Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

1956 erdélyi mártírjai I.
4.990 Ft
Szoboszlai-csoport / Tófalvi Zoltán

A három kötetesre tervezett könyv első kötete az 1956-os magyarországi forradalomhoz kapcsolódó öt nagy romániai hazaárulási per egyikének, a tíz halálos ítélettel és azok végrehajtásával végződött Szoboszlai-pernek az eddig még nem közölt levéltári dokumentumokkal teljessé tett anyagát tartalmazza, amelyek révén ráláthatunk a kommunista megtorló gépezet ördögien megszervezett belső mechanizmusára.


1956 erdélyi mártírjai III.
4.990 Ft
A Dobai-csoport / Tófalvi Zoltán

Az 1956-os forradalmat követő erdélyi "hazaárulási perek" egyik jellegzetes momentuma volt a Dobai-csoport pere, akiket egy, az ENSZ-nek címzett az erdélyi kérdés megoldását célzó memorandum miatt ítéltek életfogytiglani, illetve sok-sok évi börtönbüntetésre.


A keresztény jelenkor
2.100 Ft
Marton József

Az egyháztörténeti tanulmánysorozat negyedik kötete, amely az ókor, a középkor és az újkor után a kereszténység utolsó kétszáz évét foglalja át az elfogultságot kizárva a szokásos igényességgel.


A keresztény középkor
2.100 Ft
Marton József

A középkor egyházközpontúsága nyilvánvaló. A szerző, a kolozsvári tudományegyetem teológia karának dékánja ezt igyekszik bemutatni tanulmányában a történelmi események tükrében.


A keresztény ókor
2.100 Ft
Marton József

A kötet az egyház történeteinek első korszakát mutatja be, amely a világtörténelemnek csak egy kis szakasza ugyan, de mégis meghatározója. A ​kinyilatkoztató Isten a történelemben élő embereknek emberi módon közli magát. Ezáltal a kinyilatkoztatás történelmi jelleget ölt, hiszen a kinyilatkoztatás hordozói a térben és időben élő emberek. Az idők teljességében végbement végső kinyilatkoztatással, a második isteni személynek, Jézus Krisztusnak megtestesülésével és földi jelenlétével az örökkévaló Isten részese lett az emberiség történelmének. Jézus Krisztus, az emberként is valóságos Isten pedig megtalálta a módját, hogy ne csak földi élete folyamán, hanem az idők végezetéig főszereplője legyen a világtörténelem eseményeinek. Ígéretei és rendelkezései szerint alapított szent egyháza „mennyei javakkal bővelkedve" „látható szervezetként" vezeti Isten népét az üdvösség útján...bővebben


A keresztény újkor
2.100 Ft
Marton József

Az ókor és a középkor vallástörténete után az újkort bemutató harmadik kötet ugyanazzal a történeti igényességgel és pontossággal, az elfogulatlanságra törekedve mutatja be a kereszténység fejlődésének állomásait, jelenségeit, következményeit.


A két Bolyai alalakja a magyar szépirodalomban
3.990 Ft
Kozma Béla

Bolyai Farkas és Bolyai János, a földön élő apa és a kozmikus szférákba látó fiú, a 19. század két erdélyi egyénisége, szinte valamennyi magyar írót megihlette. E műveket veszi számba és próbálja meg értelmezni sok évtizedes gyűjtő- és elemző munkája eredményeként az egykori marosvásárhelyi Református Kollégium volt tanára és igazgatója.


A magyar költészet századai
2.520 Ft
Cs. Szabó László

Cs. Szabó László írói munkássága a Nyugat vonzásában alakult, ő maga annak az esszéirodalomnak a képviselője volt, amely a nyilvános gondolkodásnak és eszmélkedésnek ezt a művészi formáját ismét a magyar irodalmi kultúra magaslataira emelte.


A Maros megyei magyarság történetéből 2.
2.940 Ft
Tanulmányok / Pál-Antal Sándor (szerk.) / Erdély Emlékezete

17 jeles történész kiváló tanulmánya, esszéje a régió történelméről, a reformkortól Kádár János 1958-as romániai látogatásáig. (Román és angol nyelvű rezümékkel, 13 illusztrációval)

A tanulmánykötet következő kötete elérhető itt.


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium
3.150 Ft
Bolyai Farkas Líceum története (1944-1990) / Madaras Piroska

A Marosvásárhelyi Református Kollégium-történet harmadik kötete. ,,A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum egyike Erdély legrégibb tanintézeteinek. Jogelődje, a ,,schola particula" 1557-ben, a reformáció idején jött létre. A helység abban az időben, lakosai számát tekintve még jelentéktelen település volt, de már megindult a városiasodás útján, ez pedig új művelődési igényeket teremtett. A Kézműves, kereskedő polgárok igényelték az iskolát, szívesen taníttatták gyermekeiket, áldoztak is rá, hiszen az iskolázás a társadalmi felemelkedés útja volt...bővebben

 


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium történetéből (1895-1944)
2.940 Ft
Koncz József

A 450 éves marosvásárhelyi kollégium történetének érdekes felvezetése a Milleneumtól a második világháború hozta változásokig. A mellékletben a végzősök tablóinak színes reprodukciói találhatók.


A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005
2.730 Ft
Szöllősi Árpád

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005 közötti történetének feldolgozása. A szerző munkája objektív és támadhatatlan dokumentumkötet, amely az 1995-ben megjelent első kiadásban leírtakat további tíz esztendő történéseivel egészíti ki, s 2005-ig rögzíti a MOGYE krónikáját, arra törekedve, hogy pótolja és kiegészítse az előző kiadásban észlelt hiányokat illetve pontatlanságokat..


A Sóvidék földművelése
1.680 Ft
Madar Ilona

A szerző a Sóvidék földművelését mutatja be, a földgazdálkodás szerkezetét és annak változását. A szöveget gazdag képanyag illusztrálja. Egész Sóvidéket átfogja Madar Ilona kutatása, a települések legtöbbje most is archaikus gazdálkodású, az ott élők életvitelét tekintve. Ezért is bizonyult megfelelő kutatási terepnek a vidék. A gyűjtés ideje is mondhatni szerencsés, ugyanis a hagyományos gazdálkodásnak olyan jelenségeit, formáit örökíthette meg a szerző, amelyeket talán ma már nem lehetne lencsevégre kapni (pl. sarlós aratás)...bővebben


A Székelyföld és városai
2.300 Ft
Pál-Antal Sándor / Erdély Emlékezete

Történelmi tanulmányok, amelyeknek témája a székely mezővárosok a fejedelemség korában. A szerző elsősorban Marosvásárhelyt és Csíkszeredát mutatja be.


A székelyföldi erdészet és faipar történeti kronológiája
1.980 Ft
Kádár Zsombor - Pál-Antal Sándor / Erdély Emlékezete

A szerzők a korra vonatkozó levéltári dokumentumok, törvények alapján állították össze a székelység legfontosabb, az élet feltételeit biztosító tevékenységének történeti kronológiáját. A kötetet 40 fekete fehér, az erdészetet és faipart bemutató korabeli fénykép gazdagítja.


A Székelyföldi Iparmúzeum
2.800 Ft
Bónis Johanna

A szerző a levéltári adatok, az egykori múzeum gyűjteményének, tárgyi emlékeinek számbavételével, színes és f.f. fotók felhasználásával igyekszik felkelteni az olvasó figyelmét.


A szellem stratégiája
2.800 Ft
Pomogáts Béla

A kötetbe összegyűjtött tanulmányok, amelyek a magyar irodalom európai küldetését, az erdélyi magyar irodalom jellegét, kiemelkedő képviselőinek munkásságát világítják meg, nélkülözhetetlenek ahhoz a folyamathoz, amelynek szükségessége nyilvánvaló: mielőbb megfogalmazni a magyarság szellemi stratégiáját.


A waterlooi ganajtúróbogár
2.100 Ft
Lászlóffy Csaba

Az idén 70 éves szerző versei hét ciklusba foglalva, amelyekben a történések ritmusa különös méltóságot kölcsönöz magának a történelemnek, az egész teremtett világnak, akár Cézárról, az Ezeregyéjszakáról, akár egy tengeri szörnyről legyen is szó.


Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához
1.890 Ft
az 1870-1920-as évekből / Dr. Berde Károly

A könyv dr. Berde Károly nagyenyedi "szellemi néprajz"-gyűjtését dolgozza fel. A nem szakmabeliség úgy vált a szerző előnyére, hogy meglátta azt, amit a hivatásos folkloristák a 20. század első felében szándékosan elhallgattak...


Akiket fog a figura
6.300 Ft
Barabás László

A kötet az európai, ezen belül a magyar népi kultúrában is egyik legelterjedtebb profán ünnepsornak, a farsangnak Marosszéken meghonosodott dramatikus szokásait, népi színjátékait mutatja be igen részletesen, a leírásokat egy bevezető tanulmányban elemezve, összegezve. A 92 oldalas képmelléklet e szokásrendből ad ízelítőt.Részletes keresés