Ludwig Rohbock a 19. század egyik leghíresebb német művésze 1856 - 1863 között járta be Magyarországot; több tucat metszeten és akvarellen örökítette meg a nevezetes tájrészleteket, építményeket.


Magyar közművelődés a román fővárosban
2.900 Ft
Tanulmányok, jegyzetek / Bántó István

Bántó István Magyar közművelődés a román fővárosban című tanulmánykötete Bukarest 19–20. századi magyar szellemi életét, a kor intézményteremtő törekvéseit tárja fel.


Magyar krónikák és legendák
1.900 Ft
Gábor Csilla (szerk.) / Remekírók Diákkönyvtára

A magyar történelem korai epikus műveiből összeállított szöveggyűjtemény szerkesztője, Gábor Csilla nem a sok műből való rövid ízelítők nyújtásának lehetőségét választotta, hanem a kevesebb forrásszemelvény alaposabb bemutatásának koncepcióját.


Magyar szó Erdélyben
3.500 Ft
Újdonság
Visszaemlékezés I. - Torda-Kolozsvár-Graz (1894-1916) / Adorjánné Weress Margit

Reményik Sándornak A műhelyből című, 1924-ben megjelent kötete egy olyan verset is tartalmaz (Azt mondják ... a címe), amelynek címe alatt egy név van ajánlásul: "Weress Margitnak". A versolvasó ilyen nagy időtávolból általában átsiklik az ilyesfajta dedikációkon, pedig ez esetben mögötte egy gazdag élet, egy érdekes személyiség rejtőzik. Hogy ki ő - erre derül fény ebből a visszaemlékezésből...


Móricz Zsigmond
1.200 Ft
Füzi László bevezető tanulmányával / Féja Géza / Kettős Tükörben

„ A kérdés az, hogy az a kép és fejlődésrajz, amelyet Féja Géza a könyvében felrajzolt, mennyire felelt meg a valóságos vagy inkább az általunk valóságosnak gondolt Móricz-képnek. Természetesen csak részben. Természetesen, hiszen mások voltak a kiindulópontjai, mások a törekvései, mások az irodalomról vallott elképzelései, mint az időben utána következőké vagy éppenséggel a miénk.”

Füzi László


Napló I. 1977-1990
3.500 Ft
Gáll Ernő

Sajtó alá rendezte: Gáll Éva és Dávid Gyula. Gáll Ernő, az 1957-ben újraindított Korunk főszerkesztője 1977-től 2000-ig (haláláig) vezetett naplója több mint két évtized erdélyi változásainak fontos dokumentuma.


Napló II. 1990-2000
3.500 Ft
Gáll Ernő

Sajtó alá rendezte: Gáll Éva és Dávid Gyula. A kolozsvári egyetem egykori professzorának, az 1957-ben újraindult Korunk főszerkesztőjének naplójában lépésről lépésre követhető az erdélyi magyar értelmiség legjobbjainak harca az elnemzetietlenítő Ceausescu-hatalommal, egy-egy magyar intézmény megmaradásáért. A Napló ugyanakkor nem egyszer drámai mélységű dokumentuma annak, miképpen nézett szembe egy önrevízióra képes ember önmagával.


Oka ezen írásnak...
2.600 Ft
XVIII. századi erdélyi emlékírók / Luffy Katalin (szerk.) / Remekírók Diákkönyvtára

Jelen szöveggyűjtemény a korábbi kötet (Moribunda Transylvania. Válogatás a XVII. század emlékirat-irodalmából, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár 2000) elméleti-módszertani premisszáiból indít. A történelmi tapasztalat ürügyén elmesélhető történelem, de inkább történelmek emlékké lényegült elbeszéléseit szándékozik megmutatni.


Örmény katolikus templomi berendezések Erdélyben
6.000 Ft
Pál Emese

A 17. század második felében, Erdélyben új hazára lelt örményeknek négy településen sikerült templomot építeniük: Szamosújváron (Armeanopolis – Hayakalak), Erzsébetvároson (Elisabethpolis – Yelisabet'owpolis), Gyergyószentmiklóson (Cowrcov) és Szépvízen (Sibviz). E templomok előtt állva, berendezésüket szemlélve, csaknem mindenkiben ugyanaz a kérdés merül fel: Mi ebben az örmény...


Orosz Lujza
2.100 Ft
Köllö Katalin / Prospero könyvei

Orosz Lujza a kolozsvári magyar színház elmúlt fél évszázadának meghatározó színészegyénisége, akinek a közönség 1947-1994 között több, mint száz színpadi és filmszerepében tapsolhatott, s akit emélkezetes alakítások során át zárt szívébe. Művészpályáját Köllő Katalin mikrofonja előtt idézi fel, s az emlékezést bőséges képanyag kíséri.


Patriarcha és egyéb írások
1.800 Ft
Sir Robert Filmer

Sir Robert Filmernek, a patriarchalizmus atyjának neve nem ismeretlen a klasszikus polgári államelmélettel foglalkozók köreiben. Doktrínája az 1670-es évek második felében válik igazán ismertté és egyben vitatottá, hiszen az Angliában kibontakozó politikai válság körülményei között a filmerizmus ideológiai fegyverként szolgált a toryk számára a whigek elleni harcban. A whig párti Locke heves polémiában szállt szembe a társadalmi szerződés és a parlamentarizmus elvét teljesen elvető, valamint a királyi hatalom Istentől való eredeztetésének elvét meggyőződéssel hirdető Filmerrel és konzervatív nézeteivel...bővebben


Szabó Duci
1.100 Ft
Nagy Miklós Kund / Prospero könyvei

A művésznő pályája főképp Marosvásárhelyhez kapcsolódik, az egykori Székely Színház színháztörténeti jelentőségű korszakához, amelynek előadásain jeles alakítások sorában mutathatta meg tehetségét. Az életinterjúban egy sikerekben gazdag művészpálya és egy színház világa tárul fel, az önmagáról valló művész közvetlenségével, sok fotóval illusztrálva.


Szabó Lőrinc
1.200 Ft
Vázlat egy monográfiához - Kabdebó Lóránt előszavával / Lászlóffy Aladár / Kettős Tükörben

„Lászlóffy Aladár könyve az első teljes rálátás, amely szuggesztív erővel méri fel a Szabó Lőrinc-i életmű kettősségét: a háború vérzivataráig vezető történelmi és léttények okozta kétségbeesés ok-okozati összefüggésekbe kapaszkodó költői számbavételét és a háború után még kétségbeejtőbb valóságban vergődő költő felszabadult gyönyörködését a kétségbeesés kidalolása okán. Két költőt ír le, akiket csak az életrajzi egybeesés okán hívnak egyként Szabó Lőrincnek. Ez a szembesítés mára kaphat hangsúlyt: most értettem meg igazán könyvének akkori újdonságát. Megelőzött mindnyájunkat.”

Kabdebó Lóránt


Széchenyi
1.500 Ft
Németh László / Kettős Tükörben

A kötet Németh László egyik legmélyebb törtneti és lélektani tanulmányává nőtte ki magát.Részletes keresés