Betöltés...

Art Danubius Polgári Társulás, NagymácsédBatyuzgató
2.400 Ft
Kisebbek és nagyobbak kedvére / Koncsol László

Koncsol László Batyuzgató című gyermekvers-kötete.

 


Egy királyficsúr különös kalandjai
2.100 Ft
Z. Németh István

Hát ez elképesztő! A jóságos Grimmanó varázspálcája véletlenül kettétört, s amíg ő a megragasztásával bíbelődött, az általa nagy gonddal megálmodott mesék úgy összekeveredtek, hogy királyficsúr legyen a talpán, aki kétfejű böszörkényektől, hétnejű sárikánoktól, drótszakállú hercögöktől, trükkös tükrincák és álságos tünedérektől nem rettenve szembe mer szállni legnagyobb ellenségével, saját bizonytalanságával, hogy a töpröncök házából megszabadítva feleségül kérje Hóköménykét. Mert így állítólag megtörik a varázslat, és végre mindenki visszakerül a helyére...

 


Életpor
2.200 Ft
Kiss Péntek József

"Mennyi sötét titok lakozik az emberi lelkekben! De felszakadnak majd a titkok, és világosság önti el a homályos zugokat. Akkor kifényesednek majd a lelkek. Csend borítja majd és békesség a világot. Jó lesz akkor, mert helyre zökken minden, ami kibicsaklott a teremtésben."

Kiss Péntek József, a hazai magyar közélet ismert alakja, új, önéletrajzi ihletésű regénye. A Komáromban született és itt élő író, rendező, pedagógus nyolcadik kötete kendőzetlen őszinteséggel, friss humorral és öniróniával, társadalomrajzzal mutatja be nemcsak önmagát, hanem azt a közeget, társadalmat, amelyben élete jelentős szakaszát leélte. A könyv élvezetes olvasmány mindenkinek, aki szereti a szórakoztató, mégis minőségi és elgondolkodtató irodalmat.


Hadszíntérjelentések
1.900 Ft
Okatootáiai levelek avagy óda a szabadsághoz / Aich Péter

Mégis: míg bennem élsz, az enyém vagy, nem menekülhetsz, mindez erősebb, minden közönynél, minden hallgatásnál erősebb, utolér, bárhol megtalál, transzparensek, lobogók el nem takarják. Ó, a hit vadregényes tájai! Vagy talán ez is csapda? Ez is börtön? Mi tartson életben? A rohanásban elmosódnak a képek, a stagnálásban minden csak puszta élettelen kő. Pedig látni szeretnénk. És hallani. A fényeket, a zenét. Ne vedd el hitemet, mert megölsz! Mást se adj helyette, mert önmagamat árulnám el. Csak úgy tudok létezni és bízni, ha szerelmem marad. Lehet, hogy idővel más lesz a tekintet, a kéz szorítása, de a mosoly marad. Mosoly nélkül hit sincs. Miképpen vágy nélkül nincs ima. Ugye eljönnél most értem? Rád gondolok, míg itt bolyongok, hát velem vagy. Te leszel ajkamon, ha elmosolyodok. Te leszel a lépés, ha elindulok. Merre térünk vissza ismét önmagunkhoz, Kicsikém, kedves? 


Hátsó pad
1.900 Ft
Bodnár Gyula

„A könyv címéhez mindenekelőtt. Tapasztaltam, leginkább természetesen iskoláskoromban, a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben, amikor egyébiránt sokkal több gyerek született, futkározott e tájakon, mint manapság, a hátsó padnak különleges szerep jut az osztályteremben. Főként a nagy létszámú osztályokban. Általában a legjobb tanulókat az első padba ültették, a leggyengébbeket a hátsóba, de megtörtént az ellenkezője is, miután kiderült, hogy a hátsó pad némely diákok esetében gyakran a tanítási órákhoz nem feltétlenül tartozó játékok, apró merényletek, elbambulások színhelye, minthogy kevésbé belátható...bővebben


Katakomba
1.200 Ft
Hajtman Kornél

Hajtman Kornél 1985-ben született Párkányban. Irodalomtörténész, költő. A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett PhD fokozatot...bővebben

 

 


Kis Odüsszeia
2.100 Ft
Balázs F. Attila válogatott versfordításai / Z. Németh István (szerk.)

Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely, 1954. január 15. –) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója.


Szobrok - Sochy - Sculptures
3.000 Ft
Lipcsey György

Szép kiállítású, ízléses „minialbum” mutatja be a Munkácsy-díjas művész szobrait. A 88 oldalas, háromnyelvű SZOBROK / SOCHY / SCULPTURES címmel az Art Danubius kiadónál napvilágot látott kiadvány életszakaszok és tematikák szerinti fejezetek mentén válogat a szebbnél szebb műalkotások között. Az 1970–1994 közötti alkotói kort a Tömbök és vonalak, az 1995–2005 közöttit a Vészjelek, elememlékek, a 2006–2013 közöttit a Romtornyok és csend-élet című fejezet mutatja be, valamint külön fejezet szentel bemutatást az 1991–2013 közötti időszakban készült köztéri szobrokra...bővebben

 


Szőrös Kő 2016/3
600 Ft
Irodalom - Művészet - Kritika / Balász F. Attila (főszerk.)

100 éve indult el a Dada mozgalom Zürichben.

120 éve született a mozgalom atyja, Tristan Tzara (Samuel Rosenstock).

Az első dadaista csoport 1916-ban szerveződött Zürichben Hugo Ball, Richard Hülsenbeck és Tristan Tzara vezetésével. Később a mozgalom jelentős központjai lettek Berlin, Köln, Hannover, New York és Párizs...bővebben

Tartalom: Balázs F. Attila, Tristan Tzara, Francis Picabia, Bíró József, Vass Tibor, Tsúszó Sándor, Zalán Tibor, Standovár Ágota, Aich Péter, Fellinger Károly, N. Czirok Ferenc, Pollágh Péter, Szepes Erika


Szótár
1.500 Ft
Thiele-Csekei Enikő

A szótár sorbaszed, rendet rak, magyaráz, lefordít – valamiféle egészet alkot tehát. Thiele Csekei Enikő, aki haldoklók és élők közt éli mindennapjait, ápol, küzd, rohan, vigaszt ad, szeret, nem adja fel, közben a tépelődés, a kibillenéstől való félelem kíséri emberi kapcsolataiban, e vallomásszerű prózaversekkel egyfajta teljességet tár elénk – mintha a jelen egy egész darabját sűrítette volna a kötetbe. A költőnő még mindig makacsul hisz a szeretet mindenható erejében – a gyötrelmes, ám időnként mégis gyönyörrel teli férfi-nő harc is ezt érzékelteti a versekben. S bár „a vers fikció, álomporral és reménnyel fűszerezett mese”, a Szótár-t olvasva sokan saját tévelygéseikre és tépelődéseikre ismerhetnek – vagyis magára a valóságra. (Kovács Jolánka)


Tölgyfa-testvér
2.900 Ft
A szlovák népköltés antológiája / Varga Imre

A szlovák népköltészet dalai, balladái, gyermekdalai, mondókái, népi imádságai, ráolvasásai, közmondásai, találós kérdései, aratódalai és szerelmi énekei a magyar népi kultúra szomszédságában keletkeztek. Sok szlovák népballadának vannak magyar rokonai (előzményei, megfelelői), a népdalok esetében a hatás kölcsönös; Bartók szerint a magyar népzene, tehát dallamvilágunk sokat köszönhet a szlovákságnak...bővebben


Varga Imre legszebb versei
2.100 Ft
Vilcsek Béla (válogatta) / Legszebb versek

Varga Imre költészetének legfőbb erénye, úgy tűnik, elsősorban szemlélet- és alakításmódjának rendkívüli egységességében rejlik. Hatását a legnyilvánvalóbban és a legerőteljesebben a maga tagolatlan teljességében, összhatásában képes kifejteni. A szerző sokszor hivatkozik úgynevezett történeteire. Valójában történetet a legritkább esetben mond el. Sokkal inkább egy nehezen megfogalmazható, ám annál intenzívebben átélhető érzet, érzelem, a világhoz, a létezéshez való nagyon személyes hozzáállás, kötődés megélésére, megéreztetésére, közvetítésére vállalkozik...bővebben

http://szorosko.eu/


Villon nyakkendője
2.100 Ft
versek - Zalán Tibor utószavával / Balázs F. Attila

Balázs F. Attila nem bőbeszédű költő, ebben a könyvében legalábbis nem az, annak ellenére állítjuk ezt, hogy nem egy nagy terjedelmű verssel találkozunk a kötetben. A pontosság szinte valóban aszketikus leírásokra készteti a költőt. A tőmondatokban leírt szerelmi együttlét szinte ellentmond "témájának", de a lírai én egy pillanatra sem enged a helyzet csábításának, a felfokozott érzelmek és vágyak nem forrósítják át a verset, a szerelmeskedés Ieírója - és itt a leírás szónak külön hangsúlyt adok - szinte harmadikként, de semmiképpen sem a voajőr kíváncsiságával, sokkal inkább a tudós lepke- vagy bogárgyűjteményének az elrendező higgadtságával és tudatosságával...bővebben

 

 


Z. Németh István legszebb versei
2.100 Ft
Szepes Erika (válogatta) / Legszebb versek

Hajnali lány A félig vak éj nem lát, ne félj. A korsó, amelyből kidöntik a hajnalt, nem cseng-bong és nem törik össze: mélyen hallgat. A hold, amelynek udvarában reggeliznek már a katonák, nem csikorog, nem súrlódik durván Isten tenyeréhez: tompítja …Az AB-Art Kiadó által indított Legszebb versek című sorozat 20. darabjaként látott napvilágot Z. Németh István Legszebb versei című legújabb válogatáskötete. Z. Németh Istvánnak ez már a huszonharmadik önálló kötete – ebből hat verseskötet. A könyv, amely nyolcvan (köztük nyomtatásban eddig nem közölt) költeményt tartalmaz, Szepes Erika irodalomtörténész, klasszika-filológus, vallástörténész, egyetemi tanár válogatásában, szerkesztésében és utószavával jelent meg.

http://felvidek.ma/


Zoboralji gyermekjátékok
1.900 Ft
Jókai Mária

Zoboralja gazdag néphagyományokkal rendelkezik, híres a népdalairól, balladáiról és szertartásszerű népszokásairól. Nemzedékről nemzedékre öröklődött és őrződött meg az ősi hagyaték. De nem elég örökölni valamit - s a néphagyomány esetében ez hatványozottan igaz -, szeretni, ápolni, fejleszteni is kell; őrizni, hogy kincsként továbbadható legyen. Az öröklődés, ápolás és fejlesztés folyamata Zoboralján a XX. század végéig még ilyen formában élt...Részletes keresés