Betöltés...

Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Cím: str. Moldovei nr. 4/A/5, 540520 Târgu-Mures / Marosvásárhely, Románia
Honlap: www.mentorkiado.ro
Vezető: Káli Király István igazgató
Telefon: +40/265/256-975
E-mail: office@mentorkiado.ro


A Mentor Kiadót 1992. februárjában a Látó szépirodalmi folyóirat akkori munkatársai alapították. A lap szellemi körére épülve 1993-ban kezdett kiadóként működni, határozott szándékaként jelölve meg az élő erdélyi magyar írók műveinek kiadását. Az első könyvünk megjelenése óta (1993. júliusa) közel 500 kötetet adtunk ki, 1998-tól kezdődően évi 40-45 címet. Az erdélyi irodalom mellett megjelentetjük a nem erdélyi magyar szerzők műveit, újabb fordításokat a világirodalom klasszikusaiból, a kisebbségben élő népek irodalmát magyar fordításban — Minoritates Mundi sorozat —, a két világháború közötti erdélyi magyar írók műveit. 2000-ben indult a Könyvbarát sorozat, amelyben klasszikusok eddig kiadatlan vagy méltatlanul feledésbe merült műveit jelentetjük meg. A Wass Albert életmű-sorozatban a teljesség igényével próbáljuk meg közismertté tenni a sokáig tiltás alatt levő szerző műveit. Az Erdély Emlékezete néven indított sorozat arra hivatott, hogy teret biztosítson Erdély történelmének minél pontosabb, tárgyilagosabb, dokumentumokon alapuló bemutatására. Fontosnak tartjuk az Erdély néprajzával foglalkozó művek közkinccsé tételét abban a sorozatban, amelynek neve A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára; a sorozatban már eddig is számos újranyomást vagy újrakiadást is megért kötet került az érdeklődők kezébe. Tizenötödik köteténél tart az erdélyi képzőművészeket bemutató Mentor Művészeti Monográfiák sorozat. Munkánk még mindig többé-kevésbé közszolgálat is, kiadónk igyekszik nem csak Erdélyben jelentős szerepet játszani a magyar nyelvű kultúra terjesztésében.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005
2.730 Ft
Szöllősi Árpád

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005 közötti történetének feldolgozása. A szerző munkája objektív és támadhatatlan dokumentumkötet, amely az 1995-ben megjelent első kiadásban leírtakat további tíz esztendő történéseivel egészíti ki, s 2005-ig rögzíti a MOGYE krónikáját, arra törekedve, hogy pótolja és kiegészítse az előző kiadásban észlelt hiányokat illetve pontatlanságokat..


Erdélyi testamentumok IV.
4.200 Ft
Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei 1661-1723 / Tüdős S. Kinga (szerk.)

A sorozat negyedik köteteben betűhíven bemutatott 69 oklevél 1661-1723 között keletkezett, amelyeket maguk a főurak vagy írástudó kortársaik vetettek papírra. A közlésre került végrendeletek zömében régi erdélyi főnemesi családok jeles személyiségeitől származnak, közöttük említhető Csáki István, Bethlen János és fia, Miklós, Teleki Mihály kancellár, valamint számos erdélyi Nagyasszony. A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket Tüdős S. Kinga írta.


Székely székek a 18. században – IV. Háromszék 1701-1722 között
5.880 Ft
Az 1701-1702., 1707., 1713-as és 1721-1722-es összeírások / Pál-Antal Sándor (szerk.) / Székely székek a 18. században

A sorozat IV. kötetében a szerző folytatja a történészek számára rendkívül fontos adatokat taratlmazó levéltári anyagok, összeírások közreadását, amelyek igen pontos és részletes képét adják a Székelyföld 18. század eleji állapotának, lakosságának, egy-egy család társadalmi és vagyoni helyzetének. A bevezető tanulmányokat és a jegyzeteket Pál-Antal Sándor írta.


Marosvásárhely történetéből 3.
2.520 Ft
Tanulmányok / Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt (szerk.)

Újabb tanulmánykötet, amely Marosvásárhely történetébe enged betekintést. Többnyire eddig érintetlen kérdésekre vonatkozó tíz írást tartalmaz. A hiteles múlt iránt érdeklődő feleltet kap időben jól körülhatárolt témákban a középkori, a fejedelemkori, valamint az újabb kori városi életről. Van közöttük hosszabb időszakot felölelő, átfogó tanulmány is, amelyik teljesen új oldaláról közelíti meg a kor eseményeit. A szerzők – erdélyi és magyarországi kutatók – segítséget nyújtanak szakmabelieknek és laikusoknak egyaránt, hogy részleteiben is jobban megismerjék és megértsék a helység történetét.


1956 erdélyi mártírjai III.
4.990 Ft
A Dobai-csoport / Tófalvi Zoltán

Az 1956-os forradalmat követő erdélyi "hazaárulási perek" egyik jellegzetes momentuma volt a Dobai-csoport pere, akiket egy, az ENSZ-nek címzett az erdélyi kérdés megoldását célzó memorandum miatt ítéltek életfogytiglani, illetve sok-sok évi börtönbüntetésre.


Erdélyi Testamentumok II.
3.780 Ft
Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei / Tüdős S. Kinga (szerk.)

A sorozat újabb kötete, amely a fejedelemkori Erdélyben a 16. században, főleg magyar nyelven írt végrendeleteket tartalmazza. A magyar írásbeliség eme gyöngyszemei nem csak az irodalomtörténet és a történelemtudomány számára szolgálnak hasznos és érdekes információkkal.


Időtár I.
3.150 Ft
Marosvásárhely történti kronológiája a kezdetektől 1848-ig / Sebestyén Mihály / Erdély Emlékezete

A könyv egy erdélyi város mindennapjait igyekszik bemutatni történelmének folyamán. Mégsem pusztán egy várostörténet évszámokban elmondva, mert a szerző nem száraz tudományossággal tárja elénk a történéseket. Egy-egy kort a maga teljességében, az élet minden kiterjedésében - gazdaság, művelődés, politika, bel- és külharc - sikerül átfognia, nyilvánvalóan nemcsak a történelmet kutatók, de a közember érdeklődével is számolva.


Így beszélték Farkasok patakán
3.150 Ft
Magyar Zoltán

A gyimesi csángók hiedelemvilága, a világról alkotott képe és népköltészeti hagyományaik bontakoznak ki a gyimesfelsőloki Tankó Fülöp Gyugyu történeteit olvasva. Egyike ő a Gyimesek legeredetibb népi egyéniségeinek, a Népművészet Mestere, akinek mondái, adomái és igaztörténetei elvarázsolnak a gyimesi tájnyelv ízességével.


Marosvásárhely történetéből 2.
2.940 Ft
Pál-Antal Sándor

A kötet tizenkilenc, Marosvásárhely új- és legújabb kori történelmével kapcsolatos tanulmányt tartalmaz, amelyek az 1848-as forradalmat követő polgári korszaktól kezdődően, a két világháború közötti város gazdasági és közéletén át a kommunista éra első két évtizedében bekövetkezett gyökeres változásokra keresnek megalapozott magyarázatot.

A sorozat következő kötete elérhető itt.


Marosvásárhely története I.
3.570 Ft
Pál–Antal Sándor / Erdély Emlékezete

Marosvásárhelyről ez a leggazdagabb monográfia, amely valaha elkészült. A szerző a könyvet két kötetesre tervezte, az első kötet a kezdetektől 1848-ig igyekszik a lehető legrészletesebben bemutatni Erdély egyik legjelentősebb helységének történetét, a hozzáférhető dokumentumok és résztanulmányok alapján.


A székelyek földje és népe
3.780 Ft
Történelmi tanulmányok / Pál-Antal Sándor

A tanulmányok a székelység történetének egy-egy vetületét tárgyalják a középkortól a jelenkorig. Többségben vannak azok, amelyek a székelyek újkori történetének kérdéseivel foglalkoznak, valamennyi tanulmány megírásánál a szerző első sorban levéltári forrásokra támaszkodott. A középkortól a székelyek újkori történetéig, benne a Székelyföld településhálózata, közigazgatási rendszere, a népességi és társadalmi viszonyok, az 1717-1719-es nagy szárazság és pestis pusztítása, az 1848 előtti marosszéki faluközösségek, ugyanezen szék lakosságának etnikai megoszlása, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc székelyföldi hatása...bővebben


Galícia 1914–1916 – Arcvonal és hátország
3.990 Ft
Káli Király István (szerk.)

Fényképek albumba ragasztva vagy csak becsúsztatva egy harcteret megjárt bibliába, képeslapok, melyeket a propaganda, az élelmes kereskedő, a hadsereg adott ki s adott a honvéd, a közös hadseregbeli katona és a hátországiak kezébe. Ezeken ezernyi érdekes jelenet, a hadi élet mozzanatai. Albumunk, túl az emlékeztetésen, művészi igénnyel készült fotókat tartalmaz. Képei, amint kivehetők a felvételekből, képaláírásokból 1914–1916 között készültek, magyar, osztrák, német és orosz katonákról. Tisztek, tisztesek, közlegények, tüzérek, gyalogosok kerülnek előtérbe, pózolnak vagy bukkannak fel, olykor akaratlanul, egy-egy kép hátterében...bővebben


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium
3.150 Ft
Bolyai Farkas Líceum története (1944-1990) / Madaras Piroska

A Marosvásárhelyi Református Kollégium-történet harmadik kötete. ,,A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum egyike Erdély legrégibb tanintézeteinek. Jogelődje, a ,,schola particula" 1557-ben, a reformáció idején jött létre. A helység abban az időben, lakosai számát tekintve még jelentéktelen település volt, de már megindult a városiasodás útján, ez pedig új művelődési igényeket teremtett. A Kézműves, kereskedő polgárok igényelték az iskolát, szívesen taníttatták gyermekeiket, áldoztak is rá, hiszen az iskolázás a társadalmi felemelkedés útja volt...bővebben

 


Asszonyélet Erdővidéken
1.820 Ft
Zakariás Erzsébet

Néprajz és társadalomrajz az Erdővidék asszonyainak, lányainak sorsáról. Az 1980-as évek elején a születéshez fűződő szokásokat, hiedelmeket, hagyományokat kezdtem el gyűjteni Erdővidéken, az asszonyélet e fontos részét. A munka során körvonalazódott kép aztán arra ösztönzött, hogy az idő teltével szélesítsem a kutatás palettáját, és az asszonyok egész életére, annak rendjére, terére, társadalmi közegére, viszonyrendszerére, örömeire és fájdalmaira is kíváncsi legyek, leírjam és ezáltal közkinccsé tegyem azt...bővebben


Erdélyi Testamentumok I.
3.360 Ft
Hadviselő székelyek végrendeletei / Tüdős S. Kinga (szerk.)

Az írásbeliség egyik legszemélyesebb műfaja és az emberiség egyik legszebb emléke a végrendelet. Erdélyben írtakat gyűjtött össze levéltárakból, rendezte tematikák szerint is írt tanulmányt a háromszéki hadviselő székelyeket tartalmazó kötethez Tüdős S. Kinga.


Székely székek a 18. században – I. Marosszék 1701-1722 között
4.940 Ft
Pál-Antal Sándor / Székely székek a 18. században

A kötet azokat a 18. századi összeírásokat tartalmazza, amelyek híven tükrözik a kor lakosságának összetételét és vagyoni helyzetét. Ezek 1701-ben kezdődnek és a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc utániakkal - 1712-13-ban - folytatódnak, majd az 1721-22. évivel zárulnak. A korszak megismerésének alapvető forrásai, amelyek nélkül a régió- és helytörténet kutatása nem lehet teljes.


Papság
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A nagy erdélyi püspök azon írásait tartalmazza, amelyekben a papság lényegét fogalmazza meg: a lelkiatyák helyét Isten mellett, meghatározó szerepüket a hívők hitének táplálásában, erősítésében, a hittel vértezett emberek megsegítésében, együtt tartásában.


Udvarhelyszéki népmesék
1.470 Ft

A Kriza János székely népköltési gyűjteményéből átvett szép, helyenként a székelység lelkületére jellemző sziporkázóan szellemes udvarhelyszéki népmeséket Vida Erika ültette át könnyebben olvasható, mai magyar nyelvre, megőrizve a szövegek eredetiségét. Változatlanul hagytuk a jellegzetes tájszólásokat, amelyeknek értelmezését lábjegyzetekben adjuk meg.


1956 erdélyi mártírjai IV.
4.200 Ft
A Fodor Pál-csoport / Tófalvi Zoltán

A sorozat IV. kötete a Fodor Pál neve által fémjelzett, az erdélyi kérdés megoldásában “bűnös”csoport teljes peranyagát mutatja be hiteles, eddig nem publikált dokumentumok alapján.


Székely székek a 18. században – III. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1701-1722 között
5.250 Ft
Az 1701-1702., 1710-1712., 1713., 1715., 1718-as és 1721-1722-es összeírások / Pál-Antal Sándor (sajtó alá rendezte) / Székely székek a 18. században

A sorozat III. kötetében a szerző folytatja az 1701-es, 1712–13-as és 1721–22-es összeírások közreadását, amelyek igen pontos és részletes képét adják a Székelyföld 18. század eleji állapotának, lakosságának, egy-egy család társadalmi és vagyoni helyzetének.Részletes keresés