Betöltés...

Forum Könyvkiadó, Újvidék

Cím: Vojvode Mišića 1. 21000 Novi Sad / Újvidék, Szerbia
Honlap: www.forumliber.rs
Vezető: Virág Gábor igazgató
Telefon: +381/21/457-216
E-mail: direktor@forumliber.rs


A Forum Könyvkiadó, melynek alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű köteteket magyar nyelvű fordítását jelentesse meg. A Könyvkiadó a kezdeti , lassú kibontakozás után a jugoszláviai magyar írók fontos szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi alkotások és irodalmi művek alkotóháza, amely az elmúlt 55 évben a vajdasági magyarság szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2250 címszóval gazdagította több milliós összpéldányban.

A Kiadó a kezdettől fogva sokszínű, sokműfajú és értékközpontú volt, jellegére nézve pedig szépirodalmi kiadó, amely írónemzedékeknek adott kifutási teret, közlési lehetőséget, s irodalmunk alakulástörténetére is számottevően hatott. Írói pályákat egyengetett, fiatal, kezdő tollforgatóknak adott esélyt, életműsorozatokat publikált. Írói műhely-szerepét a mai napig megtartotta, s kezdettől fogva azon fáradozott, hogy az irodalmi termés legjavát publikálja.

A Kiadó műfaji sokoldalúsága abból adódott, hogy eleget akart tenni minden olvasói igénynek. Így produkciójában a politikai, történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek mellett helyet kaptak a tankönyvek, bibliográfiák és vallási művek, de a helytörténeti és művelődéstörténeti munkák is. Külön gondot fordított a gyermek- és ifjúsági irodalomra, a szép, tetszetős könyvek megjelentetésére. A Forum Könyvkiadó nemcsak a jó, hanem a szép könyvek műhelye is, tetszetős kiadványai pedig a hazai és külföldi könyvfesztiválok díjazott munkái.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kiadó keretében két – a vajdasági magyar irodalom és művelődés szempontjából jelentős – folyóirat jelenik meg: a Híd, amely a Kárpát-medence legrégibb magyar irodalmi folyóirata , tekintettel arra, hogy 1934-től folyamatosan megjelenik, míg a Létünk, amely 1971-ben indult, s amely a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye. Mindkét folyóirat tekintélyes szerzői gárdát tud maga mögött: írókat, tudósokat, kutatókat, egyetemi tanárokat.

A Kiadónak jelenleg 10 dolgozója van, és 2008. július 1–jétől Forum Könyvkiadó Intézetként működik, alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és a Magyar Nemzeti Tanács.

A Forum évente három rangos elismerést oszt ki: a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.


Mesebeli történetek
1.500 Ft
Balázs Anna

A rövid mesék Balázs Anna elvarázsolt világába vezetik be a kis olvasókat.


Mi volt szép C.-ben?
1.900 Ft
Versek 2003-2007 / Harkai Vass Éva

A szerző negyedik verseskötete annak ellenére, hogy mind tematikai, mind pedig formai tekintetben változatos képet mutat, szemlélet, életérzés, illetve költői vonatkozások tekintetében egységes.


Miközben halkan
3.500 Ft
Versek / Benedek Miklós

Benedek kidolgozott egy sajátos verses mondattant. Ezek a mondatok nem az üzenet közvetlen, transzparens, reflektálatlan közvetítésére vállalkoznak, hanem sokkal inkább a hangulatteremtés, a költői erőkkel való takarékosság, a visszafogottság, a finom mértéktartás szabja meg a keretüket. A költemények atmoszférája titokzatos, sejtelmes. A ki nem mondott, illetve a befejezetlenül hagyott történet-töredékek képezik a könyv tematikai láncolatait. A nyelv mentes mindenféle cikornyától, felülstilizálástól: minimalista radikalizmus. A kötet ezt az atmoszférikus poétikát már a címben is jelzi: a Miközben halkan a köztes állapotra utal, a felszíni történések alatt meghúzódó időtlen, hol traumatikus, hol sóvárgással teli pillanatokra. (Orcsik Roland)


Mintha emberekből állna
1.800 Ft
Benedek Miklós

„A Sinkó-díjas költő második kötetében (…) a mániákusan redukcióra törekvő nyelvfelfogás még inkább érvényesül, noha történetmondás iránti igénye szétfeszíti a líra kereteit, s így szövegei prózaversekké transzformálódnak. A Mintha emberekből állna egyes ciklusai erőteljes referenciáltságuk okán akár a posztháborús nemzedék felnőtté válásának verses regényeként is olvashatóak.” (Berényi Emőke)


Mintha más írta volna
2.500 Ft
Válogatott novellák / Gobby Fehér Gyula

Válogatás a 75 éves Gobby Fehér Gyula tiszteletére.

Mintha az egész életem mással történt volna. Más járt a Hágliba pecázni, más turkálta föl a hatalmas tölgyek alját Cili nénivel gomba után kutatva, más puszilta meg Icuka nedves száját, miközben a fölnőttek verték a blattot a szabó asztalán. Mintha más írta volna ezeket a történeteket. Én csak szájtátva bámulom mindazt, ami történt, s közben múlik körülöttem az élet, szerencsére unatkozni nincs idő, mert újabb történet kezdődik, valaki azt is majd megírja, mintha maguktól születnének ezek az esetek, s magától alakulna könyvvé a róluk szóló szöveg....

 


Mintha vízbe merült volna
1.700 Ft
Novellák / Gedei Viktória / Gemma

Gedei Viktória 1985-ben született Belgrádban. Kisoroszon fejezte be az általános iskolát, Szabadkán az Egészségügyi Középiskolát. Abszolvens az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. Jelenleg magyar nyelvet és irodalmat tanít a kisoroszi általános iskolában.


Mocsár
3.200 Ft
Regény / Majtényi Mihály

A Mocsár című kisregénnyel indul Majtényi (akkor még Markovics) Mihály írói pályája 1927-ben, de érdekesmód – egyébként a Bácsmegyei napló regénypályázatának díjnyertes darabja – csak folytatásos közlésként jelent meg a lapban, kötet formában viszont most lát először napvilágot. A regény egyszerűen, de keményen és kis keretbe komponált írás három szereplővel, akiknek már múltjuk is összetartozik végzetes titokzatossággal.


Monstrumi, kućni vilenjaci, vragovi, zlodusi
3.000 Ft
Panorama savremene madarske proze / Vickó Árpád / Híd könyvtár

Vickó Árpád Monstrumi, kućni vilenjaci, vragovi, zlodusi című fordításkötete a kortárs magyar prózairodalom panorámája. A Híd Könyvtár legújabb kiadványa huszonegy szerzőtől tartalmaz szöveget. Kertész Imre, Konrád György, Nádas Péter, Spiró György, Esterházy Péter, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Krasznahorkai László, Závada Pál, Balázs Attila, Garaczi László, Németh Gábor, Zeke Gyula, Márton László, Darvasi László, Nagy Atilla Kristóf, Hazai Attila, Ficsku Pál, Bartis Attila, Schein Gábor és Grecsó Krisztián szövegei Vickó Árpád válogatásában kerültek be a kötetbe. A kortárs magyar irodalom reprezentatív szerzőinek és szövegeinek közvetítésével nagy szerepet vállal a fordító a magyar és a szerb irodalmi kultúra párbeszédének elősegítésében.


Mozgalom, kultúraformálás, irodalmi gondolkodás
2.800 Ft
80 éves a HÍD

Mindannyiunk számára, akik a folyóirat alapításának 80. évfordulóját ünnepeljük, nagyon fontos, hogy egyértelműen kimondható: a Híd vajdasági magyar irodalmi, művészeti és társdalomtudományi folyóiratként, az egyetemes magyar folyóirat-kultúra történetének jelentős orgánuma. Orientációs erejű kulturális termék.

A Híd egy legnagyobb kulturális értéke a változékony folytathatóság, az, hogy hagyományos alapelvekből kiindulva is képes volt mindig újabb és újabb aspektusokra, szellemi dimenziókra irányítani a figyelmet.

A nyolcvanéves Híd évfordulójára megjelent kötetet Bori Imre emlékének ajánlották. Tizennyolc szerző tanulmányát közli Faragó Kornélia előszavával és szerkesztésében.


Napló 1.
3.990 Ft
1867-1910 / Várady Imre

A Napló I. című kötet Várady Imre (1867–1959) becskereki ügyvéd, hajdan volt magyar országgyűlési képviselő és jugoszláv szenátor 1910-ig terjedő naplófeljegyzéseit tárja az olvasó elé. Életének állomásai sejtetik, hogy a napló írója nagy idők, nagy változások tanúja, aktív résztvevője volt, aki az utókor szerencséjére, nemcsak életének apró részleteit jegyezte fel rendszeresen, de értően és kritikusan figyelte az őt körülvevő világot, sőt cselekvően hatott is szűkebb és tágabb környezetére, annak közéleti, politikai eseményeire. Várady Imre munkája nem klasszikus napló, hanem naplófeljegyzései és egyéb, általa pedánsan megőrzött korabeli dokumentumok és fényképek alapján írott visszaemlékezés.

A napló második kötete elérhető itt.


Napló 2.
3.900 Ft   3.120 Ft
-20%
1943–1957 / Várady Imre

Dr. Várady Imre súlyos, vészterhes idők krónikása, naplójegyzeteinek zárókötetében az 1943 és 1957 közötti időszak történéseire ad rálátást. Feljegyzéseinek külön értéke, hogy miközben aggódó családapaként hozzátartozóinak sorsát, helyzetét, mindennapi gondjait kíséri figyelemmel, azzal a nemes szándékkal, hogy segítsen ott, ahol lehet, jegyzetein ugyanakkor átszüremlik a családot is érintő, valós, nélkülözésekkel és bizonytalansággal teli társadalmi háttér, előtűnnek a szűkebb pátriáját érintő történelmi események.

A napló első kötete elérhető itt.


Napszél
500 Ft
Versek

Tari István Napszél cím alá gyűjtötte legújabb verseit.  

Tari István  azok közé a költők közé tartozik, akit erőteljesen foglalkoztatnak jelenünk eseményei, háborús képei szörnyűségeket rögzítenek. Tari István költői képeinek eredetiségét az adja, hogy mindig valamilyen konkrétum a kiindulópontja, olyasmi, amit bárki megtapasztalhat, észrevehet, megérinthet. Eljátszik például azzal a hasonlattal, hogy az emberi koponya is éppúgy roppanhat, mint a dióhéj. Az első ciklus címadó versében, a Csurran a csillagban hangsúlyos helyen és tovább árnyalódó jelentéskörrel tér vissza ez a hasonlat: „Roppanó csonthéj buja belsejében / nyögve haraplak", így haladunk lassan a bensőséges, háborút is átélt személyes sors felé...bővebben

 


Nem éltünk gyöngyszigeten I.
2.500 Ft
I. kötet - Válogatott írások / Dudás Károly

Dudás Károly válogatott írásait tartalmazó, Nem éltünk gyöngyszigeten című kötetének írásaiban nyomon követhető a tájélmény kibontakozásának, a közösségi kiszolgáltatottságból eredő emberi sorsok megrendítő tragédiáinak, a maradék magyarság iránytévesztett sodródásának, maradékká apadásának egymásból eredő, egymást feltételező rendje, mint ahogyan fölfedhető a közösség szolgálatának egyedüli értelme, páratlan szépsége is. Hogy ennek erőteljes alakítója, formálója volt maga a könyv szerzője is, bizonyítják Dudás Károly kallódástól megmentett írásai is. Hét évtizedből fél évszázadnyi idő rendületlen hűségben – maradék magyarságunk maradandó értéke! 

Ajánljuk még: Dudás Károly: Nem éltünk gyöngyszigeten II.


Nem éltünk gyöngyszigeten II.
2.500 Ft
Válogatott írások / Dudás Károly

Dudás Károly válogatott írásait tartalmazó, Nem éltünk gyöngyszigeten című kötetének írásaiban nyomon követhető a tájélmény kibontakozásának, a közösségi kiszolgáltatottságból eredő emberi sorsok megrendítő tragédiáinak, a maradék magyarság iránytévesztett sodródásának, maradékká apadásának egymásból eredő, egymást feltételező rendje, mint ahogyan fölfedhető a közösség szolgálatának egyedüli értelme, páratlan szépsége is. Hogy ennek erőteljes alakítója, formálója volt maga a könyv szerzője is, bizonyítják Dudás Károly kallódástól megmentett írásai is. Hét évtizedből fél évszázadnyi idő rendületlen hűségben – maradék magyarságunk maradandó értéke! (Mák Ferenc)


Néma angyalok
2.900 Ft
csendéletek az ötvenes évekből / Maurits Ferenc

A szerző újabb verseskötetében a rá oly jellemző rövidversformát ápolja továbbra is.


Nézzünk égre!
2.500 Ft
Kónya Sándor

„A hazaindulók énekének, az áloműző, a karácsonyi, a lourdes-i, az oltalmat kérő, illetve a Szent Anna-, a Szent Ferenc-, a Szent János-énekeknek, valamint a „szenvedés idejé”-hez, a kereszt „leleplezésének” szertartásához kapcsolódó versek, a Kirje-dallamok kutatása – a hangszeres és vokális népzenei mellett – interdiszciplináris vizsgálatokat, értelmezéseket is jelentett, a multikulturális rálátás szükségességét vonta maga után. A vajdasági népénekek e kötetreprezentációja tehát egy gazdag, szerteágazó kutatás letéteménye: kultúratörténeti, vallásos és tárgyi néprajzi, népköltészeti, kulturális antropológiai, néplélektani és esztétikai, nyelvészeti-dialektológiai breviárium” (Bence Erika)


Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasz
2.400 Ft
Silling István

Silling István nyelvatlasza öt nyugat-bácskai falu (Bezdán, Kupuszina, Szilágyi, Doroszló, Gombos) nyelvjárását mutatja be hang-, alak- és mondattani jellemzőik alapján. Megtalálható a kötetben az egyes települések történeti bemutatása is.


Nyugat-bácskai Szűzanya-emlékek
3.000 Ft
Silling István - Silling Léda

A Mária-tiszteletnek többféle ideje, alkalma: módja és megnyilvánulási formája létezett és létezik a népi vallásgyakorlatban. E sokszínűség a Nyugat-Bácska településein is tapasztalható. Silling István és Silling Léda a 18. századtól egészen a jelenig veszi sorra mindezt saját terepmunka, primer egyházi források és a korábbi szakirodalmi adatok egybevetésével...


Ó-Morovica, Jaj Pacsér
2.400 Ft
Helytörténeti és művelődéstörténeti írások / Pénovátz Antal

Az utóbbi években a kutatók figyelme mind gyakrabban irányul szülővárosuk vagy vidékük története, szokásai, néprajza és hagyománya felé. Pénovátz Antal helytörténeti és művelődéstörténeti írásai Moravica, Pacsér és Piros történelmi, néprajzi és hiedelemvilágbeli mozzanataival foglalkoznak. A többsíkú kötetszerkesztés lehetővé teszi az olvasó számára, hogy az említett helységek nyelvészeti, egyháztörténeti, irodalmi vonatkozásait is megismerje. A szerző a ma már nem élő adatközlők ismeretanyagát örökíti át az utókornak, amely felbecsülhetetlen értékként szolgálhat a falutörténettel foglalkozni vágyó ifjabb generáció számára.


Oktopusz
2.499 Ft
Kocsis Árpád

Kocsis Árpád regényében egy takarítóbrigád mindennapjait követhetjük nyomon. Ragyog a padló, fényesedik a korlát, portól könnyebbül az ablakkeret. Letisztulnak a mondatok. A helyszín egy üvegépület: mindent diszkrét, puha anyag borít, drágák a szőnyegek a sok ezer tárgyalóteremben, vakít a neonfény, sokba kerül, ha az épület belső medencéjében fölfordulnak az egzotikus halak. Van mit takarítani. Az olvasót két dolog nyűgözheti le: az odakinn hömpölygő köd és az odabenn döglődő oktopusz...bővebbenRészletes keresés