Betöltés...

Pallas-Akadémia, Csíkszereda

Cím: str. Petőfi nr. 4, 530210 Miercurea-Ciuc / Csíkszereda, Románia
Honlap: www.pallasakademia.ro
Vezető: Tőzsér József
Telefon: +40/266/371-036
E-mail: pallas@clicknet.ro


A Pallas-Akadémia Könyvkiadó és Könyvkereskedés 1993 április 1-jén alakult. A kiadó Erdély egyik legnagyobb magyar kiadója. Mostanáig 530 címet jelentetett meg: kortárs szerzők azon szépirodalmi, történelmi, néprajzi, helytörténeti, turisztikai jellegű munkáit, amelyek értékteremtők és hozzájárulnak az erdélyi magyar irodalom és tudományosság gazdagításához. Továbbá művészalbumokat és klasszikus magyar írókat ad ki. Jelentősebb sorozatai: Bibliotheca Transsylvanica, Nobile Officium, Kis\Könyv sorozat, Díszkiadású könyvek, Nagyapó mesefája, Mesevonat, Műterem, Élet-Jelek, Dióhéjban, Erdély hegyei, Barangolás a Székelyföldön, Utak, tájak, emberek, Névsorolvasás, Nyirő József Művei.

Balázs József
2.500 Ft
Márton Árpád (szerk.) / Műterem

Balázs József gyergyóalfalvi festőművész. Lelkében mindig mágnesként élt és él a falu vonzása, annak földrajzi adottsága, az emberekhez való ragaszkodás - a kapcsolódás köldökzsinórja mind ez ideig megmaradt. Alkotói tevékenységét három nagy csoportra oszthatjuk, amelyek természetesen elválaszthatatlan egységet képeznek: portrék, tájképek és kompozíciók. Művészetét a természettel való állandó kapcsolat, a falusi emberekkel való mindennapi szembesülés határolja be, illetve tágítja egyetemes gondolattá.


Bálint Károly
6.550 Ft
Nagy Miklós Kund / Élet-Jelek

Történhetett volna másképp? Igen. Ha a jó képességű gyerket helyi szokás szerint nem viszik el tanulni a marosvárárhelyi kollégiumba és ott a kézimunka- és rajztanára  nem ösztönzi. figyelemre méltó faragó, mintázó tehetsége kiteljesítésére. Ha a talentum tudatosodása nem alakít olyan szenvedélyes elszántságo az ifjúban, hogy – a nehéz anyagi körülmények között élő család tiltása ellenére is – a művészeti iskolába iratkozzék, és ott folytassa tanulmányait...bővebben


Bandi Kati
1.800 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

„Bandi Kati ruháiban az anyag, funkció és forma szerves egysége jut kifejezésre – írja a ma már Németországban dolgozó pályzatárs, Garda Aladár László, akit Nagy Miklós Kund idéz a Bandi Kati-művészalbumhoz írt előszavában. A szerző kiemeli a művész családi indíttatását, azt, hogy a népművészet iránt elkötelezett Bandi Dezső iparművész lányaként már otthon kapcsolatba került a művészettel, ezen belül a népművészettel, a népi iparművészetben használt anyagokkal, motívumokkal, használati tárgyakkal...bővebben


Baróti-hegység, Bodoki-havasok
2.400 Ft
Turisztikai kalauz / Kisgyörgy Zoltán – Dukrét Lajos / Erdély hegyei

Az Erdély hegyei sorozat kötetei leírják az adott hegység természeti és földrajzi környezetét, a látnivalókat, szálláslehetőségeket, a különböző nehézségű túraútvonalakat és jelzéseket. A kiadványt kitűnő, részletes, nagy felbontású térkép egészíti ki...


Benedek Elek monográfia
3.900 Ft
Hegedűs Imre János / Bibliotheca Transsylvanica

Benedek Elek születésének 150. és halálának 80.évfordulóján e nagy közönségsikernek örvendő monográfia újbóli megjelentetésével tiszteleg a Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Hegedűs Imre János irodalomtörténész monográfiájában a Benedek Elek-i életmű egészét elemzi és helyezi el korban, irodalmi stílusirányzatokban, meghatározza műfaji változatosságukat, nem feledkezve meg Elek apó emberi sorsának megrajzolásáról sem.


Besztercei havasok
2.400 Ft
Turisztikai kalauz / Xantus László - Xantus Juliánna / Erdély hegyei

A Besztercei-havasok a Keleti-Kárpátokban, Hargita, Neamţ és Suceava megyék területén, a moldvai Beszterce és a Kis-Beszterce szögében terül el. Impozáns hegység, azonban kevésbé ismert, mert mind ez idáig turisztikai jellegű leírás nem létezett a régióról. Jelzett turistaösvény elég sok van a hegység területén, de a jelzések helyenként hiányosak. A ma már nem létező jelzésekre a túraútvonalakat tárgyaló fejezetben a szerzők külön felhívják a turisták figyelmét az eltévedés elkerülése érdekében. A leírásban számos, jól követhető útvonalat ismertetnek, elsősorban azokat, amelyek mentén valamikor (20-30 éve) még volt jelzés. A könyvet térképmelléklet egészíti ki.


Bocskay Vince
2.500 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

Bocskay Vince (1949) Szovátán élő szobrászművész. 1990-ig főleg terrakotta kisplasztikákat készített. A rendszerváltás után szinte évente örülhet és örülhetnek a művészetkedvelők is, újabb és újabb monumentális szobrai avatásának. Munkásságának fontos részét jelenti az erdélyi történelmi személyiségek és események plasztikai megörökítése.


Bőröndnyi ország
1.900 Ft
Dinescu, Mircea

A kortárs román költészet és irodalom fenegyereke, a nonkonformista Mircea Dinescu napilapokban megjelent politikai szatíráiból fordított egy újabb csokorravalót Váli Éva műfordító. Ezzel háromra emelkedik Dinescunak a Pallas-Akadémia Könyvkiadónál megjelent köteteinek száma, közelebb hozva a magyar olvasóhoz a képernyőkről ismert, zabolázatlan szájú, éles nyelvű és borotvaeszű költőt. Talán e tulajdonságaiért rokonszenves a székelyföldi olvasóknak. A kötet írásai görbe tükröt tartanak az országos politikának, felnagyítva annak baklövéseit, nevetségessé téve megrázó és kiábrándító eseményeit.


Bucsecs hegység
1.800 Ft
Turisztikai kalauz / Palczer János - Pásztohy Zoltán / Erdély hegyei

A Bucsecs hegység kétségtelenül a legnépszerűbb, legismertebb és legközkedveltebb a hazai turistatáborban. És tegyük hozzá, mindjárt az elején: nem véletlenül! A Bucsecs mítosza hasonlít a Székelyföld szent hegyének, a Hargitának a hódolatához; előkelő helyezése változatos és sokoldalú természeti szépségeinek köszönheti rangos minősítését. Itt kicsiben, vagy talán inkább töményen, mindent megtalálhatunk és megcsodálhatunk, amit a természet nyújthat számunkra, kezdve a völgyeket uraló óriás sziklabércek páratlanul tekintélyes alakzataitól, az erdőrendegek és virágillatú havasi tisztások sokaságáig, a vad sziklatoronyokba mélyre vájt gleccservölgyektől és szélmarta különös alakzatok bizarr formájáig.


Csíksomlyó ragyogása
2.980 Ft
Daczó Árpád (P. Lukács OFM)

A Csíksomlyó ragyogása folytatása P. Lukács nagy sikerű, népszerű könyvének a Csíksomlyó titkának. A szerző olyan titkokat kutat, amelyeket híven őriz a közösségi tudattalan: az archaikus néplélek. Talán a kozmikus szakralitáshoz való örök vonzódás is indokolja, hogy a nép ragaszkodik az ősi rítusokhoz, helyet keres nekik a mindenkori jelenben... A csíksomlyói pünkösdi napkelte-nézést elnevezi pap nélküli misének és a maga sajátos világképében meg is magyarázza...bővebben


Csíksomlyó, a kegyhely
2.600 Ft
Dr. P. Boros Fortunát

Az 1400-as években a ferencesek már klastromot működtettek Csíksomlyón. A tatár, török támadások, a vallásháborúk sokszor fenyegették elpusztítással a rendházat. a ferencesek sokszor menekülni kényszerültek, de mindig visszatértek. Újjáépítették a felégetett épületeket és folytatták szívós munkájukat. Ezt a sok évszázados küzdelmet és fejlődést mutatja be a könyv.


Csillagmese
1.200 Ft
Tamás Tímea / Mesevonat

Egy kis varjúgyerek azon tűnődik, vajon milyen a Hold pizsamája. Erről szól többek között Tamás Tímea Csillagmese című gyermekvers-kötete. A versekben benne van a szerző minden jellegzetessége: a sajátos képiség, az érzékletesség, humorral oldott patetikusság, játékosságba szelídülő komolyság. A meseversek hősei a gyermekek gondolkodásmódját, lelkivilágát tükrözik, a kötött versforma, a ritmus és a rímek olvasmányossá, könnyen megjegyezhetővé, mondhatóvá, énekelhetővé teszik a verseket.


Csutak Levente
2.500 Ft
Banner Zoltán (szerk.) / Műterem

Csutak Levente a nagy- és a kisgrafika szinte valamennyi műfaját és technikáját műveli (táblaképrajz, emléklap, ex libris, illusztráció, könyv- és folyóirattervezés - tus, szén, guas, tempera, akvarell, vegyes technikák). Munkái megtalálhatóak London, Tel-Aviv, Vancouver, Stockholm, Dortmund, Budapest, Győr, Bukarest, Brassó és más helységek köz- és magángyűjteményeiben. A művészalbum előszavát Banner Zoltán művészettörténész írt


Délibábos ég alatt
2.700 Ft
Tanulmányok történelmi és nyelvtörténeti hiedelmekről / Szőcs István

Szőcs István művelődéstörténeti tanulmányai annyira olvasmányosak, hogy még az sem bírja abbahagyni az olvasásukat, akit különösebben nem izgatnak a művelődéstörténeti és nyelvészeti kérdések, a történelmi okfejtések. A Pallas-Akadémia Könyvkiadó 85. születésnapján köszöntötte a szerzőt a kötet megjelentetésével.


Édes anyaföldem!
3.900 Ft
Egy nép s egy ember története / Benedek Elek / Bibliotheca Transsylvanica

"...az Édes anyaföldem! Benedek Elek legjobb írása, utolsó nagy szépírói nekigyürkőzésének eredménye. A korábbi századok emlékiratíróinak példája legalább akkora motiváló erő volt számára, mint az országot és egész Európát ért kataklizmák, a szörnyű háború, véres forradalmak, a forradalmakat követő megtorlások, magánéletének tragikus fordulatai, s mindenekelőtt Trianon. Tudta, hogy minél szörnyűbb egy kor, annál nagyobb szükség van az írástudók megszólalására, azért belevágott a nagy mű megírásába." - írja Benedek Elek-monográfiájában Hegedűs Imre János.


Édes anyanyelvünk
3.200 Ft
Nyelvművelő cikkek / Komoróczy György / Bibliotheca Transsylvanica

Komoróczy György életének nagy része a nyelvünk pusztuló, forgácsként elhulló szavaink szerelmében és védelmében telt el. Évtizedek óta írja nyelvművelő cikkeit, harcol az egységes magyar nyelvhasználatért, emeli föl szavát a fölösleges idegen kifejezések ellen. És volt amitől őriznie nyelvünk foszló sajátos szövetét, mert nyelvünk utolsó nyolcvan éve örökös utóvédharcban telt el, a trianoni utódállamok állandóan "nyelv-hazánkra" törtek, tudták amit mi is, azt, hogy nyelvünk utolsó mentsvárunk, maradék óvóhelyünk megmaradásunknak tányéraknákkal aláaknázott útjain.


Édesgyökér - Öregnapló
1.850 Ft
Gyermekrajzok - Anyai dédanyám füzetéből / Kenéz Ferenc

Kenéz Ferenc legújabb kötetének első része az Édesgyökér. Gyermekrajzok címet viseli. A ciklus 62 darabja végigviszi az olvasót a gyermekkor valós és képzeletbeli színhelyein, észleléseken és gondolatokon, álmon és valóságon. Az Öregnapló című rész az Anyai dédanyám füzetéből alcímet viseli, a vers-füzér meg amolyan toronygombirat, a szerző szerint „veritábilis gombirat-szöveg”, amely egy kisközösségről tett, jövőbe örökítendő vallomásnak tekinthető...


Egy görög, egy török
2.600 Ft
Albert Ildikó / Utak, tájak, emberek

1989 után Görög- és Törökország a romániai turisták kedvenc célállomása lett. Útleírások és útirajzok sokasága jelent meg róluk. Hogy mégis „van új a Nap alatt” erre bizonyság Albert Ildikó útibeszámolója, amely nemcsak felsorolja a látottakat, hanem azokat saját kommentárjaival, elemzéseivel fűszerezve tárja elénk. A szerző első látásra meghökkentő megállapításai tulajdonképpen igazak, csak éppen nem esnek egybe az olykor közhellyé vált tudásunkkal: mér a régi görögök… Nagy érdeme e könyvnek, hogy a szerző állelkendezés helyett szeretettel, az újra fogékonyan, ám sokszor a bírálatot sem mellőzve, élvezetes stílusban adja elő élményeit.


Egy irredenta hétköznapjai
3.900 Ft
Markó Béla

Három és fél év kortörténete a romániai diktatúra utolsó éveiből, illetve adalék Markó Béla és hozzátartozói, barátai, ismerősei életrajzához. Az akkoriban modernnek számító technikai eszközök segítségével s amúgy hangyaszorgalommal gyűjtögetett és rögzített beszélgetésekből, a "követésből" megismerjük a "nacionalista-irredenta célszemély" - valójában egy gondolkodó erdélyi értelmiségi mindennapjait.


Életem és a székelyföldi faipar
1.600 Ft
Visszaemlékezések 1930-2001 / Dr. László Gábor

Dr. László Gábor önéletírásában nemcsak egy személy sorsának ismertetéséről, hanem egy család történetéről van szó. No meg a székelyföldi faipar megszervezéséről. Írásának nagy érdeme, hogy nemcsak eseményeket, történéseket rögzít, hanem korszakot is jellemez, végigvezet a kommunista rendszer gazdasági elitje életvitelének jó négy évtizedén. Így belülről is megismerhetjük, úgymond kézzel tapinthatjuk a letűnt rendszert.Részletes keresés