Betöltés...

Madách-Posonium, Pozsony

Cím: Devatinová 54, 820 11 Bratislava / Pozsony, Szlovákia
Vezető: Óváry Ágnes
Telefon: +421/2/45258559
E-mail: madachekon@nextra.sk


A Madách-Posonium Könyvkiadó kft. 1992-ben alakult, Pozsonyban mint a korábbi Madách Könyvkiadó utóda, s mint ilyen, a háború utáni Felvidék (Szlovákia) legrégibb könyvműhelye. Ügyvezető igazgatója Dobos László, az ismert Kossuth-díjas prózaíró és politikus. A patinás irodalmi intézmény a határokon átnyúló egyetemes magyar irodalom eszméjét vallja, de kiadói gyakorlatában ugyanolyan intenzitással próbálja érvényesíteni a genius loci eredményeit is. Szépirodalmat, irodalomtörténeti- és elméleti kiadványokat, tudományos és néprajzi irodalmat, valamint gyermek- és ifjúsági irodalmat ad ki, de ezen belül elsősorban a szlovákiai magyar szerzők műveire összpontosít, és nagy hangsúlyt helyez a hagyományápolásra, az értékmegőrzésre is.

Boltozatok a tavaszban
1.500 Ft
Válogatott versek / Mihályi Ödön / Magyar Antaeus Könyvek

Mihály Ödön a második világháború előtti szlovákiai magyar költői avantgárd jeles, Forbáth Imre mellett a legjelesebb alakja. A kelet-szlovákiai Lemesen született, 1899-ben, iskolái elvégzése után apja birtokán gazdálkodott. Ezt a természetközeli életformát teszi kötetei érett, az avantgárdtól örökölt szabadvers-formációban lírává, a csendes rezignáció szövegeivé és zenéjévé. A költőnek életében nagyon jelentős volt a magyarországi recepciója. Budapesti barátai (Lesznai Anna, Déry Tibor, Ignotus Pál stb.) már néhány hónappal a költő tragikus halála után kiadják válogatott verseit (Felszökő föld, 1930). Verseinek az intellektuális tömörsége, melankóliája és a természeti életforma iránti rajongása a mai olvasót is meg tudja szólítani.


Bozótból kifelé
1.500 Ft
Öllős Edit

Új versek gyűjteménye.


Búcsú a főiskolától
2.800 Ft
Popély Gyula

1918, de főleg a trianoni békeszerződés megkötése után a demokratikusnak mondott új államalakulat azzal kezdte cseppet sem demokratikus ténykedését, hogy egy sor közép- és főiskolát, egyetemet megszüntetett. S csak azért, mert azok magyar vagy német nyelvűek voltak. Ezekről az eseményekről szól, illetve a csehszlovákiai egyetemi, főiskolai fiatalság gazdasági, nemzetiségi, politikai és szociális helyzetével, a külömböző intézményeinek a sorsával foglalkozik nagy szakmai hozzáértéssel, mindig hiteles egykorú forrásokra támaszkodva Popély Gyula könyve.


Csallóközi merülések II.
2.500 Ft
Tanulmányok, esszék a régió múltjáról II. kötet / Koncsol László / Magyar Antaeus Könyvek

Ha van a szlovákiai magyar irodalomnak ma is érvényes, "történő" hagyománya, akkor az immár a hetvenes éveit taposó Koncsol László izgalmas reneszánsz érdeklődést és tudást mutató életműve minden bizonnyal az. A helytörténet műfajában, amelyet Koncsol akkor kezd művelni, mikor 1985-ben a kommunista hatalom kitiltja az irodalomból, a csallóközi Dióspatonyban latálja meg tusculanumát...bővebben


Cseppben az öböl
3.690 Ft
Cikkek, előadások, emlékezések, interjúk / Koncsol László
Koncsol László új kötetének legsúlyosabb darabja kétségkívül a záró, bő... bővebben

Danubiana avagy Akik soha nem látták a tengert
2.300 Ft
Vers, montázs, publicisztika / Cselényi László / Cselényi László Munkái

Cselényi László Munkái c. sorozatunk ötödik kötetét tartja kezében az olvasó. A költő, mint eddig a sorozat minden darabját, ezt is szigorú és önmagában is jelentést hordó szerkezetbe állítja. E jelentés tengelyében egyfajta Duna-mítosz áll, amely direkt módon főleg a Danubia Sacra c. terjedelmes verskompozícióban körvonalazódik meg, de ennek a mítosznak a megképződését segítik a kötetben a szerzőnek a Duna-motívumhoz kapcsolható egyéb egykori írásai (főleg az 1965-ös nagy, csallóközi árvízről írt riportjai és a csallóközi táj motívumaihoz kötődő szerelmi lírája) is. Egyébként pedig immár egyre inkább látszik, hogy a költő életmű-sorozata tulajdonképpen egy grandiózus lírai önéletrajz...bővebben


Dőrejárás
900 Ft
Versek, 1963-2004 / Németh István

Németh István a szlovákiai magyar irodalom idősebb generációjához tartozik. Bár versei már az 1970-ben megjelent Egyszemű éjszaka című antológiában is eredeti hangot képviseltek, önálló verseskönyve mindezidáig nem látott napvilágot. Dőrejárás című gyűjteményes kötete, mely negyvenegy év termését prezentálja, karcsúsága ellenére is arról tanúskodik, hogy Németh István nem hagyott fel a versírással.


Egyensúlykeresés
3.800 Ft
Tanulmányok és cikkek / Pomogáts Béla

A kötet tanulmányai, vallomásai, interjúi egytől egyig a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelentek meg, hozzávetőlegesen az utóbbi 30 évtized során. Figyelmük súlypontja természetesen a felvidéki magyar irodalom, de találunk a gyűjteményben néhány, a határon túli irodalomrészeket illetően is meghatározó jelentőségű magyarországi szerzőt is.


Epercsutka, Fagombóc
2.400 Ft
Z. Németh István

A felvidéki szerző újabb gyerekverses kötete, színes illusztrációkkal.  A humoráról ismert szerző tréfás-csavaros versei, leginkább iskoláskorú gyerekeknek, de persze mindenkinek, aki szereti a mókát.


Évgyűrűk hatalma II.
2.800 Ft
Esszék, cikkek, interjúk / Dobos László

A szerző válogatott esszéinek, cikkeinek II. kötete. A publicisztika műfajt az eredeti jelentésében a szlovákiai magyar irodalomban talán a regényíróként ismert Dobos László művelte és műveli a legkövetkezetesebben. Elannyira, hogy ő tulajdonképpen előbb volt "gondolatiprózaíró", mint regényíró: máig emlékezetesek az ötvenes és a hatvanas években született, akkor még meghatározóan irodalmi látószögű vagy egyenesen, vagy épp az irodalom napi gondjairól, sőt konkrét irodalmi alkotásokról szóló publicisztikai írásai, tanulmányai, esszéi...bővebben


Fekete május
1.500 Ft
Versek (1947-1951) Posztumusz kiadás / Veres János

A Fekete május c. kötet a 2000-ben elhunyt Veres János fiatalkori, azaz a második világháborút követő években írt verseit tartalmazza. Ezek a versek début-jét alkothatták volna a költőnek, ha megjelenhettek volna. A negyvenes évek legvégén és az ötvenes évek legelején vagyunk. Lent a "síkságon" (gondoljunk Thomas Mann Varázshegyére!) dühöng a kommunista terror, fent, a "hegyen", egy tátrai tüdőszanatóriumban egy egészen fiatal ember magyar verseket ír. Aránylag jó fomakultúrájú, cizellált magyar verseket a humanizmus pusztuló esztétikai és etikai értékeiről, a társadalmi erőszak kiábrándító uralmáról. Fábry Zoltán (aki akkor szintén a szanatórium lakója) mint afféle humanista Settembrini tanítja és biztatja a naiv, álmodozó "Hans Castorpot", akinek az ilyen környezetben és eszmék jegyében fogant versei aztán természetesen nem jelenhetnek meg. Van-e értelme egy début-t fél évszázados késéssel kiadni?...bővebben

 


Fellegjáró Pöttöm Pál
1.280 Ft
Versek és tréfás mondókák gyermekeknek / Verseghy Erzsébet

A magas kort megért Verseghy Erzsébet élétműve a szlovákiai magyar gyerekirodalom jellegezetes színfoltja. A szerző hagyatékából most kiadásra kerülő Fellegjáró Pöttöm Pál naplója című verses mese élvezetes, fordulatos kais történet a nagyotmondó Pöttöm Pálról, aki az álmait meséli el, felismerhetően a János vitéz és egyéb közismert mesék alkotó ihletésében, mintegy azokat "felülírva", kicsit parodizálva.


Fónod Zoltán
2.600 Ft
Kovács Győző

Kovács Győző Fónod Zoltán c. monográfiájával új sorozatot indít a Madách-Posonium: benne a magyar szépírás 1945 utáni periódusainak jeleseit és életművüket akarja az utókor, a fiatalabb nemzedék, a "hagyománytörténés" mérlegére tenni.


Gesztenye Guszti különös kalandjai
2.450 Ft
Versek és mesék / Gyüre Lajos

A kisiskolás korú gyermekeknek ajánlható könyv első része felváltva tartalmaz meséket és verseket, melyek részint az évkörhöz kapcsolódnak, részben népmesék feldolgozásai, részben gyermeki fantáziát megindító történetek. A könyv második részében találhatjuk Gesztenye Guszti "élettörténetét" és különös kalandjait olvashatjuk.


Gondok emléke - emlékek gondja
2.400 Ft
Duba Gyula

Duba Gyula kötetének írásait: tanulmányait, esszéit, írónekrológjait, jegyzeteit akár egy írói műhely melléktermékeinek is tarthatjuk. Az író elsősorban azokra az alkotókra figyel, s azokról ír, akik valamilyen fokon megszólították, esetleg hatást gyakoroltak rá.


Halottaim piros virága
3.300 Ft
Válogatott versek 1970-2010 / Kulcsár Ferenc / Magyar Antaeus Könyvek

Kulcsár Ferenc (1949-) negyven éve van, ahogy mondani szokták, a pályán. 1970-ben, az emlékezetes Egyszemű éjszaka című antológia nemzedékével jelentkezett a szlovákiai magyar irodalomban, s feltétlen hitre, szeretet-elvű közösségi elkötelezettségre és sajátos metafizikára építő, míves költészet ma ennek az irodalomnak jellegzetes színfoltja, alapértéke.


Három ország polgára voltam
2.800 Ft
Egy évszázadnyi élet emlékei 1909-1993 / Sándor László

Sándor László (1909-1993) kiváló publicista, művészettörténész, könyvtári szakember, műfordító, illetve irodalom- és művelődésszervező volt az első Csehszlovák Köztársaságban, majd Kárpát-Ukrajnában és végül Magyarországon, Budapesten. Három ország polgára voltam c., szépirodalmi igényű emlékirat hét évtizedet átölelő élet- és kortörténet, tárgyilagos és mégis személyes hangvételű, érdekfeszítő leírások, amelyek révén képzeletben bennfentesként foroghatunk olyan intézményekben, mint a múlt század különböző csehszlovák, kárpát-ukrajnai és magyarországi minisztériumai, könyvkiadói és rádiószerkesztőségei voltak.


Három színjáték
2.300 Ft
Gyüre Lajos

A három, elsősorban a fiatalabb korosztálynak szánt darab a népmesék világából és a magyar történelemből meríti témáját. A Magister Apáczai című darab, amely a Komáromi Jókai Színház pályázatára készült, s máig nem látott színpadot, Apáczai Csere János hányatott életéből emel ki epizódokat, míg a Rózsa és Ibolya, valamint A derék molnárlegény népmesék színpadra alkalmazása. E két utóbbit annak idején a kassai társulat be is mutatta


Hat nyúl egy zsákban
2.200 Ft
Szlovák népi találós kérdések / Válogatta, fordította és az utószót írta: Tóth László

„A találós kérdés a népköltészet, a népi epika különleges műfaja. Olyan szóbeli rejtvény, amely mulattató formában, elménket csiszolandó ír körül egy-egy tárgyat, fogalmat, jelenséget. Lényege a tudáspróba még akkor is, ha olykor képtelenségekre, logikai bukfencekre, etimologizáló tudálékoskodásra épül.” (Tóth László) Minden népnek, nemzetnek megvannak a maga találós kérdései. A kötetben található mintegy négyszáz találós kérdés a szlovák 1981-es tudományos igényességű gyűjtésből lett válogatva.


Hazatéréstől a hazavesztésig
2.800 Ft
Popély Gyula
Az ismert szlovákiai magyar történész újabb könyve a szlovákiai magyarságnak az 1938 és 1945... bővebben


Részletes keresés