Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

Szászrégeni kézműves mesterségek
1.120 Ft
Bíró Donát

Egy, a környék életében fontos szerepet játszó helység, ahol a sokszínűség volt a meghatározó. Azáltal is betöltötte történelmi szerepét, hogy ellátta az élethez szükséges eszközökkel az itt élő embereket. A mesterségek így válnak a történelem szerves alkotó elemeivé.


Erdélyi Panteon 1.
1.200 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Erdélyi Panteon 2.
1.200 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Küsmöd évszázadai
1.260 Ft
Piroska József

A nyolcszázéves székelyföldi falu helytörténeti monográfiája.


Erdélyi Panteon 3.
1.350 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Jobbágyélet a fejedelemkori Erdélyben
1.400 Ft
Tüdős S. Kinga / Erdély Emlékezete

Kiváló tanulmány kordokumentumokkal, a 17. századi jobbágykötő levelek eredeti szövegével.


Udvarhelyszéki népmesék
1.470 Ft

A Kriza János székely népköltési gyűjteményéből átvett szép, helyenként a székelység lelkületére jellemző sziporkázóan szellemes udvarhelyszéki népmeséket Vida Erika ültette át könnyebben olvasható, mai magyar nyelvre, megőrizve a szövegek eredetiségét. Változatlanul hagytuk a jellegzetes tájszólásokat, amelyeknek értelmezését lábjegyzetekben adjuk meg.


A csudatáska
1.470 Ft
Eredeti székely népmesék Ősz János gyűjtéséből / Vida Erika (válogatta és átdolgozta)

A Küküllő mentén született népmesék a székely néplélek tükrei. Bennük a székelység játékos ága, a nehéz élethelyzeteken átsegítő humora nyilatkozik meg, "fűszeres", gazdag nyelve pedig felfrissíti nyelvünket. A meséket Vida Erika válogatta. A könyvet Cabuz Andrea szellemes, színes illusztrációi gazdagítják.


Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben
1.540 Ft
Benkő Károly / Erdély Emlékezete

Szerkesztette, a tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta Pál-Antal Sándor.


Mesék
1.580 Ft
Balázs Ferenc

Huszonöt mese, amely a szerző legelső kéziratának egyike, egy tiszta szerelem gyermekien őszinte mesés elbeszélése. Csorbítatlan egész. Bensőséges lírai vallomás lobog belőle a legnagyszerűbb emberi érzésről, híradásul arról az emberről is, aki ennek az érzésnek valaha kifejezésformát talált, a akiből még most, halála után több mint hat évtizeddel is idevilágol egy másokért égő áldozatos élet példája.


Örökített székelykapu
1.580 Ft
Gagyi József

A kötetben a hagyományosról és hagyományról, örökségről és örökségesítésről, az állandóról és változóról van szó egy település - Máréfalva - és egy közösség életében.


Palástban
1.600 Ft
Nagy Ödön - Hermán János - Nyitrai Mózes

Három, az erdélyi szórvány magyarságot szolgáló protestáns (két református, egy unitárius) lelkipásztor visszaemlékezése. Három lelkész élettörténetét emeljük át a nyilvánosság szférájába. A történetek, legyenek azok reális események rekonstrukciói vagy fiktív narratívumok, az emberi kultúra kezdetétől változatlanul népszerűek. Hol mnemotechnikaként tárolják az emlékeket, könnyítik az emlékezést, hol elvont eszméket, eszményeket materializálnak, hol lehetséges világok felé nyitják meg a valóság határait, hol a legközvetlenebb, legfrissebb élményeket dolgozzák fel, osztják meg...bővebben


A Sóvidék földművelése
1.680 Ft
Madar Ilona

A szerző a Sóvidék földművelését mutatja be, a földgazdálkodás szerkezetét és annak változását. A szöveget gazdag képanyag illusztrálja. Egész Sóvidéket átfogja Madar Ilona kutatása, a települések legtöbbje most is archaikus gazdálkodású, az ott élők életvitelét tekintve. Ezért is bizonyult megfelelő kutatási terepnek a vidék. A gyűjtés ideje is mondhatni szerencsés, ugyanis a hagyományos gazdálkodásnak olyan jelenségeit, formáit örökíthette meg a szerző, amelyeket talán ma már nem lehetne lencsevégre kapni (pl. sarlós aratás)...bővebben


Erdélyi peregrinusok
1.680 Ft
Szabó Miklós - Szögi László / Erdély Emlékezete

Erdélyi diákok európai egyetemeken (1701-1849). Kötetünk ezúttal az erdélyiek 1701 1849 közötti külföldi egyetemjárásának bemutatására vállalkozik, igazodva a Tonk Sándor által meghonosított gyakorlathoz. Ennek megfelelően egyezményesen jártunk el a vizsgált földrajzi terület és a korszak - a mai politikai Erdély, ill. az 1701-1849 közötti évek - behatárolásában, még ha ez vélt és valós (jegyzékünk ui. tartalmazza a Husztról, Técsőről, Viskről, a mai Ukrajna református kisvárosaiból származó peregrinusokat is) torzításokhoz is vezethet...bővebben


Népi nevek, népi hagyományok
1.680 Ft
Péntek János

A szerző tanulmánykötetében az erdélyi magyar nyelvi tájakról, a regionalitásokról, a tájszavak osztályozásáról és a nyelvjárások tanulmányozásának módszertani kérdéseiről értekezik. Noha a 20. század második felének néhány évtizedében intenzíven folyt a romániai magyar nyelvjárások kutatása, ma is zavarban vagyunk, ha egy-egy régió vagy az egész nagytáj nyelvi változatairól átfogó képet kell fölvázolnunk. A részletekről többet tudunk, mint az egészről.


Szabadító versek
1.680 Ft
Egyed Emese

A 86 versből álló kötet sokhangú létköltészet, változatos formatárral és tematikával, költői üzenetei balladai tömörségűek, szavából elemi erővel szólnak ki az élmények, felszabadítva a gondolat végeláthatatlan útjait.


Willam Shakespeare 77 szonettje
1.680 Ft
Shakespeare, William

A kiváló költő, műfordító, aki 21 Shakespeare-művet ültetett át magyarra, a sorozat ékeként a Szonettek jobbik felét örökítette meg magyarul, némelyiket az eddigi fordításokból eltérő értelmezésben.


Rég volt, igaz volt
1.790 Ft
Gyallay Domokos

A kötet Erdély történelmét igyekszik közelebb hozni a 10-14 éves korosztályhoz. A Mátyás királyról, Lórántffy Zsuzsannáról, Rákóczi György és Apafi Mihály fejedelmekről szóló történetek a szereplők személyiségén túl bemutatják a kor nemeseinek és közembereinek szokásvilágát is.


Sütő András 75 éves
1.800 Ft
A 75 éves Sütő András köszöntése / Káli Király István (szerk.)

„Mit lehet kívánni születésének hetvenötödik évfordulóján Sütő Andrásnak? Talán azt, hogy az idő múlásának ezen a sűrűsödési pontján nyugtatóan érezze-tudja: könyvtárpolcokat szakadásig töltő, visszhangos művei irodalmunk kivételes, sokrétű jelentésű és értékű fejezetévé teljesedtek, új írásait olvasók tízezrei várják, neve fogalommá nemesedett és jelképévé kristályosodott anyanyelvünk teremtő és megtartó képességének. Bármennyire is természetes és indokolt ez a kívánság, aligha lenne foganatja.” Gálfalvi Zsolt


Penna Historiae
1.800 Ft
Esszék / Láng Zsolt (szerk.)

Mi vagyunk-e sorsunk kovácsai? Avagy eleve elrendelt minden, s nekünk csupán a színezés, a ha-zás, a múlt dicsőségébe való tétlen megmerítkezés juthat? A diplomáciai öklözőpárna forgatásában virtuóz Teleki, akit Machiavellihez hasonlítottak kortársai, ütötte-verte az erdélyi főurakat, mint szódás a lovát; Báthori Gábor, akit gonosz magaviselete miatt a transsylván Merithnek szoktak nevezni, érzékeny, szép levelekkel ostromolta szerelmeit; Rákóczi, aki fejedelemségre született, és esze is több volt a káptalannál, és ezzel a nagy eszével kiismerni vélte a történelem kerekének forgását, nemcsak saját magát, hanem népét is kelepcébe vitte. Nyelvében él a nemzet - akkor úgy él, amilyen a nyelve... Tudunk-e a múltról mesélni? Miként?Részletes keresés