Betöltés...

Forum Könyvkiadó, Újvidék

Cím: Vojvode Mišića 1. 21000 Novi Sad / Újvidék, Szerbia
Honlap: www.forumliber.rs
Vezető: Virág Gábor igazgató
Telefon: +381/21/457-216
E-mail: direktor@forumliber.rs


A Forum Könyvkiadó, melynek alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű köteteket magyar nyelvű fordítását jelentesse meg. A Könyvkiadó a kezdeti , lassú kibontakozás után a jugoszláviai magyar írók fontos szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi alkotások és irodalmi művek alkotóháza, amely az elmúlt 55 évben a vajdasági magyarság szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2250 címszóval gazdagította több milliós összpéldányban.

A Kiadó a kezdettől fogva sokszínű, sokműfajú és értékközpontú volt, jellegére nézve pedig szépirodalmi kiadó, amely írónemzedékeknek adott kifutási teret, közlési lehetőséget, s irodalmunk alakulástörténetére is számottevően hatott. Írói pályákat egyengetett, fiatal, kezdő tollforgatóknak adott esélyt, életműsorozatokat publikált. Írói műhely-szerepét a mai napig megtartotta, s kezdettől fogva azon fáradozott, hogy az irodalmi termés legjavát publikálja.

A Kiadó műfaji sokoldalúsága abból adódott, hogy eleget akart tenni minden olvasói igénynek. Így produkciójában a politikai, történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek mellett helyet kaptak a tankönyvek, bibliográfiák és vallási művek, de a helytörténeti és művelődéstörténeti munkák is. Külön gondot fordított a gyermek- és ifjúsági irodalomra, a szép, tetszetős könyvek megjelentetésére. A Forum Könyvkiadó nemcsak a jó, hanem a szép könyvek műhelye is, tetszetős kiadványai pedig a hazai és külföldi könyvfesztiválok díjazott munkái.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kiadó keretében két – a vajdasági magyar irodalom és művelődés szempontjából jelentős – folyóirat jelenik meg: a Híd, amely a Kárpát-medence legrégibb magyar irodalmi folyóirata , tekintettel arra, hogy 1934-től folyamatosan megjelenik, míg a Létünk, amely 1971-ben indult, s amely a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye. Mindkét folyóirat tekintélyes szerzői gárdát tud maga mögött: írókat, tudósokat, kutatókat, egyetemi tanárokat.

A Kiadónak jelenleg 10 dolgozója van, és 2008. július 1–jétől Forum Könyvkiadó Intézetként működik, alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és a Magyar Nemzeti Tanács.

A Forum évente három rangos elismerést oszt ki: a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.


Agressiva
2.400 Ft
Short cuts / Jódal Kálmán

Jódal Kálmán Agressiva című kötete novellákat, rövidprózákat és rövidhangjátékokat tartalmaz. Az újvidéki alkotó műveiben kiemelt szerepet kap a nemzeti tradíció problematikája, melyben koncentráltan jelenik meg az intermedialitás, a kultúraközöttiség... A kötet kiérdemelte a 2010. évi Szirmai Károly Irodalmi Díjat.


Akik az időket szolgálták
2.300 Ft
Végig-végig a Krivaja völgyében / Németh István

Rendhagyó utazásra hívja olvasóját Németh István ebben a kötetében. Akár csónakázásnak is nevezhetnénk ezt az utazást, mert a közép-bácskai Krivaján, más néven a Bácsér forrásától indul, hogy aztán ki-kiszálljon e kanyargós folyócska minden falujában, kisvárosában. Így tesz riporteri látogatást Pacséron, Bácskossuthfalván, Topolyán, Bajsán, Szekicsen, Bácsfeketehegyen és a torkolati Szenttamáson, de megáll e folyóvölgy számos tanyavilágában is. Időben több mint negyven éven át tart ez az elképzelt utazás, ahol többnyire a hétköznapi emberekkel, ahogyan egyik kubikos beszélőtársa mondja, „krivajos" embereivel találkozik és beszélget a falukutató író-riporter, nemegyszer általános érvényű kérdésekről is.


Akinek az ég
2.000 Ft
Rádióesszék / Géber László

Hatalom, pénz, politika, filozófia, nyelv, szegénység, hit, háború, szülőföld, gyermekkor, színház, szerelem, képhamisítás, szép, demokrácia, utak, egyedüllét, jóslás, karácsony, konyha, új év, haladás, hajléktalanok, természet, firmamentum, önazonosság, forradalom, fiatalok, öregek, költészet, élet, halál, Isten, csend… – a teljesség igénye nélkül ezek azok a témák, témakörök, amelyekről Géber László szövegei szólnak.

„Mi hát az én mondanivalóm?” – kérdezi egyik írásában Géber. Válasza elsőre talán meglepőnek és meghökkentőnek tűnhet: „Fontos, hogy mindig azt mondjuk ki, ami a mondanivalónk, nem azt, amiről azt hisszük, hogy mondanunk kell.”


Allegro bajbajó
4.500 Ft
Kötetek könyve / Domonkos István

Domonkos István költészete olyan, mint egy visszatérő álom: amikor már megfeledkeznénk róla, újra feltámad.Velem sokszor megesik, hogy a legváratlanabb pillanatokban jutnak eszembe sorai, képei, rímei. Walter Benjamin az Álomgiccs című esszéjében azt állítja: "Az álmok csak a banalitás útjelzői."

Domonkos költészete mintha éppen erre a lecsupaszodásra reagálna. Mégsem lesz belőle a banalitás doktriner próféciája. Ez a költészet nemcsak a vajdasági régióban, hanem az egyetemes magyar irodalomban, illetve az egykori jugoszláv kontextusban is hatott.


Ami feltárul s ami nem
2.500 Ft
Naplóversek / Harkai Vass Éva

Napvilágot látott Harkai Vass Évának a naplóverseit tartalmazó kötete, az Ami feltárul s ami nem Penovác Endre illusztrációival. A fedőlapot az említett festőművész alkotásának felhasználásával Sirbik Attila és Sütő Anna tervezte. „Egy napot mindig ki lehet bírni, írta Füst Milán, aki a vershez és a naplóíráshoz is jobban értett, mint mi: A jót is a rosszat is napokra beosztani, akár életmentő is lehet. A krókuszok pedig újfent elalélnak valahol az irodalom és az élet határmezsgyéjén, mikor felkattintjuk az olvasólámpánkat, naplóba nem illő napokon is, persze. De aztán 2012 augusztusától 2013 áprilisáig: semmi. És akkor újra tanulni járni, verses naplót írni: hátha összefut, hátha önmagával.” (Böndör Pál).


Amikor otthon van a sehol
2.500 Ft
Útleíró próza / Lovra Éva / Gemma

Az Amikor otthon van a sehol című prózakötet a fiatal, első kötetes szerzők soron következő kiadványa, amely a „szabad asszociáció játéka”, és „arra ösztönöz, hogy nyitott szemmel járjunk”. „Lovra Éva a legtehetségesebb ifjú irodalmárok közé tartozik a Vajdaságból. Egyéni hangja mindenképp megkülönböztetett figyelmet érdemel. Eddig felmutatott munkássága azon a határmezsgyén mozog, amely nagy hiánycikk irodalmunkban, és újraértelmezi az utazás, az útleírás, illetve más időközben periferikussá vált irodalmi alapanyagok, műfajok felhasználását. Újraértelmezi a szerelmi prózát is. Teszi mindezt a mostanság (így vagy úgy, szemlélet kérdése) nagyon izgalmassá vált úgynevezett nőirodalom tükrében, megragadó érzékiséggel és műgonddal, kiemelkedő karakteres világlátással” – írja Balázs Attila a fiatal szerzőről.


Aracs
5.000 Ft
Templomok, temető, monostor / Stanojev, Nebojsa

A Vajdasági Múzeum 2004-ben megjelent történeti monográfiájának a magyar fordítása a kötet, amely feldolgozza térségünk legrégebbi, máig fennmaradt templomrom történetét. A szerző valójában tudományos módszerrel vizsgálja a XII. századi temetkezési helyek feltárását, majd a bazilika építését és a szent hely kialakulását. Gyakorló régészként, de az antropológus, az archeológus és építész szemével bizonyítja és támasztja alá állításait.


Aracs – Arača
2.990 Ft
A Pusztatemplom múltja és jövője – Prošlost i budućnost crkve u pustari / Biacsi Karolina – Raffay Endre – Tüskés Anna (szerk.)

Aracs nem csak ódon téglák és kőtömbök gondos tervezéssel egymásra helyezett halmaza. Nem csak egy egyházi épület a Vajdaságban, a bánsági síkságon, mely sok száz évvel ezelőtt egy olyan térség központja volt, mely gazdag kereskedelemmel rendelkezett, s budai kövekből építkezett, és ahol művészeti műhelyek faragómesterei napszámosok százaival dolgoztak kitartó munkával Isten házának felépítésén...


Arcok gyertyafényben
2.500 Ft
Farkas Zsuzsa

Farkas Zsuzsa egyformán érdeklődik a magas művészet és a mindennapok iránt, amiből egyfelől egy pontosan körülírható kulturális helyzetkép következik, másfelől pedig az idő, a kor rajzolata, amely kor nem tekinthető sem hősinek, sem jelentéktelennek, hanem olyannak tekinthető, amilyenné külső és belső erők mozgása és ütközése tette. A szemtanú írásai Farkas Zsuzsa beszélgetései, de nem a szenvtelen szemtanúé, hanem azé, aki együtt tud érezni a megszólítottal, miközben jegyzetel és a jegyzetekből megbízható, ugyanakkor olvasmányos interjúkat, riportokat, karcolatokat ad közre.


Áthangolódások
2.000 Ft
Tanulmányok a műfordításról és az interkulturalitásról / Marko Čudić

Az itt összegyűjtött elméleti, történeti és „nyelvközi” tanulmányok messzemenően igazolják tézisemet, hogy a műfordítást gyakorolni annyi, mint elgondolkodni a világ cifra dolgain. Marko Čudić kifejezőképessége – mindkét nyelven – tanulmányíróként is kitűnő. Szaktanulmányok gyanánt izgalmas gondolatmeneteket kapunk, amelyeknek regionális s gyakran egyetemes érvényük is van...


Átírás(s)ok(k)
2.300 Ft
Drámából drámába - tanulmányok, esszék / Gerold László

A magyar drámairodalomban is mind gyakoribban a régi drámák – tragédiák és vígjátékok – "átírásai", azaz, a régebbi szövegek aktualizáló szándékkal történő frissítése, maivá tétele. A legjelentősebb átírt szövegeket elemzi a szerző többek között Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály, Szigligeti Ede vígjátékait, valamint Katona József, Vörörmarty Mihály, Madách Imre drámáit, Spiró György, Parti Nagy Lajos, Hubay Miklós... átírásaiban.


Áven és a kutyorz Vauföldön
2.700 Ft
Uroš Petrović

Ezt a könyvet egyaránt ajánljuk gyerekeknek és fiatalos lelkületű felnőtteknek. Természetismereti enciklopédia, őstörténelem, a létező világ természeti törvényei, kalandregény, vérfagyasztó izgalmak, szeretet, szenvedés, fegyelem, szenvedély, hűség, barátság, gyerekszerelem – mindez egy helyen.


Az akácosnál balra
3.500 Ft
Gion Nándor Novellapályázat 2013

Az immár második, 2013-as Gion Nándor Novellapályázatra is, az előző évhez hasonlóan, Vajdaság mellett Magyarországról is érkeztek pályaművek. Az olvasó a kötetben a bírálóbizottság által legjobbnak ítélt húsz írásművet veheti kezébe. Változatos prózapoétikák szerint megalkotott szövegek: én-elbeszélőt vagy mindentudó narrátort szerepeltető, hagyományos, csattanóra épülő novellák, a hősök tudatfolyamát megjelenítő monológok, környezetüket a mágikus realizmus eljárásaival megteremtő elbeszélések kerültek egymás mellé.

A kötet szerzői: Balogh Gábor, Benedek Miklós, Borbély László, Csík Mónika, Jódal Kálmán, Jódal Rózsa, Kovács Jolánka, Móra Regina, Munjin Andrea, N. Czirok Ferenc, Rényi Ádám, Romoda Ferenc, Sándor Zoltán, Vadlövő Gabriella, Wilhelm József, Zakinszky Toma Viktória


Az egérszürke szoba titka
2.990 Ft
Várady Tibor

Várady Tibor regénye a nemzetközi hírnevű jogtudós nem egyetlen kirándulása a szépirodalom tájaira. Ritkán, de más szépirodalmi műfajban is megszólalt már. Az újrakiadásban megjelent regénye állapotrajz a múlt század hetvenes éveiből.


Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban I-III.
5.400 Ft
Általános kérdések - (anya)nyelvi oktatás, A tehetséggondozástól az élethosszig tartó tanulásig, Integrálás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség / Bene Annamária (szerk.)

Az Újvidéki Egyetem Szabadkán székelő Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 2009. szeptember 17-e és 19-e között tartott nemzetközi konferenciájának három kötetbe gyűjtött anyagát (81 előadást) tartja kezében az olvasó. Alkalom volt ez olyan módszertani, pedagógiai és pszichológiai, szociológiai, illetve oktatáspolitikai és infrastrukturális elemek bemutatásásra, amelyek elősegítik a normatív rendszerbe nem foglalt, de az oktatás folyamtába valamilyen módon bekapcsolódók felzárkóztatását és esélyegyenlőségét a teljes oktatási rendszerben és a közösségben. Kiemelt cél volt a fogyatékkal élőket, a kisebbségi oktatás résztvevőit, valamint a tehetségeket érintő problémáknak, illetve a felnőttképzés időszerű kérdéseinek tárgyalása.


Az illanékony műfaj
2.700 Ft
Rádióinterjúk / Vickó Árpád

A szerző az Újvidéki Rádió szerzkesztőjeként és sok, a legrangosabb magyar írók szerb műfordítójaként, állandó kapcsolatban volt a fordítandó művek szerzőivel. Ezekből az interjúkból, állt össze a kötet, amelynek névsora is impozáns: Mészöly Miklös. Petri György, Kertész Imre, Konrád György, Esterházy Péter, Balassa Péter, Poszler György, Heller Ágnes, Vajda Mihály, Tamás Gáspár Miklós és Kis János szólal meg benne. Az interjúkat, illetve egy-egy művüket “kommentálja” Faragó Kornélia, Végel László, Bányai János és Losoncz Alpár. A kötet az üjonnan indult Hid-könyvár első köteteként jelent meg.


Az örökség
2.500 Ft
Regény / Börcsök László

A magyarok bevonulása előtt a rőfösök járnak legjobban, mert minden piros, fehér meg zöld vásznat eladnak, amikor a faluban elterjed a hír, hogy ki lehet tenni a magyar zászlót. (Részlet a regényből)


Az új Európa építése
500 Ft
Az Európa Tanács 55 éve / Bozóki Antal

"Az Európa Tanács az a kapu, amelyen át be lehet jutni Európába" - olvassuk az Európa Tanácsról szóló könyv (Savet Evrope 1949-1996, Beograd, 1996) előszavában dr. Ranko Petkovic professzornak, a nemzetközi jog időközben elhunyt kiváló szakértőjének a tollából. Ez a kapu most - többszöri kopogtatás után - kinyílt a szerb-montenegrói államközösség előtt. Az Európa Tanács-beli tagság azonban számos feltétel teljesítéséhez kapcsolódik...bővebben

 

 

 

 


Az Újvidéki Színház harminc éve
500 Ft
Franyó Zsuzsanna (összeállította)

Az Újvidéki Színház harminc éve folytatása és kiegészítése az Újvidéki Színház húsz éve (1994) című könyvnek. Ezért ebben a kötetben nem foglalkozunk részletesen a színházalapítással, a húsz év arculatot meghatározó előadásainak elemzésével, és az akkori jelentős rendezőkkel és színművészekkel. Már csak azért sem, mert véleményünk azóta sem változott. Ebben a könyvben a harminc évet röviden foglaltuk össze és arra próbáltunk rávilágítani, hogy a vajdasági drámairodalomból két írónk afféle "házi szerzővé" lett...bővebben

 

 


Az úr órája
2.400 Ft
Dokumentumnovellák, tárcák / Bordás Győző

A szerző egybegyűjtött írásai dokumentumnovellákat, esszéket, apró rajzokat tartalmaz. A történetek, az „eszmefuttatások” mind rólunk szólnak, még akkor is, amikor a szerző pl. Arisztotelésszel beszélget valahol Görögországban a tenger felett. Eme novellisztikus esszék vagy esszésített novellák rendkívül olvasmányosak.Részletes keresés