Betöltés...

Forum Könyvkiadó, Újvidék

Cím: Vojvode Mišića 1. 21000 Novi Sad / Újvidék, Szerbia
Honlap: www.forumliber.rs
Vezető: Virág Gábor igazgató
Telefon: +381/21/457-216
E-mail: direktor@forumliber.rs


A Forum Könyvkiadó, melynek alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű köteteket magyar nyelvű fordítását jelentesse meg. A Könyvkiadó a kezdeti , lassú kibontakozás után a jugoszláviai magyar írók fontos szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi alkotások és irodalmi művek alkotóháza, amely az elmúlt 55 évben a vajdasági magyarság szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2250 címszóval gazdagította több milliós összpéldányban.

A Kiadó a kezdettől fogva sokszínű, sokműfajú és értékközpontú volt, jellegére nézve pedig szépirodalmi kiadó, amely írónemzedékeknek adott kifutási teret, közlési lehetőséget, s irodalmunk alakulástörténetére is számottevően hatott. Írói pályákat egyengetett, fiatal, kezdő tollforgatóknak adott esélyt, életműsorozatokat publikált. Írói műhely-szerepét a mai napig megtartotta, s kezdettől fogva azon fáradozott, hogy az irodalmi termés legjavát publikálja.

A Kiadó műfaji sokoldalúsága abból adódott, hogy eleget akart tenni minden olvasói igénynek. Így produkciójában a politikai, történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek mellett helyet kaptak a tankönyvek, bibliográfiák és vallási művek, de a helytörténeti és művelődéstörténeti munkák is. Külön gondot fordított a gyermek- és ifjúsági irodalomra, a szép, tetszetős könyvek megjelentetésére. A Forum Könyvkiadó nemcsak a jó, hanem a szép könyvek műhelye is, tetszetős kiadványai pedig a hazai és külföldi könyvfesztiválok díjazott munkái.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kiadó keretében két – a vajdasági magyar irodalom és művelődés szempontjából jelentős – folyóirat jelenik meg: a Híd, amely a Kárpát-medence legrégibb magyar irodalmi folyóirata , tekintettel arra, hogy 1934-től folyamatosan megjelenik, míg a Létünk, amely 1971-ben indult, s amely a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye. Mindkét folyóirat tekintélyes szerzői gárdát tud maga mögött: írókat, tudósokat, kutatókat, egyetemi tanárokat.

A Kiadónak jelenleg 10 dolgozója van, és 2008. július 1–jétől Forum Könyvkiadó Intézetként működik, alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és a Magyar Nemzeti Tanács.

A Forum évente három rangos elismerést oszt ki: a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.


Jelek az út mentén
3.000 Ft
Ivo Andrić

Ha ezek a kicsiny, zavaros jelek nem is mentenek meg bennünket a bolyongástól és a megpróbáltatásoktól, könnyíthetnek rajtuk, és legalább annyiban segíthetnek, hogy meggyőznek bennünket: bármi történjék velünk, nem vagyunk egyedül, nem vagyunk sem az elsők, sem az utolsók.


Jelentés a Kór Házából
2.490 Ft
Bozsik Péter

A szélhámos olyan, mint egyes vírusok. Pontosan fölméri, hogyan tudja kihasználni a gazdaszervezetet (sok vírus önmagától legyengül, hogy minél tovább élősködhessen). Az igazán profik sohasem semmisítik meg teljesen az áldozatukat, ki tudja, mikor lesz rá újra szükségük. Engem például arra használt, hogy megírjam ezt a könyvet. Igaz, ebben az esetben közvetítőt alkalmazott (barátomat, a wakafaragó-mestert), de ez nem változtat a tényeken.


Jellemző, hogy nem természetes
2.000 Ft
versek / Maja Solar

Maja Solar költészete elképzelhetetlen a hibriditás, a határsértés gesztusa nélkül. Ám úgy működteti a kísérleti intellektualizmust, hogy közben megmarad egészen érzékinek, sőt: kifejezetten testies és multimediális. Ezt a költészetet a forma és a fogalmiság egyenrangú jelenléte jellemzi, azaz a forma soha nem pusztán arra szolgál, hogy a fogalmiság előzetese vagy ábrázolása legyen. Nem Begriffsdichtung, de feltételez bizonyos fogalmi kompetenciát, és vannak fogalmi következményei (is). A költeményt nem veti alá a fogalomnak, de az ellenkező irányú kísértésnek, a romantikus sémának még kitartóbban áll ellen: azt sem gondolja, hogy lenne bármi, amit csak a költemény ragadhatna meg. (Losoncz Márk)


Jovan és Ágnes
1.600 Ft
Jovana Kulauzov Reba - Túró Lídia / Multi-kulti Képeskönyvek

 

Jovan i Agneš / Jovan és Ágnes

Jovan és Ágnes című kétnyelvű kiadványunk, amely a Multi-kulti Képeskönyvek első darabja, két óvodás mindennapjait bemutatva igyekszik közelebb hozni egymáshoz a magyar és szerb kultúrát. A Sašenjka Meljnikov Ivanović által gazdagon illusztrált képeskönyv a két nemzetiség ünnepi szokásainak megismertetése révén játékosan vezeti rá a gyerekeket arra, hogy vidékünkön az együttélés nem pusztán együtt létet jelent, hanem elfogadással és egymás tiszteletével is párosul.

Gyönyörű Vajdaságunkban különböző nemzetiségek élnek együtt: szerbek, magyarok, romák, horvátok, szlovákok, ruszinok, románok, albánok és még sokan mások. 

Ismerjük meg és tiszteljük egymást, hogy ezáltal jobbak, bölcsebbek legyünk!

 


Juhász Árpád
3.990 Ft
(1863–1914) / Juhász Árpád

A tíz éve szünetelő képzőművészeti kismonográfia-sorozatunk most újjáéledt, hiszen a zombori származású festőművészről és a gödöllői művésztelep tagjáról, Juhász Árpádról (1863–1914) látott napvilágot ezen új kötetünk. A magyar és szerb nyelvű, színes műmellékletekkel ellátott, gazdagon illusztrált kiadvány nemcsak a Vajdaságban, hanem Magyarországon is az első ilyen publikáció. Őriné Nagy Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum művészettörténésze most arra vállalkozott, hogy a szerteágazó szakirodalmat és az eddigi parciális kutatásokat áttekintve egy egységes képet nyújtson a művész életéről és tevékenységéről. A kötet képanyagát a könyv szerkesztője, Ninkov K. Olga művészettörténész válogatta a Szabadkai Városi Múzeum, a Zombori Városi Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria – Szépművészeti Múzeum, a Budapest Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma, a budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményeiből, valamint magántulajdonból. Juhász Árpád életművének megismerése nemcsak művészeti kvalitásai és néprajzi gyűjtései miatt érdemel kiemelt figyelmet, hanem helytörténeti vonatkozásai miatt is, zombori, hódsági, gödöllői, mezőkövesdi stb. kötődései révén.


Jusztika
2.490 Ft
Válogatott novellák / Németh István

A ​szövegek szelektálásának művelete kihívásnak minősül egy ilyen gazdag írói és publicisztikai opus vonatkozásában. Mák Ferenc a régió, főként pedig a falu (önvallató) narratívájának alakulástörténetére, kifürkészhetetlen sokrétűségére fókuszált...


Kanizsai képmesék
2.000 Ft
Fényképek a Kanizsai Írótábor nyolcvanas éveiből / Dormán László

Szeretni valóak a régi fotók. Mert olyan régi rajtuk minden, A nyolcvanas években máshogy néztek ki az emberek és máshogy néztek egymásra. Más ruháik voltak, más frizurák és szemüvegek, minden valahogy más volt, pedig ugyanolyan mozdulattal nyúltak kanállal az üst felé, lógatták szájukból a cigarettát, írtak párt sort a köteteikbe, ugyanilyen összeszorított ujjakkal jelentkeztek, mint Dormán László fotóin, vagy mint most mii. Ők is hordtak nyakláncot, ők sem hordtak nyakkendőt, vitatkoztak, beszélgettek, egyetértettek, nevettek, de valahogy más volt régen mégis. (Terék Anna)
 


Kanizsai mindennapok
2.990 Ft
Klamár Zoltán

Klamár nagy mestere – és művének ez az egyik legfőbb erénye a legapróbb részletek történeti hitelessége mellett – a városlakók reflexív vélekedéseinek szövegbe történő idézésének. Még arra is bátran, merészen vállalkozik, hogy az egykorvolt eseményekre reflektáló „valakit” maga teremtse meg: egy-egy régen lebontott vagy ma is eredeti helyén álló főtéri épületet szólaltat meg a nagy idők tanújaként… (Szilágyi Miklós)


Karácsony elefántháton
2.800 Ft
Indiai útinapló / Molnár Rózsa Mária, Fehér Sára, ifj. Fehér Kálmán

A szerzői hármas a férj diplomáciai kiküldetése révén több évet töltött a Távol-Keleten, s ezekből az élményekből született a hármas élménybeszámoló, amely izgalmas olvasmány minden korosztály számára. A kötetet gazdag fényképkollázs egészíti ki, illetve tárja elénk India sokszínűségét, egzotikumát.


Karl Marx kísértete
2.100 Ft
Ronan de Calan - Donatien Mary / Pliage Könyvek

Felejtsük el a Marx körüli tömjén- és ellentömjénfüst sugallta hazugságokat. „Én nem vagyok marxista” – nyilatkozta távolságtartóan. A hús-vér Marx nem azonos a tankönyvek és az enciklopédiák sápadt tudósával, hanem ezerarcú: szatirizáló kópé, az árukról mint „táncoló asztalokról”, a „szellemekről” és a „pénzt fiadzó pénzről” író retorikai tűzijátékmester, a fennálló rend összeomlását jósoló próféta...


Kecskefül
2.000 Ft
Vladislava Vojnović / traN(S)akció

Pikareszk történet a fönnmaradás módozatairól a világméretű szociális válság peremén. Stojanka, a nő, az anya, a nagymama rég feladta már ifjúkori álmait, két lábbal áll a földön a dél-bánáti végek egyik apró falujában: a gyerekei világgá mentek, egyedül neveli két unokáját a második millennium elejének zavaros világában...


Kedves Kávai M.!
500 Ft
Versek 1991-1998 / Harkai Vass Éva

Az irodalom világában való tájékozódás nyomai jól felismerhetők Harkai Vass Éva versein is. Az olvasottság jól látszik rajtuk, rejtetten vagy kevésbé rejtetten mások verseinek jelei ismerhetők fel mondatain és képein; metaforái és hasonlatai nemegyszer viselik magukon származásuk jegyeit; mondatai megszakításokkal és kihagyásokkal nyernek végleges formát, közben a nyelvjátéktól sem riad vissza, ha arra az íráskép, a hangsor alkalmat ad...bővebben

 


Kékítőt old az én vizében
1.800 Ft
Versek, hosszúversek, prózaversek, e-mailek / Bencsik Orsolya / Gemma

A kiadó Gemma sorozata (első kötetesek) negyvenedik köteteként látott napvilágot a fiatal szerző többnyire lírai hangvételű, a vers és az esszé mezsgyéjén született szövegei, amelyek azt is tükrözik, hogy esetünkben filozófia-magyar szakos hallgató írta.


Kenyér és bor
1.950 Ft
Novellák, tárcák / Kubát Gábor / Gemma

Kubát Gábor Kenyér és bor című kötete – amely a Gemma-sorozatban jelent meg – a Forum Könyvkiadó fiatal alkotók kéziratpályázatának 2009. évi díjnyertes munkája. A kötet novellákat, élménybeszámolókat, emlékezéseket tartalmaz.


Kérdések és látleletek
2.490 Ft
Esszék, glosszák, talált tárgyak Trianontól errefelé / Csorba Béla

A kötet válogatás a szerzőnek az elmúlt két évtizedben megjelent írásaiból. A legkorábbi, Herceg Jánosról szóló írás 1995-ben jelent meg az Új Hét Napban, más írások eredeti megjelenési helye pedig a Híd, a Létünk, a Kilátó, a Bácsország, a Temerini Újság, az Aracs és a Tanulmányok, illetve olyan mű is szerepel, amely tanulmánykötetben jelent meg...


Kés a párnák alatt
2.000 Ft
Versek / Papp Katalin

Nem marad a kés a párna alatt. Betölti funkcióját: vág, szúr, sebet ejt, boncol – kegyetlenül és kéjesen. Csontig hatol, a végletekig kiélezve az érzékeket. Szenvedélyes, kitárulkozó verseket gyűjtött első kötetébe Papp Katalin, melyek tobzódó színvilágukkal, érzékiségükkel, máskor naturalisztikus képiségükkel taglózzák le az olvasót, hogy akkor se feledje, milyen élni (álmodni, szeretni, baszni, szenvedni), amikor a kés a párna rejtekében lapul. (Pressburger Csaba)


Két kis kandúr
1.700 Ft
Takács Ilona

Takács Ilona kötete a legfiatalabb olvasókhoz szól. Két kis kandúr udvari kalandjaival ismerkedhetnek meg az óvodás korú és kisiskolás gyerekek. A kötetet Csernik Attila színes illusztrációi díszítik.


Kihívás
2.500 Ft
Tanulmányok, jegyzetek / Podolszki József

Kisebbségpolitika és társadalomszervezés
4.500 Ft
Várady Imre (1867-1959) bánáti magyar politikus iratai / A. Sajti Enikő

Az egykori bánáti politikus, nagybecskereki ügyvéd, hajdanvolt magyar országgyűlési képviselő és jugoszláv szenátor, Várady Imre személyes irataiból, családi levéltárának anyagából ad közre bő válogatást, valamint egy hosszabb lélegzetű tanulmányt a jeles történész és egyetemi tanár, A. Sajti Enikő...bővebben


Kishegyes iskolatörténete
2.900 Ft
Virág Gábor

A szerző egy bácskai falu, Kishegyes iskolatörténetét dolgozta föl, mintegy folytatásaként egy régebbi munkájának, – amelyben a falu római katolikus iskolák múltjával fogalkozott – ezóttak az 1920 és 1945 közötti történetét tárva fölámtalan megmaradt dokumerntum, fénykép segítségével. Munkája részben falutörténet, de szociográfiai tanulmányként is olvasható, hiszen az iskolatörténeten keresztül megelevenedik a falu egyházi- és művelődési élete, s ezen keresztül kirajzolódnak a társadalmi, elsősorban a nemzeti viszonyok is.Részletes keresés