Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

Midway-szigetek
2.940 Ft
Sebestyén Mihály

A szerző hősei többnyire az előző köteteiből ismert furcsa nevű, de akár a közvetlen környezetünkben vagy az osztrák–magyar monarchia „áldott békeidejében”, a két háború között élő, esetenként az elviselhetetlenség és felelőtlen szabadság határán billegő, különös, bogaras figurák. A hihető és a hihetetlen határán tollászkodó történetek, a helyzet pengeélén bokázó, hajbókoló alakok és városok megközelítése és ábrázolása ironikus. A nyelvi komikum, új szavak, képzelt állatok, átértelmezett kifejezések, a sokszínűség és a nemes érzelgősség keverékéből bontakozik ki az a sajátos meseközeg, amely Sebestyén Mihály elbeszéléseire jellemző.


Miklóssy Gábor
2.800 Ft
Sümegi György / Mentor Művészeti Monográfia

A könyvben részletesen megismerhetjük a kortárs képzőművész életét, szakmai munkásságát, kiállításait, melyet fekete-fehér képanyag kísér a művész alkotásaiból, s az album végén 40 színes kép mutatja be munkásságát. Miklóssy Gábor a Holnaposok városában, a Nyugat forradalmának időszakában, 1912. október 25-én született.


Minden gyümölcse életemnek...
3.570 Ft
Kiss Dániel / Emberek és kontextusok

A kötet az Emberek és kontextusok című néprajzi forráskiadvány-sorozat ötödik kötete, amely egy mezőkeszüi autodidakta író kéziratos füzeteiben fellelhető szövegek közreadására vállalkozik. A könyvben ízelítőt kapunk 1945-től 2008-ig megírt szövegekből: verses halotti búcsúztatók, család- és helytörténeti feljegyzések, történelmi eseményekre való reflexiók, lakodalmi költészet, karácsonyi, újévi, húsvéti, anyák napi, iskolai, lelkipásztori köszöntők, imák stb.


Minden poklokon keresztül
2.940 Ft
Vajda András / Emberek és kontextusok

A könyv egy sáromberki parasztember, Berekméri István Andrásé (1877-1953) élettörténetét teszi közzé és elemzi. Első fele forrásközlés, a második része egy terjedelmesebb tanulmány, amely azt boncolgatja, hogy mivel magyarázható az embernek a nagyfokú törekvése, hogy életéről történeteket mondjon, milyen alkalmak váltják ki az emberből a történetmondást, a történetek felelevenítését, milyen funkciókat tölthet be az írás az ember életében. A kötet melléklete a szerző iratainak másolatát és korabeli fényképeket tartalmazza és egy CD is forrásként szolgál.


Mindörökké
2.940 Ft
Kincses Elemér

Szerelmes regény. Egy lehetetlen szerelemről mesél, fantáziál. De melyik szerelem nem lehetetlen? Aki szeret, feladja önmagát. Akit szeretnek, az őt szerető adja fel énjét. De ha mindketten fel is adják énjüket, megmarad a lényeg: a szerelem-csoda, a boldog önáltatás. Ez lehet románc, de lehet tragédia. A sorsközösség műfaja meghatározhatatlan.


Molnár Zoltán: 50 év
3.000 Ft
Molnár Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

Molnár Zoltán 50 év alatt készített fényképei nélkül több ezer pillanattal lenne szegényebb a végtelen valóság.


Munkaorvostan
2.300 Ft
Foglalkozás, egészség, kórtünetek / Dr. Dienes Sándor

A szerző öt évtized gyakorlati orvosi és oktatói tapasztalatát összesíti e könyvben. Dienes professzor több tankönyv szerzője, a marosvásárhelyi egyetemi központban a munkaorvostan megszervezője.


Művelődés és gazdálkodás az újkori Erdélyben
1.980 Ft
Erdélyi értelmiség, városfejlődés és paraszti gazdálkodás a XVI-XIX. században / Szabó Miklós / Erdély Emlékezete

A szerző az erdélyi iskolák, a falusi értelmiség, az anyagi kultúra, a paraszti gazdálkodás világában búvárkodva a források minél gazdagabb felvonultatására, értelmezésére vállalkozik.


Nagy Enikő - Egri László
3.150 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

A szerző igyekszik tárgyilagosan, mégis nagy empátiával megközelíteni a művészházaspár életének és tevékenységének jellemzőit, kiemelve mindenek előtt azt a megcáfolhatatlan tényt, hogy a zománcművész Nagy Enikő és az üvegművész Egri László a maguk területén meghatározó egyéniségei az erdélyi magyar képzőművészetnek.


Napéjegyenlőség
2.520 Ft
Versek / Ungvári László Zsolt

Ungvári László Zsolt meghökkentő fölénnyel gyakorolja a versteremtést, úgy szerkeszt költői képet, lírai hangulatot, mintha maga lenne a teljes fegyverben elénk pattant Hektór, lenyűgöz és meghódít. Mélyen érző ember, kész lélek, tudatos és elszánt alkotó.


Nappali holdfény
2.940 Ft
Regény / Vári Attila

A regény nem a való világban zajló esemény krónikája. Azokat, akik évtizedes távollét után hazamerészkednek, legalább olyan sokkhatás éri, mint amilyen megrázkódtatásban volt részük az emigrációs lét választásának napjaiban. A regény hőse ezt éli át – élet és halál között lebegve.


Nem hősökről beszélek
2.350 Ft
Méliusz Anna / Emberek - életek

Amit a szerző elmond, nem a történelem, hanem egyetlen kis család tragédiája, Európa Keletén, egy kis országban, annak is egy kis városában, Kolozsvárt, Erdélyben. De a történés maga része a történelemnek. Nem ‘világot megrendítő’ esemény, mégsem csak individuális tragédia. Hiszen akikről ez a dokumentum-írás szól, életükben sem játszottak hős-szerepet. Egy asszonyról és egy gyermekről van szó, akik egy forradalmár mellett élték le életüket. Egyikük tragikus haláláig. És a másik nem kevésbé tragikus pusztulásáig, a megőrüléséig.


Népi nevek, népi hagyományok
1.680 Ft
Péntek János

A szerző tanulmánykötetében az erdélyi magyar nyelvi tájakról, a regionalitásokról, a tájszavak osztályozásáról és a nyelvjárások tanulmányozásának módszertani kérdéseiről értekezik. Noha a 20. század második felének néhány évtizedében intenzíven folyt a romániai magyar nyelvjárások kutatása, ma is zavarban vagyunk, ha egy-egy régió vagy az egész nagytáj nyelvi változatairól átfogó képet kell fölvázolnunk. A részletekről többet tudunk, mint az egészről.


Népmondák a Bekecsalján
2.800 Ft
Magyar Zoltán

A szerző, aki már több régió mondavilágát összegyűjtötte és feldolgozta, e könyvében a Nyárád-mente településein, a többnyire idős adatközlőktől származó, a vidék nemzedékről nemzedékre fennmaradt mondáit, történeteit, meséit adja közre, egy átfogó tanulmány kíséretében.


Népmondák a Kis-Küküllő mentén
1.890 Ft
Magyar Zoltán

A Kis-Küküllő-mente a néprajzosok által alig kutatott tájegység. Jószerével ismeretlen a népzenéje, táncai, a népi hitvilága. Népköltészetéről is alig tudunk valamicskét, noha Erdély magyarok által legkorábban benépesített vidékei közé tartozik. A kötet a szerző által összegyűjtött népmondákat igyekszik bemutatni.


Nevelés
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron munkásságának igen jelentős részét alkotja nevelői tevékenysége. Szigorú feladatának tartotta küzdeni a lelkekért, így már fiatal papként felismerte, hogy nem térhet ki a nevelés világnézeti feladata elől. A könyv az azzal kapcsolatos jegyzeteit, cikkeit, tanulmányait tartalmazza.


Nyíl helyett toll
2.940 Ft
Válogatott versek 1930–1993 / Kiss Jenő

Válogatás a 100 éve született költő – egykor az Erdélyi Helikon tagja, az Erdélyi Szépmíves Céh szerkesztője – 1930–1994 között írt verseiből, bevezetőként a szerző kései vallomásával, Pomogáts Béla utószavával.


Nyolc boldogság
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Karácsonyi ajándékként elkészült a Márton Áron hagyatéka sorozat legújabb, immár 9. kötete. A 173 oldalas kötetben tematikus beszédek sorakoznak, amelyeket az egykori fiatal pap, egyetemi lelkész Márton Áron kolozsvári korszakában írt s mondott el egyetemista hallgatóinak.


Oltáriszentség, Krisztus Király
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A kötet anyagát Marton József teológus, egyháztörténész rendezte sajtó alá abból a gazdag anyagból, ami az Erdély nagy püspökének szövegeiből hagyatékban maradt.


Ördögönfüzesi népmesék
1.890 Ft
Hideg Anna meséiből

A Mezőség északi kapujában fekvő Ördöngösfüzeshez legendák, mesék, történetek sora fűződik. Hideg Anna meséli őket, ő fűzi a szót, varázsolja tündéri szépségűvé a nyelvet. Meséit olvasva/hallgatva újra meg újra kiléphetünk a valóságos időből és térből, át a lelki vágyvilágba, ahol a lényeges dolgok mindig megnyugtatóan elrendeződnek. A kötethez CD is tartozik.Részletes keresés