Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

Munkaorvostan
2.300 Ft
Foglalkozás, egészség, kórtünetek / Dr. Dienes Sándor

A szerző öt évtized gyakorlati orvosi és oktatói tapasztalatát összesíti e könyvben. Dienes professzor több tankönyv szerzője, a marosvásárhelyi egyetemi központban a munkaorvostan megszervezője.


Művelődés és gazdálkodás az újkori Erdélyben
1.980 Ft
Erdélyi értelmiség, városfejlődés és paraszti gazdálkodás a XVI-XIX. században / Szabó Miklós / Erdély Emlékezete

A szerző az erdélyi iskolák, a falusi értelmiség, az anyagi kultúra, a paraszti gazdálkodás világában búvárkodva a források minél gazdagabb felvonultatására, értelmezésére vállalkozik.


Nagy Enikő - Egri László
3.150 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

A szerző igyekszik tárgyilagosan, mégis nagy empátiával megközelíteni a művészházaspár életének és tevékenységének jellemzőit, kiemelve mindenek előtt azt a megcáfolhatatlan tényt, hogy a zománcművész Nagy Enikő és az üvegművész Egri László a maguk területén meghatározó egyéniségei az erdélyi magyar képzőművészetnek.


Napéjegyenlőség
2.520 Ft
Versek / Ungvári László Zsolt

Ungvári László Zsolt meghökkentő fölénnyel gyakorolja a versteremtést, úgy szerkeszt költői képet, lírai hangulatot, mintha maga lenne a teljes fegyverben elénk pattant Hektór, lenyűgöz és meghódít. Mélyen érző ember, kész lélek, tudatos és elszánt alkotó.


Nappali holdfény
2.940 Ft
Regény / Vári Attila

A regény nem a való világban zajló esemény krónikája. Azokat, akik évtizedes távollét után hazamerészkednek, legalább olyan sokkhatás éri, mint amilyen megrázkódtatásban volt részük az emigrációs lét választásának napjaiban. A regény hőse ezt éli át – élet és halál között lebegve.


Nem hősökről beszélek
2.350 Ft
Méliusz Anna / Emberek - életek

Amit a szerző elmond, nem a történelem, hanem egyetlen kis család tragédiája, Európa Keletén, egy kis országban, annak is egy kis városában, Kolozsvárt, Erdélyben. De a történés maga része a történelemnek. Nem ‘világot megrendítő’ esemény, mégsem csak individuális tragédia. Hiszen akikről ez a dokumentum-írás szól, életükben sem játszottak hős-szerepet. Egy asszonyról és egy gyermekről van szó, akik egy forradalmár mellett élték le életüket. Egyikük tragikus haláláig. És a másik nem kevésbé tragikus pusztulásáig, a megőrüléséig.


Népi nevek, népi hagyományok
1.680 Ft
Péntek János

A szerző tanulmánykötetében az erdélyi magyar nyelvi tájakról, a regionalitásokról, a tájszavak osztályozásáról és a nyelvjárások tanulmányozásának módszertani kérdéseiről értekezik. Noha a 20. század második felének néhány évtizedében intenzíven folyt a romániai magyar nyelvjárások kutatása, ma is zavarban vagyunk, ha egy-egy régió vagy az egész nagytáj nyelvi változatairól átfogó képet kell fölvázolnunk. A részletekről többet tudunk, mint az egészről.


Népmondák a Bekecsalján
2.800 Ft
Magyar Zoltán

A szerző, aki már több régió mondavilágát összegyűjtötte és feldolgozta, e könyvében a Nyárád-mente településein, a többnyire idős adatközlőktől származó, a vidék nemzedékről nemzedékre fennmaradt mondáit, történeteit, meséit adja közre, egy átfogó tanulmány kíséretében.


Népmondák a Kis-Küküllő mentén
1.890 Ft
Magyar Zoltán

A Kis-Küküllő-mente a néprajzosok által alig kutatott tájegység. Jószerével ismeretlen a népzenéje, táncai, a népi hitvilága. Népköltészetéről is alig tudunk valamicskét, noha Erdély magyarok által legkorábban benépesített vidékei közé tartozik. A kötet a szerző által összegyűjtött népmondákat igyekszik bemutatni.


Nevelés
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron munkásságának igen jelentős részét alkotja nevelői tevékenysége. Szigorú feladatának tartotta küzdeni a lelkekért, így már fiatal papként felismerte, hogy nem térhet ki a nevelés világnézeti feladata elől. A könyv az azzal kapcsolatos jegyzeteit, cikkeit, tanulmányait tartalmazza.


Nyíl helyett toll
2.940 Ft
Válogatott versek 1930–1993 / Kiss Jenő

Válogatás a 100 éve született költő – egykor az Erdélyi Helikon tagja, az Erdélyi Szépmíves Céh szerkesztője – 1930–1994 között írt verseiből, bevezetőként a szerző kései vallomásával, Pomogáts Béla utószavával.


Nyolc boldogság
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Karácsonyi ajándékként elkészült a Márton Áron hagyatéka sorozat legújabb, immár 9. kötete. A 173 oldalas kötetben tematikus beszédek sorakoznak, amelyeket az egykori fiatal pap, egyetemi lelkész Márton Áron kolozsvári korszakában írt s mondott el egyetemista hallgatóinak.


Oltáriszentség, Krisztus Király
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A kötet anyagát Marton József teológus, egyháztörténész rendezte sajtó alá abból a gazdag anyagból, ami az Erdély nagy püspökének szövegeiből hagyatékban maradt.


Ördögönfüzesi népmesék
1.890 Ft
Hideg Anna meséiből

A Mezőség északi kapujában fekvő Ördöngösfüzeshez legendák, mesék, történetek sora fűződik. Hideg Anna meséli őket, ő fűzi a szót, varázsolja tündéri szépségűvé a nyelvet. Meséit olvasva/hallgatva újra meg újra kiléphetünk a valóságos időből és térből, át a lelki vágyvilágba, ahol a lényeges dolgok mindig megnyugtatóan elrendeződnek. A kötethez CD is tartozik.


Örökített székelykapu
1.580 Ft
Gagyi József

A kötetben a hagyományosról és hagyományról, örökségről és örökségesítésről, az állandóról és változóról van szó egy település - Máréfalva - és egy közösség életében.


Orth István
2.730 Ft
Józsa István / Mentor Művészeti Monográfia

Orth István művészete a komplex metaforák világa ez a metaforikus módszer a biológiai létezésen való túllépést jelenti, annak jelekké való képszerűsítését. Formavilága és motívumkincse úgy árnyalt és gazdag, hogy folyamatosan az emberi létezés határain jár, azért mindenki által befogadható.


Pacsirtavár
2.790 Ft
Arslan, Antonia

Az olasz írónő regényének alaptémája az 1915-ös anatóliai örmény népírtás. A szerző azonban nem pusztán erre összpontosít. Családregény, igazi női Odüsszeiával, amelyben a borzalmak realista ábrázolását a remény és az ártatlanság fikciójával ellensúlyozza, a megmenekülést és a túlélést pedig egy kalandregény izgalmas fordulatával tárja elénk.


Palástban
1.600 Ft
Nagy Ödön - Hermán János - Nyitrai Mózes

Három, az erdélyi szórvány magyarságot szolgáló protestáns (két református, egy unitárius) lelkipásztor visszaemlékezése. Három lelkész élettörténetét emeljük át a nyilvánosság szférájába. A történetek, legyenek azok reális események rekonstrukciói vagy fiktív narratívumok, az emberi kultúra kezdetétől változatlanul népszerűek. Hol mnemotechnikaként tárolják az emlékeket, könnyítik az emlékezést, hol elvont eszméket, eszményeket materializálnak, hol lehetséges világok felé nyitják meg a valóság határait, hol a legközvetlenebb, legfrissebb élményeket dolgozzák fel, osztják meg...bővebben


Pallos Sch. Jutta
2.940 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

Pallos Jutta a transzilvanista látásmód, a szülőföld-központúság egyik legkiemelkedőbb képviselője az erdélyi képzőművészetben. Kettős, szász és magyar kötődése meghatározta munkásságát az 1984-es emigrációja után is. Festészete figuratív, de alakjainak jelentése van, nem a látványvalóság foglalkoztatja, hanem az emberi sors. Szimbolikus realizmusnak nevezhető kifejezésmódjában rendkívül meggyőző erejű szintézist alkot.


Papság
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A nagy erdélyi püspök azon írásait tartalmazza, amelyekben a papság lényegét fogalmazza meg: a lelkiatyák helyét Isten mellett, meghatározó szerepüket a hívők hitének táplálásában, erősítésében, a hittel vértezett emberek megsegítésében, együtt tartásában.Részletes keresés