Betöltés...

Korunk - Komp-Press, Kolozsvár

Cím: str. Eremia Grigorescu nr. 52, 400304 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Honlap: www.korunk.org
Vezető: Balázs Imre József
Telefon: +40/264/375-035
E-mail: korunk@gmail.com


A Komp-Press Kiadó 1992 óta jelentet meg könyveket, az 1926-ban alapított Korunk folyóirat társintézményeként, a lap szellemiségét a könyvkiadás révén is megjelenítve. Kezdetben elsősorban az esszékötetek és dokumentumjellegű kiadványok határozták meg a kiadó arculatát. A Komp-Press fokozatosan nyitott a képzőművészeti kiadványok, illetve a reprezentatív kivitelű tematikus gyűjtemények irányába is. Legismertebb sorozata, az Ariadné Könyvek egyaránt teret biztosít az irodalmi igényű esszéirodalom és a társadalomtudományi jellegű tanulmánykötetek számára. A kiadó szerzői között olyan neves képzőművészeket, szakembereket, írókat tarthatunk nyilván, mint Cseh Gusztáv, Gömöri György, Egyed Péter, Keszeg Vilmos, Kibédi Varga Áron, Kovács András Ferenc, Láng Gusztáv, Láng Zsolt, Lászlóffy Aladár, Miklóssy Gábor, Péntek János, Salat Levente, Selyem Zsuzsa, Tánczos Vilmos, Tompa Gábor stb.

A "másik" város
2.300 Ft
Poszler György / Ariadné könyvek

A kötet nem várostörténet, nem útiköny (Kolozsvárról) , nem helyzetelemzés. Inkább emléktöredékek, vallomások, nosztalgiaesszék gyűjteménye. Leszámolás valamivel, ami elveszett. Elszámolás valamivel, ami megmaradt. És főként arról, ahogyan megmaradt. Felidézve gyerekkorból, leszűrve olvasmányokból, kiegészítve képzeletből - írja a szerző . A szövegek az erdélyi szellemi élet fontos képviselőinek a munkásságát járják körül (Meltzl Hugó, Márton Áron, Krenner Miklós), illetve betekintést engednek abba a szubjektív hangoltságú világba, amelyben otthonosan mozog az esztéta és esszéíró szerző.


A barokk Kolozsvár
4.500 Ft
Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

Kolozsvár nem jellegzetesen barokk város, vannak szép számban eklektikus, szecessziós és reneszánsz épületek is. Viszont a város történetében egy lényeges korszak a barokk, éppen ezért ameddig ez a korszak nem kerül bemutatásra, nem beszélhetünk arról, hogy a kincses város történetét ismerjük.(Kovács Kiss Gyöngy

Igényes várostörténeti kalauz, lebilincselő képeskönyv és egyben hiánypótló művészettörténeti album mely, kolozsvári fotósok fényképeit és Kovács Zsolt művészettörténész Kolozsvár barokk műemlékeiről írt tanulmányát tartalmazza.

 


A befogadás rétegei
1.800 Ft
Boka László / Ariadné könyvek

Boka László a fiatal irodalomtörténész és elméletíró generáció egyik legjelentősebb képviselője, kutatási területe a kánonelmélet, illetve a második világháború utáni erdélyi magyar irodalom. Kötetének vezérfonala a különféle kánonkoncepciók összevetése az irodalom gyakorlatával: annak vizsgálata, hogy különböző szerzők életműve milyen módon, milyen olvasatok mentén épül be az irodalmi hagyományba.


A dolgok másik neve
2.300 Ft
Benő Attila / Ariadné könyvek

Benő Attila a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti tanszékének tanára, egyetemi docens, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet ügyvezetője, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának tagja. A tanulmánykötetben szereplő tanulmányok a jelentéselmélet, a fordításelmélet és a kétnyelvűség-kutatás (kontaktológia) területéhez tartoznak.


A Hunyadi téri színház
2.660 Ft
Janovics Jenő

Janovics Jenő a kolozsvári magyar színház vezető színésze és igazgatója volt az 1900-as évek elején. Kézirata, amely a kolozsvári színjátszás 1903 és 1918 közötti periódusát fogja át, az új színházépület felépítésétől a román hatalomátvételig. 1940-42 között íródott, és mindmáig kiadatlan. Janovics Jenő örökösök nélkül hunyt el, kézirata az Erdélyi Múzeum Egyesület kézirattárából került elő. A rendkívül fontos színház- és kultúrtörténeti kiadvány Senkálszky Endre érdemes színművész bevezetőjével, illeteve Kötő József utószavával és jegyzetanyagával jelenik meg.


A képzelet topográfiája
2.300 Ft
Mítoszkritikai esszék / Kányádi András / Ariadné könyvek

A nyugati kultúra alapmítoszai és azok folyamatos újraírásai. Monstrumok, csábítók, a végzet asszonyai. A kötet a mítoszok színeváltozásainak nyomába ered, irodalmi keveredéseik játékát kutatja – szigorú, iskolás rendszerezés és lábjegyzetáradat helyett kötetlen és olvasmányos esszéformában, magyar nyelvterületen újdonságnak számító módszer segítségével. Kányádi András 1995-ben diplomázott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar-francia szakán, majd a párizsi Sorbonne-on szerzett doktorátust összehasonlító irodalomból.


A Király-hágón innen és túl
3.900 Ft
Tanulmányok nem csak Korunk-belieknek / Gyarmati György

„Tanulmánykötet esetén ajánlatos a szerzőnek találni valami vezérfonalat, ami indokolja különböző témájú írások egy cím alá sorolását egy hívó szó köré rendezését. Egyetlen ilyet nem tudok említeni, ám kettőt – legalábbis egy ölelkező kettős szálat – igen. A kötet írásainak többsége a kolozsvári Korunkban kapott nyilvánosságot, másik fele meg valami módon az elmúlt század Erdélyt is érintő történéseit vagy az arról való közgondolkodást (is) érinti. Ha nagyon erőltetjük, akad még valami ezen túl is, ami egyszerre evidencia és – góbésan – annak a fonákja. Az évszázadok folyamán Erdélyt és a Királyi Magyarországot illetően sokszor igazolódott a mondás: ha ketten ugyanazt teszik is, az nem ugyanaz...bővebben


A kolozsvári osztóbírói intézmény és a kibocsátott osztálylevelek
5.600 Ft
(Kovács Kiss Gyöngy sajtó alá rend.)

A hagyatéki leltárak a társadalomtörténet egyik legjelentékenyebb és legrelevánsabb forráscsoportját alkotják. Elsőrendű gazdaságtörténeti adataik mellett a vizsgált mikroközösség vagy egyén társadalmi státusára, anyagi és művelődési igényeire világítanak rá, egyfajta választ fogalmaznak meg arra vonatkozóan, miszerint a vizsgált vagyoni alap milyen hivatás- vagy foglalkozásbeli, kulturális törekvéseket szolgált, milyen társadalmi és interperszonális – elsősorban családi – kapcsolatok függvényében alakult, hogyan hatott egy-egy családban az adott korszak uralkodó stílusirányzata, mi az, ami egy lezárt életpálya eredményeit összegezi...bővebben 


A Korunk kapui 1959 (1957) - 1965. (március)
2.300 Ft
Szubjektív történet I. / Kántor Lajos

A neves erdélyi folyóirat történetének 1959 és 1965 közötti időszakát dolgozza fel a kötet folyóiratbeli közlésekkel, levelekkel, egyéb, többek közt titkosszolgálati iratokkal dokumentáltan.


A Korunk négy kapuja
3.900 Ft
Kulcskeresés / Kántor Lajos

Amikor 2011-ben A Korunk kapui - alcíme szerint: 1959 (1957) - 1965. (március). Szubjektív történet - alá odaírtam az I.-et, azt gondoltam, még három kötetnek kell következnie. Most, a Dienes László alapította folyóirat kilencvenéves korában mégis örülök, hogy a három helyett legalább egy elkészült, a "kulcskeresés" pedig kitér az újabb fél évszázadra, a négy kapun belül történtekre. Szubjektív történet? Mindenesetre nem (csupán) a személyes emlékek nyomán íródott, alapját több mint hatszáz Korunk- lapszám átlapozása-újraolvasása képezi. (Könyveké is. Titkosszolgálati iratoké.) 1500 valahány névvel találkozik itt az (újra)olvasó, a számbavétel azonban kritikai próbál lenni - a 2016-os gondolkodás szintjén. Hogy megtaláltam-e a "kulcsot" az ítéletalkotásban? Igyekeztem túllépni a közel hatvan Korunk- szerkesztői évem alatt közvetlenül megtapasztaltakon, a rokon- és ellenszenveken: ráfigyelni a tartós (nak vélt) értékekre. 

www.kronika.ro

híranyag


A lélek trolija
2.300 Ft
Esszék / Demény Péter / Ariadné könyvek

írnia kell, ha valami tetszik neki, különben nem érzi teljesnek az élményt. Azt hiszem, az ilyen emberek írnak esszét, hiszen ez az a műfaj, ahol sosem tudjuk, hová jutunk – csak az elindulás fontos igazán, meg a kanyargás és a visszatérés.

Ilyen utak vittek szerteszét, Szabó Magdától Szilágyi Istvánig, Kézdi Imolától Robert de Niróig, Kós Károlytól Karácsony Benőig, Benczédi Sándortól Deák Ferencig. Mindig őket kerestem, és magamat találtam meg; mindig magamat kerestem, és őket találtam meg.

Különös trolin utaztam; nem szállnék le róla semmi pénzért.


A meghajlás művészete
1.990 Ft
A Korunk fiatal szerzőinek antológiája / Balázs Imre József (szerk.)

2006 januárjában a Korunk Generátor címmel indított rovatot pályakezdő szerzők bemutatása céljával. Több indoka volt ennek a vállalkozásnak: egyrészt a Romániában jelentkező fiatal magyar szerzők előtti lehetőségek korlátozott volta, másrészt annak a jelzése, hogy a 2006 táján felbukkanó fiatal szerzők már nem fértek be a korábbi skatulyákba. Számukra egyre fontosabbnak tűnik az új alternatívák keresése az irodalmi intézményesülés, illetve az irodalomszemlélet terén: új irodalmi körök, portálok, találkozóhelyek bukkantak fel e kötet szerzői körül. A könyvben tizenegy szerző írásai olvashatók tehát, miniinterjúk és kiséletrajzok kíséretében: pályakezdő írók szövegei, pályakezdésük kontextusaival együtt.


A mi 20. századunk
2.400 Ft
Gyáni Gábor, Pritz Pál, Romsics Ignác, Szarka László, Tomka Béla

Az ezredforduló a világ számos történészét késztette arra, hogy a 20. századról véleményt alkosson. A 2000 körüli években egy vagy több szerzős világ- és régiótörténetek éppúgy nagy számban jelentek meg, mint hosszabb, rövidebb ország-történetek. Ennek ellenére a téma nem kimerített, magyar vonatkozásban hangsúlyosan nem. A magyarság számára ugyanis a hosszú és/vagy rövid – ez nyilvánvalóan nézőpont és tematikai szempontrendszer kérdése – 20. század nem egyszerűen a „szélsőségek” kora volt, hanem a minden korábbinál gyorsabb technikai haladás és a minden korábbinál borzalmasabb önpusztítás mellett szétszakíttatásunk kezdete, az idegen megszállás és a függetlenség elvesztésének, valamint az állandó újrakezdéseknek az időszaka is.


A rejtőzködő Balassi
2.500 Ft
Gömöri György / Ariadné könyvek

Balassi Bálintnak a magyar késő reneszánsz nagy költőnek rövid, de kalandos élete volt. A korabeli Magyarországon és Erdélyen kívül Nürnbergben és Bécsben járt, lengyel földre három alkalommal látogatott el, és töltött ott hosszabb időt. Ez a könyv főleg Balassi lengyel kapcsolataival, illetve patriotizmusának kifejezéseivel foglalkozik széles művelődéstörténeti háttérrel. Külön érdekessége a könyvnek, hogy benne nyomon követhetjük Sir Philip Sidney-nek, a kor egyik legnevesebb angol költőjének magyarországi útját, illetve a Balassi családhoz fűződő lehetséges kapcsolatait.


A szóértés feltételei
2.300 Ft
Nemzedékváltási problémák a hetvenes évek romániai magyar irodalmában / Miklós Ágnes Kata

Hogyan lesz a hasonló biológiai életkorúakból nemzedék? Mi alapján húzhatók meg a nemzedéki határok? Hogyan fest egy nemzedéki-hatalmi konfliktus az irodalomban? A könyv a hetvenes évek nemzedéki vitáit, csoportosulásait vizsgálja a „harmadik Forrás-nemzedék” íróinak, illetve a „Bretter-iskola” esszéíróinak nemzedéki stratégiáira összpontosítva.


A sztálinizmus irodalma Romániában
2.800 Ft
Balázs Imre József (szerk.)

A kötet alapját egy csoportos kutatás képezi, amely a kolozsvári Sapientia - Kutatási Programok Intézete támogatásával zajlott, résztvevői Balázs Imre József, Gyulai Levente, Sütő-Egeressy Zsuzsa, Vallasek Júlia és Vári Csaba voltak. A kutatás egyik alapvető célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja: mennyiben tekinthető egységesnek az értékrend, a beszédmód szempontjából a Gheorghiu-Dej korszak (a romániai sztálinizmus) irodalma.


A tér játékai
2.300 Ft
A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban / Karácsonyi Zsolt

Az eddig költőként ismert szerző összehasonlító elemzése az abszurd drámairodalom két önálló drámai nyelvet kialakító közép-európai képviselőjéről. Az elemzés a dráma belső formájában megnyilvánuló olyan jelenségekre is felhívja a figyelmet, melyek túlmutatnak a két vizsgált szerző alkotásain, ráadásul alkalmasak arra, hogy a drámaelméletben új értelmezési módokat honosítsanak meg.


A tér képei: tér, irodalom, társadalom
2.520 Ft
T. Szabó Levente / Ariadné könyvek

A kötet egy olyan iránynak nyújtja sokszínű képét, amelyet az utóbbi évtizedek nyugati irodalomtörténetei előszeretettel neveznek az irodalom társadalomtörténetének. Ezen belül a klasszikus magyar irodalomnak a forrásaihoz, lehetőségeihez alkalmazkodva, meggyőző és részletező értelmezések révén bont ki az irodalom és társadalom összefüggését előtérbe helyező szempontokat.


A történelmem terhe
2.600 Ft
Antropológiai szempontok a kora újkori magyar írásbeliség szövegeinek értelmezéséhez / Tóth Zsombor / Ariadné könyvek

A kötet tanulmányai 1998 és 2005 között íródtak, és jelentős részük többszerzős tanulmánykötetekben vagy szakfolyóiratban jelent meg. Témájuk: a magyar irodalomtörténet-írás Mohács-képe, Brodarics István korhű beszámolója a mohácsi csatáról, Heltai Gáspár történetírói munkássága, Apáczai Csere János Encyclopaediájának történelemszemlélete, Nagyari József és Bethlen Miklós vitája, a Zrínyi Miklós-kultusz, Misztótfalusi Kis Miklós Mentsége, Bethlen Miklós Önéletírása, a kora újkori kalendáriumok, a protestáns kor hitvitái.


A tudomány határai
2.500 Ft
Szerkesztette: Cseke Péter

A letűnt rendszerben szabadon uralkodhattak az áltudományos nézetek, miközben a hiteles tudományművelést a hatalom marginalizálta, ellehetetlenítette. A rendszerváltás visszaállította ugyan jogaiba a valódi tudományt, de a globalizáció térhódításával újból erős hátszelet kaptak az áltudományok haszonélvezői. Akik agresszív módon olyan gondolatokat, elgondolásokat, eszmerendszereket terjesztenek, amelyeket úgymond tudományként határoznak meg, de amelyek nem felelnek meg a tudományosság ismérveinek.  A valódi, hiteles tudomány és az áltudomány közötti sávban ott van a nem tudomány. Amelyik könnyen áltudománnyá válhat, amennyiben tudományként tünteti fel magát. Részletes keresés