Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

Erdőháti népmondák
3.360 Ft
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán könyve egy elfeledett erdélyi tájegységet, a Kolozsvár és Dés között elterülő Erdélyi-Erdőhát vidékét hozza vissza a köztudatba. Mondakötete a megfogyatkozott népességű szórványvidék szájhagyományozott népköltészeti örökségét mutatja be monografikus igénnyel.


Fegyver alatt
3.990 Ft
Berekméri Árpád-Róbert

A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely könnyű hadosztály tisztikara: 1940-1945 között.


Fegyvertelen vadász dala
1.990 Ft
Áprily Lajos

A költő születésének 120. évfordulója alkalmából megjelent, az állatokról, a természetről szóló mesék, versek, amelyek hűen tükrözik Áprily természetszeretetét, a szülőföld imádatát.


Fogyatékosság és családvilágok
2.400 Ft
A sérült gyermekeket nevelő családok életminősége és speciális problémái / Berszán Lídia

E könyv megkísérli feltárni, hogy milyen utat járt végig a fogyatékos személyekkel foglalkozó ellátórendszer. Visz-e egyenes út a társadalmon kívüliségből az aktív részvételre? Át lehet-e lépni az ignoranciából az integrációba?


Galícia 1914–1916 – Arcvonal és hátország
3.990 Ft
Káli Király István (szerk.)

Fényképek albumba ragasztva vagy csak becsúsztatva egy harcteret megjárt bibliába, képeslapok, melyeket a propaganda, az élelmes kereskedő, a hadsereg adott ki s adott a honvéd, a közös hadseregbeli katona és a hátországiak kezébe. Ezeken ezernyi érdekes jelenet, a hadi élet mozzanatai. Albumunk, túl az emlékeztetésen, művészi igénnyel készült fotókat tartalmaz. Képei, amint kivehetők a felvételekből, képaláírásokból 1914–1916 között készültek, magyar, osztrák, német és orosz katonákról. Tisztek, tisztesek, közlegények, tüzérek, gyalogosok kerülnek előtérbe, pózolnak vagy bukkannak fel, olykor akaratlanul, egy-egy kép hátterében...bővebben


Ha akartam fütyöltem, ha akartam dúdolászgattam
2.730 Ft
Beszélgetések Balogh Pállal / Gagyi József

A szerző tapintatos, de közvetlen és sokrétű kérdéseire az idős, sokat megélt és megért jobbágyfalvi férfi megnyílik, őszintén és a részleteket is kimerítően válaszol. Az általa elmeséltekből feltárul előttünk a 20. század második felének minden, az életéhez kötődő eseménye és azokkal együtt a körülmények, a társadalmi viszonyok is, amelyek életét meghatározták.


Haller József
2.500 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

A könyvben részletesen megismerhetjük a kortárs képzőművész életét, szakmai munkásságát, kiállításait, melyet fekete-fehér képanyag kísér a művész alkotásaiból, s az album végén 40 színes kép mutatja be munkásságát.


Hanyatló Erdély
3.150 Ft
Történelmi tanulmányok / Szilágyi Sándor / Erdélyi ritkaságok

Szilágyi Sándor nélkül, az ő megkerülésével nincs erdélyi történelemtudomány, munkássága nélkül a 16-17. századi erdélyi magyar politikatörténet, diplomáciatörténet, köztörténet, a fejedelmi közigazgatás és törvénykezés múltjának tanulmányozása – sőt értelmezése – elképzelhetetlen. Ebből kiindulva válogatott és szerkesztett egybe néhányat a jelentősebb, Erdély nagy személyiségeiről – Bethlen Gábor, Haller Gábor, Kemény János, Béldi Pál, Szász János, Rákóczy József, Mikes Kelemen, Cserei Mihály – szóló tanulmányai közül Sebestyén Mihály.


Három dráma
2.730 Ft
Székely János

A szerző három, eszmetörténetileg egymáshoz szervesen illeszkedő drámáját a közös dilemma szülte: ellenállni az erkölcstelen hatalomnak akár egy közösség megsemmisülése árán is, vagy megpróbálni kiegyezni a hatalommal a közösség fennmaradása érdekében.


Haza, a magasban
5.730 Ft
A "kettős kötődés" vita 1968-1969 / Pomogáts Béla (szerk.)

Pomogáts Béla 23 irodalomtörténeti dokumentumot gyűjtött ebbe a kötetbe. Bevezető tanulmánya megindokolja, miért fontos mindez irodalom- és művelődéstörténetünk szempontjából. Az 1968-69-es ankét természetes következménye volt a sajtóvisszhang, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, újvidéki írók, irodalomtudósok reagáltak a felvetett problémákra, a kettős, hármas kötődés elvére, a helyi politikai adottságok függvényében.


Házasság, család
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A szent életű püspöknek igen kedvelt témája volt a házasság és a család, mint az egész társadalom fennállásának és fejlődésének alapvető feltétele. Közvetlen hangú beszédei, világos útbaigazításai ma is érvényesek. Összeállította és jegyzetekkel ellátta dr. Marton József.  Márton Áron neve, alakja nemcsak ismert, de jelképes is az erdélyi ember számára...bővebben


Hív a harang
2.350 Ft
Csávossy György

A szerző mint - világi rendben - levő keresztény hármas tagolású kötetében - harangozásra -, illetve az igehirdetés nem könnyű feladatára vállakozik, azzal a nem titkolt célkitűzéssel, hogy felébressze lelki szendergésükből a bóbiskoló embereket.


Hogyan gyűjtöttek elődeink?
1.980 Ft
Hála József

Kiváló tanulmány a 19. és 20. század nagy, a magyar néphagyományokat gyűjtő és feldolgozó elődökről.


Hunyad megyei népmondák
3.150 Ft
Magyar Zoltán

Hunyad megye a magyar történelmi emlékezet emblematikus tájegységeinek egyike. Itt áll Vajdahunyad impozáns lovagvára, romokban már a Kőműves Kelemen balladájáról elhíresült Déva vára, és itt élt a Jókai Mór regényéből, a Szegény gazdagokból jól ismert álarcos haramia, Fatia Negra. Az Árpád-kor óta folyamatosan magyarok lakta vidéken ma már csak szórványok és nyelvszigetek maradtak. A néhány máig életképes magyar közösség népi kultúrájának sokszínűségét bizonyítja e mondagyűjtemény, történelmi és hiedelemmondák, betyárokról és titkos kincsekről szóló történetek arról a vidékről, amely a magyar királyi tisztségig emelkedett Hunyadiak mellett olyan nagy multú erdélyi családok bölcsője, mint a Bethlenek vagy a Barcsayak.


Húsvét
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron kéziratban maradt húsvéti prédikációi igazolják a nagy püspök mély hitét, ezek mindenike vigaszt és reményt sugall. A húsvéti feltámadást, mint eseményt, összefüggésbe hozza hallgatóságának életével. Szociális érzékenysége, az elnyomott néppel való együttérzése, egyháza és nemzete érdekében megnyilávnuló erőfeszítése minden lelkipásztori és főpásztori megnyilatokázásában nyomon követhető.


Időtár I.
3.150 Ft
Marosvásárhely történti kronológiája a kezdetektől 1848-ig / Sebestyén Mihály / Erdély Emlékezete

A könyv egy erdélyi város mindennapjait igyekszik bemutatni történelmének folyamán. Mégsem pusztán egy várostörténet évszámokban elmondva, mert a szerző nem száraz tudományossággal tárja elénk a történéseket. Egy-egy kort a maga teljességében, az élet minden kiterjedésében - gazdaság, művelődés, politika, bel- és külharc - sikerül átfognia, nyilvánvalóan nemcsak a történelmet kutatók, de a közember érdeklődével is számolva.


Időtár II.
3.150 Ft
Marosvásárhely történeti kronológiája 1848-tól 1918-ig / Sebestyén Mihály / Erdély Emlékezete

Egy erdélyi mezőváros modern várossá alakulásának folyamatát, történelmének talán legjelentősebb időszakát eleveníti fel ez a kötet a kronológiai rendben bemutatott események alapján. Az érdeklődő e II. kötetben is egyaránt talál majd a politikai élethez köthető történeteket, a társadalmi élet jelenségeit, hadtörténetet és művelődéstörténet fontos marosvásárhelyi állomáshelyeit.


Időtár III.
3.990 Ft
Marosvásárhely történeti kronológiája 1919-től 1944-ig / Sebestyén Mihály / Erdély Emlékezete

Az Időtár sorozat Marosvásárhely történetét, kronológiáját mutatja be. Így nem folymatos olvasásra készült, hanem lapozásra, az eseményekre emlékeztetőül. A cél az volt, hogy a már létező forráskiadványok és tanulmányok, kutatási eredmények, részösszefoglalók alapján az időszerűségükben pontos (vagy pontosnak tűnő) dátumokat kiemeljük, és sorba rendezzük, hónapok, évek, és századok szerint.


Időtár IV.
4.200 Ft
Marosvásárhely történeti kronológiája 1945-1989 / Sebestyén Mihály (összeállította) / Erdély Emlékezete

A sorozat negyedik kötetében az érdeklődő megismerkedhet azzal az írásban fennmaradt régi erdélyi magyar várossal, amelynek (vélt vagy valós) sorsát igyekszünk bemutatni – az 1945-tel kezdődő „új világ”, „új szelek”, új „reménységek”, nagy változások és nagy csalódások korát követhetjük nyomon abban a formában, ahogyan az olvasó, a felhasználó (kutató, érdeklődő, diák, lokálpatrióta) megszokhatta az előző időtárakban.


Időtár V/1.
3.990 Ft
1291-1899 – Pótlások, kiegészítések, javítások az Időtár I-II. kötetéhez / Sebestyén Mihály (összeállító) / Erdély Emlékezete

Az ldőtár ötödik kötete a szerző szándékai szerint kiegészítéseket és pótlásokat tartalmaz a már megjelent első kötethez, illetve a második kötet első részéhez. Hét évi kutatómunka során számos olyan régebbi és új adat került a felszínre, amelyeket annak idején, a kötetek lezárásakor már/még nem tudott hasznosítani, feldolgozni, beépíteni a város kronológiájába. A fehér foltok eltüntetése természetesen nem sikerülhet egyik napról a másikra, ez további generációk feladata lehet; Sebestyén csupán a már feltárt adatok regisztrációjára és rendezésére szorítkozik...Részletes keresés