Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

Borika és a padlás manója
3.360 Ft
Kopacz Mária

A képzőművész-író második meseregénye a manók birodalmába vezeti el a kíváncsi Borikát, ahol megtapasztalja a gonosz Fő-fő Manó uralkodásának következményeit, de a szeretet segítségével sikerül megszabadítania barátait a kényúr kegyetlenkedéseitől. A könyvet a szerző színes illusztrációi gazdagítják.


Botcsinálta kalandorok
2.390 Ft
B. Kovács András / Emberek - életek

A kilencvenes évek elején Nyugatra utazni még a szabadulás mámorát jelentette, a demokrácia üdvét, a szabadság és egyenjogúság megtapasztalásának lehetőségét. De a munkát keresők már komoly akadályokkal számolhattak. A szerző beszélgetőtársainak már a rendszerváltás utáni első években is ezek leküzdésére kellett összpontosítaniuk. A riportokból korlátok, a nehézségek, a csapdák, a nélkülözések, a csalétkek, a kelepcék és visszaélések világára derül fény, az egyéni sorsok végtelen változatossága pedig egészen elképesztő. Az elvándorlás okaként felismerhetjük az itthoni elmaradottságot és elnyomást, a nincstelenséget, a gazdasági csődöt, a nemzetállami, etnikai, politikai zűrzavart, mely kilökte e nép fiait az országútra, a nagyvilág magába szívó örvényébe. És az okok egyike sem buzdított a visszatérésre.


Celestina
1.980 Ft
Fernando de Rojas

A 15. század végén írt párbeszédes regény első magyar kiadása. Irodalmi kuriózum. Rojas 1499-ben kiadott huszonegy felvonásos könyvdrámáját az irodalomtörténet a spanyol Rómeó és Júliaként tartja számon.  A műben, miképp a korban is, egyszerre jelenik meg a pogány életöröm és az elragadtatott vallásosság. Tébolyult szerelmesek, haszonleső és mafla szolgák és gátlástalan katonák hajszolják egyre vad vágyaikat. A történet középpontjában pedig Celestina, az öreg kerítőnő áll, ki boszorkányos ügyességgel szálazza szét és bogozza össze a sorsfonalakat.


Csíkmadaras
3.780 Ft
Egy felcsíki falu múltja és jelene / Pál-Antal Sándor

Az utolsó évtized legteljesebb és talán legszakszerűbb helytörténeti leírása, amely széles körű levéltári kutatások eredményeire épül, és átfogja egy jellegzetes székelyföldi település rég- és közelmúltbeli életének valamennyi területét.


Dicsőszentmárton régi arca
3.990 Ft
Csepreghy András - Csepreghy Henrik

A szerzőpáros második képeslapos könyve azzal az igénnyel kerül a laikus olvasó, nosztalgikus, hivatásos történész, megszállott képeslapgyűjtő vagy városszerelmes kezébe, hogy egy régi erdélyi magyar városról - Dicsőszentmártonról - képet alkothassunk.


Egy az Isten
2.790 Ft
Jókai Mór

A klasszikus, Erdélyben játszódó regény újrakiadása. Rómában kilincsel házassága felbontásáért Zbrócy Blanka grófnő, akit családja egy vén kéjenc herceghez, Cagliarihoz kényszerített. Sokszoros hálót kerítenek köréje, mert a herceg a vagyonára, a herceg titkára: egy erdélyi kalandor, Vajdár pedig a kezére pályázik. Változatos és veszélyes ármánykodásaik gyűrűjéből egy sejtelmesen viselkedő, békés, de ügyesen merész tordai festő, volt diplomata és vasbányatulajdonos, Adorján Manassé menti ki. Természetesen beleszeret, s a forradalmi "anarchiától" terhes Olaszországon és Magyarországon át viszi haza menyasszonyát Erdélybe...bővebben


Erdély - pergőtűzben
2.940 Ft
Tófalvi Zoltán

Egy negyedszázad távlatából, másként látva az 1989 decemberével kezdődő romániai, erdélyi történéseket és benne a magyar kisebbség sorsát, mint azokban a sokszor egekbe emelő, máskor földbe döngölő időkben, amelyeknek igen gyakran amolyan haditudósítója volt, a szerző elérkezettnek látta az időt a számadásra... bővebben


Erdély történetei
2.100 Ft
Bölöni Farkas Sándor / Erdélyi ritkaságok

A több mint hat évtized után újraindított Erdélyi Ritkaságok sorozat első kötetét, Bölöni Farkas Sándor bűbájos Erdély-történelmét, amely a kezdetektől a fejedelemség kialakulásáig vezet el, Izsák József rendezte sajtó alá még 1944-ben. Ez a kötet akkor már nem jelenhetett meg. Első kiadását az Izsák József által akkor írt tanulmánnyal előszavazzuk.


Erdélyi legendák
1.890 Ft
Vári Attila

A számtalan nyelvi bravúrral versben megírt négy legenda – a Szent Anna-tóról, a Bálványosvárról, a Gyilkos-tóról, a Marosról és Oltról – mindenek előtt és fölött igazi érdekfeszítő, lenyűgöző olvasmány azok számára, akiknek szánták: a szövegre és annak mélységeire már figyelni tudó gyermekeknek.


Erdélyi Panteon 1.
1.200 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Erdélyi Panteon 2.
1.200 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Erdélyi Panteon 3.
1.350 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Erdélyi Panteon 4.
1.890 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Nagy Pál (szerk.)

Az erdélyi gondolkodókról írt esszék IV. kötetébe azok a 20. századi írók kerültek, akik a III. kötetből kimaradtak, vagy azóta – szomorú tényként kell kezelnünk – a halhatatlanságba távoztak (pl. Sütő András, Lászlóffy Aladár, Domokos Géza).


Erdélyi peregrinusok
1.680 Ft
Szabó Miklós - Szögi László / Erdély Emlékezete

Erdélyi diákok európai egyetemeken (1701-1849). Kötetünk ezúttal az erdélyiek 1701 1849 közötti külföldi egyetemjárásának bemutatására vállalkozik, igazodva a Tonk Sándor által meghonosított gyakorlathoz. Ennek megfelelően egyezményesen jártunk el a vizsgált földrajzi terület és a korszak - a mai politikai Erdély, ill. az 1701-1849 közötti évek - behatárolásában, még ha ez vélt és valós (jegyzékünk ui. tartalmazza a Husztról, Técsőről, Viskről, a mai Ukrajna református kisvárosaiból származó peregrinusokat is) torzításokhoz is vezethet...bővebben


Erdélyi Testamentumok I.
3.360 Ft
Hadviselő székelyek végrendeletei / Tüdős S. Kinga (szerk.)

Az írásbeliség egyik legszemélyesebb műfaja és az emberiség egyik legszebb emléke a végrendelet. Erdélyben írtakat gyűjtött össze levéltárakból, rendezte tematikák szerint is írt tanulmányt a háromszéki hadviselő székelyeket tartalmazó kötethez Tüdős S. Kinga.


Erdélyi Testamentumok II.
3.780 Ft
Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei / Tüdős S. Kinga (szerk.)

A sorozat újabb kötete, amely a fejedelemkori Erdélyben a 16. században, főleg magyar nyelven írt végrendeleteket tartalmazza. A magyar írásbeliség eme gyöngyszemei nem csak az irodalomtörténet és a történelemtudomány számára szolgálnak hasznos és érdekes információkkal.


Erdélyi Testamentumok III.
3.990 Ft
Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei 1600-1660 / Tüdős S. Kinga (szerk.)

Ez a kötet folytatja az erdélyi nemesek és főemberek által írt végrendeletek sorát. A közzétett 71 végrendelet, amelyek terjedelme 1 és 25 oldal között váltakozik, mintegy példázza a magyar írásbeliség fejlettségét Erdélyben a 17. század első felében. Az eredetiben ránk maradt szövegek változatlan formában jelennek meg a kötetben, amelyet bevezető tanulmány, gazdag jegyzetanyag, valamint a csatolt képanyag tesz a lehető legteljesebbé.


Erdélyi testamentumok IV.
4.200 Ft
Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei 1661-1723 / Tüdős S. Kinga (szerk.)

A sorozat negyedik köteteben betűhíven bemutatott 69 oklevél 1661-1723 között keletkezett, amelyeket maguk a főurak vagy írástudó kortársaik vetettek papírra. A közlésre került végrendeletek zömében régi erdélyi főnemesi családok jeles személyiségeitől származnak, közöttük említhető Csáki István, Bethlen János és fia, Miklós, Teleki Mihály kancellár, valamint számos erdélyi Nagyasszony. A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket Tüdős S. Kinga írta.


Erdélyi testamentumok V.
3.150 Ft
Kora újkori marosvásárhelyi végrendeletek 1586–1689 / Rüsz-Fogarasi Enikő (sajtó alá rendezte)

Végrendelkező elődeink századokkal előbb nem gondolták volna, hogy az utókor nemcsak kuriózumként tekint a testamentumaikra, hanem felfedezve értéküket sokoldalú kutatási igényeinek kielégítése érdekében közreadja, és fel is dolgozza azokat. Ez történik a jelen összeállításba foglalt írásokkal is, amely immár az ötödik a Mentor Kiadó gondozásában megjelenő végrendeleteket közlő forráskötetek sorában.


Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849–1919 között I-II. kötet
8.990 Ft
Szabó Miklós – Simon Zsolt – Szögi László

Az erdélyiek külföldi egyetemjárását tárgyaló sorozat negyedik darabja a külhoni egyetemjárás 1849–1919 közötti szakaszát vizsgálja. A könyv egy részletes bevezető tanulmányt tartalmaz, mely bemutatja a külföldi egyetemjárás irányát, méreteit és sajátosságait, azokat a jellegzetességeket és értékeléseket, amelyek ezekből következtethetők. A gyűjtés a teljes Erdélyt befogja, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül, ezért a felkutatott diákok névsora – több mint 9600 név – ábécésorrendben, valamennyi diák életrajzi adataival, külföldi tanulmányainak helyével és idejével, élettörténetének jelentősebb állomásaival, értékelhető adatokkal szolgál a történészek, ezen belül helytörténészek, egyéb tudományágak művelői, valamint a különböző tudományos jellegű művek szerkesztői számára.Részletes keresés