Betöltés...

Püski Kiadó, Budapest

Vezető: Püski István1526: A végzetes mohácsi úttévesztés
3.800 Ft
Béke vagy 150 év háború! - Magyar-török trilógia első kötete / Cey-Bert Róbert Gyula

Kinek hozta a legnagyobb hasznot a mohácsi vereség? A töröknek? Nem! Hát akkor kinek? Egyértelműen a Nyugatnak és a kor nyugati nagyhatalmának, a Habsburg Birodalomnak! A könyv mindezt világosan bemutatja...bővebben

Végvári oroszlánok – „Élni és halni a hazáért”! 


A magyar Tátra-kutatás apostolai
1.900 Ft
A Buchholtz-család / Neidenbach Ákos

A színes borítóval, fekete-fehér fotókkal készült könyv mindhárom neves személyt, apát és két fiát egy-egy munkájukon keresztül mutatja be. Egyedi érdekességnek számítanak az 1700-as évekből származó tátrai utazásaik leírásai és több más tátrai különlegesség.

Célom e munkával elsősorban egy különleges forrás közlése volt, hogy további részletes kutatások legyenek tehetők a Buchholtz család életműve tekintetében. Például a Tátra-panorámákon alkalmazott földrajzi elnevezések összehasonlítása.

 


A pozsonyi csata
3.800 Ft
Hadiparancs:"Irtsátok ki a magyarokat!" / Cey-Bert Róbert Gyula

Ha lenne a magyar irodalomban egy Shakespeare-méretű drámaírónk, akkor bizony bőven találna témát a rejtélyes királydrámáihoz a mi történelmünk bonyolult, gyakran homályos eseményeiben is. Azokat ugyanis vagy rosszul, esetleg hiányosan, vagy félreértve ismerjük, s így van ez már a legendás honfoglalónk, Árpád személyével is. Ő ugyan nem volt királyunk, de azért vezető fejedelemként is kimagasló alakja volt nemzetünk korai időszakának, és az ő nevéhez is történelmi rejtélyek sora kapcsolódik. Személyéhez ugyanis nem csupán a honfoglalásnak korfordulót jelentő hatalmas tette, hanem ezt követően a győztes csatáknak egész sorozata is fűződik. A honszerzés nem egyszerűen egy egyedi-egyszeri bevonulást jelentett mai hazánk területére, hanem még hosszadalmas harcok után került csak birtokunkba a teljes Kárpát-medence...bővebben


Anyanyelve magyar
1.250 Ft
Ignácz Rózsa

A szerző első regénye önéletrajzi jellegű és 20-as, 30-as évek Erdélyében játszódik.

Földbe süppedt, régi kolozsvári úriházban kezdődik ez a regény. Az ablakok pereme a járdát érinti és új idők új embere felülről néz be rajtuk. Biedermeier-hangulatokkal átszőtt régi világ süllyed el így lassan szemünk láttára a történelmi idők szélzúgásába és az új magyar ember, aki ki tud lépni az összeomló falak közül, új szemmel nézi a megváltozott világot. A fiatal erdélyi magyarokról szól ez a könyv, akik másképpen járják életük útját, mint apáik, mert az új idők mást követelnek tőlük.


Atilla, a Hun üzenet
4.800 Ft
Cey-Bert Róbert Gyula

Részlet a könyv magyar nyelvű „Synopsis” című fejezetéből: Egyre gyakrabban hangzik el a kérdés a történelmet kedvelő emberek körében, hogy ki is volt valójában Atilla, az V. században élt hun uralkodó? Az Apokalipszis rémisztő lovasa volt-e, aki kegyetlen hadjárataival meg akarta semmisíteni a keresztény Európát, vagy inkább egy rendkívül tehetséges és toleráns uralkodó, aki emberségesen és igazságosan uralkodott a Közép - ázsiai Tien Sántól az Atlanti Óceánig elterülő hatalmas birodalomban? A válasz 15 évszázadon keresztül egyértelmű volt. Az előítéletekkel teli ókori szerzők hun ellenes tudósításait valós tényeknek tekintő történészek a lehető legfeketébbre festették, a végletekig démonizálták a hunokat, és Atillát, az uralkodójukat...bővebben


Az én Kalotaszegem
2.800 Ft
Rajzok, versek / Finta József

'Jómagam úgy egy hónapos koromtól számítva, 9 éves koromig életem legszebb nyarait töltöttem Váralmáson.' 'ízesüljön szátokban e szép szó - Kalotaszeg - és menjetek oda, fedezzétek fel újra ezt a tájat, és ezt a népet, mint ahogy egykoron, a 19. század végén, s a 20. század elején megtörtént ez a felfedezés. megérné...' (Finta József)


Az Istennel még magyarul beszélünk
3.360 Ft
Magyar szórványok a Kárpát-medencében / Gazda József

A szerző szakmai önéltrajza: 1936. április 8-án születtem Kézdivásárhelyen. Sepsiszentgyörgyön nőttem fel, ott végeztem iskoláimat (Ref. Elemi Iskola, Székely Mikó Kollégium, majd a tanügyi reform után ugyanaz Fiúlíceum néven). A Bolyai Tudományegyetemen szereztem magyar nyelv és irodalom szakos diplomát. De érdeklődéskörömből fakadóan látogattam a Képzőművészeti Főiskola művészettörténeti óráit. 

1964-es Kovásznára kerülésem (feleségem családja élt ott, lakásgondok miatt döntöttünk az odatelepülés mellett) csodálkoztam rá a falusi népi társadalom csodálatos szervezettségére, hagyományos rendjére, ekkor kezdett foglalkoztatni a népélet, népi hagyományok, emlékező-történelem. Első nyugati utunkról (1970) hoztuk az első magnetofont, így vált lehetővé, hogy elkezdtem azt a magnósgyűjtést, melynek eredményeként több mint ezer emberrel beszélgettem el, mondattam el életét, ezekből születtek népi szociográfiáim. (Így tudom, így mondom... Jaj, mik történtek, jaj mik is történtek), s ebben a műfajban írtam meg a szórvány-magyarságról szóló könyvemet is. 


Bolyai Biográfia - Bibliotéka - Bibliográfia
2.800 Ft
Nagy Ferenc (szerk.)

Ezzel a kötettel egyszerre tisztelgünk a 225 éve született zseniális apa, Bolyai Farkas, és a még zseniálisabb fiú, Bolyai János előtt, aki 175 éve készítette el világhírű remekművét.

A hiánypótló mű három részből áll. Első része Bolyai János biográfiája a Bolyai-kutatás négy kiválóságának tanulmányai tükrében. A második rész Bolyai Farkas tanári beköszöntője, akadémiai tervezete és 1830-ban megjelent első matematikai könyve. Mindkét rész nehezen hozzáférhető és alapvető fontosságú dokumentumok gyűjteménye reprint kiadásban.

A mű harmadik része a két Bolyai munkásságát, és a Bolyai-kutatás 1920-ig terjedő "hőskorát" átfogó első korszerű Bolyai-bibliográfia. A kötetet záró "Appendix" egy szenzációs felfedezés jelzésével nyit kaput a két Bolyai alkotóműhelyébe és az életműkiadás folytatásához.

Jelen kiadvány vezérlője Bolyai János üzenete: "már most nem durva erővel, hanem műveltséggel kell igyekeznünk ki-tűnni".


Bolyai forradalma az életműkiadásban és a bibliográfiában
2.800 Ft
1.kötet / Nagy Ferenc (szerk.) / Bolyai Akadémia Könyvtár

A magyar és egyetemes tudomány kettős ünnepét méltán köszönti az életműkiadás első kötete, amely Bolyai János szellemi forradalmára irányítja a figyelmet, érdekes képet ad a Bolyai-kiadás másfél évszázados küzdelméről, és első átfogó szintézisként közzéteszi a két Bolyai műveinek s a velük foglalkozó gazdag irodalom általános bibliográfiáját. Így ez a kötet nélkülözhetetlen kézikönyv a Bolyai(ak) életműve iránt érdeklődő kutatóknak, tanároknak, tanulóknak egyaránt.


Elődeinkről – utódainknak
3.300 Ft
Őseink ösvényein / Bárdi László

Izgalmas, sőt egyre nélkülözhetetlenebb a történelmi visszapillantó tükör mindannyiunk életében, pontosabban az előéletében. Honnan is jöttünk? Volt-e valahol és valamikor egy olyan ősi szállásterületünk, amit őshaza néven emleget a közvélemény? Vajon kik a rokonaink, már, ha egyáltalában még vannak? Ennek a kérdésözönnek néha praktikus okai is vannak...bővebben


Elvégeztetett
350 Ft
Nagy-Magyarország végnapjai - Erdély bukása / Kovács Ernő

E tanulmány megírása óta több mint három év telt el. Ezalatt nagy változás következett be Magyarországon. 1990. május 2-án ünnepélyesen összeült a magyar országgyűlés, amelyet 1945 óta először választottak szabadon, majd a többséget szerzett párt megbízást kapott a kormányalakításra. Az új kormányzatban felelős beosztáshoz jutott a többi között Raffay Ernő történész, egyetemi tanár, Szeged parlamenti képviselője mint államtitkár. Ismerős ez a név könyvem olvasóinak is, hiszen ismételten hivatkoztam Erdély 1918-19-es tragédiájával kapcsolatos történelmi kutatásaira. Azóta újabb műve is megjelent, mely a trianoni békekötés előzményeit, körülményeit, következményeit tárgyalja, és több fontos okmány másolatát is közli. Ezt már nem használhattam fel tanulmányomban, de kötelességemnek érzem, hogy felhívjam rá azoknak az olvasóimnak a figyelmét, akik netán nem ismernék. Az idők jele az ilyen könyvek megjelenése, s bízom benne, hogy ezek az idők meghozzák a nemzeti ébredést, a magyarság erkölcsi, szellemi és biológiai újjászületését. Az alapot ehhez az igazságot híven feltáró, oknyomozó történetírásunknak kell megvetnie.


Erdély református népoktatása 1780–1848
2.390 Ft
Sebestyén Kálmán

Az utóbbi években közölt tanulmány- és könyvcímek azt is mutatják, hogy a szerzők többsége legszívesebben egy – a kutató számára valamilyen oknál fogva kivételesen fontos – iskola történetét tárgyalja; átfogó oktatástörténet írására csak kevesen vállalkoznak. Ezen kevesek közé tartozik az Erdélyből Magyarországra áttelepült Sebestyén Kálmán, akit évekkel korábban a kalotaszegi elemi oktatás kutatójaként ismerhettünk meg. Az elmúlt évben régebbi s újabb kutatásai eredményeit összegezve könyvet állított össze az erdélyi magyar református népoktatás II. József kora s 1848 közötti történetéről.

A szóban forgó kötet gerincét tehát az 1780–1848 közötti időszak erdélyi református népoktatástörténete teszi ki, de bevezetőként szükségszerűen áttekintést nyújt a 15–18. századi előzményekről is. Az erdélyi népiskolai hálózat kialakulása című fejezetben a szerző tisztázni igyekszik a népiskola fogalmát s kialakulását. A feladat, amire Sebestyén Kálmán vállalkozott, nem ígérkezett könnyűnek, s azt csupán könyvészeti tanulmányok alapján nem is teljesíthette volna. Hogy mégis jó és hasznos könyvet írhatott, azt alapos levéltári kutatásai segítették elő. A különböző egyházi levéltárakból kibányászott adatokkal ugyanis a lehetőségig sikerült kitöltenie azokat az űröket, amelyek az elemzett korszak oktatástörténetének terén eleddig tátongtak. Ezért okkal nevezhető Sebestyén Kálmán könyve adatfeltáró munkának, amely ugyanakkor rendszerező-összegező és értelmezésben is előrelépést jelent az erdélyi magyar iskolatörténet-írásban.


Hagymakupolás honfoglalás
1.680 Ft
avagy van-e magyar jövő a Székelyföldön? / Csáky Zoltán

Bár Sümegen születtem, a Vár alatt, "dolgozni csak pontosan, szépen" a marosvásárhelyi Bolyai Líceum tanárai- tól tanultam. Kolozsvár, a Mariannum, nem csak a bölcsészet, de a zsurnalisztika fellegvára volt számomra. Akkoriban az erdélyi magyarság televíziója Bukarestben székelt, de műsoraink az együvétartozás hullámhosszán szóltak a székelységről, a partiumi magyarságról - míg a diktatúra el nem némította, el nem sötétítette a képernyőt. "Itthon" a Szülőföldem, a Vasárnapi újság, a Panoráma következett. A könyvben olvasható riportok, beszélgetések már a Duna tévés korszakomból valóak. Csáky Zoltán

Kínkeserves feladat a romániai ortodoxia erdélyi terjeszkedéséről beszélni. Hiszen legszívesebben azt mondaná az ember: nőjön a szabadságban a hit, éljen jogával az egyház. Még a székely atyafinak is igaza van: inkább templomba, mint kocsmába járjon a nép. A nép viszont a hegyeken túlról jön és települ le az új templomok köré, hogy a színmagyar területekre bevándorolva megteremtse a nemzetállami többséget. Ezt a "honfoglalást" mutatja be a Hagymakupolás honfoglalás. Ráadásul itt vallási szándék és össznemzeti avagy hatalmi cél egybeesik, úgy találkozik egymással, mint eltérített repülőgép a toronyházzal egy végzetes pillanatban. Évszázados ez a pillanat. Csiki László


Hímzett kötések és szélcsipkék az erdélyi és moldvai magyaroknál
1.800 Ft
Cs. Gergely Gizella

Munkássága tanúbizonysága szerint Cs. Gergely Gizella a nemzeti kultúra, népi kultúra felkutatásáért és áthagyományozásáért, a nemzeti műveltség ápolásáért lelkesedő és felelősséget vállaló, áldozatokra képes tanár. Ezt bizonyítják jelen kötetében megfogalmazott zárógondolatai is: A múlt hagyományai, műveltségjavai mind szellemi, mind tárgyi téren leghívebben a falusi nép körében őrződtek meg, nemzedékről-nemzedékre csak kevéssé változtak meg.


Kalotaszeg népi táplálkozása és szokásai
2.700 Ft
Dr. Pethő Mária Anna

Kalotaszeg elsősorban népművészetéről, gyönyörű hímzéseiről és fafaragásairól ismert, e könyv segítségével szeretnénk rámutatni arra, milyen felbecsülhetetlen értékek rejtőznek ezen vidék hagyományos táplálkozásában is. Rónay Egon, az angol konyha megújítója, a 'világ nagy konyhái' közé sorolja az erdélyit, a kínaival és a franciával együtt. Erdély területének konyhája több ponton is eltér az anyaországitól. Ennek egyik magyarázata az ételek elterjedésének nyugatról kelet felé haladó iránya. A korábban az egész országra jellemző ízlés visszaszorult és archaizálódott Erdélyben, ahol különleges politikai, társadalmi fejlődés ment végbe és a kulturális keveredés is közrejátszott a sajátos, gazdag étkezési szokások kialakulásában. Az erdélyi magyar népi táplálkozás természetesen önmagában sem egységes. Határozott különbségek mutatkozhatnak a kelet- és nyugat-erdélyi kulturális elemek között, melyeket szintén igyekszünk feltárni. A kiadvány nagyszámú recept közlésével kívánja segíteni a tájegységre jellemző ételek elkészítését.


Koppány
3.800 Ft
A Fény Harcosa / Cey-Bert Róbert Gyula

Koppány kora egyik nagy, sőt talán legnagyobb kérdésének a kereszténység felvételét tartotta. Megértette, hogy a megmaradás érdekében alkalmazkodni kell a társadalmi környezethez. Ugyanakkor azt vallotta, hogy a kereszténység felvételét nem erőszakkal és fegyverrel, hanem türelmes meggyőzéssel, tanítással, valamint az ősi hit és a hagyományok tiszteletben tartásával kell megvalósítani...bővebben


Magyarként a Felvidéken 1918-1993
750 Ft
(Először nyilvánosságra hozott dokumentumokkal és információkkal) / Tarics Péter

Tarics Péter szlovákiai magyar újságíró második könyvét tartja kezében az olvasó. Ez a kötet mintegy folytatása a szerzőnek a Püski Kiadó Kft. gondozásában 1992-ben megjelent, "Kisebbségi vallomástöredékek" című könyvének. A történelmi bevezetőt követő interjúgyűjteménybenTarics Péter azokat a felvidéki magyarokat szólaltatja meg, akik a sztálinista rendszerű Csehszlovákia idején is bátran, gerincesen kiálltak magyarságuk, elveik, meggyőződésük mellett és valamiféle kulcsszerepet játszottak a felvidéki magyarság életében...

 

 

 


Napfogyatkozás
1.250 Ft
Magyarok Szlovákiában / Ölvedi János

Ez a könyv higgadt, tárgyilagos, hevületmentes számadás a Csehszlovákiához csatolt magyar nemzetrész hatvanötesztendős történetéről: a két háború közötti korszakról, a jogfosztottság éveiről, végül az 1948 óta eltelt időszakról. Ez a könyv: figyelmeztetés, emlékeztetés és tanulság akar lenni. 


Nyiss kaput, angyal!
1.680 Ft
Moldvai csángó népi imádságok - Archetipikus szimbolizáció és élettér / Tánczos Vilmos

Ez a könyv a moldvai csángók archaikus népi imádságaival kapcsolatos eredményeimet foglalja össze. A könyv végén található imaszövegek a moldvai csángók által megőrzött archaikus imádságok 'típusait' mutatja be. Tánczos Vilmos azon kevesek egyike akik rendszeresen járják, kutatják a csángóföldet. Ez a kötet a moldvai csángók népi imádságainak, hitbeli beszédeinek tárháza, ősi és mégis élő nyelvemlékeink lenyomata.


Öröködbe, Uram...
3.920 Ft
Regény / Mács József

Trilógiának indult, tetralógiává terebélyesedett Mács Józsefnek, a szlovákiai magyar irodalom egyik legolvasottabb alkotójának közel egy évszázadot felölelő regényfolyama. A történet szinte észrevétlenül kezdi magát gombolyítani a bakasors minden "gyönyörűségével" valahol az olasz fronton, középpontjában a századelő öldöklő masinériájába csöppenő édesapa alakjával, ezzel a paraszti gyökerekből sarjadt iparos emberrel, aki egyébként az etnikai határon fekvő magyar falu tipikus figurája, a maga feltörekvő, felvidéki góbéságával...

 Részletes keresés