Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

Így beszélték Farkasok patakán
3.150 Ft
Magyar Zoltán

A gyimesi csángók hiedelemvilága, a világról alkotott képe és népköltészeti hagyományaik bontakoznak ki a gyimesfelsőloki Tankó Fülöp Gyugyu történeteit olvasva. Egyike ő a Gyimesek legeredetibb népi egyéniségeinek, a Népművészet Mestere, akinek mondái, adomái és igaztörténetei elvarázsolnak a gyimesi tájnyelv ízességével.


Írhatta volna Shakespeare
3.990 Ft
Angol reneszánszkori drámák Jánosházy György fordításában

A víg ördög, A puritán özvegy, Thomas of Woodstock, Vasbordájú Edmond, A hűség próbája, Athéni Timon, II. Edwárd: hét olyan angol színmű a késő reneszánsz korából, ameleyk – a kor szellemével összhangban – helyenként, vagy olykor hangsúlyozottan magukon viselik a Shakespeare-i jegyeket. Jánosházy György míves fordítása és elemző utószava igyekszik segíteni, hogy a szerzőt illetően a talányokra fény derüljön.


Izsák Márton
2.730 Ft
Murádin Jenő / Mentor Művészeti Monográfia

Izsák Márton ellentmondásos személyisége volt a romániai képzőművészetnek, de mindenképpen művész a szó nemes értelmében. A szerző kellő tapintattal mutat rá erre az ellentmondásra, kihangsúlyozva mindazt, ami egy életmű megítélésben fontos lehet.


Jecza Péter
2.520 Ft
Szekernyés János / Mentor Művészeti Monográfia

A kiváló temesvári szobrászról írt monográfia, 42 tábla színes és fekete-fehér reprodukcióval. Jecza Péter temesvári szobrászművész a kortárs romániai szobrászművészet meghatározó egyénisége volt. Sepesiszentgyörgyön született. A kolozsvári képzőművészeti főiskola elvégzése után Temesváron telepedett le. Tanított a temesvári Egyetem Rajztanárképző Karán, majd a Műszaki Egyetemen is. 1975-től a német Ring Bildener Künstler, 2005-től a Magyar Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. Megkapta Románia Kulturális Érdemrendjének I. fokozatát.


Jobbágyélet a fejedelemkori Erdélyben
1.400 Ft
Tüdős S. Kinga / Erdély Emlékezete

Kiváló tanulmány kordokumentumokkal, a 17. századi jobbágykötő levelek eredeti szövegével.


Kalataszeg vázolata
3.990 Ft
Régi írások és képek Kalotaszegről / Hála József (szerk.)

Képes olvasókönyv, Kalotaszeg felfedezésének krónikája, amely 1842-ben kelt írással kezdődik és felölel hatvan évet az eltelt immár több mint százhatvanból...


Káli Nagy Lázár visszaemlékezései
2.730 Ft
Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792-1821 / Lázok János (szerk.) / Erdélyi ritkaságok

Az 1939-ben indult sorozat első kötete volt, amelyet dr. Jancsó Elemér rendezett sajtó alá. A kolozsvári magyar színészet állandó hajlékának létrejövetelét, a korszak magyar művelődésének egyik legnagyobb eredményét mutatja be, egyúttal azt az addig soha nem tapasztalt romantikus lelkesedést, amelyet az akkoriban megszületett polgári és nemzeti érzés tett egységessé. 1942-ben, a kolozsvári színészet 150. évfordulója alkalmából egy újabb kiadást is megért. E harmadik, bővített, javított kiadást Lázok János színháztörténész szerkesztette, aki a szöveget, a hitelesség érdekében, Szőcs Katalin segítségével az eredetivel összevetette és kijavította.


Karácsony
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Az egyik legnagyobb erdélyi személyiség hagyatékában maradt, Karácsonyról szóló prédikációit, tanulmányait, jegyzeteit gyűjti egybe a Dr. Marton József által szerkesztett sorozat 7. kötete. Marton József professzor szerkesztésében a sorozat újabb darabja, az ünnephez alkalmazkodva Márton Áron karácsonnyal kapcsolatos és karácsonyra írt beszédeit és körleveleit egybegyűjtő kötet. A kötet részben liturgikus, részben általános és az adott valóságot érintő aktuális témákat érint, abból kiindulva, amit a nagy püspök így fogalmazott meg: a karácsonyt „lenyűgöző igazságától akarják megfosztani”...bővebben


Kedei Zoltán
2.520 Ft
Nagy Miklós Kund / Mentor Művészeti Monográfia

A 75 éves marosvásárhelyi festőről szóló kismonográfia.


Kedvemre való, hogy meséljek
4.200 Ft
András Erzsi Erdei / Emberek és kontextusok

Egy - a kalotaszegi Magyarvistán született és ma is ott élő - parasztasszony, akit a vele született íráskészség a hely írójává tett, harmincnál több füzetet töltött meg életében menyasszonyi köszöntőkkel, temetési búcsúztatókkal, balladákkal, lakodalmas szövegekkel, és nem utolsó sorban az 1999-2000 között lejegyzett önéletírásával. Ambrus Judit, aki a szövegeket válogatta és jegyzettel ellátta, az életműhöz írt tanulmányában arra keres választ, hogyan lesz valakiből a helység és környéke - hivatásos - írója, és hogyan határozza meg ez a tény az illető életét. A kötethez csatolt DVD-n a szerző életművének eredeti szövegei tanulmányozhatók.


Keresztség, hit
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron püspök a keresztséggel és a keresztség szentségével kapcsolatos a Gyulafehérvári Érsekség könyvtárában és a Batthyáneumban hagyatékban maradt beszédeit tartalmazza a kötet. Ide sorolták a hagyatéknak azokat a töredékeit is, amelyek a rokon témákkal - kegyelem, ősbűn, hit, keresztény élet - foglalkoznak.


Kőpénzek
2.520 Ft
Hála József

Hála József e kötetbe a nép nyelvén leginkább Szent László pénzeinek nevezett ősmaradványokkal kapcsolatos régi és újabb vélekedésekből, történetekből válogatott jónéhányat, időrendbe csoportosítva ezeket Temesvári Pelbárttól (1499) napjainkig. A válogatáshoz Kecskeméti Tibornak a nummuliteszekkel kapcsolatos természettudományi ismereteket összefoglaló, Voigt Vilmosnak a szövegeket folklorisztikai szempontból tárgyaló tanulmánya társul.


Kós András
2.800 Ft
Németh Júlia / Mentor Művészeti Monográfia

A könyvben részletesen megismerhetjük a szobrászművész életét, szakmai munkásságát, kiállításait, melyet fekete-fehér képanyag kísér a művész alkotásaiból.


Küsmöd évszázadai
1.260 Ft
Piroska József

A nyolcszázéves székelyföldi falu helytörténeti monográfiája.


Lámpások voltunk
4.620 Ft
Bálint Dezső - Kovács Piroska - Balázsi Dénes / Emberek és kontextusok

Három, a 20. század második felében életét az oktatásnak szentelő udvarhelyszéki pedagógus önéletírása, külön-külön is képekkel és dokumentumokkal illusztrálva. A DVD-n a szerzők kézirata található. A Lámpások voltunk… kötet olyan igényesen közzétett hiánypótló forrásanyagot állít a széles olvasóközönség, valamint a szakmai nyilvánosság elé, amely eredményesen használható eltérő szempontú kutatások esetében is. A kötetben az egyéni élet nézőpontjából elevenedik meg a 20. század minden meghatározó történésével együtt. Az élettörténetek olvasója egy sokak által megélt, mások számára ismeretlen világnak lehet a szemlélő résztvevője, egy magával ragadó élmény részese.


Laus Libri
4.990 Ft
Nyomdász- és kiadójelvények a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár 15-16. századi kiadványaiban / Deé Nagy Anikó

A szerző, aki közel fél évszázadot töltött a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtár öreg könyvei között, igyekszik ízelítőt nyújtani a könyvnyomtatás korai szakaszaiban működő legismertebb európai nyomdászok által használt jelvényanyagról és arról, hogy az elmúlt századokban mi jutott el abból Erdély egyik városába, Marosvásárhelyre. A kötet gazdag illusztrációs anyaga a könyvet előállító egykori mesterek nagy szaktudását dicséri.


Lövith Egon
2.730 Ft
Németh Júlia / Mentor Művészeti Monográfia

A neves kolozsvári festő- és szobrászművészről szóló kismonográfia.


Magyar tiszt a román hadseregben
2.390 Ft
Bedő Béla / Emberek - életek

A 20. század második felében nem túl sok magyar nemzetiségű tiszt szolgált a román hadseregben, és nem tudunk róla, hogy bárki közülük megírta volna az életrajzát. És főleg nagyon kevés volt közülük az olyan, aki, Bedő Bélához hasonlóan, megőrizte nemzeti identitását. A szerzőnek, bár fontos a magyarsága, értékrendszerében ugyanekkora súllyal bír a virtus és az élet nehézségeivel való bátor szembenézés. Élvezetes stílusban megírt rövid történeteiben sok olyan apró részletet örökít meg a világháborús és az azt megelőző időkről illetve a romániai kommunizmus öt évtizedéről, amelyek hiányoznak a hivatalos történelemkönyvekből.


Marosszék régi sírkövei
2.100 Ft
Péterfy László

A szerző, Magyarországon élő és alkotó szobrászművész, több mint 30 éve járja Marosszék temetőit, fényképezi és rajzolja, menti az enyészettől a jövő számára a múlt értékeit. Tanulmányában összegezi e kincsek jelentőségét, rendszerét, jelképvilágának lényegét. A kötetet 300-nál több rajz és 20 színes tábla gazdagítja.


Marosszéki intézmények és pecsétjeik
3.150 Ft
Pál-Antal Sándor

Intézmény-, közigazgatás- és egyháztörténet. Ugyanakkor a tárgyalt intézmények pecséthasználatának története is, a pecsétek részletes leírásával. A kötethez a pecséteket bemutató album járul.Részletes keresés