Betöltés...

Forum Könyvkiadó, Újvidék

Cím: Vojvode Mišića 1. 21000 Novi Sad / Újvidék, Szerbia
Honlap: www.forumliber.rs
Vezető: Virág Gábor igazgató
Telefon: +381/21/457-216
E-mail: direktor@forumliber.rs


A Forum Könyvkiadó, melynek alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű köteteket magyar nyelvű fordítását jelentesse meg. A Könyvkiadó a kezdeti , lassú kibontakozás után a jugoszláviai magyar írók fontos szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi alkotások és irodalmi művek alkotóháza, amely az elmúlt 55 évben a vajdasági magyarság szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2250 címszóval gazdagította több milliós összpéldányban.

A Kiadó a kezdettől fogva sokszínű, sokműfajú és értékközpontú volt, jellegére nézve pedig szépirodalmi kiadó, amely írónemzedékeknek adott kifutási teret, közlési lehetőséget, s irodalmunk alakulástörténetére is számottevően hatott. Írói pályákat egyengetett, fiatal, kezdő tollforgatóknak adott esélyt, életműsorozatokat publikált. Írói műhely-szerepét a mai napig megtartotta, s kezdettől fogva azon fáradozott, hogy az irodalmi termés legjavát publikálja.

A Kiadó műfaji sokoldalúsága abból adódott, hogy eleget akart tenni minden olvasói igénynek. Így produkciójában a politikai, történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek mellett helyet kaptak a tankönyvek, bibliográfiák és vallási művek, de a helytörténeti és művelődéstörténeti munkák is. Külön gondot fordított a gyermek- és ifjúsági irodalomra, a szép, tetszetős könyvek megjelentetésére. A Forum Könyvkiadó nemcsak a jó, hanem a szép könyvek műhelye is, tetszetős kiadványai pedig a hazai és külföldi könyvfesztiválok díjazott munkái.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kiadó keretében két – a vajdasági magyar irodalom és művelődés szempontjából jelentős – folyóirat jelenik meg: a Híd, amely a Kárpát-medence legrégibb magyar irodalmi folyóirata , tekintettel arra, hogy 1934-től folyamatosan megjelenik, míg a Létünk, amely 1971-ben indult, s amely a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye. Mindkét folyóirat tekintélyes szerzői gárdát tud maga mögött: írókat, tudósokat, kutatókat, egyetemi tanárokat.

A Kiadónak jelenleg 10 dolgozója van, és 2008. július 1–jétől Forum Könyvkiadó Intézetként működik, alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és a Magyar Nemzeti Tanács.

A Forum évente három rangos elismerést oszt ki: a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.


Fordulat után
2.400 Ft
Németh István

A Fordulat után azt az időszakot rögzíti, amikor a második világháborút követő szövetségi világ megkezdődik, amikor szövetkezetekbe kényszerül a nép, amikor a beszolgáltatások történnek, amikor az emberek egy felsőbb jóra hivatkozva egymás ellen fordulnak. Németh István fantasztikusan megrajzolt elbeszélője kettős pozíciót tükröz, egyrészt azét, aki lelkesen és kíméletlenül dolgozik a szövetkezetnek, másrészt azét, aki emberként próbálja végezni a munkáját.


Fotó
8.500 Ft
Lazukics Anna

Lazukics Anna felvételeinek van egy különös ismertetőjele is. Titkuk a részletekben rejlik, és ezért nem szabad csupán felületes pillantást vetni rájuk. Lehet, elmulasztunk valamit, és akkor sokat veszítünk. Néha a háttérben van elrejtve egy látszólag apró részlet, ami értekessé, érdekessé teszi a képet. Keressük meg a kisfiút, aki magára hagyva a tükör előtt szórakozik, amíg a felnőttek „fontos” dolgokkal foglalkoznak, vagy mit keres a kecskéjét áruló férfi mögött egy tölcséres gramofon; figyelmesen nézzük meg, hogyan töltötte szabad idejét a kiránduláson egy család 1972-ben, nézzünk a fejkendős asszonyok vagy a vidám oxfordi diákok szemébe, és derítsük ki, mit rejt a tekintetük… (Dobrila Martinov)


Gyermekekről nevelőknek
2.100 Ft
Mirnics Zsuzsanna

A szerző egyszerű nyelvezetű, lényeglátó, olvasmányos pszichológia tankönyvet állított össze jövendő pedagógusok (ovónők és tanítók) számára. A tankönyv tematikai főegységei: Általános lélektan, Pedagógiai szociálpszichológia, Neveléslélektan, Fejlődéslélektan, Sajátos nevelési igényű és lelki zavaroktól szenvedő gyermekek.


Határregény / Roman o granici
2.990 Ft
Juhász Erzsébet / Eržebet Juhas

Juhász Erzsébet Határregény című művében a halál válik a létértelmezés kiindulópontjává. A családrekonstrukció egyik fontos paramétere vagy egyenes prizmája a szereplő halálának térideje és mikéntje. (Faragó Kornélia)...bővebben


Herceg János centenáriuma (1909-2009)
2.400 Ft
Tanulmányok, emlékezések / Fekete J. József (szerk.)

Herceg János író, akadémikus, fordító, honi irodalmunk talán legsokoldalúbb és legkövetkezetesebb, vélhetően legtermékenyebb szerzője születésének századik évfordulója alkalmából a zombori Berta Ferenc Zsebszínház 2009-ben teljes tevékenységét a Herceg János Napok 2009 rendezvénysorozat keretében szervezte, aminek központi állomása a májusban tartott tudományos konferencia volt. A kötetben a konferencián magyarul és szerbül elhangzott értekezések olvashatók eredeti nyelven és az elhangzás sorrendjében.


Hideg krematórium
2.500 Ft
Debreczeni József

Debreczeni József nevéhez fűződik a magyar irodalom szinte egyetlen autentikus táborregénye, a Hideg krematórium – ez a hideg forrósággal megírt riportkönyv Auschwitz borzalmairól (1950). Lírájának is ihletője volt a haláltábor élete és élménye, ám riportregényében nem ragadja el a szenvedély és a fájdalom. Amikor ezt a művét írja, még ha soraiból, mintegy az emlékek és a tények mögül fel-felparázslik is a gyűlölet, melyet a pusztítás nagymesterei és az őket éltető fasizmus iránt érez, az önsajnálatnak a hangja idegen tőle. Riportot, helyzetjelentést ír az embertelenség világáról ebben a műben, hiszen olyan félelmeket sorakoztat fel, amelyek meztelen igazságukkal és tényvoltukkal a képzelet kitaláló és regényesítő gesztusait is elhomályosítják. (Bori Imre)


Hihetetlen mesék könyve
2.500 Ft

A Hihetetlen mesék könyve a Jó Pajtás 2012. évi, igen sikeres – mind a beérkezett pályaművek számát, mind azok színvonalát tekintve – mesepályázat szellemi termékeinek válogatása, kézzelfogható lenyomata. A Bence Erika, Bordás Győző és Tomán Mária összetételű bírálóbizottság százegy beérkezett pályaművet értékelt, majd ezek közül ajánlotta kiadásra e kötet meséit. A kiadványt Dodony Anikó illusztrálta.


Hintaszék
2.300 Ft
Kisregények / Balogh István

A kötet három kisregényt tartalmaz, valamennyi izgalmas, sokszor kegyetlen valóságunkról szóló, s ezért kordokumentumként is olvasható. Ízes nyelve külön erénye a kötetnek, bizonyítja ezt a szerző eddig megjelent több kötete is.


Homéroszi kapocs
2.800 Ft
Csorba Zoltán

Csorba Zoltán Homéroszi kapocs című kötete könnyed hangvételű, rejtélyekkel és fordulatokkal teleszőtt irodalmi alkotás. „Izgalmas, szerelmi szálakkal és misztikus fonalakkal átszőtt kalandregény, melynek történetét a szerzőnek a talányos múltú Saint-Germain gróf sugallta egy rózsás ujjú hajnalon” – olvashatjuk az alcímben.


Hűtlenek
2.500 Ft
Regény / Vida Ognjenović / Híd könyvtár

E kiadvány Vida Ognjenović Preljubnici című kötetének magyar fordítása Hűtlenek címmel. A regényt Orovec Krisztina fordította, és a Híd Könyvtár legújabb kiadványaként látott napvilágot.


Í/11 – A 2012. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája
1.700 Ft

A 2012-ben első alkalommal meghirdetett novellapályázat szabályzata szerint a Gion Nándor Szépirodalmi Díj a Gion Nándor életművének szellemiségét teljesítményében, értékében folytató magyar nyelven írt pályamű szerzőjének adományozható. A szépirodalmi pályázat célja a magyar irodalom és szellemiség gazdagítása, új művek írásának serkentése, a gioni diskurzusok továbbéltetése. (Toldi Éva)

A Magyar Szó a Forum új könyvéről


Idők, terek, intenzitások
2.990 Ft
Teoretikus tanulmányok, szövegértelmezések / Faragó Kornélia

Felmerül a kérdés, milyen kulturális, művészeti és/vagy hatalmi jelenségeket kíván megérteni az irodalomelméleti gondolkodás, amikor a temporalitások sajátosan megélt tapasztalata helyett a tér dominanciáját hangsúlyozza, amikor a térszervezési, a helyalkotási eljárásokat és a diszlokációs poétikák működését vizsgálva, mélységekben és horizontokban, intervallumokban és határokban, vagy éppen a feltételekhez kötött nyitottságok alakzataiban gondolkodik. (Részlet Faragó Kornélia tanulmányából)...bővebben


Ifjúságunk, Csurgó
2.490 Ft
A Csurgói Ifjúsági Művésztelep emlékezete / Farkas Zsuzsa - Szombathy Bálint

Régi vágya valósul meg ezzel a kötettel a csurgói művésztelep tagjainak. Vezetőjük, a 2006-ban elhunyt Torok Sándor így fogalmazott a harmincadik évfordulójukon: "Harminc év távlatából méltón állíthatjuk, hogy a csurgói művésztelep jelentős értékekkel gazdagította képzőművészeti kultúránkat, s hogy ennek művészettörténeti feldolgozása megérdemelne egy monográfiát," Húsz év múltán, íme, megszületett valami ehhez hasonló. Nemcsak az ő örömükre, hanem reményeink szerint mindannyiunk épülésére. 


Igaz történet
2.400 Ft
Önéletírás / Müller Teréz / Emlékezet (VMMI)

"Messzi időre kell gondolataimnak visszaállni! Két hónap múlva betöltöm a kilencvenkettedik életévem. A tiszta igazat akarom leírni ott is, ahol nem volt mindig szép és jó, és azt is, ahol a nap fénye állandóan ragyogott rám. Mindenestre előre kérek elnézést az íráshibákért, hiszen öreg és feledékeny vagyok."

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet által indított és szerkesztett Emlékezet sorozat vajdasági emberek naplóit, önéletírásait, élettörténeteit adja közre. A sorozat 5. kötete Müller Teréz "Igaz története".


Ikerkönyvek 1.
2.700 Ft
Magyar folklórtémák – délszláv kitekintéssel / Jung Károly / Híd könyvtár

A kötetben tíz olyan dolgozat szerepel, amelynek kiindulópontja valamely magyar folklórjelenség, esetleg egyetemes kérdésköre a néphagyománynak, s az elemzés során a szerző érinti és felhasználja a délszláv folklór adatait is, illetőleg bemutatja a délszláv folklorisztika kapcsolódó elképzeléseit vagy értelmezéseit is. Ezt a könyvet az Ikerkönyvek 2. követi majd, amelynek alcíme: Délszláv folklórtémák – magyar kitekintéssel.

Ikerkönyvek 2. elérhető itt


Ikerkönyvek 2.
2.700 Ft
Délszláv folklórtémák – magyar kitekintéssel / Jung Károly / Híd könyvtár

Ez a tanulmánygyűjtemény a tavaly megjelenő kötet (Ikerkönyvek 1. Magyar folklórtémák – délszláv kitekintéssel) testvérkötete. Ebben a könyvben olyan magyar folklórtémák kifejtése kapott helyet, amelyeknek délszláv vonatkozásai, kapcsolódási pontjai, szöveges folklór esetében szövegváltozatai vagy párhuzamai voltak kideríthetőek a délszláv folklórban vagy folklorisztikában.

Ikerkönyvek 1. elérhető itt


Instant
2.900 Ft
Rövid- és mikroprózák / Csík Mónika

Csík Mónika Instant című kötete a 35 évnél fiatalabb szerzők pályázatának egyik díjnyertes kötete. Olyan rövid- és mikroprózákat tartalmaz, amelyek választékos nyelvi kifejezésekkel, költői hangulatú összetételekkel tarkított, gazdag és pontos mondatokkal építkező szövegvilágot tárnak az olvasó elé.


Író(k), könyv(ek), prózá(k) A–K
2.000 Ft
Könyv és kritika V. / Bányai János / Híd könyvtár

Bányai János új, Író(k), könyv(ek), prózá(k) – A–K című összegyűjtött kritikáit tartalmazó kötete az elmúlt 10-15 év magyar prózatermés-értelmezéseinek első része. A könyv két sorozatnak is része, a Könyv és kritika 5. darabja, valamint a Híd Könyvtár 18. kiadványa. A kritikusi pozícióba helyezkedő irodalomtörténész megtartotta a korábbi kritikaírói megszólalási stílust, a kizárólagos, éles kritika helyett az olvasónapló és a bírálat határmezsgyéjén elhelyezkedve tárja elénk gazdag olvasmányélményét. Igaz e kötetére is Kovács Krisztina a Költő(k), könyv(ek), vers(ek) című, előző kritikakötet kapcsán tett megjegyzése: „Az irodalomtörténész, kritikus értelmezői karakterében szikár, objektivitásra törekvő, a szövegekre fókuszáló és műközpontú felfogást ismerhetünk fel.”


Író(k), könyv(ek), prózá(k) L–ZS
2.000 Ft
Könyv és kritika VI. / Bányai János / Híd könyvtár

Bányai János új, Író(k), könyv(ek), prózá(k) – L–ZS című összegyűjtött kritikáit tartalmazó kötete az elmúlt 10-15 év magyar prózatermés-értelmezéseinek második része. A könyv két sorozatnak is része, a Könyv és kritika 6. darabja, valamint a Híd Könyvtár 19. kiadványa. A kritikusi pozícióba helyezkedő irodalomtörténész megtartotta a korábbi kritikaírói megszólalási stílust, a kizárólagos, éles kritika helyett az olvasónapló és a bírálat határmezsgyéjén elhelyezkedve tárja elénk gazdag olvasmányélményét. Igaz e kötetére is Kovács Krisztina a Költő(k), könyv(ek), vers(ek) című, előző kritikakötet kapcsán tett megjegyzése: „Az irodalomtörténész, kritikus értelmezői karakterében szikár, objektivitásra törekvő, a szövegekre fókuszáló és műközpontú felfogást ismerhetünk fel.”


Ismét forog a szélkerék 1.
2.100 Ft
Emlékek és feljegyzések Fejértelep múltjából (1875–2000) / Id. Beretka Sándor

Id. Beretka Sándor Ismét forog a szélkerék 1.című kötete Fejértelep közösségének egyfajta közös kincsét tárja az olvasó elé, amely örök bizonyítéka a szülőföldhöz való kötődésnek, és magyarázattal szolgál arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, merre haladunk. A szerző kutatásait, emlékeit és feljegyzéseit (amelyek az 1875 és 2000 közötti időszakra vonatkoznak) színesebbé teszi a nagy mennyiségű képanyagból, archívumból készült válogatás, amely folyamatosságával hozzájárul Fejértelep, azaz Šušara történetének megismeréséhez.Részletes keresés