Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

Tatjána
2.940 Ft
Bogdán László

Átmenet a szerelmi történet, a pikareszk kalandregény és az utazási regény között. A különféle hangulati és stíluselemek - tragikum, fantasztikum, szarkazmus - áttűnnek egymásba, de a nagytörténet melankolikus atmoszféráját erősítik. A szerző a jelenről beszél, különös tekintettel a férfi-nő kapcsolatra, amely egyértelműen meghatározza a kor „bolond” világát. A történet fordulatokban gazdag, s a cselekmény olykor szinte észrevétlenül siklik át az álomszerűségbe. Amikor az erdélyi valóságról esik szó, Bogdán László igen jó érzékkel szól hozzá a mindennapi, olykor elvi kérdésekhez is.


Teremtő életek
3.570 Ft
Marosvásárhelyi személyiségek / Szerkesztette Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt

A kötet történelmi életrajz: Marosvásárhely egykori közéleti személyiségei mellett megtalálhatóak benne jeles orvosok, matematikusok, botanikusok és más tudományágak művelésében kitűnt személyek életrajzai. A kötet szerzői a tudományos igények követelményeihez igazodva, húsz helyi személyiség életútjának, tevékenységének, vagy azok egy-egy fontosabb vetületének bemutatásával öregbítik a település tekintélyét, hírnevét.


Tetűbőr belezna
3.360 Ft
Ördögfüzesi népmesék / Magyar Zoltán

Az Erdélyi Mezőség északi részén fekvő Árpád-kori Ördöngösfüzes három mesemondójától - Daruka Ilona, Hideg Anna és Kisláposi András - származó meséit gyűjtötte össze, válogatta ki, látta el bevezető tanulmánnyal és rendezte sajtó alá a szerző. Tette ezt oly módon, hogy igyekezett megőrizni a mesélőkre és a helyre jellemző tájnyelvi ízeket, ezáltal a történetek is elevenebben, szemléletesebben hatnak, s a félig-meddig alámerült néprajzi tájegység, a néhai Mezőség is élettel telik meg.


Torda és környéke régi képeslapokon
2.520 Ft
Füsy Gyula - Lászlóffy Aladár

Füsy Gyula gyűjtése, Lászlóffy Aladár bevezetőjével.


Történelmi szimbólumaink – Székelyföldi pecsétek
4.990 Ft
Pál-Antal Sándor

Pál-Antal Sándor kutatásai és gyűjtőmunkája révén először kerül nyilvánosságra, egy összefoglaló műben rendszerezve a székelyföldi címeres pecsétek, pecsétrajzok vagy pecsétlenyomatok egész sora. A kötetben a szerző részletesen tárgyalja a székely nemzet, a székely székek és a többi székelyföldi helyhatósági, egyházi, iskolai és kézműipari intézmények pecsétjeit. Pál-Antal Sándor jelen munkája rendkívül igényes forrás-feldolgozás, amely nemcsak a szakmában kutatók, hanem a történelmünk, múltunk jelképei iránt érdeklődő olvasók számára is hiánypótló kézikönyvnek tekinthető.


Tóth László
2.730 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

Tóth László a kolozsvári képzőművészeti akadémia tanára volt. Kivételes rajztudását grafikákban, térben látását emlékezetes színpadképekben, színharmóniáját, kompozíciós készségét festményekben kamatoztatta. Egyike a metafizikai-szürrealista látás- és kifejezésmód úttörőinek a lassan modernizálódó erdélyi művészetben.


Udvarhelyszéki népmesék
1.470 Ft

A Kriza János székely népköltési gyűjteményéből átvett szép, helyenként a székelység lelkületére jellemző sziporkázóan szellemes udvarhelyszéki népmeséket Vida Erika ültette át könnyebben olvasható, mai magyar nyelvre, megőrizve a szövegek eredetiségét. Változatlanul hagytuk a jellegzetes tájszólásokat, amelyeknek értelmezését lábjegyzetekben adjuk meg.


Üdvözlet Marosvásárhelyről
4.350 Ft
Csepreghy András - Csepreghy Henrik

A hajdani (1866-1944) Marosvásárhely régi képeslapokon, a szerzők bevezetőjével, Sebestyén Mihály előszavával. "Marosvásárhely első városa a Székelyföldnek, népessége 14 212 lakos -ipara, díszes épületei, templomai, könyvtára, iskolái, nagy intelligenciája, társadalma, a többszázados múltnak emlékei teszik azzá. (...) A város sok fényes, dicsőséges és boldog napot látott, de nem egyszer kellett fenékig kiürítenie a szenvedéseknek a poharát is."...bővebben


Utazás Nyugat-Európában – Naplótöredék
2.730 Ft
Bölöni Farkas Sándor / Erdélyi ritkaságok

Naplójában, mely az utazást követő harmadik évben születik hányattatások, testi-lelki tusák közepette, Bölöni Farkas sok mindent elárul magáról, amire különben az életrajzírók soha nem jöttek volna rá, hiszen efféle igazán személyes napló, vallomásos önboncolás még ritka irodalmunkban a 19. század elején; Farkas Sándor is kísérletképpen veti papírra gondolatait, vívódásait: rendszertelenül, pillanatnyi benyomások hatására sebtiben jegyzi fel; s mikor az év végén visszaolvassa, nem kis fanyalgással veszi tudomásul, túlságosan őszinte volt.


Víz mentére elindultam
2.500 Ft
Tudománytörténeti, népismereti írások / Olosz Katalin

Tanulmányok népballadákról, a népköltészet gyűjtőiről, gyűjteményekről, ünnepekről, szokásokról és hagyományokról.


Wass Albert erdélyi korszaka
3.150 Ft
1923-1944 / Balázs Ildikó

Átfogó, igényes, az első szövegcentrikus elemző tanulmány a magyar irodalmi kánonban helyet kereső és követelő szerző erdélyi korszakáról.


Willam Shakespeare 77 szonettje
1.680 Ft
Shakespeare, William

A kiváló költő, műfordító, aki 21 Shakespeare-művet ültetett át magyarra, a sorozat ékeként a Szonettek jobbik felét örökítette meg magyarul, némelyiket az eddigi fordításokból eltérő értelmezésben.Részletes keresés