Betöltés...

Kolozsvári Művelődés Egyesület, Kolozsvár

Cím: 400015 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia Piata Unirii 11/7
Honlap: www.muvelodes.ro
Vezető: Szabó Zsolt
Telefon: +40/264/591-267


A kiadó a Művelődés című közművelődési folyóiratot adja ki. Könyvkiadói munkájában számos kolozsvári vonatkozású helytörténeti, kultúrtörténeti munkát találunk, melyek Herepei János tanulmányai. A kiadó több kiadványa foglalkozik Kaloteszeggel, illetve Benedek Elek kiadványait is megtaláljuk a kiadó kínálatában.


Kalotaszegi irodalmi breviárium
1.390 Ft
Buzás Pál / Sztánai füzetek

Irodalmi breviáriumunkban huszonhárom alkotó kapott helyet. Van közöttük kalotaszegi bennszülött, de rövidebb-hosszabb ideig itt tevékenykedő is, továbbá innen elszármazott, ide honosodott és végül a tájegységtől független szellemiség, akinek viszont művelődési téren Kalotaszeg valami lényegeset köszönhetett. A szerzők legszükségesebb életrajzi adatait és Kalotaszeggel kapcsolatos munkásságának bemutatását követi az illető író, tudós egy-egy reprezentatív, vagy a tájegységhez kötődő művéből kiválasztott eredeti szövege. Helyenként - ahol alkalmasnak vélte - a szerző hozzáillesztette az illető íróhoz, a korszakhoz, sajtótermékekhez kapcsolódó egyéb írását.


Kalotaszegi kötődések
1.390 Ft
Buzás Pál / Sztánai füzetek

"Idestova tíz esztendeje készítem és közlöm az interjúkat (Kalotaszeg, Művelődés). Jelen kötet is e tíz esztendő összegyűjtött interjútermését tartalmazza. Eleinte alkalomszerűen, később már okszerűen kiválasztva azokat a Kalotaszegen élőket, tevékenykedőket és elszármazottakat, rokon érzelműeket, akik tettek/tesznek valamit, emlékeznek, véleményt mondanak jelenünkről, jövőnkről."


Intézményteremtő törekvések Erdélyben
1.500 Ft
Szabó Zsolt / Sztánai füzetek

Szentimrei Jenő irodalomszervező tevékenysége.


Nyelv és kommunikáció
1.500 Ft
Média szakos doktori hallgatók VI. konferenciája / Botházi Mária - Péter Árpád (szerk.)

A kolozsvári média szakos doktori hallgatók hatodik konferenciáján, 2009. május 9-én elhangzott előadások szerkesztett változatát ajánljuk az erdélyi médiakutatás eredményei iránt érdeklődő olvasók szíves figyelmébe. A Magyar Nyelv Évében magától értetődő, hogy az előadók a nyelvi szempontok előtérbe állításával közelítik meg kutatási témájukat. Témaajánlataink átfogták a sajtónyelv (élőnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv viszonya), a közigazgatási nyelv, a hangzó nyelv (a rádiós nyelv szerepe a Kárpát-medencei nyelvi standard megteremtésében), a színpadi nyelv, képi nyelv, kép és nyelv (televízió, film, fotó), tudományos nyelv/metanyelv, a posztmodern nyelvszemlélet, a szövegszerkesztés/nyelvi megformáltság részterületeit.


Non omnis moriar?
1.800 Ft
Gálffy Attila Szenior

A szerző regényében szakít a regényírás megszokott szabályaival, s mint egyszerű mesélő próbálja ólombetűkbe önteni apjának a Kolozsvári Unitárius Kollégium egykori diákjának, majd tanárának, később igazgatójának az életútját. A több, mint 300 oldalas könyv 70 hosszabb-rövidebb fejezetben mutatja be a 72 évre terjedő életutat. A szerző, ahol szükségesnek véli, tágítja a keretet, s elmagyarázza azokat helyrajzi alapismereteket, világtörténeti eseményeket, amelyek meghatározzák az életpályát. 


Melka Vince
1.800 Ft
Sas Péter

Melka Vince (1834-1911) Prága környékéről Erdélybe honosodott elfelejtett kolozsvári festőművész születésének 175. évfordulója alkalmából első próbálkozás élete és munkássága ez idő szerint ismerhető részének összefoglaló jellegű felvillantására. Gyakran megfordult erdélyi főúri kastélyokban, udvarházakban, egyik kedvelt témája a vadászat volt. Melka szívesen és szeretettel ábrázolta a vidéket is, a falut, az ott élő embereket, főleg a hegyvidéki parasztok hétköznapjait.


Emlékezések 1947-1980
1.800 Ft
Lengyel Dénes

Lengyel Dénes két kötetnyi önéletrajzi feljegyzéseinek második kötetéből jellegzetes 20. századi magyar értelmiségi életpálya rajzolódik ki, amely nem önigazoló szándékkal, hanem tanúságtételként az utókor számára próbál megfogalmazni néhány alapelvet: az ember elsősorban saját elveihez legyen hűséges, azokhoz az értékekhez, amelyeket a családi környezet, az iskolában a példaképül válaszott tanárok, a pálya-, munka- és sorstársak jobbik része képvisel. "Az egész pedig annak bizonyossága, hogy a szeretet hatalom, s az erős akarat sokat tehet." - fogalmazza meg emlékiratának végszavában.


Erdélyi sors
1.800 Ft
Publicisztikai írások 1921-1929 / Benedek Elek

Paál Árpád 1921. szepteber 26-án kelt levelében írja Benedek Eleknek:
"Jobb és örvendetesebb hírt nem is hallhattunk volna mostanában annál, hogy hazajöttél, s itt maradsz köztünk. A te szelíd, meleg lelkedre van a legnagyobb szükségünk, ama példamutató szeretetre, amely erkölcsi nagyságával megőrzi a szülőföldet. Örömünk csak fokozódik, ha arra gondolunk, hogy írótolladat is munkába állítod. Éppen jókor jössz, hogy mentorunk és vezérünk légy az erdélyi magyar irodalomnak ebben az új korszakkezdésében."...bővebben


A kolozsvári Farkas utcai református templom és kollégium történetéből
1.900 Ft
Herepei János

A szerző történelmi hitelességgel, korabeli dokumentumok felidézésével, oknyomozó alapossággal tárja fel szülővárosának református vonatkozású műemlékeit, a Farkas utcai templom kegytárgyait, halottait, a református kollégium diákjai, köztanítói, tisztségviselői névsorát, a Házsongrádi temetőben nyugvó tanárainak sírját, a kollégiumi könyvtárban levő ismeretlen 16-17. századi verses emlékeket vagy a kollégium nyomdájából kikerülő, 19. század eleji művészi nyomatokat.


A kolozsvári Farkas utcai templom történetéből
1.900 Ft
Herepei János

A Mátyás király alapította kolozsvári Farkas utcai templom a legnagyobb egyhajós gótikus istenháza a Kárpát-medencében. A szerző történelmi hitelességgel, korabeli dokumentumok felidézésével, oknyomozó alapossággal tárja fel az első erdélyi műemlék-felújítást az építkezés ünnepélyes megkezdésétől a templom újrafelavatásának ünnepéig.


A kolozsvári színház és színészet történetéből
1.900 Ft
Herepei János

A szerző a kolozsvári református kollégiumi tanulók iskolai színjátszásának előmozdítását kérő felhívástól, a Nemzeti Játszó Társaság 1813. évi törvényein át Déryné, Prielle Kornélia, Szerdahelyi Kálmán, Jancsó Pál, Egressy Gábor és mások életének, munkásságának titkait tárja fel elsősorban levéltári források alapján.


Az erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka 1541-1690
1.900 Ft
Csetri Elek - Szabó Béla

Erdélyi fejedelmek élete, munkássága, címerei 1541-1690 között...bővebben


Emlékezések 1914-1947
1.900 Ft
Lengyel Dénes

A szerző önéletrajzi feljegyzéseinek íve Kisbacontól Budapestig, az első emlékektől a gyermek- és ifjúkori élményeken, a pályakezdő tanári tapasztalatokon át az itthoni munkaszolgálatos és szovjetunióbeli hadifogoly korszak emberpróbáló eseményeinek leírásáig terjed...bővebben


Művelődéstörténeti tanulmányok és adattárak
1.900 Ft
Herepei János

A ​jeles történész és levéltáros gazdag hagyatékából a hetedik kötetet adjuk az Olvasó kezébe. A kalotaszegi templomok, cintermek és temetők sírkövei (2001), A kolozsvári Farkas utcai templom történetéből (Az 1638–1647.évi építkezés, berendezés és felszerelés adattára – 2002), a Kolozsvár történeti helyrajza , A Farkas utcai református templom és kollégium történetéből (mindkettő 2004), valamint A kolozsvári színház és színészet történetéből (2005) után végül sorozatzáróként a hagyatékban fennmaradt és mindmáig közöletlen művelődéstörténeti tanulmányait és adattárait tesszük közkinccsé Sas Péter művelődéstörténész eligazító bevezető tanulmányával. Különösen becses, az azóta a levéltárból nyomaveszett Kolozsvár város kis- és nagytanácsának tagjai által aláírt 1838. évi homagialis eskükönyv forrásközlése, amelyet számos tanulmány és adatközlés társaságában olvashatnak.


Erdélyi képek
2.000 Ft
Makoldy József rajzai

A jelen kötetben közölt rajzok mindenike az 1920-ban Budapesten megjelent Pictures of Transylvania című rajzgyűjteményből származik. Szatmári László előszavával. Makoldy József ebben a könyvében szűkebb pátriája, a Barcaság központjából, Brassóból kiinduló tanulmányútjának eredményeit adta közre. A látottakat - templomerődöket, kastélyokat, udvarházakat, régi falusi lakóházakat, kapukat, utcaképeket - örökítette meg rajzain, amelyekből ez a kis kötet csupán válogatást közöl...bővebben


Városunk és más elbeszélések
2.100 Ft
Szentimrei Jenő / Sztánai füzetek

Szentimrei Jenő (1891-1959) halálának félszázados évfordulójára gyűjtöttük egybe rövidprózai írásait. Az elsősorban költőként, újságíróként, színháztörténészként számon tartott szerző életében három füzetnyi elbeszélése, novellája, humoros írása és egy kötet - saját meghatározása szerint - parainezisz-féléje jelent meg. Ezeket adjuk kezébe ismét az olvasónak - jó hetven esztendővel az utolsó kötet megjelenésétől számítva.


Képek Erdély múltjából
2.100 Ft
Történeti rajzok / Bíró Vencel

Bíró Vencelt (1885-1962) az erdélyi fejedelemség múltjának legértőbb kutatójaként tartanak számon. Szakmai hozzáértéséről tanúskodó, élményt nyújtó társadalmi és gazdasági tárgyú tanulmányai, egyháztörténeti és művelődéstörténeti írásai titkát Balanyi György fejtette meg, rámutatva, hogy írójuk "élt-halt Erdély színes múltjának megelevenítéséért".


Hatvan év Kalotaszegen
2.100 Ft
Fekete Károly / Sztánai füzetek

A szerző Kalotaszeg múltjának és jelenének alapos ismerője, tevékeny alakítója és elkötelezett krónikása. Egész életében tanító és tanfelügyelő, művelődést serkentő és szervező munkát végzett.


Bánffyhunyad és vidéke
2.100 Ft
Válogatott cikkek és tanulmányok / Buzás Pál / Sztánai füzetek

A szerző összegyűjtött cikkei mind Bánffyhunyad és vidékének, azaz Kalotaszegnek a történetéhez, kultúrájához kapcsolódnak. Szólnak a bánffyhunyadi iskolák történetéről, a helyi hitéletről, irodalomról, közművelődésről, a Riszeg-tetői énekversenyről és Bartók Béláról, Kodályról és a helyi zenei élet nagy alakjairól, Kós Károly és a szerző kapcsolatáról, a közösség kiemelkedő alakjairól és családtörténetükről.


Bonchidai fény-árnyék
2.100 Ft
Bonţida în clarobscur, Bontida in clear obscure / Liviu Vlad - Ioachim Nica

A grafikus Bánffy Miklós emléke előtt tisztelgett közös tárlatával Liviu Vlad és Ioachim Nica. Képeiken Bonchida művészeti értékeit, műemlékeit csodálhatjuk meg...bővebbenRészletes keresés