Betöltés...

Püski Kiadó, Budapest

Vezető: Püski István1526: A végzetes mohácsi úttévesztés
3.800 Ft
Béke vagy 150 év háború! - Magyar-török trilógia első kötete / Cey-Bert Róbert Gyula

Kinek hozta a legnagyobb hasznot a mohácsi vereség? A töröknek? Nem! Hát akkor kinek? Egyértelműen a Nyugatnak és a kor nyugati nagyhatalmának, a Habsburg Birodalomnak! A könyv mindezt világosan bemutatja...bővebben

Végvári oroszlánok – „Élni és halni a hazáért”! 


A magyar Tátra-kutatás apostolai
1.900 Ft
A Buchholtz-család / Neidenbach Ákos

A színes borítóval, fekete-fehér fotókkal készült könyv mindhárom neves személyt, apát és két fiát egy-egy munkájukon keresztül mutatja be. Egyedi érdekességnek számítanak az 1700-as évekből származó tátrai utazásaik leírásai és több más tátrai különlegesség.

Célom e munkával elsősorban egy különleges forrás közlése volt, hogy további részletes kutatások legyenek tehetők a Buchholtz család életműve tekintetében. Például a Tátra-panorámákon alkalmazott földrajzi elnevezések összehasonlítása.

 


Anyanyelve magyar
1.250 Ft
Ignácz Rózsa

A szerző első regénye önéletrajzi jellegű és 20-as, 30-as évek Erdélyében játszódik.

Földbe süppedt, régi kolozsvári úriházban kezdődik ez a regény. Az ablakok pereme a járdát érinti és új idők új embere felülről néz be rajtuk. Biedermeier-hangulatokkal átszőtt régi világ süllyed el így lassan szemünk láttára a történelmi idők szélzúgásába és az új magyar ember, aki ki tud lépni az összeomló falak közül, új szemmel nézi a megváltozott világot. A fiatal erdélyi magyarokról szól ez a könyv, akik másképpen járják életük útját, mint apáik, mert az új idők mást követelnek tőlük.


Az én Kalotaszegem
2.800 Ft
Rajzok, versek / Finta József

'Jómagam úgy egy hónapos koromtól számítva, 9 éves koromig életem legszebb nyarait töltöttem Váralmáson.' 'ízesüljön szátokban e szép szó - Kalotaszeg - és menjetek oda, fedezzétek fel újra ezt a tájat, és ezt a népet, mint ahogy egykoron, a 19. század végén, s a 20. század elején megtörtént ez a felfedezés. megérné...' (Finta József)


Az Istennel még magyarul beszélünk
3.360 Ft
Magyar szórványok a Kárpát-medencében / Gazda József

A szerző szakmai önéltrajza: 1936. április 8-án születtem Kézdivásárhelyen. Sepsiszentgyörgyön nőttem fel, ott végeztem iskoláimat (Ref. Elemi Iskola, Székely Mikó Kollégium, majd a tanügyi reform után ugyanaz Fiúlíceum néven). A Bolyai Tudományegyetemen szereztem magyar nyelv és irodalom szakos diplomát. De érdeklődéskörömből fakadóan látogattam a Képzőművészeti Főiskola művészettörténeti óráit. 

1964-es Kovásznára kerülésem (feleségem családja élt ott, lakásgondok miatt döntöttünk az odatelepülés mellett) csodálkoztam rá a falusi népi társadalom csodálatos szervezettségére, hagyományos rendjére, ekkor kezdett foglalkoztatni a népélet, népi hagyományok, emlékező-történelem. Első nyugati utunkról (1970) hoztuk az első magnetofont, így vált lehetővé, hogy elkezdtem azt a magnósgyűjtést, melynek eredményeként több mint ezer emberrel beszélgettem el, mondattam el életét, ezekből születtek népi szociográfiáim. (Így tudom, így mondom... Jaj, mik történtek, jaj mik is történtek), s ebben a műfajban írtam meg a szórvány-magyarságról szóló könyvemet is. 


Bolyai Biográfia - Bibliotéka - Bibliográfia
2.800 Ft
Nagy Ferenc (szerk.)

Ezzel a kötettel egyszerre tisztelgünk a 225 éve született zseniális apa, Bolyai Farkas, és a még zseniálisabb fiú, Bolyai János előtt, aki 175 éve készítette el világhírű remekművét.

A hiánypótló mű három részből áll. Első része Bolyai János biográfiája a Bolyai-kutatás négy kiválóságának tanulmányai tükrében. A második rész Bolyai Farkas tanári beköszöntője, akadémiai tervezete és 1830-ban megjelent első matematikai könyve. Mindkét rész nehezen hozzáférhető és alapvető fontosságú dokumentumok gyűjteménye reprint kiadásban.

A mű harmadik része a két Bolyai munkásságát, és a Bolyai-kutatás 1920-ig terjedő "hőskorát" átfogó első korszerű Bolyai-bibliográfia. A kötetet záró "Appendix" egy szenzációs felfedezés jelzésével nyit kaput a két Bolyai alkotóműhelyébe és az életműkiadás folytatásához.

Jelen kiadvány vezérlője Bolyai János üzenete: "már most nem durva erővel, hanem műveltséggel kell igyekeznünk ki-tűnni".


Bolyai forradalma az életműkiadásban és a bibliográfiában
2.800 Ft
1.kötet / Nagy Ferenc (szerk.) / Bolyai Akadémia Könyvtár

A magyar és egyetemes tudomány kettős ünnepét méltán köszönti az életműkiadás első kötete, amely Bolyai János szellemi forradalmára irányítja a figyelmet, érdekes képet ad a Bolyai-kiadás másfél évszázados küzdelméről, és első átfogó szintézisként közzéteszi a két Bolyai műveinek s a velük foglalkozó gazdag irodalom általános bibliográfiáját. Így ez a kötet nélkülözhetetlen kézikönyv a Bolyai(ak) életműve iránt érdeklődő kutatóknak, tanároknak, tanulóknak egyaránt.


Elődeinkről – utódainknak
3.300 Ft
Őseink ösvényein / Bárdi László

Izgalmas, sőt egyre nélkülözhetetlenebb a történelmi visszapillantó tükör mindannyiunk életében, pontosabban az előéletében. Honnan is jöttünk? Volt-e valahol és valamikor egy olyan ősi szállásterületünk, amit őshaza néven emleget a közvélemény? Vajon kik a rokonaink, már, ha egyáltalában még vannak? Ennek a kérdésözönnek néha praktikus okai is vannak...bővebben


Elvégeztetett
350 Ft
Nagy-Magyarország végnapjai - Erdély bukása / Kovács Ernő

E tanulmány megírása óta több mint három év telt el. Ezalatt nagy változás következett be Magyarországon. 1990. május 2-án ünnepélyesen összeült a magyar országgyűlés, amelyet 1945 óta először választottak szabadon, majd a többséget szerzett párt megbízást kapott a kormányalakításra. Az új kormányzatban felelős beosztáshoz jutott a többi között Raffay Ernő történész, egyetemi tanár, Szeged parlamenti képviselője mint államtitkár. Ismerős ez a név könyvem olvasóinak is, hiszen ismételten hivatkoztam Erdély 1918-19-es tragédiájával kapcsolatos történelmi kutatásaira. Azóta újabb műve is megjelent, mely a trianoni békekötés előzményeit, körülményeit, következményeit tárgyalja, és több fontos okmány másolatát is közli. Ezt már nem használhattam fel tanulmányomban, de kötelességemnek érzem, hogy felhívjam rá azoknak az olvasóimnak a figyelmét, akik netán nem ismernék. Az idők jele az ilyen könyvek megjelenése, s bízom benne, hogy ezek az idők meghozzák a nemzeti ébredést, a magyarság erkölcsi, szellemi és biológiai újjászületését. Az alapot ehhez az igazságot híven feltáró, oknyomozó történetírásunknak kell megvetnie.


Erdély református népoktatása 1780–1848
2.390 Ft
Sebestyén Kálmán

Az utóbbi években közölt tanulmány- és könyvcímek azt is mutatják, hogy a szerzők többsége legszívesebben egy – a kutató számára valamilyen oknál fogva kivételesen fontos – iskola történetét tárgyalja; átfogó oktatástörténet írására csak kevesen vállalkoznak. Ezen kevesek közé tartozik az Erdélyből Magyarországra áttelepült Sebestyén Kálmán, akit évekkel korábban a kalotaszegi elemi oktatás kutatójaként ismerhettünk meg. Az elmúlt évben régebbi s újabb kutatásai eredményeit összegezve könyvet állított össze az erdélyi magyar református népoktatás II. József kora s 1848 közötti történetéről.

A szóban forgó kötet gerincét tehát az 1780–1848 közötti időszak erdélyi református népoktatástörténete teszi ki, de bevezetőként szükségszerűen áttekintést nyújt a 15–18. századi előzményekről is. Az erdélyi népiskolai hálózat kialakulása című fejezetben a szerző tisztázni igyekszik a népiskola fogalmát s kialakulását. A feladat, amire Sebestyén Kálmán vállalkozott, nem ígérkezett könnyűnek, s azt csupán könyvészeti tanulmányok alapján nem is teljesíthette volna. Hogy mégis jó és hasznos könyvet írhatott, azt alapos levéltári kutatásai segítették elő. A különböző egyházi levéltárakból kibányászott adatokkal ugyanis a lehetőségig sikerült kitöltenie azokat az űröket, amelyek az elemzett korszak oktatástörténetének terén eleddig tátongtak. Ezért okkal nevezhető Sebestyén Kálmán könyve adatfeltáró munkának, amely ugyanakkor rendszerező-összegező és értelmezésben is előrelépést jelent az erdélyi magyar iskolatörténet-írásban.


Hagymakupolás honfoglalás
1.680 Ft
avagy van-e magyar jövő a Székelyföldön? / Csáky Zoltán

Bár Sümegen születtem, a Vár alatt, "dolgozni csak pontosan, szépen" a marosvásárhelyi Bolyai Líceum tanárai- tól tanultam. Kolozsvár, a Mariannum, nem csak a bölcsészet, de a zsurnalisztika fellegvára volt számomra. Akkoriban az erdélyi magyarság televíziója Bukarestben székelt, de műsoraink az együvétartozás hullámhosszán szóltak a székelységről, a partiumi magyarságról - míg a diktatúra el nem némította, el nem sötétítette a képernyőt. "Itthon" a Szülőföldem, a Vasárnapi újság, a Panoráma következett. A könyvben olvasható riportok, beszélgetések már a Duna tévés korszakomból valóak. Csáky Zoltán

Kínkeserves feladat a romániai ortodoxia erdélyi terjeszkedéséről beszélni. Hiszen legszívesebben azt mondaná az ember: nőjön a szabadságban a hit, éljen jogával az egyház. Még a székely atyafinak is igaza van: inkább templomba, mint kocsmába járjon a nép. A nép viszont a hegyeken túlról jön és települ le az új templomok köré, hogy a színmagyar területekre bevándorolva megteremtse a nemzetállami többséget. Ezt a "honfoglalást" mutatja be a Hagymakupolás honfoglalás. Ráadásul itt vallási szándék és össznemzeti avagy hatalmi cél egybeesik, úgy találkozik egymással, mint eltérített repülőgép a toronyházzal egy végzetes pillanatban. Évszázados ez a pillanat. Csiki László


Kalotaszeg népi táplálkozása és szokásai
2.700 Ft
Dr. Pethő Mária Anna

Kalotaszeg elsősorban népművészetéről, gyönyörű hímzéseiről és fafaragásairól ismert, e könyv segítségével szeretnénk rámutatni arra, milyen felbecsülhetetlen értékek rejtőznek ezen vidék hagyományos táplálkozásában is. Rónay Egon, az angol konyha megújítója, a 'világ nagy konyhái' közé sorolja az erdélyit, a kínaival és a franciával együtt. Erdély területének konyhája több ponton is eltér az anyaországitól. Ennek egyik magyarázata az ételek elterjedésének nyugatról kelet felé haladó iránya. A korábban az egész országra jellemző ízlés visszaszorult és archaizálódott Erdélyben, ahol különleges politikai, társadalmi fejlődés ment végbe és a kulturális keveredés is közrejátszott a sajátos, gazdag étkezési szokások kialakulásában. Az erdélyi magyar népi táplálkozás természetesen önmagában sem egységes. Határozott különbségek mutatkozhatnak a kelet- és nyugat-erdélyi kulturális elemek között, melyeket szintén igyekszünk feltárni. A kiadvány nagyszámú recept közlésével kívánja segíteni a tájegységre jellemző ételek elkészítését.


Magyarként a Felvidéken 1918-1993
750 Ft
(Először nyilvánosságra hozott dokumentumokkal és információkkal) / Tarics Péter

Tarics Péter szlovákiai magyar újságíró második könyvét tartja kezében az olvasó. Ez a kötet mintegy folytatása a szerzőnek a Püski Kiadó Kft. gondozásában 1992-ben megjelent, "Kisebbségi vallomástöredékek" című könyvének. A történelmi bevezetőt követő interjúgyűjteménybenTarics Péter azokat a felvidéki magyarokat szólaltatja meg, akik a sztálinista rendszerű Csehszlovákia idején is bátran, gerincesen kiálltak magyarságuk, elveik, meggyőződésük mellett és valamiféle kulcsszerepet játszottak a felvidéki magyarság életében...

 

 

 


Napfogyatkozás
1.250 Ft
Magyarok Szlovákiában / Ölvedi János

Ez a könyv higgadt, tárgyilagos, hevületmentes számadás a Csehszlovákiához csatolt magyar nemzetrész hatvanötesztendős történetéről: a két háború közötti korszakról, a jogfosztottság éveiről, végül az 1948 óta eltelt időszakról. Ez a könyv: figyelmeztetés, emlékeztetés és tanulság akar lenni. 


Nyiss kaput, angyal!
1.680 Ft
Moldvai csángó népi imádságok - Archetipikus szimbolizáció és élettér / Tánczos Vilmos

Ez a könyv a moldvai csángók archaikus népi imádságaival kapcsolatos eredményeimet foglalja össze. A könyv végén található imaszövegek a moldvai csángók által megőrzött archaikus imádságok 'típusait' mutatja be. Tánczos Vilmos azon kevesek egyike akik rendszeresen járják, kutatják a csángóföldet. Ez a kötet a moldvai csángók népi imádságainak, hitbeli beszédeinek tárháza, ősi és mégis élő nyelvemlékeink lenyomata.


Öröködbe, Uram...
3.920 Ft
Regény / Mács József

Trilógiának indult, tetralógiává terebélyesedett Mács Józsefnek, a szlovákiai magyar irodalom egyik legolvasottabb alkotójának közel egy évszázadot felölelő regényfolyama. A történet szinte észrevétlenül kezdi magát gombolyítani a bakasors minden "gyönyörűségével" valahol az olasz fronton, középpontjában a századelő öldöklő masinériájába csöppenő édesapa alakjával, ezzel a paraszti gyökerekből sarjadt iparos emberrel, aki egyébként az etnikai határon fekvő magyar falu tipikus figurája, a maga feltörekvő, felvidéki góbéságával...

 


Örökség - Foglalkoztató füzet Iskolásoknak
1.800 Ft
Népi motívumok, szimbólumok, feladatok játékosan gyermekeknek / Barta Éva - Kereckey Miklós

Hagyományainkat tisztelő és szerető családapaként, óvónő feleségem (Barta Éva) nyomdokait követve, segítségével elkészült az Örökség foglalkoztató füzet második része. Az első füzet, (ami óvodásoknak szólt) sikerén felbuzdulva és a megnövekvő igényeket kielégítve jött létre ez a kiadvány, mely egy kicsit nagyobb korosztályt célzott meg. Látván azt, hogy felgyorsult világunk nem a legjobb irányba halad, három gyermekes szülőként úgy látjuk, hogy a felnövekvő fiatal generáció szerencsére nem csak a rosszra fogékony, hanem a jóra is. Bár elindult egy tisztulási folyamat, azt hiszem, nem állok messze az igazságtól akkor, ha azt mondom, ez még mindig kevés! Magyar szülőként úgy érzem, hogy régi hagyományunk, népviseletünk, motívumaink, történelmünk szeretete és tisztelete akkor fog élni kétszáz év múlva is, ha életben tartjuk azt! Nyilvánvaló, hogy ez a kiadvány nem egy tankönyv, csak egy foglalkoztató füzet, ami az ősök iránti tiszteletre épül, a jó szándék jegyében. Sajnos szüleink, nagyszüleink, olyan korszakban nőttek fel, ahol a Hazából ország lett, a Nemzetből pedig lakosság. Elhitették velünk, hogy ezeréves nemzet vagyunk, sehonnan sem jöttünk, nyereg alatt puhítjuk a húst és minden szavunk jövevény. 


Örökség - Foglalkoztató füzet Óvodásoknak
1.800 Ft
Népi motívumok, szimbólumok, feladatok játékosan gyermekeknek / Barta Éva

Barta Éva munkája játszva ismerteti meg a kicsiket tradicionális népi díszítő művészetünkkel. Hagyományőrző szemléletben szerkesztett kifestőkönyvet óvodások számára Barta Éva pedagógus. A negyvenhat oldalas füzetben a kicsik találkozhatnak vonalvezetős feladatokkal, régi sujtás motívumokat rajzolhatnak át, párba rakhatnak nap jelképeket és színezhetnek hímzés mintákat is. Barta Éva azért hozta létre ezt a hiánypótló fejlesztő kiadványt, hogy segítse feloldani az óvodából az iskolába vezető átmenet nehézségeit. Célja volt az is, hogy a gyerekek találkozhassanak a saját gyökereiket is szimbolizáló képi világgal. 'Azoknak ajánlom, akik a „hercegnős” álmokból föl szeretnének ébredni, s szívesen indulnának el a „tiszta forrás” irányába. ' a szerző


Palóc trilógia
1.250 Ft
I. Boldog palócok - II. Boldogtalan palócok - III. Palócaink pokoljárása / Tóth Imre

Köszöntjük Kedves Olvasónkat a régi népi irodalom kései - talán utolsó - alkotásával! Szerzőnk tudatosan felvállalja, és megélésének tapasztalataival gazdagítva tovább élteti a népi írók eszmeiségét. Másrészt: valahol A jó palócok és a Boldog ember közé illik ez az irodalmi világ. A nagy klasszikusainkkal való szellemi rokonságát nyilvánvalóvá teszi a Palóc trilógia érzelem- és gondolatvilága, az írói szándék, a helyszín, a regényhősök és azok életmódja, a téma és a nyelv valamint, az ábrázolt időszak.

A színhely, Börzsönyalja - ahol szükségszerű természetességgel megjelenik és megszólal Palócia és a teljes - egysorsú magyar nemzet, valamint az egyfajú emberiség közös vagy hasonló örömével gondjával és bajával – sajátos palóc Elsodort falu; noha a bemutatott történelmi kor jóval tágabb: 1880/90-1945. A palóc trilógia nemes Iírájú történelmi nemzetség regény. 

 


Szórványban
1.680 Ft
Magyar és vegyes (magyar-román, román-magyar) családok helyzete Észak-Erdélyben 1942-44. között. / Tóth Pál Péter

Ritkán ugyan, de előfordul, hogy a recenzenst eszi a sárga irigység. A magyarázat roppant egyszerű: Tóth Pál Péternek megadatott az, ami csak keveseknek; elvégezhette egy rendkívül érdekes és értékes adatbázis feldolgozását, s ezzel megjeleníthette a magyar történelem egy nem kevés tanulságot hordozó szegmensét. Az immáron közel fél évszázados történet a második bécsi döntés (1940. aug. 30.) után kezdődött, amikor a visszatért Észak-Erdély számos problémája közül az előtérbe került a szórványban élő magyarság eltűnésének riasztó veszélye. Az asszimiláció fékezése, vagy megállítása új kormányzati politikát is szükségessé tett, s ennek előkészítését és megalapozását szolgálta az a kérdőíves felmérés, amit 1942 elejétől egészen 1944 végéig végeztek. A hatalmas munka során Észak-Erdély 1751 településéből 709-re terjedt ki a felmérés, aminek keretében közel 13 ezer család adatait vették fel.

A könyvből valóban átfogó képet kaphatunk a vizsgált falusi társadalmak szinte minden lényeges jellemvonásáról. Jóllehet a könyv jó stílusban, gördülékeny fogalmazásban íródott, mégsem tartozik a könnyű olvasmányok közé. Ez jórészt annak a rengeteg adatnak és információnak a következménye, amit a Szerző beépített a könyvbe. A témával érdemben foglalkozóknak különösen értékes az a több mint 60 oldalas adatbázis, ami a mellékletben kapott helyet. Az pedig végképp nem általánosan elterjedt, hogy a felmérés további feldolgozásához kedvet és tehetséget érzőknek a kódolt anyag - megfelelő feltételek esetén - rendelkezésére áll. Tóth Pál Péter ezúttal is a tőle megszokott magas színvonalat hozta, könyve kétségkívül nagy nyeresége a téma szakirodalmának. Dövényi ZoltánRészletes keresés