Betöltés...

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár

Cím: Dorobantilor 12., Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Vezető: Dávid Gyula
Telefon: +40/264/596-988
E-mail: poliskonyvkiado@gmail.com


Működésének immár több, mint 15 éve alatt 217 kiadványt jelentetett meg. Kiadványaink témakörébe az eredeti hazai szépirodalom mellett magyar klasszikusok, az erdélyi múlt örökségét feltáró történelmi, művészet- és művelődéstörténeti munkák, irodalomtörténeti kiadványok, dokumentumkötetek, az első időszakban gyermekkönyvek tartoznak. Különös figyelmet fordítottunk az erdélyi irodalmi örökség korábban kitagadott értékei felé: a kilencvenes évek közepétől Bánffy Miklós, illetve Reményik Sándor műveit előbb kisebb kiadásokban, majd a budapesti Balassi illetve Luther és Kálvin Kiadókkal közös, filológiailag is megbízható életműsorozatokban jelentetjük meg. A középiskolai magyar irodalomtanítás igényeit szem előtt tartva 1995-ben elindítottuk a Remekírók Diákkönyvtára sorozatot. Újabb sorozataink: az irodalomtörténeti kismonográfiákat felölelő Kettős Tükörben, a klasszikus polgár államelmélet alapműveit közvetítő Politeia és a színész-életinterjúkat tartalmazó, képekkel gazdagon szerkesztett Prospero Könyvei. Meghatározó a kiadó munkásságában a tartalom és a grafikai-nyomdai kivitel igényessége.

Bánffy Miklós összes drámái
3.900 Ft
Kereskényi Hajnal (sajtó alá rend.)

A kolozsvári Polis Kiadónál jelent meg korábban számos Bánffy-kötet. A kiadó ezt az életműgondozást folytatva adja közre Bánffy Miklós összes drámáját, összesen nyolc színművet.


Bartók markában
2.800 Ft
László Ferenc

A kötet szerzője, tucatnyi Bartók Béláról írt vagy szerkesztett könyv mellé a Bartók- évforulóra az utolsó negyedszázadban közölt legfontosabbnak és legidőszerűbbnek érzett Bartók-tanulmányait nyújtja át az olvasónak. Képet alkothatunk belőle arról, mit jelent Bartók műve - közelebbről - a romániai magyarság számára, de az egyetemes zeneművészet vonatkozásában is. A kötet egyes írásaiban a szerző a Bartók Béla Kritikai Összkiadás munkatársaként szerzett tapasztalatait is leszűri...bővebben


Bolyongásaim egy felemás világban
2.700 Ft
Filozófiai esszé / Sztranyiczki Gábor

A szerző már korábbi könyveiben olyan önálló szellemi kalandra vállalkozott, amelyre a szókratészi felhívás csábít: „Ember, ismerd meg önmagadat!” Most, kritikai igénnyel, saját marxizáló múltjával kíván szembesülni, kíméletlen józansággal. Önálló, egyéni válaszai a megannyi kihívásnak minősülő kérdésre, arra az igazságra, arra a felismerésre utalnak vissza, hogy a filozófia nem öncél, hanem mindenekelőtt nélkülözhetetlen eszköz a történelmi azonosság zavarainak tudatosítására, illetve tisztázására.


Csőgör Lajos börtönévei (1949-1955)
3.990 Ft
Áruló haza / Csőgör István (szerk.)

"Erdély halhatatlan fiainak seregében bizonyította Csőgör Lajos is, hogy sorsunkat vallani és vállalni: sziámi ikerfogalmak. A kiváló tudós, szakorvos egész életének példájával bizonyította, hogy a kisebbségi létben a tudomány és a művészet embereinek is közösségi küzdelmet kell vállalnia… Állni, kiállni, sorsunkat nem megkerülni, de szembenézni vele – ordas veszedelmek között is… A poklok poklából szabadulva, küzdelmét ott folytatta, ahol a sátáni és velejéig magyargyűlölő hatalom azt megszakította: a nemzetiségi jogainkért vállalt cselekvésben." (Sütő András) A kötet tartalmaz egy videointerjút is 1994-ből Csőgör Lajossal, a Bolyai Tudományegyetem első rektorával.


Édes Idám!
3.990 Ft
Kós Károly levelei feleségéhez / Szerk. Benkő Samu

Kós Károlynak ezek a levelei, amelyek itt látnak először nyilvánosságot, legnagyobbrészt az első világháború éveiben, konstantinápolyi kiküldetése idején íródtak feleségéhez, aki ez idő alatt otthon, Sztánán állt helyt, három gyereket nevelve és a gazdaságot igazgatva. Értékük azonban nem csak életrajzi, s nem is  mint az írónak az akkori török világgal való találkozását, tapasztalatait, megfigyeléseit rögzítő dokumentumok.


Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben!
2.100 Ft
Sigmond István

Sigmond István helyét írói pályája kezdete óta az abszurd világtérképén helyezi el a kritika. Nem szívderítő az a világ sem, amellyel új kötetének novelláiban az olvasót szembesíti. De miközben – ő maga is érzi – egyre komorabbak a szövegei, mert egyre több kiszolgáltatottságot, megaláztatást, „bűn nélküli bűnhődést” lát maga körül, hőseivel együtt ő is megpróbál hinni valamiben. Ez a forrása a kötet – főképp a címadó ciklus – novelláiból felfakadó, s minden komorság ellenére felemelő életérzésnek. Egy Demeter Zsuzsa által készített, s a kötetben is olvasható életinterjúban így fogalmaz: „Igen, tulajdonképpen én is próbálok hinni valamiben… És az istenkeresés is az én istenkeresésem: ateista vagyok, de hiszem azt, hogy hinni kell Istenben…”


Elekes Emma életinterjú
2.100 Ft
Boros Kinga / Prospero könyvei

A Szentgyörgyi István-díjas művésznő pályája az 1953-ban az ő részvételével alapított nagybányai magyar színházban kezdődik és Szatmárnémetiben teljesedik ki. A beszélgetésből nemcsak egy kiemelkedő szerepekben gazdag életpálya, de az erdélyi színjátszás egy fontos fejezete is kikerekedik. A kort, amelyet megidéz, 80 fotó teszi még elevenebbé.


Élet és rajz
2.800 Ft
Kós András

A kiváló szobrászművész 90. születésnapjára megjelent könyv fejezeteiben a szerző gyermek- és ifjúkora sztánai emlékeit eleveníti fel. Megannyi kedves történetének szereplője első sorban édesapja, Kós Károly, de sokan mások is azok közül, akik a sztánai Varjúvárban annak idején megfordultak. A könyv második részében a művész a maga második világháborús katonaemlékeit és orosz hadifogsága éveit idézi fel fel, immár nem gyermeki "alulnézetből", hanem a háborút megszenvedett férfi szigorú tárgyilagosságával. A könyvet 16 rajza illusztrálja.


Elődök nyomában kortársak közelében
3.900 Ft
Újdonság
Előadások, emlékezések, tanulmányok / Dávid Gyula

Nagyjából tizenöt év terméséből válogatva állt össze ez a kötet, tartalmát tekintve az erdélyi/romániai magyar irodalomhoz, egyes írókhoz-költőkhöz, az irodalmi élet meghatározó mozzanataihoz kötődő írásokból. Legtöbbjük „alkalomhoz kötve” született: előadásként hangzott el először irodalmi rendezvényeken, konferenciákon, s ezek az alkalmak némiképp meghatároztak a hangvételt is: egy valóságos közönségnek kívánták közvetíteni immár klasszikusnak számító nagyok vagy kortársak művét, az erdélyi magyar irodalmi élet egy-egy, a maga korában fontos intézményének történetét...


Emlékezések – Irodalmi és művészeti írások
4.450 Ft
Bánffy Miklós

A már ismert Emlékeimből (1931) és Huszonöt év (1945/1992) mellett ebben a kötetben több, eddig kiadatlan emlékezés-töredék válik hozzáférhetővé, amelyekhez jól illeszkednek a – többnyire személyes hangételű – mindmáig kötetben meg nem jelent irodalmi és művészeti írások.


Erdélyi gazdaság - Erdélyi politika
3.800 Ft
Tanulmányok, cikkek, dokumentumok 1933-1946 / Vita Sándor

A Vita Sándor (1904–1993) visszaemlékezéseit és 1943–44-es naplóját tartalmazó, két évvel ezelőtt megjelent kötet (A Hiteltől a Tisztelt Házig) után most az általa is szerkesztett Hitelben, az Ellenzékben és más erdélyi lapokban megjelent tanulmányait, cikkeit, s néhány, a hagyatékából előkerült és most először megjelenő, 1946–47-ben készült tanulmányát kapja kezébe az olvasó...


Erdélyi kastélyépítészet a historizmus korában (1840–1914)
5.700 Ft
Az egykori Kolozs, Torda-Aranyos és Alsó-Fehér vármegyék kastélyai - Kovács András előszavával / Bordás Beáta

Az erdélyi kastélyépítészet utolsó nagy fellendülése a historizmus idejére, tehát az 1840-1914 közötti időszakra esett. Egy erről szóló önálló szintézis megírása hosszadalmas kutatást és munkát igényel, de első lépéseként is tekinthető a jelen kiadvány, amelyben három egykori vármegye (Kolozs, Torda-Aranyos és Alsó-Fehér) kastélyállományának feltérképezésére vállalkoztam - természetesen kutatva a mára elpusztult, alig ismert épületeket is. A vizsgált területen összesen tizenhét, a historizmus korában épített vagy jelentősebb mértékben átalakított kastélyt sikerült azonosítani; ezek mellett bemutatásra kerülnek azok a vizsgált időszakban emelt épületek is, amelyek a köznyelvben kastélyként ismertek ugyan, de valójában udvarháznak minősülnek...bővebben


Estharangok
3.990 Ft
Dsida Jenő vallásos versei Deák Ferenc grafikáival / Dsida Jenő

A kötet a neves erdélyi grafikusművészt, Deák Ferencet köszönti hetvenötödik születésnapja alkalmából. Az illusztrációk tárgya a tragikusan korán elhunyt költő, Dsida Jenő mintegy negyven vallásos témájú költeménye.


Európa térképe
1.600 Ft
Válogatott novellák / Páskándi Géza

A Kossuth-díjas szerző költőként indult, de amikor első kötete, a terjesztésből visszavont és bezúzott Piros madár megjelent, már a börtönben szerzett újabb „élményeket”, s ezekből formált, modern peripatetikusként, novellákat, s a talicska nyelét markolva ballagott a kubikgödörtől a gát tetejéig és vissza. Szabadulása után 1968-ban megjelent novelláskötetében, az Üvegekben már ez az élményanyag is benne volt, persze áttételesen, de félreismerhetetlenül. A jelen kötet e novellákkal indult, teljes kisprózai életműből nyújt  válogatást.


Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja
1.990 Ft
Bánffy Miklós

Novellafűzér. A történetek meséje a reneszánsz korában játszódik, s erre a korra utal az egyes írások csinált gyermetegsége is, az átlátszó lepellel takart frivolság és a kor vallási szigora ellenére felcsapó életöröm, életélvezet. Az először 1932-ben megjelent kötethez az író maga készített karikaturisztikus rajzokat, amelyekből ugyanaz az életöröm árad.


Főúr, írja a többihez
3.000 Ft
Bajor Andor emlékezete / Bajor Ella - Dávid Gyula (szerk.) / Emlékezet

Kilencven éve, 1927-ben született, s több mint 25 éve annak, hogy földi mivoltában eltávozott közülünk Bajor Andor, akiről Láng Gusztáv egykor azt írta, hogy „…életünk iskolájában ő a humor nyilvános és rendes magántanára”. Könyvei ma is sorban jelennek meg határon innen és túl. Nem csak az évforduló, hanem művének töretlen népszerűsége is indokolja, hogy a Polis Könyvkiadó „Emlékezet”-sorozata...


Füvek, fák, csillagok
2.900 Ft
Veress Zoltán

Veress Zoltán az első Forrás-nemzedékkel, 1962-ben lépett be a romániai magyar irodalomba. Akkor azonban már elsöprő sikert aratott verses meséivel, amelyeknek hősei: Irgumburgum Benedek, Tóbiás és Kelemen, a két kiskakas, később Rongy Elek, a kismalac, Pinduri, a kis veréb, az óvodás és kisiskolás gyermekek kedvenceivé váltak.  Novelláskötetek, egy regény és tudománytörténeti ismeretterjesztő könyvek után most tért vissza írói pályája legsikeresebb műfajához. Ez alkalommal azonban nem újabb mesehősök kalandjait kíséri, hanem a gyermekvers „rövidműfajában”  kalauzolja el a kisgyermekeket a felnőttek mindennapi világának s a bennünket körülvevő természetnek megannyi érdekessége, szépsége közepette. A kötetet a Napsugár grafikusa, Müller Katalin illusztrálta, hangulatos, színes rajzokkal kísérve a verseket.


Három dráma
2.700 Ft
A szerető, Kuncz tanár úr, Contra Galileum / Lőrinczi László

A napjainkban Szardínia szigetén élő szerző e kötetbe foglalt színpadi művei közül A szeretőt, Harag György rendezésében, a 80-as években a kolozsvári Állami Magyar Színház is bemutatta, a Kuncz tanár úr (A szökés) és a Contra Galileum (A barlang) azóta született és még színházra, rendezőre vár. Talán mostani megjelenésük is egyengeti arrafelé az utat.


Hét esztendő kálváriája
2.900 Ft
1957-1964 / Veress Sándor

Veress Sándor 1956-ban néhány társával, barátjával együtt egy erdélyi kisvárosból, Erdőszentgyörgyről küldözgette leveleit szerte az országba, magyar és román barátainak, cáfolva bennük azokat a rágalmakat, amelyeket a hivatalos propaganda terjesztett. Ő húsz év börtönt kapott érte, társai összesen 54 évet.

Visszaemlékezésében felidézi az 56-os erdélyi ősz reményteljes napjait, majd letartóztatásuk, elítélésük eseményeit, a marosvásárhelyi, szamosújvári, jilavai börtönökben, a Duna-delta kényszer-munkatáboraiban töltött éveiket.

Emléket állít itthon maradt családjának: két kislányukat egyedül nevelő feleségének, aki a szenvedésben és a helytállásban is méltó társa maradt.


Jelentések magamról
1.800 Ft
Emlékezések ellenfényben / Cseke Gábor

Aki a kommunista rendszer évtizedeit – pláne közéleti szerepet vállaló értelmiségiként – megélte, nem kerülheti meg a személyre szabott kérdést: hogyan történhetett? Lehet-e mentség a naivitás? Meddig igazolható a – közmondás szerint pokolba vezető – jószándékú kompromisszumkeresés? Cseke Gábornak van bátorsága nyíltan szembenézni ezekkel a kérdésekkel. A hatvanas évek végétől Bukarestben élt költő, prózaíró, az Ifjúmunkás egykori főszerkesztője, majd az Előre vezető publicistája maga is része volt az akkori ideológiai gépezetnek, s most, miközben első kézből nyújt betekintést az 1989 előtti romániai magyar sajtó belső életébe, az emlékidézés szeszélyes útján haladva, gazdag tényanyagot is felvonultatva, kemény önkritikával néz szembe kora kihívásaival és hasolóképpen a maga rossz döntéseivel is.Részletes keresés