Betöltés...

Forum Könyvkiadó, Újvidék

Cím: Vojvode Mišića 1. 21000 Novi Sad / Újvidék, Szerbia
Honlap: www.forumliber.rs
Vezető: Virág Gábor igazgató
Telefon: +381/21/457-216
E-mail: direktor@forumliber.rs


A Forum Könyvkiadó, melynek alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű köteteket magyar nyelvű fordítását jelentesse meg. A Könyvkiadó a kezdeti , lassú kibontakozás után a jugoszláviai magyar írók fontos szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi alkotások és irodalmi művek alkotóháza, amely az elmúlt 55 évben a vajdasági magyarság szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2250 címszóval gazdagította több milliós összpéldányban.

A Kiadó a kezdettől fogva sokszínű, sokműfajú és értékközpontú volt, jellegére nézve pedig szépirodalmi kiadó, amely írónemzedékeknek adott kifutási teret, közlési lehetőséget, s irodalmunk alakulástörténetére is számottevően hatott. Írói pályákat egyengetett, fiatal, kezdő tollforgatóknak adott esélyt, életműsorozatokat publikált. Írói műhely-szerepét a mai napig megtartotta, s kezdettől fogva azon fáradozott, hogy az irodalmi termés legjavát publikálja.

A Kiadó műfaji sokoldalúsága abból adódott, hogy eleget akart tenni minden olvasói igénynek. Így produkciójában a politikai, történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek mellett helyet kaptak a tankönyvek, bibliográfiák és vallási művek, de a helytörténeti és művelődéstörténeti munkák is. Külön gondot fordított a gyermek- és ifjúsági irodalomra, a szép, tetszetős könyvek megjelentetésére. A Forum Könyvkiadó nemcsak a jó, hanem a szép könyvek műhelye is, tetszetős kiadványai pedig a hazai és külföldi könyvfesztiválok díjazott munkái.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kiadó keretében két – a vajdasági magyar irodalom és művelődés szempontjából jelentős – folyóirat jelenik meg: a Híd, amely a Kárpát-medence legrégibb magyar irodalmi folyóirata , tekintettel arra, hogy 1934-től folyamatosan megjelenik, míg a Létünk, amely 1971-ben indult, s amely a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye. Mindkét folyóirat tekintélyes szerzői gárdát tud maga mögött: írókat, tudósokat, kutatókat, egyetemi tanárokat.

A Kiadónak jelenleg 10 dolgozója van, és 2008. július 1–jétől Forum Könyvkiadó Intézetként működik, alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és a Magyar Nemzeti Tanács.

A Forum évente három rangos elismerést oszt ki: a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.


A lélek elindul
2.490 Ft
Új és régebbi versek / Szűgyi Zoltán

Szűgyi Zoltán válogatott költeményeinek gyűjteménye lírai önéletrajz „fehérben és énekelve”. Koncepciójában újraértelmeződnek az elmúlt negyven év darabjai, a táj- és istenközpontú vallomásversek, a barátsiratók, a gondnokfilozófiák, az EKG-szonettek és a pillangóhaikuk. A lélek elindul a lassú csendteremtés felé törekvő verseket foglalja magába, melyek hangtalan hangon, a vagyok időtlenségével hatnak olvasójukra.


A magyar gimnáziumi oktatás története Újvidéken (1789–2009)
4.500 Ft
Uri Ferenc

Uri Ferenc A magyar gimnáziumi oktatás története Újvidéken (1789–2009) című kötete az újvidéki magyar nyelvű gimnáziumi oktatás kétszáztíz éves történetét tekinti át. Kutatásai során több száz gimnáziumi naplót, anyakönyvet, jegyzőkönyvet, valamint korabeli sajtóterméket használt fel, amelyek segítségével emberközelibbé tette a gimnázium történetét.


A magyarkanizsai Népkert és Vigadó
2.490 Ft
Egy kisvárosi közpark társadalmi szerepe (1850-1950) / Vázsonyi Csilla

„A helyi közösség egyértelműen kinyilvánította a Népkerthez való ragaszkodását, amikor elutasította az ott létesítendő új élményfürdő tervét annak ellenére, hogy a létesítmény bizonyára új lehetőségeket jelenthetett volna a helyiek számára. Úgy tűnik, két különböző közérdek feszült itt egymásnak: a gazdasági fejlődés és a közösségi identitás megtartása. A kanizsaiak tehát választás elé kerültek, így sok mindent elárulhat róluk, hogy a kettő közül az identitásukat képező örökséget választották. Az örökség ilyen felértékelődése jelezheti, hogy abban egy közösség a további fejlődés lehetőségét látja, de jelezheti a problémákkal teli jelen és a kilátások nélküli jövő helyett a múltba fordulást, az elvágyódást...

 


A merénylet angyala
2.000 Ft
Bulvár szappanoperett-ária / Svetislav Basara / traN(S)akció

Svetislav Basara A merénylet angyala című regénye Juhász Attila fordításában: szerzője egyfajta görbe tükröt tart a közép-európai népek és a történelem elé – a halott Ferenc Ferdinánd diktálja visszaemlékezéseit túlvilági írnokának, amelyben nemcsak a múltat, hanem a jelent is értelmezi...bővebben


A mi porunk
2.000 Ft
Velünk történt IV. / Bordás Győző

Bordás Győző egyszerű és pontos mondatokat ír. Erről az új könyvéről is elmondható az, ami teljes munkásságáról: mindig saját környezetével, életével, a vajdasági élettel foglalkozik. A novellái is dokumentumnovellák, a képzőművészetünkkel, irodalmunkkal, kultúránkkal foglalkozó írásai, még a búcsúztatói is szinte kizárólag vajdasági alkotókról szólnak...


A múltból merítettem I.
3.200 Ft
Feljegyzések Bácsfeketehegy történetéből / Sárközi Ferenc

Sárközi Ferenc (1929–1999) bácsfeketehegyi helytörténész majd fél évszázadon keresztül kutatta szülőfalujának szellemi és anyagi múltját, amelynek csak egy részét publikálta. Gyűjtésének zöme máig kéziratos hagyatékként maradt fenn. Ezeket rendezte és bocsájtotta a Kiadó rendelkezésére a helytörténész lánya, az ugyancsak néprajzzal is foglalkozó Sárközi Otília, s adtuk közre – számos dokumentum és gazdag fényképanyag kíséretében – egy három-négy részes sorozat első részeként.


A múltból merítettem II.
3.200 Ft
Feljegyzések Bácsfeketehegy történetéből / Sárközi Ferenc

Sárközi Ferenc (1929–1999) bácsfeketehegyi helytörténész majd fél évszázadon keresztül kutatta szülőfalujának szellemi és anyagi múltját, amelynek csak egy részét publikálta. Gyűjtésének zöme máig kéziratos hagyatékként maradt fenn. Ezeket rendezte és bocsájtotta a Kiadó rendelkezésére a helytörténész lánya, az ugyancsak néprajzzal is foglalkozó Sárközi Otília, s adtuk közre – számos dokumentum és gazdag fényképanyag kíséretében – egy három-négy részes sorozat második részeként. Jelen kötetünk tanulmányai többek között Bácsfeketehegy talajáról, a betelepülésről, a földtulajdon változásairól, a helyi nemességről, a település pénzügytörténetéről és a 48-as szabadságharcról szólnak.


A múltból merítettem III.
3.990 Ft
Feljegyzések Bácsfeketehegy történetéből / Sárközi Ferenc

A harmadik Sárközi-kötetekben Bácsfeketehegy gazdasági oldalát ismerhetjük meg. A földművelés, a gyümölcsészet és az állattenyésztés különböző ágainak érdekes bemutatása után a szerző sorra veszi az iparágakat is. A  falupolitika térképét alakító áramlatok ismertetése útján fokozatosan áttér a szó szorosabb értelmében vett politika leírására, a szocializmus korszakára, az Országos Független Szocialista Szövetség kongresszusára Feketehegyen, az üldöztetésekre; a magyarok bejövetele, a felszabadulás és a németek kitelepítése által létrejövő néphangulaton kívül képet kapunk a Tito-éráról stb. Bácsfeketehegy Sárközi Ferenc-féle portréja teljessé vált, de be nem végeztetett, hiszen kiindulópontja lehet egy újabb helytörténeti kutatásnak.


A múltprezentáció lehetőségei
2.400 Ft
Történelemelbeszélés a mai magyar irodalomban / Toldi Éva

A tanulmány szerzője – írja recenzense, Bányai János – a mai történelmi regény értelme és célja után kutat a kortárs magyar prózában, amely regény a múltat az események diszkontinuitásában tárja fel, mert a múlt eseményei nemcsak történelmi, hanem irodalmi értelmezésekre és megértésre is szorulnak meg várakoznak. A kérdéskör elméleti vizsgálatát követően a szerző Háy János, Láng Zsolt, Darvasi László, Szilágyi István és Márton László regényei elemzi behatóan.


A rejtett város
2.990 Ft
Antal Szilárd

Antal Szilárd (1975, Újvidék), az újvidéki Művészeti Akadémia tanára. Fotóalbuma szülővárosának rejtett titkait örökíti meg.


A sárkány bögréje
2.990 Ft
Raffay Endre

Raffay Endre meseregényében a népmeséket alkotó elemek zárójelbe kerülnek, a felmutatott mesevilág ízig-vérig kortárs univerzum: a folytonosságot a (mesei szöveg)-múzeumok és mesetörténeti (meta)szövegek biztosítják. Egyedi történetvezetése, szikár nyelve, finom humora, a tudományos világ paródiája, kultúrtörténeti meghatározottsága, a fantasyirodalom paneljeinek használata és az elbeszélés szintezésének módja a kortárs meseirodalmi diskurzusba való beépülését biztosítja a mesekönyvnek. (Herédi Károly)


A szavak néha kövek
2.500 Ft
(Fehértemplomi képeslapok) / Bogdán József

“Körtéden és Karasjeszenőn keresztül Fehértemplomra érkeztem. Amikor megálltam a plébánia előtt, a Várhegy felől érkező szélvihar kilobbantotta a könyökablak mögül a csipkés függönyt, és egy pillanatra úgy láttam, mintha egy nagy, fehér angyal integetne felém, így köszöntve a város ötvenedik plébánosát. Az 1805-ben épített templom mint vőlegényének felékesített menyasszony nézte a tavakról tükröződő várost. 1880 és 1884 között Herczeg Ferenc itt járt gimnáziumba, és szabad idejében talán éppen itt kószált a román, az orosz és a katolikus templom háromszögébe zárt tündérkertben, mindig egyedül, de mindig derűsen, hisz a Kárpátok sötétkékje tele volt apai és anyai sejtelmes üzenetekkel."

 


A táltos bűvös könyve
2.900 Ft
Mondák és legendák a vajdasági Bánság északi feléből / Jung Károly (szerk.)

Aki ezt a könyvet kézbe veszi, különös világban találja magát. Benne válogatást talál a vajdasági Bánság (szerb neve: Banat) északi feléből származó magyar legenda- és mondakincsből. Az itt olvasható mondákat és legendákat ezen a területen jegyezték fel a népköltészet kutatói, vagy pedig máshonnan származnak, de tartalmuk ehhez a vidékhez vagy annak valamelyik helységéhez kötődik.


A Tekijai Boldogasszony / Majka Božja Tekijska / Maria Schnee bei Peterwardein
1.200 Ft
A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Berti Johann

Hasonmás kiadás

Jelen háromnyelvű kiadványunkat (A Tekijai Boldogasszony; Majka Božja Tekijska; Maria Schnee bei Peterwardein. Petrovaradin, 1938) Berti Johann német nyelven írta, s ebből készültek a fordítások. A könyveket az egyházi kánon szerint az egyházmegye testületei hagyták jóvá. E műveket a jövőben az egyháztörténet és a néprajz, illetve a folklór kutatói tanulmányozhatják. Most csak azt említem meg, hogy Berti Johann zarándok kézikönyvének megjelenési éve – 1938 – nem köthető semmilyen évfordulóhoz. A többnyelvű kiadványoknak az adott időszerűséget, hogy a királyi Jugoszláviában ekkor tetőzött a konkordátumválság. (Pastyik László)


A teljesség fragmentumai
2.000 Ft
Válogatott és újabb kisesszék / Piszár Ágnes

teljesség fragmentumai kötet tanúságtétel arról, hogy Piszár Ágnes az értelmezés, a rámutatás és az alkotásközi áthajlás nagymestere. A szerző irigylésre méltó tájékozottsága, az olvasmányélmények sokasága adja meg az esszéírás elengedhetelen hátteréül szolgáló gazdag ismeretanyagot, azonban mindez mit sem érne, ha nem hozná felszínre a megszólított alkotásokkal folytatott időtálló párbeszédet.


A tengeri kagyló
2.900 Ft
Tolnai Ottó / Híd könyvtár

Tolnai Ottó regénye a személyesség és öntapasztalás legizgalmasabb mozzanatait aknázza ki. Az életmű jellegzetességeit idézve jeleníti meg a szerző különös vonzódását a tárgyak, a tények és a nevek iránt, s közben felmutatja, hogyan juthatunk el a személyes jelentésektől, a mindennapi banalitásoktól a metaforikus általánosításokig, a szinte már metafizikusnak tekinthető jelentésekig. A történet az alkotás–testiség–művészet jelentéseivel kötődik a Tisza virágzását váró fiatalok mély élményiségéhez. Narratív világszerűsége – középütt egy agyagszobor magával ragadó erotikájával – a „kezdek belejönni a mesébe” lendületével teremtődik meg. Az elbeszélés szellemi hátterében mindvégig ott munkál egy „brutális alakzat”, Cézanne nagy, kárminajkú kagylójának formátlan formája.


A test mindent tud
3.500 Ft
Patak Márta

Izgalmas nagyregényt tart kezében az olvasó. Történetek sorát. Családokat, tragédiákat, életre szóló barátságokat, szerelmeket. És mindezek mögött ott húzódik egy sötét téma: a bácskai vérengzések. Az 1942-es magyar tömeggyilkosságok, majd a tízszeres jugoszláv bosszú 44/45-ben. Ezeket az iszonyatos történeteket elvileg ma már mindenki ismerhetné, de igazából – hetvenévnyi hallgatás és tagadás után – a végleges feledés fenyegeti őket. Patak Márta úgy segít emlékezni, hogy nem oktat, nem magyaráz, hanem egyszerűen odacsalogatja az olvasót Bácskába. A csali maga ez a regény. Elképesztő anyagismerettel vezet be minket egy szédítően tágas világba, amelynek ugyanúgy része a harmincas évek Montevideója, mint a hetvenes évek alföldi laktanyája, vagy a 2000-es évek Madridja.

 


A topolyai Járási Magyar Népszínház (1949–1959)
3.900 Ft
Virág Gábor

Virág Gábor e kötete nemcsak a színházi szakma számára értékes, hanem hagyományőrző és -építő szerepe miatt Topolya és a Vajdaság művelődési-kulturális életének is fontos eleme. Miután 1949-ben hivatalosan is kezdetét vette az intézmény működése, megindult egy olyan folyamat, amely széleskörű kulturális és művészeti nevelést nyújtott  a korabeli színházlátogatóknak. Fennállásának tíz esztendeje alatt, számtalan akadállyal megküzdve, az amatőr színház majdhogynem hivatásos színházzá nőtte ki magát, lelkes és odaadó színészgárdájának köszönhetően. Ez a számos fotóval illusztrált, impozáns kötet remélhetőleg sok mindenkinek szerez örömet, és sok színészt ment át az emlékezés általi öröklétbe.


A viszonosság alakzatai
2.300 Ft
Faragó Kornélia

A szerző érdeklődésének körében, akárcsak elzőző köteteiben is, az új kulturális elméletek állnak, ezzel együtt az új magyar irodalom, valamint a szerb-magyar irodalmi kapcsolatoknak az eddigiektől eltérő újszerű megközelítése. Külön fejezetet szentel a vajdasági magyar irodalom jelenségvilágának, új szempontú megközelítésének, részint a kultusz irányából, részint pedig az újraolvasás felől. Itt is előtérbe a kulturális megközelítés és a vajdasági magyar irodalomhoz való kritikus viszonyulása kerül.


A zentai csata
2.900 Ft
Monográfiai részlet Zenta város történetéből / Dudás Gyula

Schvarcz Sándor 1885-ben kiadott reprintje.

E derék és érdekes kis monographia bir annyi belbecscsel, hogy bátran, minden előszó és ajánlat nélkül megjelenhetnék. Tárgyánál és annak ügyes feldolgozásánál fogva önmagát ajánlja. S ha még is szerző felhivásának engedve teszem azt, nincs annak más oka, mint az, hogy kiadására szerző ösztönzésemre vállalkozott: s igy bizonyos tekintetben osztályossa vagyok a felelősségnek, hogy az monographiáink számát egygyel szaporitja.

Kötetünk az 1885-ös zentai kötet reprintje, az 1697. évi, a 16 éves háborút lezáró csatának állít emléket.Részletes keresés