Betöltés...

Forum Könyvkiadó, Újvidék

Cím: Vojvode Mišića 1. 21000 Novi Sad / Újvidék, Szerbia
Honlap: www.forumliber.rs
Vezető: Virág Gábor igazgató
Telefon: +381/21/457-216
E-mail: direktor@forumliber.rs


A Forum Könyvkiadó, melynek alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű köteteket magyar nyelvű fordítását jelentesse meg. A Könyvkiadó a kezdeti , lassú kibontakozás után a jugoszláviai magyar írók fontos szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi alkotások és irodalmi művek alkotóháza, amely az elmúlt 55 évben a vajdasági magyarság szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2250 címszóval gazdagította több milliós összpéldányban.

A Kiadó a kezdettől fogva sokszínű, sokműfajú és értékközpontú volt, jellegére nézve pedig szépirodalmi kiadó, amely írónemzedékeknek adott kifutási teret, közlési lehetőséget, s irodalmunk alakulástörténetére is számottevően hatott. Írói pályákat egyengetett, fiatal, kezdő tollforgatóknak adott esélyt, életműsorozatokat publikált. Írói műhely-szerepét a mai napig megtartotta, s kezdettől fogva azon fáradozott, hogy az irodalmi termés legjavát publikálja.

A Kiadó műfaji sokoldalúsága abból adódott, hogy eleget akart tenni minden olvasói igénynek. Így produkciójában a politikai, történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek mellett helyet kaptak a tankönyvek, bibliográfiák és vallási művek, de a helytörténeti és művelődéstörténeti munkák is. Külön gondot fordított a gyermek- és ifjúsági irodalomra, a szép, tetszetős könyvek megjelentetésére. A Forum Könyvkiadó nemcsak a jó, hanem a szép könyvek műhelye is, tetszetős kiadványai pedig a hazai és külföldi könyvfesztiválok díjazott munkái.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kiadó keretében két – a vajdasági magyar irodalom és művelődés szempontjából jelentős – folyóirat jelenik meg: a Híd, amely a Kárpát-medence legrégibb magyar irodalmi folyóirata , tekintettel arra, hogy 1934-től folyamatosan megjelenik, míg a Létünk, amely 1971-ben indult, s amely a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye. Mindkét folyóirat tekintélyes szerzői gárdát tud maga mögött: írókat, tudósokat, kutatókat, egyetemi tanárokat.

A Kiadónak jelenleg 10 dolgozója van, és 2008. július 1–jétől Forum Könyvkiadó Intézetként működik, alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és a Magyar Nemzeti Tanács.

A Forum évente három rangos elismerést oszt ki: a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.


Kivezetések
1.800 Ft
Művelődéstörténeti tanulmányok / Káich Katalin

A kötet a szerző 13, jórészt délvidéki vonatkozású, művelődéstörténeti tanulmányát tartalmazza. Szót ejt a vándortársulatokról és a színjátszásról, a tanítóképzésről, zenekultuszról, Rákócziról és a tárogatóról, József Attiláról és a Magyar Szóról.


Koczka József naplója (1914)
1.800 Ft
Szikszai Mária, Molnárné Szikszai Klára, Csorba Béla (szerk.)

A Jászapáti és Vidéke című hetilap 1914. december 13-ai száma írja: „Hősi halál. Koczka József orvosnövendék, Koczka István Jászapáti téglagyáros fia, aki mint a 68. gyalogezred önkéntes szanitesz-káplárja a háború kitörése óta a szerb harctéren teljesített szolgálatot, a múlt hónap közepén, amikor a segélyhelyen sebesülteket kötözött, egy golyótól találva hősi halált halt. A rokonszenves fiatalember halála igaz részvétet keltett városunkban, ahol derék szüleit mindenki tiszteli, s ahol a korán elhunyt hőst is előzékeny, figyelmes és kedves úri modoráért mindnyájan szerették. Különösen fájlalják elvesztését barátai, akiket nagy számban tudott megszerezni, s akiket az ő önzetlen és odaadó ragaszkodásával mindig meg is tudott tartani magának. Fiatal életét gyönyörűen fejezte be. A harcmezőn, hivatásának gyakorlása közben érte a halál. Megérdemli, hogy emléke soká éljen közöttünk.”


Költő(k), könyv(ek), vers(ek)
2.640 Ft
Könyv és kritika IV. / Bányai János / Híd könyvtár

A könyv a szerző többévi irodalomkritikusi és tanulmányírói működésének eredménye, aki szisztematikusan követi az egyetemes magyar költészet szinte minden fejleményét. Mintegy hatvan költő közel száz verseskötetét elemzi, s így a rendkívül gazdag anyag átfogó képet nyújt a kortárs költészet mozgásirányairól, folyamatairól és az értékviszonyokról is.


Kosssssava
2.400 Ft
Novellák / Jódal Rózsa

A szerző az utóbbi néhány év termését gyűjtötte kötetbe.


Kovács Istenke álmodik
2.490 Ft
Kisregény / Barlog Károly

Elmagyarázza ezeknek az ifjú hölgyeknek Kovács Istenke Szindbád: régebben úgy gondolta, hogy Újvidék az utolsó téglájáig megismerhető, s hogy ez az ismeretség majd még a hasznára lehet. Hogy miután szépséges édesanyját elveszítette, az apja is elveszett, de a város megmaradt. A város, amely olyan, mint egy máj, egy szív. Ha leválasztanák rólad, menten belepusztulnál. Nem az emberek miatt, hiszen elbeszélőnek itt nem is voltak sosem igaz barátai. (Balázs Attila)

Barlog Károly 1986-ban született Zentán. Jelenleg Balatonendréden él. Első kötete 2012-ben jelent meg Maxim címmel. Ez a második könyve.


Krónikák írókról, könyvekről
1.000 Ft
Bori Imre

Kivételesen fontos feladatot vállalt és teljesít Bori Imre a jugoszláviai magyar irodalomban és kultúrában. Érdeklődési köre rendkívül széles: az irodalomtörténet és a kritika, a szerkesztés és a publicisztika, az egyetemi oktatás és a nemzetiségi kultúra kérdése egyformán érdeklődésének homlokterében áll. Szerteágazó tevékenységének belső motorja az a szenvedélyesen elkötelezett szellemi alapállás, mely a közösséginek és objektívnek tűnő kérdéseket személyes kérdésekké minősíti át, és így az irodalmat és a kultúrát komplex emberi-társadalmi jelenségnek tekinti. Ugyanez a szenvedélyes személyesség határozza meg irodalmi, irodalomtörténészi munkásságát is...bővebben


Különös effektusok
3.500 Ft
Képzőművészeti írások / Bányai János

Bányai János – az Új Symposion és a Híd képzőművészeti gondolkodásának egyik tekintélyes alakítója – már a Symposion mellékleti korszakában határozott érdeklődést mutatott a vizuális kultúra témái iránt. Különös érzékenységgel reagált a kortárs elméleti irányokra (Oto Bihalji-Merin, Leonid Šejka, Igor Zidić), a művészet határait tágító alkotókra, az új figurális festés lehetőségeit kutatókra, az absztrakt művészeti mozgásokra, az izgalmas forma- és faktúrakeresésekre, a rendhagyó anyaghasználatra meg az informel gesztusaira a jugoszláv (Živojin Turinski, Leonid Šejka, Miroslav Šutej, Miodrag B. Protić, Mića Popović, Gabrijel Stupica) és a vajdasági magyar képzőművészeti szférában (Benes József, Kapitány László, Ács József, Sáfrány Imre, B. Szabó György, Hangya András), s fiatal korától az élete végéig kiemelten figyelt Maurits Ferenc művészeti útjára, festői világának kiteljesedésére. (Faragó Kornélia)


Lélekvonszolás
2.000 Ft
Vallási esszék közéleti dolgokról / Harmath Károly

Harmath Károly a mindennapi eseményeket a hitbeli értelmezés szűrőjén engedi át, így új megvilágításban láthatjuk azokat. Felfedezhetjük, hogy Jézus Krisztus evangéliuma nem életidegen eszmefuttatás, hanem a létezés helyzeteiben megvalósuló igazság. A szerző izgalmas és fordulatos szövegeiben az elmélkedésen és a humoron át a szatíra stílusáig is elkalandozik, de sohasem kerüli meg a konkrét életet, hanem belőle meríti mondanivalóját. Szövegeiből kiérezni hitvallását, miszerint, ha a hit itatja át vagy a hit szemüvegén keresztül szemléljük a mindennapi történéseket, akkor azok az emberi növekedés és tökéletesedés táptalajává válnak.


Létünk 2014/1
500 Ft
Bence Erika (felelős szerk.)

A társadalmi, tudományos és kulturális folyóirat 2014/1-es számának négy rovatában tanulmányokat olvashatunk a jog, az irodalomelmélet és -történet, a kutatástörténet, a filozófia, a pedagógia, a történelem és az építészet területeiről. Az ötödik rovatban pedig könyvismertetőket, kritikákat és egy konferenciabeszámolót. A szóban forgó szám melléklettel jelent meg, melyben a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett 2013. évi A magyar tudomány ünnepe a Vajdaságban esszé- és tanulmánypályázat egyetemista kategória díјnyertes munkái kaptak helyet.


Levelek Amerikába
2.000 Ft
Levélregény / Milovan Danojlić / traN(S)akció

“Van egy tündéri bosnyák mese, amely két vízimolnárról szól a Száva folyón. Hogy hiszi-e az, aki éppen meséli, más kérdés, lényeg, hogy nagyon szép. A két molnár közül az egyik muzulmán, a másik keresztény. Egyszer aztán elterjed a hír, hogy háború lesz, ezért mindkét molnár azon kezd töprengeni, hová is rejtse a pénzét...


Libatoll és történelem
2.490 Ft
Történetek az irattárból II. / Várady Tibor

A Libatoll és történelem Várady Tibor második könyve abból a nagy hagyatékból, amely Várady Imre (a nagyapa) és Várady József (az apa) jogász tevékenységéből megmaradt a nagybecskereki családi házban. Az előző, a Zoknik a csilláron, életek hajszálon című kötet folytatása ez több írói kommentárral, a pőre történetek továbbgondolásával. Időben és mennyiségben hatalmas anyagot mozgat, a történelem sodorja szereplőit, akik a magyar, a szerb vagy a német hatalomváltás és háborúk káoszában jobbára kicsi alakjai az eseményeknek, és nem is értik mindig, hogy mi is történik velük...bővebben


Ludas könyve
2.990 Ft
Gulyás József

“Ez volt egy világ, Ludas egy világa világai sorában, egy életnyi idő tán a létek és korok közt, és egyféle, egyoldalú, mert szubjektív idő, amely éppúgy elmúlt, lefolyt, mint a számomra nem ismert előtte való, akár a nagy és általános embertörténelmi korfolyam, őskor, ókor és közép, és múlik a meglevő, a legújabb és a legesleg, ha az van még, mert nem tudjuk, nem lehet tudni… én biztos nem tudom, ahogy pontosan semmit, de semmit sem tudok.” Gulyás József


Magyar Musztafa, Elátkozott udvar, A vezír elefántja
2.200 Ft
Ivo Andrić három elbeszélése a török világból / Ivo Andrić

A világhírű, Nobel-díjas szerb író elbeszéléseinek, regényeinek háttere az a vidék, ahol Kelet és a Nyugat találkozásának évszázados nagy drámája lejátszódott, különböző jellemek, más és más felfogások csaptak ott össze. A két világ közt őrlődő balkáni ember tragikuma rajzolódik ki írásaiban.


Magyarfauszt
4.500 Ft
magyarfauszt / Balázs Attila

„Célja szerint e többfejezetes mű – természetesen a szórakoztatás evidens célján túl – olyan alapvető kérdéseket feszeget, mint a Mindenható és az örökké ott szekundáló Sátán munkálkodása a Föld keletkezésétől a hawkingi Nagy Bumm elméletéig. És vissza.”

 


 


Makrai József verses hadifogolynaplója
1.500 Ft
Makrai József

Az első világháború élményeit megörökítő népi kéziratos források összegyűjtésével és feldolgozásával eddig keveset foglalkozott a vajdasági magyar folklorisztika és a történészszakma, ezért félő, hogy az egykor virágzó írásos néphagyományaink rendkívül fontos rétege hullik ki az idő rostáján. A „nagy háború” centenáriumának köszönhetően Európa-szerte az érdeklődés középpontjába került a téma, a klasszikus, nagy memoárok, hadtörténeti összefoglalók és szépirodalmi értelmezések mellett kezdenek fontossá válni a harctereket és fogolytáborokat megjárt kisemberek külön szempontjai, az őszinte átéléssel és a szemtanúk tárgyilagosságával lejegyzett események...bővebben


Masírozó angyalok
2.990 Ft
Kollázsolt breviárium Fenyvesi Ottó tiszteletére / Virág Zoltán-Orcsik Roland (szerk.)

Kollázsolt breviárium a hatvan éves Fenyvesi Ottó tiszteletére - 52 kortárs magyar, horvát és szerb író antológiája.

A kilencvenes évek háborúi elől Magyarországra menekült és Veszprémben letelepült Fenyvesit a tiszteletére készült kiadványban legalább két tucatnyi ember köszönti, ki-ki a maga anyanyelvén, és a maga módján. Igazán vajdasági költő akkor lett,amikor Magyarországra települt! Párját ritkító fordulat.

 


Matematika és játék
1.800 Ft
Pintér János, Pintér Krekity Valéria

A szerzőpáros igyekszik megoldást találni a matematika-tanítás és -tanulás problémáira a játék segítségével. Játszva tanulunk, matematikát is, mégpedig előkészítő játékok, majd strukturált játékok, végül gyakorló és elemző játékok segítségével, a gyermek korának, érettségének megfelelően. A tankönyv az ovónők és a tanítók munkáját kívánja segíteni.


Maxim
2.400 Ft
Rövidprózák / Barlog Károly / Híd könyvtár

Barlog Károly Maxim című kötete 2012 decemberében látott napvilágot – a Híd Könyvtár sorozatban – a Forum Könyvkiadó, a JAK és a prae.hu közös kiadványaként. A rövidprózákból álló kötet a szerző első kötete, ám egy egészen kiforrott világ rajzolódik ki előttünk. A kiadvány értékét még inkább növelik a szövegekkel teljes összhangban lévő illusztrációk, Barlog Zsuzsanna digitális kollázsai, amelyek a szövegekkel együtt darabjai egy, a realitás szilánkjaiból építkező világ sajátos újraépítésének.

Ajánljuk még: Barlog Károly: Kovács Istenke álmodik


Megélesztő ákombákom
2.900 Ft
Balogh István

A Megélesztő ákombákom keretes meseregény. A nagyapa unokája vigasztalásul kitalál egy történetet a piros tehénről és annak jószívű, ügyes fiacskájáról, Jánoskáról. A fordulatok népmeséink hagyományait követik. A mese lebilincselő, eseményekben gazdag.


Meredek utakon
3.200 Ft
Bácskai dekameron / Vojnits Tivadar

Vojnits Tivadar, a valamikori újságíró tíz írásból álló riportkönyvet nyújt át az olvasónak. Olyan gyűjteményről van szó, amelyben nem mindennapi emberi sorsok sorakoznak. Emberi sorsok, amelyek az élet meredek útjain formálódtak és váltak olyanokká, hogy visszapillantva életük nagy mozzanataira, szégyenkezésre nincs okuk. A szerző a szépet, a jót és az emberit kereste az egyéni életutakban... Részletes keresés