Betöltés...

Lucidus Kiadó, Budapest

Cím: 1014 Budapest, Hess András tér 5.
Honlap: www.lucidus.hu/
Vezető: Cholnoky Győző
Telefon: 225-2866
E-mail: cholnoky@mol.gov.huBánffy Miklós világa
2.800 Ft
Takács Péter / Kisebbségkutatás Könyvek

Bánffy Miklós a 20. századi magyar história egyik legfajsúlyosabb személyisége: arisztokrata létére művész (két műfajban is), persze politikus is (egy ideig külügyminiszter), de legfőképpen részese, sőt esetenként alakítója, tanúja és hiteles megjelenítője a magyarság sorsfordító korszakainak...bővebben


Együtt – Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok
3.200 Ft
Szesztay Ádám (szerk.) / Kisebbségkutatás Könyvek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején és azt követően a szomszédos országokban több csoportosulás tagjai – zömmel magyarok, de esetenként nem magyarok is – spontán módon fejezték ki szolidaritásukat Magyarországgal, s egyben nagyobb szabadságot követeltek annak a társadalomnak, amelyben éltek.


Erdély legendás levéltárosa
2.400 Ft
Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudományosság / Sas Péter / Kisebbségkutatás Könyvek

Kelemen Lajos munkásságával, bámulatos adat- és anyagismeretével, az erdélyi tudományos életben betöltött szerepével akarva-akaratlan találkozhat mindenki, aki az erdélyi művelődéstörténet eltelt évszázadainak különféle munkaterületein megszületett eredményeiről olvas. Nélkülözhetetlen forráskiadványain, jelentős alaptanulmányain kívül nagy érdeméül tudhatjuk, hogy elismert szakembergárdát nevelt ki, akik közé olyan jelentős tudósok sorolhatók, mint Szabó T. Attila nyelvészprofesszor, Jakó Zsigmond, Csetri Elek és Benkő Samu történettudósok...bővebben


Fenyő a sziklán
3.000 Ft
Erdélyi katolikus lelkipásztorok vallomásai / Kozma László / Kisebbségkutatás Könyvek

Erdélyi papok vallanak ebben a könyvben életük eseményeiről, melyek fordulatosan, sokszor humorosan tükrözik a történelem nagyobb összefüggéseit. Tamás József csíkszeredai püspök az erdélyi magyar egyházak helyzetét, történetét is bemutatja. Léstyán Ferenc plébános személyes élményei alapján tekinti át az 1950-es évek megpróbáltatásait. Darvas-Kozma József csíkszeredai plébános, templomépítő a gyakorlati helytállás lehetőségeit mutatja be. Daczó Árpád ferences szerzetes a Csíksomlyói Szűzanya kultuszával kapcsolatosan tár fel újabb részleteket, érdekes történeteket. Bodoni Árpád a vidéki plébános nem könnyű sorsát mutatja be. Kállay Emil Sárközy Sándorral együtt a piaristák erdélyi visszatéréséről számol be. Az interjúkból a csíksomlyói kegyhely története is kirajzolódik.


Határjárás a román-magyar közös múltban
3.400 Ft
Miskolczy Ambrus / Kisebbségkutatás Könyvek

A romániai kulturális örökség része a magyar és az erdélyi szász múlt is. Így is nyitott Európa felé. Közös múltunk szellemi tájain nincsenek határőrök, vámosok és vámszedők, és ami ezt még elviselhetővé teszi: korrupció sincs. Mi állunk szemben a múlttal, és a jelennek, jövőnek kijáró felelősséggel. Mert, tudjuk, ha a múltból feltárunk valamit, a jelenhez szólunk és a jövőt alakítjuk - lehetőségeink szerint. Nem politikai üzenetek sugalmazásával. Sőt, munkánk remélem azt példázza, hogy mennyire aktualizáló szándékoktól mentesen, ugyanakkor mennyire korhoz kötötten jártam el - 1972-i első dolgozatomtól az utolsóig. Dolgozataim aktualitása talán ebben is rejlik, miközben óhatatlanul kordokumentumok, mint minden írás...bővebben


Kisebbségi léthelyzetek - Közösségi alternatívák
3.400 Ft
Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban / Szarka László / Kisebbségkutatás Könyvek

A kisebbségkutató történész új kötetében egyenlő súllyal vizsgálja a határon túli magyar közösségek és a magyarországi nemzetiségek viszonyait, valamint az elméleti és a gyakorlati kérdéseket. A három fejezet tanulmányai közül az elsőbe tartozik pl. a kisebbségek tipológiája, újszerű elemzési szempontok a nemzetfogalomhoz; az utóbbiba pedig pl. a kedvezménytörvény és a hazai kisebbségi törvény nemzetiség-politikai vonatkozásai...bővebben


Megközelítések
2.600 Ft
Tanulmányok a magyar-román (román-magyar) kapcsolattörténetről és identitásról / Borsi-Kálmán Béla / Kisebbségkutatás Könyvek

A szerző, az ELTE egyetemi tanára, a román-magyar kapcsolattörténet egyik legkiválóbb kutatója. Tanulmánykötetében sokoldalúan fejti ki a témát: kezdve a Kossuth-emigráció román társadalomképétől, folytatva a Trianon előtti román és magyar nemzetpolitika eltéréseinek felkutatásig, végül a magyar-román (román-magyar) párbeszéd reális feltételeinek elemzéséig.


Nemzet és kisebbség
2.500 Ft
Válogatott tanulmányok / Niederhauser Emil / Kisebbségkutatás Könyvek

A nemzeti és nemzetiségi kérdés kutatásának nemzetközileg is elismert szaktekintélye ezúttal magyarul eddig meg nem jelent francia, német, angol és orosz nyelvű tanulmányiból ad magyar fordításban válogatást a gazdag életmű utolsó 40 év terméséből. Ízelítő a feldolgozott témákból: A XIX. századi orosz társadalom a magyar utazók szemével; Oroszország a francia közvéleményben; Nemzeti mozgalmak Erdélyben a XIX. század első felében; Szlovákia, Pozsony és a pozsonyi magyarok a II. világháború idején – visszaemlékezés. (Ez a tanulmány sem idegen nyelven, sem magyarul eddig még nem jelent meg.)...bővebben


Népiségtörténeti tanulmányok
2.800 Ft
Erős Vilmos bevezető tanulmányával / Szabó István / Kisebbségkutatás Könyvek

Ehhez képest a Szabó István által megfogalmazott és a népiekhez, valamint az ún. "Századok köré"-hez (Domanovszky, Mályusz, Hajnal) kötődő nemzetpolitikai elképzelés inkább az alsóbb társadalmi rétegekre összpontosított, tehát szociális töltésű is volt (amit Szabónál bizonyítanak a nem véletlenül a parasztság történetére fókuszáló tanulmányai ebben az időszakban)...bővebben


Románok a történeti Magyarországon
2.600 Ft
Miskolczy Ambrus / Kisebbségkutatás Könyvek

Azok a magyar tábornokok, akiket Aradon az osztrák fővezér, Haynau kivégeztetett, a román szabadságharc vértanúi is lettek. Az aradi vértanúk későbbi emlékműve tanúság a közös múltról. Amikor a mai román bulvársajtó magyar háborús bűnösökként aposztrofálja a megtorlás áldozatait, éppen a román múltat hamisítja meg...bővebben


Térvesztés és határtalanítás
2.500 Ft
A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai / Eplényi Kata - Kántor Zoltán (szerk.) / Nemzetpolitikai Könyvek

Állapotfelmérésre újra és újra szükség van, hiszen a helyzetkép mindig csak pillanatnyi lehet. A nyelvi jogok felmérésének munkája egy soha véget nem érő nemzetpolitikai feladat, viszont állomásai annál inkább fontosak. Ez a kötet ebben a munkában a következő mérföldkőnek tekinthető. Gál Kinga

Kötetünkben, a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-medencében címmel rendezett konferencia (Budapest, 2012. június 8.) szerkesztett előadásait olvashatják. A rendezvény abba a folyamatba illeszkedik, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma (korábban: Nemzeti Erőforrás Minisztériuma) koordinálásával folyik a magyar nyelv napjáról szóló 66/2011. (IX. 29.) számú országgyűlési határozat végrehajtása érdekében...bővebben


Változó Erdély
2.250 Ft
Tanulmányok Erdélyről / Pomogáts Béla / Kisebbségkutatás Könyvek

A kötetcím arra utal, hogy a magyar Erdélynek, a XX. századi magyar történelem kataklizmáit követően, a radikális történelmi változások szabták meg az életét. A század elején Erdélyben még magabízó és gyarapodó magyarság élt, akik igen rövid idő alatt alávetett helyzetbe kerültek. Ennek a folyamatnak a történelmi, művelődéstörténeti és irodalmi vonatkozásait vizsgálja a szerző...bővebben


Végvár vagy hídfő?
2.400 Ft
Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában (1904–1920) / Makkai Béla / Kisebbségkutatás Könyvek

A polemikus címadással a szélesebb olvasóközönség figyelmét kívántuk ráirányítani két szomszédnép - Európában példátlanul hosszú - "házasságának" történetére, amely sűrítve magában hordozza a tágabb kisnemzeti régió históriáját is. A kutatási hipotézisként is megálló kérdő mondattal (Végvár vagy hídfő?) ugyanakkor jelezni kívántuk, hogy a maroknyi boszniai és a Dráván túli százezres magyar szórvány sorsának nyomon követésével nem a szolidaritás és együttműködés évszázadaiba, hanem a - hazai történetírás érdeklődésén méltatlanul kívül eső - közelmúltba kívánunk visszatekinteni; korabeli, kölcsönösen megbélyegző kifejezésekkel élve a "horvát szeparatizmus" és a "magyar imperializmus" szembenállásának időszakába...bővebben


Zsidók Temesvárott ... és széles e világban
3.200 Ft
Esszék a magyar-zsidó (zsidó-magyar) szimbiózis történetéből / Borsi-Kálmán Béla / Kisebbségkutatás Könyvek

Borsi-Kálmán Béla, az ELTE Kelet-Európa Története Tanszékének professzora hosszú évek óta foglalkozik a magyar nemzetté válás- és nemzettudat problematikájával, amelynek keretében főként arra a kérdésre keres választ, hogy a sajátos kelet-közép-európai társadalomtörténeti és mentális viszonyok közepette hogyan ment végbe a francia típusú nemzetállami modell adaptációja...bővebbenRészletes keresés