Betöltés...

Madách-Posonium, Pozsony

Cím: Devatinová 54, 820 11 Bratislava / Pozsony, Szlovákia
Vezető: Óváry Ágnes
Telefon: +421/2/45258559
E-mail: madachekon@nextra.sk


A Madách-Posonium Könyvkiadó kft. 1992-ben alakult, Pozsonyban mint a korábbi Madách Könyvkiadó utóda, s mint ilyen, a háború utáni Felvidék (Szlovákia) legrégibb könyvműhelye. Ügyvezető igazgatója Dobos László, az ismert Kossuth-díjas prózaíró és politikus. A patinás irodalmi intézmény a határokon átnyúló egyetemes magyar irodalom eszméjét vallja, de kiadói gyakorlatában ugyanolyan intenzitással próbálja érvényesíteni a genius loci eredményeit is. Szépirodalmat, irodalomtörténeti- és elméleti kiadványokat, tudományos és néprajzi irodalmat, valamint gyermek- és ifjúsági irodalmat ad ki, de ezen belül elsősorban a szlovákiai magyar szerzők műveire összpontosít, és nagy hangsúlyt helyez a hagyományápolásra, az értékmegőrzésre is.

Helynevek máz alatt
2.300 Ft
Szlovákiai települések magyar-szlovák és szlovák-magyar nevei / Czibulka Imre

Ez a kötet a Felvidék szlovákra cserélt magyar településneveit mutatja be. Hogy azok ne menjenek veszendőbe, szükségesnek tartottuk a nagyközönség számára is hozzáférhetővé tenni szótárszerű jegyzéküket, bízva benne, hogy hasznos segítségére lesz pedagógusoknak, újságíróknak, községi hivataloknak is.


Hólepedő
3.600 Ft
Dobos László / Magyar Antaeus Könyvek

Ez a regény először 1979-ben jelent meg, akkor, amikor a közéletből kitiltott szerző szinte bénának, tehetlennek érezhette magát. Regényét tehát parabolaként is olvashatta a szimbolikus jelentésekre fogékony olvasó. Érett, lélektani igényű mű, olyan tudatregény, amely Dobos László "társadalmi regényei" között témájával, a szlovákiai magyar irodalom egyetemében pedig kivételes kvalitásaival egyedülálló.


Holtágsirató
3.900 Ft
Versek, versfordítások, vallomások, interjúk 1963-1996 / Mikola Anikó / Magyar Antaeus Könyvek

Az 1996-ban fiatalon (52 évesen) elhunyt Mikola Anikó versbeszéde komoly és komor ószövetségi hang. Bár közvetlenül egyetlen jel sem célozza benne a túlvilágot, beszélője a szenvedő misztikusokra emlékeztet. "Versei ... egy kiüresedett, illúziótlan, negatív érzelmi-hangulatú díszletekkel, kellékekkel berendezett világba vezetik az olvasót: kőkemény napok közt vonszolódunk, hűlt fészekből szomorú madár röppen fölénk, a gyűlölet kenyerének morzsáit csipegetjük, magányuk tornyába zárt lelkekre látunk, gyűlölködőkre, az osztozkodás vagy éppen az elvágyódás keresztjét cipelőkre, kénköves lángot fújó hétfejű szörnyek között kell végigosonnunk...", írja kötetünk utószavában a nemzedéktárs Tóth László.


Indulatszók
1.400 Ft
Sipos Janka

A kötet egy megbízható verskultúrájú, fiatal, tehetséges, dunaszerdahelyi költőnő magabiztos belépője az irodalomba. Sipos Janka szinte mindig kötött verseiben van valami provokáló, friss, fiatalos hányavetiség. Mint a "Se istenem, se hazám" sorait író fiatal, anarchista József Attilában. Anarchiája, lázadása legtöbbször az egzisztencia szorítása, a nő-férfi viszony elgépiesedése, eldurvulása ellen irányul, máskor a természetet, s közvetve a társadalmat destruálja, de versei "művészi tevének" a megvalósítása mindig sikeres, mert a jelentés esetleges hamis biztonságát a verssorok, a rímelés, a képalkotás elemi ereje sikeresen korrigálja. 


Japán kert I.
2.500 Ft
Publicisztikai írások, 1920-1923 / Márai Sándor

Márai fiatalkori, Kassai Naplóban megjelent írásai.

A „kassai lap” az 1920-tól 1929-ig, az akkor már a polgári Csehszlovákiához tartozó nagy, felvidéki városban megjelenő Kassai Napló c. napilap volt, amelynek kilenc évfolyamában Márai Sándornak, az induló fiatal írónak több, mint kétszáz írása (cikkei, tárcái, irodalomkritikái, de elbeszélései és versei is) jelent meg.Két kötetben ezekből adunk itt bőséges válogatást."A Frankfurter Zietunghoz úgy jutottam be, hogy egy napon felmentem a szerkesztőségbe, s beküldtem a tárcaszerkesztőnek, Geck úrnak névjegyemet. A szerkesztő nyomban fogadott, átnyújtottam neki egy tárcát és bizonytalan érzésekkel távoztam...bővebben


Japán kert II.
2.500 Ft
Publicisztikai írások, 1924-1929. Versek, elbeszélések / Márai Sándor

Márai fiatalkori, Kassai Naplóban megjelent írásai.

"A Frankfurter Zeitunghoz úgy jutottam be, hogy egy napon felmentem a szerkesztőségbe, s beküldtem a tárcaszerkesztőnek, Geck úrnak névjegyemet. A szerkesztő nyomban fogadott, átnyújtottam neki egy tárcát és bizonytalan érzésekkel távoztam... Éveken át dolgoztam ebbe az előkelő, a szó legjobb értelmében európai szellemű újságba... eszem ágában nem volt karriert csinálni, s azt hiszem, egyáltalán nem tartottam sokra összeköttetésemet ezzel a "vidéki lappal"...bővebben


Keserű leltár
3.300 Ft
Válogatott és új versek / Tóth Elemér / Magyar Antaeus Könyvek

A most hetven éves Tóth Elemér (1940-) költői indulása 1965-ben, huszonöt éves korában több mint ígéretes volt. A kor legigényesebb magyar kritikai fóruma, a Párizsban megjelenő Magyar Műhely azt írta A halak mélyben úsznak című debut-jéről, hogy "magasfeszültségű, villanásnyi képeket és tágtüdejű szabadverseket" tartalmaz. Majd nem sokkal ezután még a csehszlovák ún. normalizáció vagy konszolidáció idején és később olyan, még a meghurcolt költők esetében is szokatlanul hosszú, csaknem negyvenéves pauza következett be pályáján, melyben lényegében csak gyermekverseket írt és műfordított...bővebben


Két kor mezsgyéjén
2.800 Ft
Turczel Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. A cseh/szlovákiai magyar irodalmi lexikon azt írja Turczel Lajosról: „… irodalom- és művelődéstörténész, kritikus… az ötvenes évek elejétől részese, alakítója a cseh/szlovákiai magyar tudományos és kulturális életnek… Fontos szerepe volt az 1945 utáni jogfosztottság és lakosságcsere következtében összeszűkült irodalmi élet felerősítésében. A kezdeti nehéz helyzetben nevelő írásokra volt szükség…” Gyakran és joggal tették fel a kérdést: kicsoda is valójában Turczel Lajos? Tanár? Irodalomtörténész? Kritikus? Kutató?...bővebben


Kifosztva és megalázva...(is)...élni kell
2.000 Ft
Életrajzfolytatás a "szocializmus" idején szerzett tapasztalatok alapján 1946-1989 / Bornemisza István

A szerző e könyvében folytatja élettörténetének a leírását ott, ahol, az "Egy letűnt világ tanúja emlékezik" és a "Három ország katonája" című könyveiben abbahagyta. Az elsőben az ifjúságát, a másodikban katonaként a háborúban átélt, mozgalmas időket örökítette meg. A második könyvében napi és helyi pontossággal tárja fel naplófeljegyzéseit, mely adatoknak történelmi jelentőségük van. A II. világháború után nem kevés bonyodalom várt a szerzőre és a családjára...


Kihalt évszakok
2.500 Ft
Gál Sándor / Magyar Antaeus Könyvek

Válogatott versek. Gál Sándornál jóformán önálló műfajjá lényegülő, a kétkedés, a magány és reménytelenség hangján szóló, az én megosztottságát, esendőségét olykor már a mondat grammatikai szintjén is érvényre juttató újabb (de a költő minden pályaszakaszában jelenlévő) elmúlás-versek.


Kisebbségi Irodalmi Nagykávéház
3.500 Ft
Régi és új humoreszkek / Duba Gyula

Duba Gyula, aki ma már inkább szociográfiai megbízhatóságú és lírai magasságokba emelkedő, súlyos regények írójaként ismert, írói pályáját paródiákkal és humoreszkekkel kezdte. Az új írásokkal kiegészített jelen válogatása átfogja fél évszázados humorista és szatíraírói teljesítményét.


Kitépett lapok
2.900 Ft
Szlovákiai magyar szerzők a Kassai Naplóban (1918-1929) / Gyüre Lajos

A kötet a Kassai Napló (1918-1929) szlovákiai magyar íróktól, költőktől, publicistáktól származó anyagát dolgozza fel. A kiadvány folytatása Az alsószoknya alkonya című 2008-as kötetnek, amely a lap szépirodalmi anyagát értékelte és mutatta be.


Látod, duzzad
2.100 Ft
Juhász Katalin

Juhász Katalin minimalista jellegű (azaz köznapokhoz visszakozó) költészete a mai, kimerülőben lévő posztmodern líra túlkonstruált nyelve és élethelyzetei közepette kimondottan üdítően hat. Az ember magánproblémáira és mikrokörnyezetére (nő-férfi együttélés, lélek-, szoba-, és városdizájnja stb.) koncentrál, de a költészet sokféle csodája a lecsupaszított egzisztencia, szókincs és szintaxis anyagában is sikeresen éled meg.


Lidércek tánca
2.000 Ft
Ozsvald Árpád / Magyar Antaeus Könyvek

Ozsvald Árpád  életműve a költő 2003-ban bekövetkezett halálával lezárult, kerek egész lett. A Lidércek tánca c. válogatás az életműnek azt a lezártságát, egész- és homogén jellegét igyekszik fölmutatni. "Ebben a világban elöször hol a lírai realizmus jegyében, hol a szürrealisztikus-látomásos képekben jelenik meg a falu... A paraszti életforma felbomlása után pedig vívódva, kétségek közepette ingázik a lírai hős múlt és jelen, falu és város között, az előbbi értékrendjét az utóbbi fölé emelve...bővebben


Ma Isten maga. avagy Változatok a teremtésre
3.500 Ft
Válogatott versek 1968-2008 / Tóth László / Magyar Antaeus Könyvek

A József Attila-díjas költő, író idén hatvanéves. Ez alkalomból készült el negyven év költői pályájának keresztmetszeteként ez a kötet, amely verseiből ad válogatást.


Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - II. kötet
2.500 Ft
Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán. II. kötet (F-J) / Gágyor József / Mátyusföldi rózsák és bogáncsok

Egy több kötetes műnek, Gágyor József Mátyusföldi rózsák és bogáncsok című rendhagyó műfajú könyvének a második kötetét tartja kezében az olvasó. A terjedelmes mű tulajdonképpen több mint tizenegyszer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény.

 

Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - III. kötet
3.200 Ft
Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán. III. kötet (K-Ny) / Gágyor József / Mátyusföldi rózsák és bogáncsok

A több kötetes mű több mint tizenegyezer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény. A fonetikus formában lejegyzett roppant anyag a beszédhelyzetekkel, a kifejezéseket szülő és értelmező életszituációkkal együtt kerül itt az olvasó elé.


Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - IV. kötet
3.200 Ft
Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán (O-Sz) / Gágyor József / Mátyusföldi rózsák és bogáncsok

A több kötetes mű több mint tizenegyezer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény. A fonetikus formában lejegyzett roppant anyag a beszédhelyzetekkel, a kifejezéseket szülő és értelmező életszituációkkal együtt kerül itt az olvasó elé.


Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - V. kötet
3.200 Ft
Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán (T-Zs) / Gágyor József / Mátyusföldi rózsák és bogáncsok

A több kötetes mű több mint tizenegyezer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény. A fonetikus formában lejegyzett roppant anyag a beszédhelyzetekkel, a kifejezéseket szülő és értelmező életszituációkkal együtt kerül itt az olvasó elé.


Mellnek szögezett bicska
1.600 Ft
Sellyei József / Magyar Antaeus Könyvek

Elbeszélések. A Szlovákia magyar irodalom autodidakta parasztírója, Vágsellyén született (1904–1941); szüleit családi nevükön Miskovicséknak hívták, Sellyei szegényparasztok voltak. A vidéki helyi jelentőségű lapokban megjelent kisebb karcolatain kívül 1929-ben egy önálló versesfüzetet adott ki, Farsang legénye címmel. A saját költségén kiadott költemények többsége jelentéktelen szabadvers, irodalmi körökben nem is keltett visszhangot...bővebbenRészletes keresés