Betöltés...

Kalligram, Pozsony

Cím: Staromestská 6/D, 81000 Bratislava / Pozsony, Szlovákia
Honlap: www.kalligram.com
Vezető: Szigeti László
Telefon: +421/2/544-15-028, 1/216-6875 (B
E-mail: kalligram@kalligram.sk


Az 1991-ben alapított pozsonyi Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft. a magyar irodalom és könyvkiadás egyik legismertebb műhelye. Szerzőink és munkatársaink között megtalálhatók a kortárs magyar, illetve a közép-európai szellemi élet jeles képviselői. A szépirodalom mellett irodalomtörténeti, társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák és gyermekkönyvek is szerepelnek kiadónk repertoárjában. Kiadványainkkal, kiadói programunkkal kezdettől fogva egységes magyarságban, tágabb értelemben egységes (Közép-)Európában gondolkodunk, közvetítő szerepet vállalva földrészünk népei, országai között. Kiadónk 1992-től Kalligram fejléccel magyar nyelvű irodalmi és művészeti folyóiratot is megjelentet; 1997-ben OS névvel társadalomtudományi havilapot indított szlovák nyelven, 2004-től pedig gondozásunkban jelenik meg az Anthropos című, szlovák nyelvű filozófiai folyóirat.

Csilizköz földrajzi nevei
850 Ft
Telekiné Nagy Ilona, Horváth Ildikó / Csallóközi Kiskönyvtár
Csilizköz a Csallóköz egyik kistája a Nagy-Duna és a mára állóvízzé silányult Csiliz folyócska, egy dunai mellékág ölelésében. A honfoglalás után hét... bővebben

Egyházlátogatások és közgyűlések (1827-1832)
3.000 Ft
A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1827-1832) / Koncsol László / Csallóközi Kiskönyvtár

A Kiskönyvtár döntően reformkori egyháztörténeti forrásait a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei őrzik Pápán. Sajnos, a történelmi Komáromi Tractus levéltári anyaga csak 1815-1848-ból maradt ránk. Némileg ez a 35 évnyi dokumentáció is hézagos, de értéke így is fölmérhetetlenül nagy. Hasznosíthatja a nyelvész, a szociográfus, az egyház- és iskolatörténész, a csallóközi, a mátyusföldi, a Vág melléki és Vágon túli települések és gyülekezetek múltjának búvárlója, a lelkipásztorok és iskolamesterek életrajzírója, a víg és szomorú történelmi anekdoták kedvelője, a művelődés- vagy az orvostörténész, a felekezetközi vagy az egyházi és világi kormányzás közti viszony búvárlója. A köteteket név- és tárgymutató, a sorozat első könyvét tanulmány, utolsó darabját szótár és a prédikátorok önéletrajza zárja le.


Érsekújvári napló 1848/1849
990 Ft
Piry Cirjék János / Csallóközi Kiskönyvtár
Az 1848/49-es szabadságharc szokatlan dokumentuma ez a könyv. A szerző papi személyként szabadon mozgott a hadak közt, s... bővebben

Érzékek csőcseléke
2.700 Ft
Naplók naplója / Tőzsér Árpád

Tőzsér Árpád naplója az a forma előtti nyelv, amely minden író cetlijein, irkalapjain, bejegyzéseiben ott van, amelyből Montaigne esszét, Cervantes regényt, Rousseau önnevelési történetet, Stern tudatfolyamot csinált.


Fantomkommandó
2.990 Ft
Regény / Orcsik Roland

A mű (amely a pozsonyi Kalligram és az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában jelent meg) helyszíne a kilencvenes évek délszláv háborúinak névtelen kisvárosa, ahol a hősök nem formálhatják sorsukat, hanem inkább elszenvedik a történelem borzalmait és őrületét. De a Fantomkommandó nemcsak erről a lesüllyedt emberi létállapotról ad metszően pontos képet, hanem például arról értesülünk, hogy a kamaszhősöknek fontos, hogy zenekart alapítsanak. Nem adják föl ezt a tervüket. Valamiért nem.


Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel
2.900 Ft
Czoch Gábor (összeáll.)

A történeti munkák zöme eddig nem vetett számot azzal, hogy a Bratislava, Pozsony, Prešporok, Pressburg elnevezések ugyanazt a várost jelölik. E kötet írásaiból a kora középkortól egészen a második világháborút követő évekig terjedő időszak történelme rajzolódik ki, amit a város multikulturális és multietnoikus jellege határozott meg.


Felföld végnapjai
3.000 Ft
Szalay Zoltán

A kutyatenyésztő lányának szeplőtlen fogantatása, egy szemközti házban játszó titokzatos hegedűs, távoli, ködös szigeten felejtkező toronyőr, egy elhagyhatatlan kastély különös beltenyészettel, a mindenre magyarázatot adó szám, egy titokzatos erővel bíró, bár soha nem olvasott novella, és a feleség halálával zsizsikessé váló lakás... Szalay Zoltán novelláinak világát szürrealizmus és sár, disztópia és finom irónia együtt alakítja. "Itt valahogy letompult minden." Így élünk.

 


Feltámadt tetszhalottak
2.100 Ft
Tilalomtól szabadult cseh elbeszélők / Zádor András (szerk.)

A kötet olyan emigráns vagy belső emigrációba kényszerült „disszidens“ írók műveit tartalmazza, akiket hallgatásra ítélt a kommunista cseh kultúrpolitika. Aškenázy, Hrabal, Kundera, Klíma, Škvorecký s még jónéhányak elbeszélései révén így a közelmúlt cseh tabuit veheti kézbe a magyar olvasó, s elmélázhat azon, vajon miért is tiltották be annak idején ezeket a műveket.


Felvidékből Szlovenszkó
2.700 Ft
Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között / Szeghy-Gayer Veronika

A kötet egyúttal az életrajz- és a helytörténetírás egyes elemeinek az ötvözésére tett kísérlet, melyben nemcsak a két személyiséget körülvevő kisebbségi társadalom, hanem Eperjes és Kassa két világháború közötti mikrovilága, az 1945 után végleg eltűnt régi polgárság mindennapjai és közéleti szerepvállalása, pártjainak, egyesületeinek a működése, illetve közösségi ünnepei tárulnak az olvasó elé.


Gerta Schnirch meghurcoltatása
3.200 Ft
Kateřina Tučková

A regény a hírhedt „brünni halálmenet” egyik túlélőjének történetét, életét beszéli el. A második világháború után a brünni németeket (20-30 000 embert) gyalog hajtották ki a városból az osztrák határon át, Bécs felé. A regény főszereplője, Gerta Schnirch csecsemőjével együtt tette meg az utat, s egyike volt azon kevés szerencséseknek, akik túlélték a menetet. Egy cseh faluban eltöltött, néhány éves kényszermunka után sikerült visszatérnie Brünnbe, ahol a huszadik század újabb történelmi viharai befolyásolták életét.


Határeset
3.500 Ft
Hunčík Péter

Egy határmenti kisváros polgárainak háborútól, hadifogságtól és a múlt század történelmétől zajos élete anekdotikus történetekben. A mikszáthi hagyományokat hasznosító regény a legjobb értelemben vett szórakoztató szépirodalom. Az ismert pszichiáter és közéleti személyiség első regénye igazi meglepetést tartogat mindenki számára.


Hazám, Abszurdisztán
1.300 Ft
Grendel Lajos

Esszéi és újságcikkei Grendel Lajos irodalmi munkásságának szerves részét képezik. Írói reflexióknak is nevezhetnénk az e kötetben összegyűjtött írásait, mivel a szubjektív elem meghatározó bennük. Figyelmének középpontjában a szlovákiai magyar sorskérdések, a közép-európai térség „abszurdisztáni” vonásai és természetesen irodalmi kérdések állnak. Polemikus hangú írásaiban is úgy érvel igaza mellett, hogy tiszteli vitapartnereit, nem elítélni, hanem meggyőzni igyekszik őket.


Hitler lánya
2.990 Ft
Csaplár Vilmos

A regény a zsidó-magyar együttélés huszadik századi történetét jeleníti meg. Egy alföldi félárva parasztfiú és egy felvidéki, zsidó származású lány tragikus szerelme és a nagy, történelmi sorfordító események (1944 és 1956) drámai pillanatai kapcsolódnak össze ebben filmszerű, remekül pergő kalandregényben...


Hontalanok
3.400 Ft
Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945–1948/1949 – Emlékiratok, naplók, levelek, versek, novellák, egyéb írások / Tóth László (összeáll.)

Az 1945-1948 közötti esztendők a (cseh)szlovákiai magyarság történetének egyik legsúlyosabb, traumáiban és hatásaiban máig élő, sok szempontból ma is feldolgozatlan időszaka. A korabeli eseményekről azonban az 1989–1990-es társadalmi-politikai fordulatig felületes tudásunk lehetett csak. Mára szerencsére teljességgel megváltozott a helyzet. A kérdéses esztendők a szlovákiai magyarság közösségi emlékezetének szerves részei lettek, mely időszak a szóban forgó nemzeti közösség történelmének egyik legrészletesebben feltárt s feldolgozott területét képezik.


Kányádi Sándor
1.990 Ft
Pécsi Györgyi / Tegnap és Ma

A kismonográfiai sorozatban a másodszorra is kisebbségi sorban élő költőfejedelemről, Kányádi Sándorról (1929. május 10., Nagygalambfalva, Románia) fogalmaz meg alapos felkészültségről tanúskodó irodalomtudományi álláspontot a szerző. Kányádi Sándor teljes életművét áttekintve nyújt pontos és eligazító értelmezést, értékelést az erdélyi és az egyetemes magyar költészet egyik kiemelkedő személyiségének, mondhatni élő klasszikusának addigi alkotói teljesítményéről.


Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
4.900 Ft
Vörös Ferenc

A Kárpát-medencei történeti családnévatlasz egyszerre kíván társa és folytatása lenni a Kalligram Kiadónál 2014-ben megjelent Kis magyar családnévatlasznak. A kézikönyv 452 színes térképlapja az 1720-as országos összeírásra támaszkodva dolgozza fel a korabeli Magyar Királyság adóköteles személyeinek családneveit. A lexikális típusok közül a 176 leggyakoribbak nyelvföldrajzát tanulmányozhatjuk...bővebben


Kassa-vidék településképei
3.800 Ft
Tamáska Máté

Amennyire ismert Kassa városa, annyira keveset tudunk környékéről. A kötet elsőként nyújt betekintést e rendkívül változatos táj építészeti örökségébe, ahol néhány kilométerenként váltják egymást az alföldies és dombvidéki mikrovilágok, a Szepességet idéző kisvárosok és a régies irtásfalvak. A településeken földszintes és emeletes parasztporták, fa-, vályog- és kőépítészeti emlékek, kereskedőházak, tisztviselővillák alkotnak karakteres utcaképi együtteseket. E sokszínű múltra borul rá az elmúlt fél évszázad rohamos átalakulása, az iparosítás, a turizmus és a szuburbanizáció megannyi morfológiai lenyomata.


Kényszerleszállás Shannonban
2.000 Ft
Böszörményi Zoltán

Aki átélt egy halálközeli élményt, gyakran így mesél arról: És akkor, azokban a pillanatokban, lepergett előttem az egész életem – de hogy az gyakorlatilag hogyan volt, milyen mozzanatokból állt össze, s azok valójában mennyire fontosak voltak az illető személy életében, azt csak kevesen tudják érzékeltetni. Böszörményi Zoltán átélt egy ilyen eseményt: repülője meghibásodás miatt majdnem lezuhant, ám a végzetesnek indult baleset szerencsés kényszerleszállásba torkollt. De hogy ebből vers lett, s nem is akármilyen, az Böszörményi Zoltán költői tehetségét dicséri.


Két Duna keríti
2.000 Ft
Liszka József / Csallóközi Kiskönyvtár
A kötet összegző jellegű áttekintések és esettanulmányok segítségével Európa legnagyobb folyami szigete, a Csallóköz népi kultúráját mutatja be, fotókkal és... bővebben

Két választás Csehszlovákiában
2.500 Ft
A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása 1938–1939 / Popély Árpád

Az 1938. szeptember 29-i müncheni egyezmény nem csak a szudétanémet területek elvesztését jelentette a csehszlovák állam számára, hanem végzetes következményekkel járt az ország politikai berendezkedésére is, s döntő mértékben hozzájárult a demokratikus jogrend leépítéséhez az ún. második Cseh-Szlovák Köztársaságban. Paradox módon ekkor valósult meg Szlovákia és Kárpátalja Prága által közel húsz éven át elutasított autonómiája, s ekkor választották meg a két autonóm tartomány törvényhozását, a szlovák országgyűlést és a kárpátukrán szojmot.
 Részletes keresés