Betöltés...

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár

Cím: Dorobantilor 12., Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Vezető: Dávid Gyula
Telefon: +40/264/596-988
E-mail: poliskonyvkiado@gmail.com


Működésének immár több, mint 15 éve alatt 217 kiadványt jelentetett meg. Kiadványaink témakörébe az eredeti hazai szépirodalom mellett magyar klasszikusok, az erdélyi múlt örökségét feltáró történelmi, művészet- és művelődéstörténeti munkák, irodalomtörténeti kiadványok, dokumentumkötetek, az első időszakban gyermekkönyvek tartoznak. Különös figyelmet fordítottunk az erdélyi irodalmi örökség korábban kitagadott értékei felé: a kilencvenes évek közepétől Bánffy Miklós, illetve Reményik Sándor műveit előbb kisebb kiadásokban, majd a budapesti Balassi illetve Luther és Kálvin Kiadókkal közös, filológiailag is megbízható életműsorozatokban jelentetjük meg. A középiskolai magyar irodalomtanítás igényeit szem előtt tartva 1995-ben elindítottuk a Remekírók Diákkönyvtára sorozatot. Újabb sorozataink: az irodalomtörténeti kismonográfiákat felölelő Kettős Tükörben, a klasszikus polgár államelmélet alapműveit közvetítő Politeia és a színész-életinterjúkat tartalmazó, képekkel gazdagon szerkesztett Prospero Könyvei. Meghatározó a kiadó munkásságában a tartalom és a grafikai-nyomdai kivitel igényessége.

1956 Erdélyben
2.800 Ft
Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956-1965 / Dávid Gyula (szerk.)

Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója nemcsak az emlékezés, hanem a számbavétel alkalma is. Felteszi nekünk a kérdést, hogy miképpen viszonyulunk azokhoz az eszmékhez, amelyeket 1956 annak idején megfogalmazott és a célokhoz, amelyeket kitűzött. És megkérdezi azt is: miképpen viszonyulunk azokhoz, akik fél évszázaddal ezelőtt életüket, szabadságukat áldozták fel az Eszméért. Ehhez az utóbbi számonkéréshez kíván segítséget nyújtani ez a könyv: az 1956-1965 között politikai üldöztetést, börtönt szenvedett közel 1500 erdélyi magyar (és a magyarokkal együtt 56-ért a kiállást vállaló román) életrajzi adattára...bővebben


A Hetérák tudománya
3.600 Ft
Hatházi András

Hatházi drámáit talán a humor felől közelíthetjük meg a legjobban, ezt a humort pedig az önreflexió és a döbbenet segítségével határozhatjuk meg. Figyelem magam, aki nem vagyok, mert nem is lehetek, mégis megdöbbenek - így lehetne leírni e humor működését. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy ezek a művek egy vérbeli színházi ember darabjai, nem egy közülük pályázaton vívta ki a zsűri elismerését.


A Hiteltől a Tisztelt Házig
3.000 Ft
Visszaemlékezés, napló (1943-1944), országgyűlési beszédek / Vita Sándor

A két világháború közötti erdélyi közélet egyik kiemelkedő szereplőjének visszaemlékezéseit, a háború utolsó két évében írott naplóját és két országgyűlési beszédét kapja most kézbe az olvasó. Egy olyan szereplőét, aki szerkesztője volt az 1930-as években jelentkezett nemzedék egyik iránymeghatározó folyóiratának, a Hitelnek, mélyre tekintő, jövőt fürkésző vizsgálója az erdélyi magyarság mindennapjaiban végbemenő társadalmi és gazdasági folyamatoknak, a Magyar Országgyűlésbe...


A Mátyás-szobor és alkotója, Fadrusz János
4.500 Ft
Murádin Jenő

A gazdagon illusztrált kötet első részében Kolozsvárt ismerhetjük meg a szobor felállításának idején, a második fejezetben a szerző a szülőváros Mátyás-kultuszát mutatja be a kezdetektől napjainkig. Murádin Jenő gondos gyűjtőmunkájának köszönhetően fényképekkel, levelekkel illusztrálva követhetjük végig Fadrusz János életét és munkásságát, ugyanakkor a könyvben szó esik a szobrász két másik alkotásáról, a zilahi Wesselényi-szoborról és a Feszületről is. A kiadvány bepillantást enged a Mátyás-szobor megalkotásának és felállításának történetébe az ötlet felvetődésétől a pályázat meghirdetésén, majd a szobor tervein át a leleplezésig, a könyv második fele pedig a műalkotás további sorsát ismerteti a felállításától napjainkig. Az Unipan Helga tervezte kötet címlapján Mátyás király Fadrusz János által megmintázott arca látható.


A rendtartó székely város
5.600 Ft
Tanulmányok, cikkek, beszélgetések Kézdivásárhely múltjáról és múzeumáról / Incze László

Ebből a kötetből, amely írásainak legjavát nyújtja át, mégis adatokban gazdagon és hitelesen elevenedik meg előttünk az a város, amelynek nevét aranybetűkkel írják az 1948 történetével foglalkozók, s amely szinte napjainkig kegyelettel megőrizte a céhes élet hagyományait.


A Rhapsody fedélzetén
1.200 Ft
Lőrincz László

Egy hajdan volt diákszerelem emlékét eleveníti meg majd éli újra ennek a regénynek a főhőse. A találkozásra és a késői beteljesedésre varázslatos délszaki környezetben kerül sor. Az igazi történet azonban inkább a készülődés erre a találkozásra, felidézése a második világháború előtti és alatti Kolozsvár mindennapi életének, valóságos, a közéletben és az irodalom világában ismert emberekkel, helyzetekkel.


A szent liget
2.500 Ft
Horváth Andor

A szerző, a kolozsvári egyetem világirodalom tanszékének tanára, a klasszikus ókor görög és római irodalmának világában csatlakozik hozzánk kalauzul. Körültekintő elemzései révén segít abban, hogy mai ízlésünkkel is meg tudjuk közelíteni egy évezredek óta letűnt világ szépségeszményeit: Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész drámáit.


A tenger ablakai
1.400 Ft
Fülöp György

A tenger ablakai című kötet a szerző első könyveként erőteljes opció a szikár, töredékes, tárgyias költészet mellett. Pilinszky János versei e költészet elsődleges szöveg­előzményeiként azonosíthatók, a versek utalásaiból pedig kiolvashatóak további preferenciák is: Rilke, Borges, Fellini például. Az utalásokból is látszik: nem a látványos gesztusok és nem az érzelmi kiáradás költészete ez, hanem a finom, rejtőzködő, utalásos, töredékes struktúráké...


Alkalmak és szavak
2.500 Ft
Tanulmányok, előadások, beszélgetések, vallomások, búcsúztatások / Benkő Samu

Az alkotás sorsvállalás: lett légyen szó honalapításról, a kereszténység felvételéről, a szabadság igenléséről keményen szervezett államkeretek között is, az európai kultúra oly módon való befogadásáról, hogy eleink megőrizték keletről hozott örökségünket, s benne a legkedvesebbet: anyanyelvünket. Hogy van remény? Van. S ezt nem én állítom, meggyőz felőle Vörösmarty Mihály, aki történelmi borzalmak évadján írta meg a legnagyobb magyar verset: A vén cigányt.

...bővebben


Az alázat ünnepei
2.500 Ft
Válogatott műfordítások / Lőrinczi László

A Polis Kiadónál rövid időn belül a harmadik kötet jelenik meg az erdélyi születésű írótól. Lőrinczi László sokoldalú irodalmi munkásságnak kiemelkedő része műfordításai. Olasz, francia, spanyol és román nyelvből fordított színműveket, verseket, regényeket. Az alázat ünnepi című kötete ezekből ad válogatást: Garcia Lorca, T.S Elliot, Apollinaire, Leopardi, Eminescu, Edgar Allan Poe és mások munkáit olvashatjuk két nyelven.


Az ebecki délutánok
1.800 Ft
Mikszáth Kálmán / Remekírók Diákkönyvtára

Mikszáth Kálmán novellái.

A millenium utáni évek derűje, belső jóléte, a nemesség patriarkális nemzetvezetése parlamentben és társadalmi életben mind összeszövetkeztek, hogy megszépülve emlékül maradjanak egy írónak, Mikszáthnak az irodalmi alkotásaiban. Ha ő nem volna, ezek az évtizedek a magyar szellemtörténet legsivárabb évei lennének, de így őbenne felgyülemlett a régi világ minden édessége, mielőtt a XX. században fanyarrá változott volna minden íz.


Az én vándorlásom
3.500 Ft
Horváth István emlékezete / Nagy Pál (szerk.)

Az emlékkötet a paraszti sorból érkezett Horváth Ístván költőnek állít emléket, bemutatva életútját, munkásságát, kortársai írásait, vele készült interjút, költészetének legszebb darabjait.


Az irodalmi Köztelek
1.800 Ft
Publicisztikai írások / Ady Endre / Remekírók Diákkönyvtára

Hát mik is vagyunk most? Néha és a napi világban cinikus fáradtak, a tekintélyeket már nem is rombolók, csak hanyagul leköpködők. Fáradt olümposzi istenek és kiközösített, magasról lenézett páriák ... Vagyunk nagyon sokszor komédiások. Alkuvóbbak a lócsiszárnál s hajlékonyabbak a nádnál... Addig ... Addig, míg nem int, nem híva gyilkos, az acélhegyű ördög ... Az istenes ördög ... És akkor csupa hit a világ, csupa szerelmes lángra érdemesség az élet. És ilyenkor beleverjük, belekorbácsoljuk nyomorult testünket, összetépett idegeinket e nagy szerelembe. A jobb életért, a becsületesebb világért, az előretörésért, a világosságért s fantomok legfantomabbjáért, legbolondabbjáért és legszebbjéért, az igazságért ... bővebben


Az országépítő
1.800 Ft
Történeti regény / Kós Károly / Remekírók Diákkönyvtára

A Kós Károly regényében megelevenedő történelmi idők alapkonfliktusa a még törzsi szervezetben élő pogány magyarság és a keresztény világ: Kelet és Nyugat összeütközése. A választás beteljesítője és történelmi súlyának hordozója István, akinek halálos ágyán is azzal a kérdéssel kell szembenéznie, vajon nem volt-e hiábavaló az áldozat?

 


Az őszinteség két napja
2.200 Ft
1956. szeptember 29-30. / Benkő Levente (szerk.)

Kolozsvári és marosvásárhelyi írók tanácskozásának jegyzőkönyvei, amelyek nemrég kerültek elő, az egész "szocialista tábort" megmozgató 1956-os "olvadás" egy fontos mozzanatát tárják fel: azt a néhány napot, amikor a felszólalók a romániai "marxi-lenini-sztálini nemzetiségi politika" szavait és tetteit szembesítve kérték számon a pártközpont két küldötte: Miron Constantinescu és Fazekas János által tanácsozásra meghívott magyar írók. A jegyzőkönyvekhez kapcsolódnak azok a dokumentumok, amelyek a romániai magyar írótársadalmat 1956 tavaszán-nyarán megmozgató eseményeket idézik fel: a "Jar-ügy"-et, a romániai írók 1956 májusi kongresszusát, a hozzá kapcsolódó irodalmi vitákat, interjúkat és az 1956. szeptemberi Pándi-cikket.


Az utolsó szó keresése
2.400 Ft
Válogatott versek / Jékely Zoltán

Válogatta és az utószót írta: Kovács András Ferenc. A költő nem csak életrajzi vonatkozásaiban kötődik Erdélyhez, hanem annak az egyetemes gondnak a szálaival is, amely egyformán volt sajátja a magyar költőnek, akárhol élt és alkotott a 20. században. Intelektualitás és a természetben tárgyiasult lírai elmélkedés, nyelvi gazdagság és formafegyelem teszi őt nemzedékének kiemelkedő tagjává.


Bánffy Miklós kettős küldetése
4.200 Ft
Bukarest, 1943. - Politika és diplomácia / Csapody Miklós

Bánffy Miklós sokoldalú és sokfelé ágazó írói-művészi-politikusi pályájának ma már nem ismeretlen, de mindez ideig teljességében fel nem tárt mozzanata az 1943-as titkos bukaresti diplomáciai küldetése...


Bánffy Miklós összes drámái
3.900 Ft
Kereskényi Hajnal (sajtó alá rend.)

A kolozsvári Polis Kiadónál jelent meg korábban számos Bánffy-kötet. A kiadó ezt az életműgondozást folytatva adja közre Bánffy Miklós összes drámáját, összesen nyolc színművet.


Bartók markában
2.800 Ft
László Ferenc

A kötet szerzője, tucatnyi Bartók Béláról írt vagy szerkesztett könyv mellé a Bartók- évforulóra az utolsó negyedszázadban közölt legfontosabbnak és legidőszerűbbnek érzett Bartók-tanulmányait nyújtja át az olvasónak. Képet alkothatunk belőle arról, mit jelent Bartók műve - közelebbről - a romániai magyarság számára, de az egyetemes zeneművészet vonatkozásában is. A kötet egyes írásaiban a szerző a Bartók Béla Kritikai Összkiadás munkatársaként szerzett tapasztalatait is leszűri...bővebben


Bolyongásaim egy felemás világban
2.700 Ft
Filozófiai esszé / Sztranyiczki Gábor

A szerző már korábbi könyveiben olyan önálló szellemi kalandra vállalkozott, amelyre a szókratészi felhívás csábít: „Ember, ismerd meg önmagadat!” Most, kritikai igénnyel, saját marxizáló múltjával kíván szembesülni, kíméletlen józansággal. Önálló, egyéni válaszai a megannyi kihívásnak minősülő kérdésre, arra az igazságra, arra a felismerésre utalnak vissza, hogy a filozófia nem öncél, hanem mindenekelőtt nélkülözhetetlen eszköz a történelmi azonosság zavarainak tudatosítására, illetve tisztázására.Részletes keresés