Betöltés...

Státus Kiadó, Csíkszereda

Cím: Ro-537295, Madéfalva - Siculeni, nr. 816
Honlap: www.status.com.ro/
Vezető: Birtók József
Telefon: 004-0744-593324
E-mail: office@status.com.roA gyergyószentmiklósi örmények és az erdélyi magyar-örmény identitástudat
3.000 Ft
Garda Dezső (szerk.)

Az örmény lakosság számának jelentős csökkenése ellenére, a 19-20. századokban Gyergyószentmiklóson maradt fenn az egyik legerősebb magyar örmény közösség. A gyergyószentmiklósi magyar örmény közösség tiszteletére 2010. május 6-án az Erdélyi Múzeum Egyesület gyergyói fiókszervezete és a Gyergyói Népfőiskolai Társaság nemzetközi történész konferenciát szervezett. A tanulmánykötet egy kivétellel ennek a tudományos értekezésnek a munkálatait mutatja be...


A gyergyószentmiklósi polgári fiúiskolától a Vaskertes iskoláig
1.500 Ft
Garda Dezső

A polgári fiúiskola a XIX. század második felének sajátos oktatási intézménye, melynek létrehozására az 1868-ban kiadott 38-as törvény 67-78-as paragrafusai biztosítottak lehetőséget. A korabeli törvényhozó testület az ilyen típusú oktatási egységek létrehozásának a szükségességét a következőképpen indokolta: „…a nép azon nagy osztálya, melynek szellemi szükségét az elemi oktatás távolról sem elégíti ki, azonban felsőbb oktatásra elkészülni sem kedve, sem célja: találja fel a polgári iskolában azon intézetet...


A kastély árnyékában I-II. kötet
5.000 Ft
Gyergyószárhegy története 1849-ig / Garda Dezső

Garda Dezső könyveinek főhőse a székely faluközösség. Könyvei a székely közösségek kialakulásáról, gazdasági, társadalmi, katonai, politikai fejlődéséről szólnak. Hatalmas levéltári kutatás után pontos képet kapunk a birtokviszonyokról, a mezőgazdasági termelés és az állattenyésztés eredményeiről, a helyi ipar kialakulásáról, a kultúráról, az oktatásról, a gazdasági és a kereskedelmi kapcsolatokról...


A Magyar Párt és Gyergyószentmiklós közélete az 1919-1933 közötti időszakban I-II. kötet
5.900 Ft
Garda Dezső

A Magyar Párt megalakulásáról és tevékenységéről számos könyv, tanulmány látott napvilágot. Garda Dezső huszonegyedik könyve Gyergyószentmiklós közélete, valamint a sajtó és a levéltári források szemszögéből közelíti meg a magyarság legfontosabb politikai szervezetét az 1919-1933 közötti időszakban...


A megfigyelt történelemkör
3.000 Ft
A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő középiskola történelemköre a romániai magyar sajtóban / Garda Dezső

A Ceausescu korszak utolsó évtizedében igen kevesen vállalták fel a magyar történelem és néprajz értékeinek a tanítását, kutatását, illetve népszerűsítését. Még kevesebben voltak azok, akik ezeket az értékeket az oktató-nevelői tevékenységük során, a szülőföld megtartó erejeként és a megmaradás eszményeként használták fel...


A székely közbirtokosság I-II. kötet
5.900 Ft
Garda Dezső

Mivel a forrásanyag óriási, a könyv terjedelme igen nagy, ezért a tipikus, a sajátos bemutatására törekedtem. Főleg az ismeretlen, eddig feltáratlan okiratok, oklevelek, különböző dokumentumok feldolgozását, értelmezését és közzétételét tekintettem fő feladatomnak. Úgy érzem, könyvem nemcsak az első monografikus feldolgozása a székely közbirtokosságok történetének, hanem egyben a sajtódokumentumokon keresztül, jelentős szeletét adja...

 


A törvénykező örmény közösség I-III. kötet
8.900 Ft
A Mercantile Fórum iratai / Garda Dezső

1805. december 2-án fogalmazódtak meg a Mercantile Fórum első magyar nyelven írt jegyzőkönyvei. Bár a szövegek nagy része a korabeli helyesírás ellentmondásosságát tükrözte, nyelvezete érzékeltette a Gyergyóban használt magyar beszéd tisztaságát, egyszerűségét és lényegre törő jellegét...


A Trianoni békediktátum és az erdélyi magyarság autonómiatörekvései a 20. században és a 21. század elején
3.950 Ft
Garda Dezső (szerk.)
Garda Dezső (Kolozsvár, 1948) történészprofesszor, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem... bővebben

Az 1916. augusztusi katonai betörés és Székelyföld
3.950 Ft
Garda Dezső (szerk.)
Garda Dezső (Kolozsvár, 1948) történészprofesszor, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem tanára,... bővebben

Az önpusztító lélek
2.400 Ft
Albert Ildikó

Valami önsorsrontó hajlam szövi át szinte észrevétlenül egyre több ember életét. A civilizáció közismert önpusztító módszereinek (alkoholizmus, dohányzás, drogozás) sorát szinte zökkenőmentesen egészítik ki azok a – gyakran a társadalmi követelmények hatására megjelenő – lelki mechanizmusok, amelyek eredetileg alkalmazkodásként, nem ritkán önvédelemből keletkeznek, de végül ennek az ellenkezőjévé alakulnak át. Ily módon vedlenek át a szenvedélyek függéssé, a szervezet épségét célzó testi jelzések és a veszélyre figyelmeztető, tehát minket óvó félelmek életünket beszűkítő gátakká, a szép gondolatok lelket nyomorgató elméletekké, a nemes emberi értékek felsorakoztatásának induló rendszerek szívet-lelket gúzsba kötő elvekké. Így válnak legsajátosabb lelki folyamataink (az emberi létünk és állítólagos felsőbbrendűségünk letéteményesei) mindennapi belső rombolóival.


Főnépek, lófők, gyalogkatonák Csíkban és Gyergyóban
3.900 Ft
Csík és Gyergyó gazdasági fejlődése és népességének alakulása 1750-ig / Garda Dezső

A székelység helye és szerepe Erdély, a közép-kelet-európai térség történetében többféleképpen fogalmazódott meg. Míg a magyar történelmet kutató szakemberek szabadparaszti státusukban, autonómiájukban, főleg pedig katonai feladatkörükben érzékelték a Keleti-Kárpátok lakóinak a hozzájárulását az egyetemes és magyar civilizációhoz, addig a szomszédos népek történészei - legtöbbször - különlegességeket véltek felfedezni a székelységre vonatkozó, de általuk agyonpolitizált történelmi eseményekben...

 


Gyergyószentmiklós gazdasági-társadalmi élete az 1919-1933. közötti időszakban I-II. kötet.
5.900 Ft
Garda Dezső

Két kötetbe foglaltan jelent meg Garda Dezső Gyergyószentmiklós 1919-1933. közötti időszakát feldolgozó társadalomtörténeti munkája. A rendkívül adatgazdag és alapos szakmai elemzés az agrárgazdaság és a szövetkezeti élet, az ipar és kereskedelem működésére, a munkásréteg és a helyi elitek szerepére vonatkozóan tárgyalja az adott korszak gazdasági-társadalmi életét. A levéltári forrásokra és korabeli dokumentumokra, médiaanyagokra alapozó kiadványhoz Névmutató és gazdag korabeli fotóanyag kapcsolódik...


Gyergyószentmiklós monográfiája
3.000 Ft
Garda Dezső (szerk.)

Régóta álmodják ezt a teljességre törekvő adatgyűjteményt, amelynek a messziről érkező vándor tarisznyájában és a honismeretre szomjas "gyergyai" polgárok könyvespolcain egyaránt helye van. Voltak álmodozók, voltak az álmokat földközelbe hozók, voltak az álmot ébren is őrző, kézzelfoghatókká váltók és voltak a sokszínű darabokból ötvözetet készítő, konok, hajthatatlan, az ígéreteket és az ígérgetéseket nyakon legyintők...

 


Gyergyószentmiklós története I-II.
7.700 Ft
Garda Dezső

A kétkötetes munka részletesen bemutatja Gyergyószentmiklós történetét, először 1703-ig, amikor befejeződik a székely szabadság korszaka, majd a gyergyószentmiklósiak következő évtizedekben folytatott gazdálkodó életmódja következik, aztán 1775-től megismerhetjük a székelyek háborús eseményekben való részvételét, a határőrkatonák mindennapi életét. Ezután következik az 1948-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek bemutatása, majd 19. és 20. századi események bemutatása, főként sajtóanyagok feldolgozása révén.


Megmaradásunk esélyei
3.000 Ft
Dr. B. Garda Dezső (szerk.)

2004. november 12-én az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Romániai Magyar Közgazdász Társulat gyergyói fiókszervezetei konferenciát szerveztek a romániai magyar közösség sorsának az elemzésére. Közösségünk reális helyzetének, fejlődési lehetőségeinek az ismerete nélkül ugyanis nehezen lehet olyan jövőképet, fejlesztési stratégiát kialakítani, mely egyrészt a romániai magyarság, a kört leszűkítve pedig a székelység hosszú távú megmaradási lehetőségeit szolgálná. Ilyen szempontból igen sokatmondónak tűnt számunkra, Vincze Máriának, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság szakának a dékánhelyettese által szervezett helyzetfelmérés a Kászonokban...


Munkarend és hagyományőrzés a székely faluközösségben I-II. kötet
5.900 Ft
Gyergyóremete monográfiája / Garda Dezső

A könyv az előzőtől jellegében és szerkezetében is eltérő. A kötet időrendi sorrendben, kronológiai rendszerességgel mutatja be Gyergyóremete jelentősebb történelmi eseményeit. Külön fejezetek részletezik a növénytermesztés, kézművesség, kereskedelmi élet és az oktatás kérdésköreit. A könyv anyaga 1940-ig kíséri végig az általunk tanulmányozott település történetét. Napjainkig csupán az 1953-ban alakult Tejporgyár históriáját érzékeltetjük, s mindezt azért, mivel ez a vállalat nemcsak a Gyergyói-medence állattenyésztésének a fenntartását szolgálja, hanem egyben a megmaradás jelképe is.


Néprajz és toponímia
3.000 Ft
Garda Dezső

1990 tavaszán, amikor megfogalmaztam a székelyföldi egyetem létrehozásának a szükségességét, értelmiségünk többsége nevetségesnek találta az elgondolást. A Babes-Bolyai Egyetem kihelyezett tagozatainak a létrehozása Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson, majd a csíkszeredai Sapientia Egyetem megalapítása mélyreható változást jelentett értelmiségünk gondolkodásmódjában a felső oktatási intézményeink helyszínét illetően. Egyetemi intézményeink színvonala kapcsolatban van a kurzusok létezésével...Részletes keresés