Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

A történetíró elhivatottsága
3.990 Ft
Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára / Szerk.: Pál-Antal Sándor - Cornel Sigmierean - Simon Zsolt

Kutatói tevékenységének köszönhetően Szabó Miklós az erdélyi magyar tudományos élet kimagasló képviselőjévé vált, és írásaival jelentősen hozzájárult történelmi ismereteink gazdagításához, feledésbe merült múltunk feltárásához.

E kötetbe az őt köszöntő harminc történész Erdély történetének egy-egy ismeretlen vagy kevésbé ismert szeletéről írt tanulmányát gyűjtöttük egybe.


A végzet kirakós játékai
3.150 Ft
Versek / (Bogdán László) Vaszilij Bogdanov

Bogdán László sziporkázó fantáziájára, de egyben tényismereteire is vall az a csodálatraméltó változatosság, ahogyan egy 20. század eleji orosz költő tudatából, érzelemvilágából kiszólva ábrázolja mindazt, ami egyidőben az orosz korszellemre és Európa nyitottabb világára is jellemző.


A vörös körben
3.150 Ft
Bogdán László

Az I. kötet, a Tatjána folytatása, amelyben a különc olasz milliárdos, Eduardo de Sica hajóján, új szereplőkkel is, igen különleges események zajlanak, amelynek irányítói látszólag a magukat halhatatlanoknak nevezők, de nem jelentéktelen a világi hatalmak beleszólása sem.


A waterlooi ganajtúróbogár
2.100 Ft
Lászlóffy Csaba

Az idén 70 éves szerző versei hét ciklusba foglalva, amelyekben a történések ritmusa különös méltóságot kölcsönöz magának a történelemnek, az egész teremtett világnak, akár Cézárról, az Ezeregyéjszakáról, akár egy tengeri szörnyről legyen is szó.


Akiket fog a figura
6.300 Ft
Barabás László

A kötet az európai, ezen belül a magyar népi kultúrában is egyik legelterjedtebb profán ünnepsornak, a farsangnak Marosszéken meghonosodott dramatikus szokásait, népi színjátékait mutatja be igen részletesen, a leírásokat egy bevezető tanulmányban elemezve, összegezve. A 92 oldalas képmelléklet e szokásrendből ad ízelítőt.


Albert László
2.730 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

Albert László az egyik legeredetibb erdélyi festő, akinek a 20. század második felében jelentős szerepe volt a képzőművészet modernizálási folyamatában. Absztrakt-expresszionista képei eredeti témákat dolgoznak fel, ötleteit, témáit a mikro- és makrokozmosz tárgyaiból, lényeiből, jelenségeiből meríti. Színvilága változatos, képeinek díszítő jellege is jelentős.


Álomkölcsönző
2.940 Ft
Novellák / Vári Attila

A kötet egy eddig ismeretlen Vári-világba kalauzol el, amelyik teli van a hétköznapok szürkeségével, egyhangúságával telített, csodaváró emberekkel, akik remélik, várják a megváltó pillanatot. De az ő világukban a csodák – sajnos – nem égi, hanem földi jelenségek.


Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk
2.730 Ft
Gagyi József

A kötet a szerző által az elmúlt 30 évben, székelyföldi falusi környezetben tanulmányozott, a népi vallásosság, a népi hiedelmek körébe tartozó jelenségek leírását, elemzését tartalmazza, az antropológiára jellemző alkalmazott szemléleti háttér és módszertan szerint.


Aranycsitkók, maszkurák, királynék
2.100 Ft
Barabás László

Kiváló tanulmány az erdélyi magyar dramatikus népszokásokról.


Aranyosszék népköltészete I-II.
4.800 Ft
Keszeg Vilmos

A kötet a teljességre törekedve bemutatja a történelmi emlékezet szerveződését, a népballadákat, a narratívumokat és proverbiumokat, a találósokat és beugratókat, a táncszókat, az erkölcsi és higiéniai regulákat, a rituális beszéd alkalmait. A gyűjtemény célja árnyalni, újrarajzolni, korrigálni az érdeklődők számára az Aranyosszék-képet; 2. olvasmányt nyújtani Aranyosszék múltjával, társadalmával és kultúrájával kapcsolatosan; 3. felvetni néhány aktuális szakmai kérdést, és válasz-kísérletet fogalmazni ezekre. A kutatás, a forrásfeltárás több téren történt. 


Árkossy István
3.150 Ft
Banner Zoltán

Árkossy István grafikusként, könyvtervezőként és festőművészként is kimagaslót alkotott. Munkái Erdélyben és Magyarországon is méltán arattak sikert, váltották ki a hozzáértők elismerését. Művészetének színvonalát a kötetben bemutatott reprodukciók is méltón igazolják.


Árnyékvitéz
2.100 Ft
Szonettek / Jánosházy György

Az idén 90. évét töltő költő az utóbbi évek során különböző helyzetekben és hangulatokban írt verseit – 80 szonettet – gyűjtötte össze ebbe a kötetbe, amelyek nagy része szembenézés szűkebb és tágabb világunk és a magunk életének romlásával, jelen és jövő sötét árnyékaival.


Asszonyélet Erdővidéken
1.820 Ft
Zakariás Erzsébet

Néprajz és társadalomrajz az Erdővidék asszonyainak, lányainak sorsáról. Az 1980-as évek elején a születéshez fűződő szokásokat, hiedelmeket, hagyományokat kezdtem el gyűjteni Erdővidéken, az asszonyélet e fontos részét. A munka során körvonalazódott kép aztán arra ösztönzött, hogy az idő teltével szélesítsem a kutatás palettáját, és az asszonyok egész életére, annak rendjére, terére, társadalmi közegére, viszonyrendszerére, örömeire és fájdalmaira is kíváncsi legyek, leírjam és ezáltal közkinccsé tegyem azt...bővebben


Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai (1777-2000)
6.720 Ft
Szabó Kálmán Attila

A társadalom és a mindenkori hatalom a tanítót tekintette - tekinti - az adott kor emberiségideálját formáló egyik fő tényezőjének, ezért a tanítóképzés az iskolapolitika homlokterében állt. Ezért fontos megismerni a tanítóképzés történetét. E mű, amely tudományos igényű részletes áttekintést biztosít Erdély ezen intézménytípusánál teljes hálózatáról a kezdetektől a 20. század végéig, összefoglaló-összehasonlító jellegével egységes szemléletmódú összképet alkot, alapul szolgálva mind a szaktudomány kutatói, mind pedig a tárgykör iránt érdeklődő laikusok számára....


Az erdélyi tanító- és óvóképzés történetéből
6.720 Ft
Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai Aradtól Zilahig (1777-2000) / Szabó K. Attila (összeáll.)

Erdélyben, 22 helységben működött az elmúlt évszázadok során, illetve működik olyan oktatási intézmény, amelyben magyar tanító- és óvóképzés folyt vagy folyik. A bevezető tanulmány ezek jellemzőit, ezen kívül valamennyi intézmény történelmét külön fejezet tárgyalja.


Az újrakezdés receptjei
6.990 Ft
Erdélyi zsidó történetek életről, éhségről és reménységről / Király Kinga Júlia

Éhség és sóvárgás, kóser és tréfli, holokauszt és újrakezdés. Ezek a gondolatok indították el a szerzőt 2015-ben, hogy megírjon egy erdélyi zsidó receptes könyvet, amiben a közösség háború előtti szokásaira, a koncentrációs táborokban tapasztalt éhezésre, aztán a kommunizmus csajkarendszerében megélt ínségre, a kényszerű tréfliségre egyaránt rá lehetett kérdezni. 
Szándékából nyilvánvalóan kitűnik, hogy látni és láttatni akarta, mi maradt az észak-erdélyi kóser háztartásokból, az étkezési szokásokból, s ezek mennyiben járultak hozzá eszközként a megmaradáshoz, az élet kiteljesítéséhez. Hogy erre választ kapjon, holokauszt túlélőkkel interjúzott, hiszen ha valakik, ők még emlékezhetnek a háború előtti ízekre, a vidékenként eltérő praktikákra, a családi receptúrákra, ahogyan emlékeznek a pusztító éhségre és az ízek utáni sóvárgásra is. 
A beszélgetések során egyértelművé vált, hogy a megkérdezettek emlékei a szerző emlékeivé is válnak, így lett a sok száz órás beszélgetésekből egy közös emlékkönyv, amely szépirodalom, de egyben kordokumentum is.


Azrael árnyékában
2.940 Ft
Dsida Jenő

A költő születésének 100. évfordulójára Kovács András Ferenc válogatta ki az életmű legszebb verseit. A még életében megjelent A leselkedő magány (1928) és a Nagycsütörtök (1933) című kötetek, valamint a hagyatékban maradt versek jó része, a posztumusz Angyalok citeráján (1938) című kötet teljes egészében bekerült a válogatásba, amelyhez KAF meghatóan szép lírai utóhangot is költött.


Bánffi Dienes elárultatása
2.730 Ft
Levelek, okiratok, korabeli vallomások / Sebestyén Mihály (szerk.) / Erdélyi ritkaságok

A 17. századi levelek egymásutániságából fény derül az első erdélyi, vérpados kimenetelű politikai per hátterére. A kiváló érzékkel válogatott és logikai rendbe helyezett levelek rávilágítanak a korabeli Erdély társadalmi-politikai viszonyaira is. A kor megértését Sebestyén Mihály kiváló bevezető tanulmánya is segíti.


Bérmálás
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron hagyatéka című sorozat második kötetében Erdély nagy püspökének bérmálási beszédeiből ad közre egy válogatást. A pünkösdi, pünkösd utáni bérmakörutak jelentették azokat a ritka alkalmakat, amikor a Püspök Úr meglátogathatta híveit, s nagyobb számú hívő sereg előtt beszélhetett. Márton Áron életére és pályájára rányomta bélyegét a történelem, 1938-ban szentelték püspökké, s 1980 áprilisáig szolgálta Erdély magyar katolikus népét. Ám ebből a 42 esztendőből csupán 18-ban (!) lehetett hivatása magaslatán, ugyanis 1940 és 1944 között aktivitási területe csak Dél-Erdélyre korlátozódott, 1945 után pedig a kommunista hatalom minden eszközzel azon volt, hogy az Anyaszentegyház jogait megnyirbálja...bővebben


Bolond kisváros
2.940 Ft
Molter Károly

Izes, zamatos próza, novellák a javából, egyetlen fűzérben, igazi Molter. Irónia és önirónia, társadalombírálat és -szeretet egy időben, egyik a másikért. Akik akkor éltek és olvasták, magukra ismertek. Akik most élnek, ha jól odafigyelnek, ők is magukra ismernek, és - ha fél szájjal is - nevetnek.Részletes keresés