Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

Pallos Sch. Jutta
2.940 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

Pallos Jutta a transzilvanista látásmód, a szülőföld-központúság egyik legkiemelkedőbb képviselője az erdélyi képzőművészetben. Kettős, szász és magyar kötődése meghatározta munkásságát az 1984-es emigrációja után is. Festészete figuratív, de alakjainak jelentése van, nem a látványvalóság foglalkoztatja, hanem az emberi sors. Szimbolikus realizmusnak nevezhető kifejezésmódjában rendkívül meggyőző erejű szintézist alkot.


Papság
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A nagy erdélyi püspök azon írásait tartalmazza, amelyekben a papság lényegét fogalmazza meg: a lelkiatyák helyét Isten mellett, meghatározó szerepüket a hívők hitének táplálásában, erősítésében, a hittel vértezett emberek megsegítésében, együtt tartásában.


Penna Historiae
1.800 Ft
Esszék / Láng Zsolt (szerk.)

Mi vagyunk-e sorsunk kovácsai? Avagy eleve elrendelt minden, s nekünk csupán a színezés, a ha-zás, a múlt dicsőségébe való tétlen megmerítkezés juthat? A diplomáciai öklözőpárna forgatásában virtuóz Teleki, akit Machiavellihez hasonlítottak kortársai, ütötte-verte az erdélyi főurakat, mint szódás a lovát; Báthori Gábor, akit gonosz magaviselete miatt a transsylván Merithnek szoktak nevezni, érzékeny, szép levelekkel ostromolta szerelmeit; Rákóczi, aki fejedelemségre született, és esze is több volt a káptalannál, és ezzel a nagy eszével kiismerni vélte a történelem kerekének forgását, nemcsak saját magát, hanem népét is kelepcébe vitte. Nyelvében él a nemzet - akkor úgy él, amilyen a nyelve... Tudunk-e a múltról mesélni? Miként?


Rég volt, igaz volt
1.790 Ft
Gyallay Domokos

A kötet Erdély történelmét igyekszik közelebb hozni a 10-14 éves korosztályhoz. A Mátyás királyról, Lórántffy Zsuzsannáról, Rákóczi György és Apafi Mihály fejedelmekről szóló történetek a szereplők személyiségén túl bemutatják a kor nemeseinek és közembereinek szokásvilágát is.


Rendtartás és kultúra
3.100 Ft
Kovács Kiss György / Erdély Emlékezete

Századok, változások, mindennapok Erdélyben. A fiatal kolozsvári történész kiváló tanulmányai egy-egy alaposan dokumentált téma által rátekintést engednek Erdély 15-18. századi kultúrtörténetére.


Romániai magyar írók (1920-1980)
2.730 Ft
Balotă, Nikolae

A szerző a kortárs irodalom-művészet kiváló szakértője, irodalomtudós és filozófus tanulmányaiban, esszéiben a művészi alkotás és filozófiai gondolkodás dialektikus kapcsolatát vizsgálja, a művészetfelfogás bonyolult viszonyrendszerét. Ezt a gondolkodásmódot vetíti át a romániai magyar írók művének elemzése kapcsán is. Vallasek Júlia fordítása kiváló, a szövegeket a szerzővel készült interjú egészíti ki.


Süni Samu ajándéka
1.890 Ft
Hajdú Iringó

Egy kerettörténet és tizenegy mese arról, hogyan érzékeli és értékeli egy három éves kisfiú a körülötte levő bensőséges hangulatot és a kinti, számára idegen, többnyire érthetetlen világot.


Sütő András 75 éves
1.800 Ft
A 75 éves Sütő András köszöntése / Káli Király István (szerk.)

„Mit lehet kívánni születésének hetvenötödik évfordulóján Sütő Andrásnak? Talán azt, hogy az idő múlásának ezen a sűrűsödési pontján nyugtatóan érezze-tudja: könyvtárpolcokat szakadásig töltő, visszhangos művei irodalmunk kivételes, sokrétű jelentésű és értékű fejezetévé teljesedtek, új írásait olvasók tízezrei várják, neve fogalommá nemesedett és jelképévé kristályosodott anyanyelvünk teremtő és megtartó képességének. Bármennyire is természetes és indokolt ez a kívánság, aligha lenne foganatja.” Gálfalvi Zsolt


Szabadító versek
1.680 Ft
Egyed Emese

A 86 versből álló kötet sokhangú létköltészet, változatos formatárral és tematikával, költői üzenetei balladai tömörségűek, szavából elemi erővel szólnak ki az élmények, felszabadítva a gondolat végeláthatatlan útjait.


Szászrégeni kézműves mesterségek
1.120 Ft
Bíró Donát

Egy, a környék életében fontos szerepet játszó helység, ahol a sokszínűség volt a meghatározó. Azáltal is betöltötte történelmi szerepét, hogy ellátta az élethez szükséges eszközökkel az itt élő embereket. A mesterségek így válnak a történelem szerves alkotó elemeivé.


Székely önkormányzattörténet
2.520 Ft
Pál-Antal Sándor / Erdély Emlékezete

Dokumentumokra, levéltári adatokra épített, a székely önkormányzatot, a székely jogot, a székely intézménytörténetet és ennek irodalmát, a székek kialakulását, a székely önkormányzatot bemutató tanulmány, a székely életrendszer átfogó ismertetése a 13. századtól 1849-ig.


Székely székek a 18. században – I. Marosszék 1701-1722 között
4.940 Ft
Pál-Antal Sándor / Székely székek a 18. században

A kötet azokat a 18. századi összeírásokat tartalmazza, amelyek híven tükrözik a kor lakosságának összetételét és vagyoni helyzetét. Ezek 1701-ben kezdődnek és a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc utániakkal - 1712-13-ban - folytatódnak, majd az 1721-22. évivel zárulnak. A korszak megismerésének alapvető forrásai, amelyek nélkül a régió- és helytörténet kutatása nem lehet teljes.


Székely székek a 18. században – III. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1701-1722 között
5.250 Ft
Az 1701-1702., 1710-1712., 1713., 1715., 1718-as és 1721-1722-es összeírások / Pál-Antal Sándor (sajtó alá rendezte) / Székely székek a 18. században

A sorozat III. kötetében a szerző folytatja az 1701-es, 1712–13-as és 1721–22-es összeírások közreadását, amelyek igen pontos és részletes képét adják a Székelyföld 18. század eleji állapotának, lakosságának, egy-egy család társadalmi és vagyoni helyzetének.


Székely székek a 18. században – IV. Háromszék 1701-1722 között
5.880 Ft
Az 1701-1702., 1707., 1713-as és 1721-1722-es összeírások / Pál-Antal Sándor (szerk.) / Székely székek a 18. században

A sorozat IV. kötetében a szerző folytatja a történészek számára rendkívül fontos adatokat taratlmazó levéltári anyagok, összeírások közreadását, amelyek igen pontos és részletes képét adják a Székelyföld 18. század eleji állapotának, lakosságának, egy-egy család társadalmi és vagyoni helyzetének. A bevezető tanulmányokat és a jegyzeteket Pál-Antal Sándor írta.


Székely székek a 18. században – V. Aranyosszék 1702–1722 között
5.880 Ft
Pál-Antal Sándor (sajtó alá rendezte) / Székely székek a 18. században

A sorozat V. kötete  folytatja az 1701-es, 1707-es, 1711-es 1713-as és 1721–22-es összeírások közreadását, amelyek igen pontos és részletes képét adják a Székelyföld 18. század eleji állapotának, lakosságának, egy-egy család társadalmi és vagyoni helyzetének.


Székelyek és szászok
2.520 Ft
A kölcsönös segítség és intézményei a székelyeknél és az erdélyi szászoknál / Hajdú Farkas Zoltán

A könyv az erdélyi székelyek és szászok közösségi életének megszervezésében és irányításában a 20. század derekáig fontos szerepet betöltő segítségnyújtást és ennek intézményes kereteit, a székely kalákát és a szász Nachbarschaftot (szomszédsági szervezetet) vizsgálja...


Székes
3.500 Ft
Adalékok a falu monográfiájához / Szakács Ferenc - Nemes Gyula

Ez a könyv híd szeretne lenni, amely a mai székesi emberek világát összeköti az ősök világával. Lapjain - a különböző levéltárakban, könyvtárakban fellelhető okiratok, könyvekben már megjelent, dokumentum értékű leírások anyagát idős adatközlők emlékeivel ötvözve – igyekeztünk bemutatni Székes történetét a legrégebbi időktől kezdve napjainkig, remélve, hogy sikerül valamennyire eloszlatni a falu múltjára rátelepedett sok évszázados ködöt, támpontot, fogódzót adva ugyanakkor azoknak, akik az igazi tudományosság és a teljesség igényével óhajtják majdan megírni e kis székely falu monográfiáját.  A szerzők


Szénacsinálás 2 zivatar között
2.290 Ft
B. Kovács András

A téeszvilág széthullása (1991–1992) és a földbirtokok nagy vonalakban lezárult reprivatizációja (1991-től máig) nyomán a székely falvakban újból fellángolt az egyéni gazdálkodási kedv egy talpraesett kisebbség körében. E kötet írásai a földek visszaszolgáltatásától Románia európai uniós csatlakozása (2007. január 1.) környékéig, e két „zivatar” közti dologidőben követik nyomon az új világ beköszöntének fejleményeit.


Szilágysági dekameron
3.150 Ft
Szilágysámsoni tréfás régi elbeszélések / Magyar Zoltán

Az erdélyi Tövishát szívében fekvő Szilágysámson szőlőhegyének és hangulatos pincesorának jelentős funkciója van: adomák és népi elbeszélések, hazugságmesék és anekdoták szülője, amelyek sok mindent feltárnak a vidék történelméről, az ott élő emberekről.


Szövegek, képek, kultúrák
3.150 Ft
Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos élet területéről / Szikszai Mária

A szerzőt a Szatmár megyei Kaplonyban és a Kolozs megyei Füzesmikolán a vallásos életnek a szakrális művészetekkel is kapcsolatban álló kérdésköre foglalkoztatta. Kiindulópontként Kaplonyban a plébánia eseményeit rögzítő Historia Domus, Füzesmikolán egy kegyképpel kapcsolatos mirákulumkönyv szolgált.Részletes keresés