Betöltés...

Kolozsvári Művelődés Egyesület, Kolozsvár

Cím: 400015 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia Piata Unirii 11/7
Honlap: www.muvelodes.ro
Vezető: Szabó Zsolt
Telefon: +40/264/591-267


A kiadó a Művelődés című közművelődési folyóiratot adja ki. Könyvkiadói munkájában számos kolozsvári vonatkozású helytörténeti, kultúrtörténeti munkát találunk, melyek Herepei János tanulmányai. A kiadó több kiadványa foglalkozik Kaloteszeggel, illetve Benedek Elek kiadványait is megtaláljuk a kiadó kínálatában.


Városunk és más elbeszélések
2.100 Ft
Szentimrei Jenő / Sztánai füzetek

Szentimrei Jenő (1891-1959) halálának félszázados évfordulójára gyűjtöttük egybe rövidprózai írásait. Az elsősorban költőként, újságíróként, színháztörténészként számon tartott szerző életében három füzetnyi elbeszélése, novellája, humoros írása és egy kötet - saját meghatározása szerint - parainezisz-féléje jelent meg. Ezeket adjuk kezébe ismét az olvasónak - jó hetven esztendővel az utolsó kötet megjelenésétől számítva.


Tükörjáték
2.940 Ft
Emlékkönyv Cseke Péter 65. születésnapjára

Ezzel a kötettel a 65 éves Cseke Pétert köszöntik barátai, munkatársai és tanítványai. Negyven éves újságírói, szerkesztői, kutatói és oktatói munkásságáról előtt tisztelegnek a kötetben szereplő írásokkal, melyek az erdélyi szellemiség vonulatát követve másfél évszázadnyi időt ívelnek át, szorosabban vagy lazábban kapcsolódva az ünnepelt eszmevilágához. Függetlenül attól, hogy irodalomról, újságírásról, politikáról, sajtó- és intézménytörténetről vagy tudományszervezésről esik szó bennük, a régmúlt történetéről vagy a jelen kihívásairól, mindenhol felvillanak azok a kulcsszavak, gondolatok és paradigmák, amely meghatározták Cseke Péter tudományos elkötelezettségét, az erdélyi magyarság létértelmezésének és útkeresésének rendszeres kutatását.


Történetek az Őrhegy tövében
3.990 Ft
Bakó Botond

"Jelen kötet egy hosszú, aktív tanári gyakorlat és előzetes képzettség nélküli tudósítói munka gyümölcse. Egy diák-, majd tanári élet hétköznapjairól és ünnepeiről szól. Elsősorban a Bethlen Kollégiumban eltöltött évekről, de helyenként más iskoláimról is. [...]


Toll és körző
2.800 Ft
Éjszaki Károly

Éjszaki Károly sokoldalú, tehetséges ember volt. Fő tevékenységének alapfoglalkozását, a mérnöki munkát tartotta. E téren beírta nevét az erdélyi vasútépítés, majd a MÁV kolozsvári üzletvezetősége megszervezésének történetébe. E tevékenységével kapcsolatos Sztána üdülőtelep megalapítása s elindítása a fejlődés útján. (Gaal György)


Rendezői beszélgetések
2.400 Ft
A játékfilm dokumentarizmusa és a dokumentumfilm megrendezettsége / Lakatos Róbert Árpád / EMFSz Füzetek

Lakatos Róbert filmjei dokumentarizmus és fikció izgalmas határvidékén kalandoznak - Lakatos Róbert interjúkötete a dokumentarizmus és fikció izgalmas határvidékének bejárására hív. Nem volna ebben semmi meglepő, ha ezúttal nem egy rendező vállalkozna a kérdező szerepére. Lakatos, valamint interjúalanyainak személye a téma tekintetében különösen szerencsés. A dokumentarista és a fikciós forma keveredése megragadható a filmelmélet fogalomrendszerével, ám a módszer lényege jóval inkább a gyakorlaton múlik. Lehet-e, s ha igen, milyen módon történetet mondani dokumentarista keretek között? ...bővebben


Orbán István a szépművészet hármas útján
4.990 Ft
Szabó Zsolt (szerk.)

Orbán István munkásságában három jól elkülöníthető, de egymással azért szoros összefüggésben levő, egymást támogató vonal rajzolódik ki: a művészi, a pedagógiai és a művészetszervezői. Nem volt könnyű mindháromban helytállni, minőségit alkotni. Grafikusként a kompakt kompozíciók világában alkotott egyedit, rajzait nézegetve szövetszerű képi világ bontakozik ki előttünk. A munkák másik jellemzője a hangsúlyos fényárnyék játék. Ám ez is sajátos módon valósul meg: a fény sosem közvetlen formájában jelenik meg, hanem mindig visszaverten, egy tárgy, egy sejtelmes alak hajlatát emeli ki, villantja elénk mindig erős árnykeretbe foglalva...bővebben


Ónodi Veress Ferenc fényképész-műterme Kolozsvárt
3.900 Ft
Sas Péter

A 19. századi kolozsvári hangulatot, a város lakóinak hétköznapi és ünnepi arcát örökítette meg az erdélyi fotóművész, Veress Ferenc. ezekből az immár fotótörténeti emlékekből adunk ízelítőt a 166 régi felvétellel.

Veress Ferenc 1853-an nyitotta meg elős, állandó műtermét, egyúttal elsőként szakítva Erdélyben a vánrodfényképeszet hagyományával. A nagylelkű Mikó Imre Bécsben vásárolt fényképező apparátusával és összeköttetései, rokoni kapcsolatai útján elkészíthette első albumát, melyben az erdélyi – főleg Kolozsvárt lakó – notabilitásokat örökítette meg.


Nyelv és kommunikáció
1.500 Ft
Média szakos doktori hallgatók VI. konferenciája / Botházi Mária - Péter Árpád (szerk.)

A kolozsvári média szakos doktori hallgatók hatodik konferenciáján, 2009. május 9-én elhangzott előadások szerkesztett változatát ajánljuk az erdélyi médiakutatás eredményei iránt érdeklődő olvasók szíves figyelmébe. A Magyar Nyelv Évében magától értetődő, hogy az előadók a nyelvi szempontok előtérbe állításával közelítik meg kutatási témájukat. Témaajánlataink átfogták a sajtónyelv (élőnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv viszonya), a közigazgatási nyelv, a hangzó nyelv (a rádiós nyelv szerepe a Kárpát-medencei nyelvi standard megteremtésében), a színpadi nyelv, képi nyelv, kép és nyelv (televízió, film, fotó), tudományos nyelv/metanyelv, a posztmodern nyelvszemlélet, a szövegszerkesztés/nyelvi megformáltság részterületeit.


Non omnis moriar?
1.800 Ft
Gálffy Attila Szenior

A szerző regényében szakít a regényírás megszokott szabályaival, s mint egyszerű mesélő próbálja ólombetűkbe önteni apjának a Kolozsvári Unitárius Kollégium egykori diákjának, majd tanárának, később igazgatójának az életútját. A több, mint 300 oldalas könyv 70 hosszabb-rövidebb fejezetben mutatja be a 72 évre terjedő életutat. A szerző, ahol szükségesnek véli, tágítja a keretet, s elmagyarázza azokat helyrajzi alapismereteket, világtörténeti eseményeket, amelyek meghatározzák az életpályát. 


Nevezetes emberek - enyedi életképek
4.990 Ft
Újdonság
Bakó Botond
A négyszáz éves Nagyenyedi Bethlen Kollégium előtt tisztelgő könyvünk azért született, hogy... bővebben

Népmese és közművelődés
2.100 Ft
Kovács Ágnes / Sztánai füzetek

Kalotaszeg, Erdély, sőt az egész Kárpát-medence – és nem is csak a magyar – szellemi néprajzában, közelebbről a mesekutatásban kimagasló, nemzetközi léptékű eredményes tudományos munkát fejtett ki Kovács Ágnes (1919–1990). Az ő emlékének áldozunk az 1970-es–80-as évek népszerű rádióműsorában, a Kis Magyar Néprajz sorozatban elhangzott előadásainak közzétételével. Így ezek a 6-8 perces miniesszék, könyvrecenziók, közérthetően elmondott általános ismeretek a népmesééről, alműfajiról, a mesélési alkalmakról, az előadásmódokról, mese- és mondókaszövegek, népi játékok újratanulásáváról, a magyar mesevilág nemzetközi kapcsolatairól, a magyarországi nemzetiségek néphagyományai kutatásának fontosságáról, eredményeiről, a Magyarország határain kívül rekedt nemzetrészek körében végzett mesegyűjtések eredményeinek értékeléséről kötetben is olvashatók, üzenetük ma is megszívlelendő.


Napló és tanulmányok
3.600 Ft
Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Váczy Leona / Szabó Károly

Szabó Károly neve ma leginkább a könyves műveltséggel foglalkozók körében ismert, ő állította össze a régi magyarországi nyomtatványok első, ma is használható retrospektív bibliográfiáját, és ő rendezte sajtó alá a Székely Oklevéltár köteteit. Az alföldi születésű tudóst székely tárgyú tanulmányai miatt hívta Erdélybe gr. Mikó Imre. Harminc évig volt könyvtáros Kolozsvárott, tanított görög nyelvet, majd az egyetemen történelmet.


Művelődéstörténeti tanulmányok és adattárak
1.900 Ft
Herepei János

A ​jeles történész és levéltáros gazdag hagyatékából a hetedik kötetet adjuk az Olvasó kezébe. A kalotaszegi templomok, cintermek és temetők sírkövei (2001), A kolozsvári Farkas utcai templom történetéből (Az 1638–1647.évi építkezés, berendezés és felszerelés adattára – 2002), a Kolozsvár történeti helyrajza , A Farkas utcai református templom és kollégium történetéből (mindkettő 2004), valamint A kolozsvári színház és színészet történetéből (2005) után végül sorozatzáróként a hagyatékban fennmaradt és mindmáig közöletlen művelődéstörténeti tanulmányait és adattárait tesszük közkinccsé Sas Péter művelődéstörténész eligazító bevezető tanulmányával. Különösen becses, az azóta a levéltárból nyomaveszett Kolozsvár város kis- és nagytanácsának tagjai által aláírt 1838. évi homagialis eskükönyv forrásközlése, amelyet számos tanulmány és adatközlés társaságában olvashatnak.


Monostory Katinka
2.100 Ft
Regény a szabadságharc idejéből / Gyarmathy Zsigáné / Sztánai füzetek

A kalotaszegi varrottas-háziipar megteremtése mellett Gyarmathy Zsigáné az írás erejével is népszerűsítette szülőföldjét. Cikkei, elbeszélései, néprajzi tárgyú leírásai, mesekötetei mellett jelentősek regényei. Az utókor mostohán bánt velük, hiszen az első kiadásukat nem követték újabbak. Jóval több, mint egy évszázadnak kellett eltelnie addig, amíg Gyarmathyné méltatlanul elfeledett, 1885-ben írt Az ifjú pap című regénye ismét megjelent. Úgy tűnik, hogy a kiadás megindított egy folyamatot, melynek eredménye a Monostory Katinka...bővebben


Melka Vince
1.800 Ft
Sas Péter

Melka Vince (1834-1911) Prága környékéről Erdélybe honosodott elfelejtett kolozsvári festőművész születésének 175. évfordulója alkalmából első próbálkozás élete és munkássága ez idő szerint ismerhető részének összefoglaló jellegű felvillantására. Gyakran megfordult erdélyi főúri kastélyokban, udvarházakban, egyik kedvelt témája a vadászat volt. Melka szívesen és szeretettel ábrázolta a vidéket is, a falut, az ott élő embereket, főleg a hegyvidéki parasztok hétköznapjait.


Lélekcserélő idők 2.
3.990 Ft
Válogatott vezércikkek (1991-1993) / Magyari Lajos

Magyari Lajos (1942-2015) erdélyi magyar költő, műfordító, közíró. 1968-tól a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör napilap belső munkatársa, majd 1990-től a Háromszék napilap főszerkesztőjeként dolgozott. 1992 és 1996 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátoraként tevékenykedett.


Lélekcserélő idők
3.400 Ft
Válogatott vezércikkek (1989-1990) / Magyari Lajos

Magyari Lajos világszemlélete és alkotói magatartása reneszánszát élte az 1989-es fordulat után. A Ceausescu-diktatúra bukása, a demokratikus átalakulás, az erdélyi magyarság sorsának jobbra fordulása kitörő lelkesedéssel töltötte el. Nemcsak költőként, hanem immár újságíróként is különös expresszivitással és termékenységgel szólaltatta meg a nemzetiségi lét időszerű gondjait és egyetemes összefüggéseit...bővebben


Kós András életútja Sztánától Sztánáig
3.900 Ft
"Nem kell mondanom, hogy a szobrok is beszélnek..." / Sas Péter

Kós András azt vallotta, hogy a száraz tények nem alkalmasak egy ember életének tükrözésére, hanem azoknak az ember által való megélése, átélése az elsődleges. A maguk előzményeivel, következményeivel, a személyhez kötött, tehát személyes vonatkozásaival. A száraz tényeket, állapotokat ezek telítik tartalommal, általuk kelnek életre és adják az élet sajátos színét, formáját és értelmét is. Ezért is éreztem úgy, róla nem lehet csupán száraz tudományossággal szép, kerek mondatokat megfogalmazni. Törekednem kell tehát a „lélektől lélekig” kifejezéssel összefoglalható képzőművészeti ars poeticáját minél hívebben körüljárni...bővebben

 


Kolozsvár környéki teljesítménytúrák
2.400 Ft
Tóthpál Tamás / Sztánai füzetek

Erdélyi viszonylatban sokak számára ismeretlen fogalom a teljesítménytúra. Akik csak hallottak róla, esetleg annyit tudnak, hogy a turistaságnak, természetjárásnak egy újabb keletű, sportosabb ágáról van szó. De ha kevesen is, vannak olyanok, akiknek nemcsak teljesítmény, nemcsak túra, hanem hitvallás és szertartás is. Könyvünk ennek a kétségtelen nagy közösségformáló és -fejlesztő potenciállal rendelkező mozgalomnak kíván szószólója lenni. Egy a megszokottól eltérő, más irányból való megközelítése a kirándulóhelyeknek, a természetben található látnivalóknak...bővebben


Kis kolozsvári magyar művelődés-történet
2.900 Ft
Szabó Zsolt

A Művelődés címet viselő lap szerkesztőjétől természetesen elvárta az ember; hogy tisztelje a hagyományt. És mivel ezt a közművelődési folyóiratot Kolozsvárt szerkesztik, a gazdag erdélyi örökség ébren tartását és fejlesztését, vagyis kortársi szolgálatát várta, igényelte tőle az olvasó...Részletes keresés