Betöltés...

Nap Kiadó, Budapest

Honlap: www.napkiado.hu
E-mail: napkiado@napkiado.huSzlavóniai (kórógyi) szótár
6.000 Ft
Penavin Olga

Szlavóniában, közelebbről Kórógyon először 1948 májusában jártam. A Novi Sad-i Pedagógiai Főiskola magyar szakos hallgatóit vezettem oda tíznapos tanulmányi kirándulásra. A cél: a szlavóniai szigetmagyarság életének, nyelvének megismerése volt. 1951-ben, már egyedül, két teljes hétig élveztem a kórógyiak, szentlászlaiak és egy rövid tartózkodás idején a harasztiak vendégszeretetét. Már ekkor sikerült sok és érdekes nyelvi, néprajzi anyagot gyűjtenem, amiből néhány töredék meg is jelent a Híd című folyóiratban. A gyűjtést ki kellett egészítenem, ellenőriznem kellett. Ez a munka 1951 óta állandóan folyt vagy a téli szemeszteri szünetekben, vagy nyáron, sőt két kitűnő adatközlőm - Szőlöskei Gajnok Erzsike és Gajnok Juliska - többször töltött nálam is egy-egy hónapot. Ezt az időt már céltudatosan szógyűjtésre fordítottuk, a szlavóniai (kórógyi) szótár anyagának összegyűjtésére. A 12 magnetofonszalagon őrzött különféle személyekkel folytatott beszélgetések, mesék, adomák, elbeszélések stb. szintén sok adatot szolgáltattak.

 

 


Szamosháti szótár
8.000 Ft
Csűry Bálint

A szótár nemcsak a nyelvészet, hanem a néprajz körében is jelentős! Csűry Bálint összegyűjtötte a szavakat, a mondásokat, az életmódra vonatkozó anyagokat, és iskolát teremtett a szótáralkotás terén is.

A könyv az 1935-ben és 1936-ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásában megjelent I. és II. kötet összevont reprint kiadása. 


Palóc tájszótár
4.700 Ft
Tóth Imre

A szótár máig az egyetlen szótári reprezentációja a palóc népi kultúrának és szókincsnek. A szerző nem tisztes távolságból szemléli a már lassan eltűnő paraszti világot, hanem belső élményként ábrázolja a palócság mindennapi életét, örömeiket, bánataikat, küzdelmeiket a létfenntartásért.


A nagyúr
2.900 Ft
Bánffy Miklós emlékezete / Sas Péter (szerk.) / Emlékezet (Nap)

Az Emlékezet sorozat újabb kötete egy méltánytalanul háttérbe szorult, kissé elfelejtett, újrafelfedezésre váró erdélyi író, losonczi gróf Bánffy Miklós személyiségét és munkásságát szeretné az érdeklődés középpontjába állítani. Főnemesi származásának hangsúlyozása nemcsak származása és neveltetése, mint meghatározó kiindulópont miatt fontos, egyúttal utalás arra a tényre, hogy végre egy olyan arisztokrata, aki nemcsak írni tud, hanem egyetemes – mondhatnám klasszikus esztétikai – értékeket is hordoz. Az Emlékezet sorozat céljának megfelelően ennek a recepciótörténetnek is az a célja, hogy rámutasson, hogyan tükröződik egy 20. századi erdélyi magyar író életútja és életműve pályatársai (írók, kritikusok) és utókora (kritikusok, irodalomtörténészek) értékítéletében.


1956 Erdélyben és ami utána következett
3.500 Ft
Dávid Gyula / MAGYAR ESSZÉK sorozat

A Magyar Autonóm Tartományból az a jelentés futott be, hogy Erdőszentgyörgyön a hőerőmű udvarán valaki ledöntötte Sztálin szobrát; Hajdu Zoltán író jelentette, hogy mellette az autóbuszban valaki azt mondta: „inkább haljunk meg fegyverrel a kézben, mint éhen”; Tóth Ödön kulák Zoltán községben azt kiabálta az utcán, hogy „eljött a mi időnk”; az uzoni körorvos azt mondta, hogy Vasile Lucát is rehabilitálni kellene, mint ahogy Nagy Imrét rehabilitálták; a csíkszeredai Fodor Imre pedig kijelentette, hogy azért, ami Magyarországon történt, a kommunisták a felelősek...bővebben


Népzenei tájakon
4.000 Ft
Válogatott írások 1962-2014 / Sárosi Bálint

A székelyföldi Csíkrákoson született Sárosi Bálint Széchenyi-díjas, a zenetudományok akadémiai doktora, a Széchenyi Akadémia tagja, 2014-ben Prima Primissima-díjas, a magyar és nemzetközi népzenekutatás kiemelkedő tudósa. A tudós életművét átfogóan bemutató kötet írásai között egyaránt olvashatunk Kodályról, Bartókról, hangszeres népzenéről, magyarnótáról, cigányzenéről. Különleges élmény egy egzotikus etiópiai gyűjtőút leírása. Összeköti őket a zene, a népzene, a zenében önmagát, közösséget kifejező ember szeretete, az élvezetes stílus és a lenyűgöző tudás.

Ajánljuk még: Bejárt utak


Csángómagyar falvak
2.900 Ft
Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára. - II. kötet H-P-ig / Gazda László

A 250 települést bemutató mű második kötetében a szerző 91 moldvai magyar vonatkozású település történeti tárát mutatja be. A földrajzi behatárolás és jellemzés után nagyjából időrendben következnek az adatok, melyek kiterjednek a település korai okleveles említéseire, a lélekszám, a nemzetiségi és vallási viszonyokra, a foglalkozási tagolódásra, megélhetési lehetőségekre, olykor nyelvjárási jellegzetességekre is. A feldolgozott terület nem a szoros, hanem a tágabb értelemben vett Moldvát öleli föl. Benne vannak azok az észak-moldvai egykor volt magyar falvak is, amelyeket a 18. század végétől az első világháborúig Bukovina területén tartottunk számon, és Moldva városai is, Aknavásártól Bákóig. Eddig senki nem csinált még ilyen áttekintést, pedig másfélszáz éve érlelődik rá az igény. A 2007-ben elhunyt Szerző és Tánczos Vilmos fotóival. 


Csíksomlyó a népi vallásosságban
4.935 Ft
Tánczos Vilmos

Csíksomlyó hagyományosan a katolikus székelyek és a moldvai csángók búcsújáróhelye volt, de 1990 után a világ teljes magyarságának zarándokhelyévé lett − felekezeti hovatartozástól függetlenül. A kegyhelyet nap mint nap vallásos hívek és turisták sokasága látogatja, a nagy pünkösdszombati búcsúra érkezők száma pedig több százezer főre tehető. Tánczos Vilmos, a kolozsvári egyetem tanára évtizedek óta foglalkozik a témával, ebben a lenyűgözően gazdag kötetben legújabb kutatásait adja közre, nagyon sok fotóval illusztrálva.


Kényszerleszállás
2.600 Ft
Szilágyi Domokos emlékezete / Pécsi Györgyi (szerk.) / Emlékezet (Nap)

Szilágyi Domokos a második világháború után versekkel jelentkező nemzedék kiemelkedő és tragikus sorsú tehetsége volt, aki nagyon nehéz történelmi körülmények között, a romániai személyi kultusz éveiben nemzetiségi költőként a legnagyobb ambíciótól fűtve igyekezett megteremteni költészetét, a külső körülmények mellett állandó küzdelemben saját túlérzékeny idegrendszerével is, mígnem e kettős vagy sokszoros teher súlya alatt összeroppant, és önként vetett véget rendkívüli reményekre jogosító életének. Az Emlékezet sorozat anyagának összeállítója, Pécsi Györgyi nagy anyagismeret birtokában állította össze ennek a 20. századi avantgárd ihletésére létrejött életműnek az írói recepciótörténetét, amely nemcsak a pályaképet tartalmazza, de azt a szorongató s ma már történelminek mondható korrajzot is, a „közeget”, amelyet Szilágyi Domokos rendkívüli tehetségének át kellett törnie a maga idejében.


Csángómagyar falvak
3.900 Ft
Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára. I. kötet. A–G-ig. / Gazda László

A 250 települést bemutató mű első kötetében 94 településről esik szó. A földrajzi behatárolás és jellemzés után nagyjából időrendben következnek az adatok, melyek kiterjednek a település korai okleveles említéseire, a lélekszám, a nemzetiségi és vallási viszonyokra, a foglalkozási tagolódásra, megélhetési lehetőségekre, olykor nyelvjárási jellegzetességekre is. A feldolgozott terület nem a szoros, hanem a tágabb értelemben vett Moldvát öleli föl. Benne vannak azok az észak-moldvai egykor volt magyar falvak is, amelyeket a 18. század végétől az első világháborúig Bukovina területén tartottunk számon, és Moldva városai is, Aknavásártól Bákóig. Eddig senki nem csinált még ilyen áttekintést, pedig másfélszáz éve érlelődik rá az igény. A 2007-ben elhunyt Szerző és Tánczos Vilmos fotóival.


Lehet, mert kell
2.500 Ft
Reményik Sándor emlékezete / Dávid Gyula (szerk.) / Emlékezet (Nap)

Az In memoriam és Emlékezet sorozatunk 60. kötete. Reményik Sándor a rendszerváltozás után kerülhetett újra az olvasók kezébe, ezért néhány generáció előtt ismeretlen. Az „idősebbek” azonban még olvashatták és jól ismerik verseit, melyek még ma is megdobogtatják a nemzetet féltők szívét. Életútja és pályaképe a kötet, fényképekkel illusztrálva.


Kiáltó szó - Kós Károly emlékezete
2.900 Ft
Dávid Gyula (szerk.) / Emlékezet (Nap)

Kós Károly eredetileg a modern magyar építőművészet területén alkotott, új stílust teremtve, maradandó értékeket. 1919 után pedig írásaival a magára maradt erdélyi magyarság számára mutatott utat szépírói munkásságával: regényeivel, elbeszéléseivel, és a címadó röpiratával, amely a transsylvanizmus koncepcióját fogalmazza meg, miszerint az erdélyi magyarságnak az új viszonyok között kell megteremtenie mindazt, ami teljes életének, gazdasági és kulturális boldogulásának a feltételeit jelenti, megőrizve mindazt, ami a magyarságtudatának fennmaradásához elengedhetetlen.


Így éltünk a Délvidéken
1.950 Ft
I.kötet / Burány Béla

Az epidemológus professzor szabad idejében néprajzi gyűjtéssel foglalkozott. A Vajdaság különböző tájain járva emberi sorsokat ismert meg, melyekből interjú formájában közöl e kötetben néhányat. A magyarság 20. századi krónikájának egy szeletét ismerjük meg.


Bejárt utak
3.150 Ft
Önéletrajzi jegyzetek / Sárosi Bálint / Álarcok

Az 1925. január 1-jén született Szerző a székelyföldi Csíkrákosról indult el, hogy eljusson a világ legnagyobb zenei konferenciáira, hogy olyan népzene-kutató-zeneszerző váljék belőle, aki nemcsak mondja, hogy Kodály-tanítvány, hanem az is, és nemcsak tanítvány, hanem méltó utód is!

És ki hitte volna: remek elbeszélő! Letehetlenül izgalmas könyvet tartunk a kezünkben, a Prima Primissima Díjas és Széchenyi Díjas Sárosi Bálint újabb nagyszerű, és nyugodtan kijelenthetjük: a legesleghitelesebb olvasmánnyal ajándékozott meg minket!

Ajánljuk még: Népzenei tájakon


A székely írás
2.900 Ft
Emlékei, kapcsolatai, története / Vékony Gábor

Bár számtalan könyvecske jelenik meg a rovásírásról, e „divatos” témáról napjainkban, a közelmúltban elhunyt régész-nyelvész egyetemi oktató szerző, Vékony Gábor könyve a tudományosan megközelített, „hiteles”, a legújabb kutatásokat is figyelembe vevő mű. Kötetbe gyűjtötte az elmúlt évtizedekben e témában publikált írásait, számba veszi a teljes eddig ismertté vált feliratos anyagot, legyenek azok a Kárpát-medencében vagy másutt (pl. a hajdani Kazáriában). A munka a hazai és a nemzetközi szakirodalom gazdag, széles körű, interdiszciplináris feldolgozásán alapszik. Alapos elemzés olvasható benne a nagyszentmiklósi kincsről, a Telegdi János-féle rovásírásemlékről (1598), Bélay Barnabás szövegéről. Világos elemzés található benne az újabban előkerült leletekről. Óhatatlan, hogy a szerző ne szóljon hozzá olyan fontos problémák megoldásához, mint a székely kérdés. A munka értékét növeli az alapos tudománytörténeti áttekintés.


Egyedül
2.200 Ft
Székely János emlékezete / Dávid Gyula – Szász László (szerk.) / Emlékezet (Nap)

Az Emlékezet sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a 20. századi magyar irodalom jelentős alkotóinak és immár klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. A sorozat köteteit tehát úgy is lehetne jellemezni, mint olyan monográfiát, amelynek többtucatnyi szerzője van: az író korának és utókorának irodalmi köztudata, esetenként 60-70 különböző szerző változatos műfajú írásainak a tükrében.

Az Emlékezet sorozat egy kötetbe gyűjtve nyújtja át az érdeklődőknek a kötet témájára: valamely írónkra vonatkozó legfontosabb irodalmat, amelynek a megismerése általában vesződséges és hosszadalmas könyvtári búvárkodást kívánna meg (amelyet egyébként a szükséges bibliográfiák hiányában sok esetben még a kutatók is csak nehézségek árán tudnak teljesíteni).


Így éltünk a Délvidéken
3.500 Ft
II. kötet – Hagyaték - Első könyv / Burány Béla

A 2008-ban elhunyt orvosprofesszor szerző Németh László-i teljességű hungarológiai munkásságával, különösen népe biológiai pusztulása gondjának a tudatosításával hívta fel a figyelmet a „fehér halál” jelenségére, vagyis hogy a születésszám csökkenésén, a népesség elöregedésén kívül az egyke, a kivándorlás, mind-mind a délvidéki magyarság vészes csökkenéséhez vezet. Ebben a szellemben készült Hagyatékának első könyvét olvashatjuk a kötetben.

Az epidemiológia mint orvosi tudományág a betegségek elterjedésének statisztikai vizsgálatával foglalkozik. Dr. BURÁNY BÉLA epidemiológus professzor a szabad idejében néprajzi gyűjtést is végzett. A Vajdaság különböző tájain járva emberi sorsokat ismert meg, amelyekből ebben a kötetben interjú formájában közöl néhányat.


Székelyföld falvai a huszadik század végén II.
8.000 Ft
Csík-, Kászon- és Gyergyószék, Hargita megye / Sepsiszéki Nagy Balázs

Nagy Balázs Sepsiszentgyörgyön él és dolgozik; néhány éve Budapesten szerzett néprajz szakos diplomát, azon kevesek közé tartozik, akik hazatértek a szülőföldjükre. Azt a feladatot tűzte maga elé, hogy évek alatt bejárja a Székelyföldet, annak minden faluját, és tapasztalatait könyvekben adja közre. Az 1995-ben kezdődött heroikus vállalkozásnak most már a második kötetét tarthatjuk kezünkben, a Csík-, Kászon- és Gyergyószékről szólót.

A szerző óriási adatmennyiség birtokában van: ezek jó része saját személyes megfigyelésből és kikérdezésből származik, és sok esetben ezek révén tudta kiegészíteni és korrigálni a hivatalos statisztikai adatokat is. A tekintélyes mennyiségű számszerű adatokon túl a hétköznapi életre vonatkozó megfigyelések, valamint a műemlékekre, jeles szülöttekre vonatkozó ismeretek gazdagítják a kötetet. A szokatlanul bőséges fényképanyag jó illusztrációja az elmondottaknak. Ilyen teljességre törekvő, áttekintő jellegű és személyes megfigyelésre alapozott munkát utoljára Orbán Balázs készített a Székelyföldről. Nagy Balázs könyveinek nagy erénye az, hogy benne a jelen állapot rajzát találhatja meg minden érdeklődő olvasó.

 


Székelyföld falvai a huszadik század végén III.
6.000 Ft
Udvarhelyszék - Hargita megye / Sepsiszéki Nagy Balázs

A könyv Székelyföld falvainak jelenkori helyzetét bemutató, négykötetesre tervezett könyvsorozat harmadik kötete. A 2000 júniusa és 2002 májusa közötti egyszemélyes terepmunkán alapuló faluleírások 128 udvarhelyszéki településre kalauzolnak el. A faluleírások után a kötetben szereplő, Udvarhelyszékhez kötődő neves személyiségek rövid életrajzai, majd a tájszavak és a rövidítések magyarázatai, végül a magyar–román és román–magyar helységnévtár következik.

Nagy Balázs Sepsiszentgyörgyön él és dolgozik; Budapesten szerzett néprajz szakos diplomát. Azon kevesek közé tartozik, akik hazatértek a szülőföldjükre. Azt a feladatot tűzte maga elé, hogy évek alatt bejárja a Székelyföldet, annak minden faluját, és tapasztalatait könyvekben adja közre. Az 1995-ben kezdődött heroikus vállalkozásnak most már a harmadik kötetét tarthatjuk kezünkben, az Udvarhelyszékről szólót. A szerző óriási adatmennyiség birtokában van: ezek jó része saját személyes megfigyelésből és kikérdezésből származik, és sok esetben ezek révén tudta kiegészíteni és korrigálni a hivatalos statisztikai adatokat is. A tekintélyes mennyiségű számszerű adatokon túl a hétköznapi életre vonatkozó megfigyelések, valamint a műemlékekre, jeles szülöttekre vonatkozó ismeretek gazdagítják a kötetet. A szokatlanul bőséges fényképanyag jó illusztrációja az elmondottaknak. Ilyen teljességre törekvő, áttekintő jellegű és személyes megfigyelésre alapozott munkát utoljára Orbán Balázs készített a Székelyföldről. Nagy Balázs könyveinek nagy erénye az, hogy benne a jelen állapot rajzát találhatja meg minden érdeklődő olvasó.


Csángómagyar falvak
2.950 Ft
Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára - III. kötet R-Z / Gazda László

A 3., záró kötet 105 faluleírást foglal magában, és sok faluhoz képeket is beválogattunk, Tánczos Vilmos professzor fotóiból. A behajtogatott térkép egész Moldvát ábrázolja, a szerző skicce nyomán Sasi Attila készítette el. Az utószó és a falvak mai állapotának leírása Gazda Klára munkája. A zárókötet mindhárom könyv faluneveinek mutatóját is tartalmazza magyar és román nyelven.

 Részletes keresés