Betöltés...

Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár

Cím: str. Croitorilor(Mikes) nr. 15., 400162 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Honlap: www.kjnt.ro
Telefon: +40/264/432-593
E-mail: kriza@kjnt.ro


A Kriza János Néprajzi Társaság 1990-ben alakult, a megalakulás éve óta fejt ki folyamatos és egyre bővülő tevékenységet Kolozsváron. Könyvtári állományunk meghaladta a nyolcezret, ebben helyet kaptak az erdélyi és az egyetemes magyar néprajz kiemelkedő alkotásai. A dokumentációs tárunkban létrehozott archívum tartalmazza a hagyatékból származó, de még fel nem dolgozott anyagokat, recens gyűjtésekből származó hang- és képanyagokat, térképeket, adatbázisokat valamint itt kapott helyet a terepen folytatott kutatómunka eredményeként egy több ezer kéziratot tartalmazó A KJNT fogja össze a hazai magyar néprajzos kutatókat és érdekképviseleti szervezetként felvállalja a tagság törekvéseinek képviseletét, konferenciákat, szakmai találkozókat szervezünk évi rendszerességgel. Kiadói tevékenységünk eredményei: 17 évkönyv, 53 kötet a Kriza Könyvek és a Kriza Könyvtár sorozatban, periodikaként jelentetjük meg a KJNT Értesítőjét, amelynek eddig 15 évfolyama látott napvilágot. Több kutatási programot irányítunk belső és külső munkatársak, hazai és külföldi kutatók valamint diákok bevonásával. Kutatási célkitűzéseinket összehangoljuk a magyar néprajz és általánosságban véve a magyar társadalomtudományok törekvéseivel.

„Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” - CD melléklettel
3.800 Ft
Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez / Szakál Anna / Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai

Jelen forráskiadvány célja, hogy Kriza János unitárius püspök levelezését feltárja, és a Vadrózsák gyűjtőhálózatához kapcsolható leveleket, amelyek Kriza Jánosnak és gyűjtőinek a folklórszövegek gyűjtésére, átdolgozására és kiadására vonatkozó elképzeléseit tartalmazzák, egy kötetben hozzáférhetővé tegye...bővebben

A szétszóródott kéziratos anyagot összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi: Szakál Anna


Rontás és társadalom Aranyosszéken
2.990 Ft
Komáromi Tünde / Kriza Könyvek

A boszorkányság témakörébe tartozó rontás eseteit vizsgálja a szerző az aranyosszéki Hagymáson. A szerző elemzi a jelenséget néprajzilag, szociológiailag, és az esettanulmányokon keresztül a rontás aranyosszéki megnyilvánulásairól kapunk részletes képet.


Pipe
3.200 Ft
Egy Kis-Küköllő menti unitárius falu száz éve / Adorjáni Rudolf Károly / Kriza Könyvtár

A rendkívüli, sajátos falumonográfiát fél évszázaddal pipei szolgálata után állította össze a minap kilencvenedik életévébe lépett Adorjáni Rudolf Károly unitárius lelkipásztor.

A Székely Partium kis faluja Pipe (románul Pipea, németül Wepeschdorf, szászul Wepeschdref), Maros megyében, Segesvártól 12 km-re északra fekszik, Szásznádashoz tartozik. 1325-ben Pype néven említik először. 1910-ben 336, túlnyomórészt magyar lakosa volt. Egykori lakosainak jó része Szásznádasra költözött. A trianoni békeszerződésig Kis-Küküllő vármegye Erzsébetvárosi járásához tartozott. 1992-ben 105 lakosából 99 magyar, 5 cigány, 1 román volt, közülük 90 unitárius. A falu boráról és gyümölcséről volt híres.


Páva
3.200 Ft
Tanulmányok egy orbaiszéki faluról / Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc (szerk.)

Páva falu a Háromszéki havasok nyugati lábainál, Kovászna fürdőváros és Zabola község között fekszik. Lakossága sajátos gazdasági és társadalomszerkezettel, jellegzetes kultúrával, hagyományokkal és azonosságtudattal rendelkezik. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének diákjai, doktoranduszai, tanárai és vendégei ebben az orbaiszéki településben olyan interdiszciplináris alapkutatásokat végeztek, amelyeket a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kezdeményezett és szervezett. A kolozsvári, budapesti, pécsi és a szegedi fiatalok terepkutatásaiból az utóbbi öt évben számos szemináriumi és szakdolgozat, tudományos előadás, dokumentumfilm és kiállítás született...bővebben


Orbaiszék változó társadalma és kultúrája
3.700 Ft
Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.)

19.században is sajátos gazdaság- és társadalomszerkezettel rendelkezett. Orbaiszék céhes, városi központja, a Sepsiszentgyörgyöt Kézdivásárhellyel és Bereckkel összekötő vasútvonal megépülése, kisüzemek létesülése Kovásznán, borvízforrások és mofetták révén kibontakozó fürdőélet ugyanitt stb., mind-mind a polgári korban kibontakozó látványosabb fejlődés részei voltak...bővebben


Ne mondd, anyám, főd átkának
2.730 Ft
Dimény Mózesné Szabó Anna énekei - Szabéd, 1895-1896 / Kriza Könyvtár

Rédiger Ödön gyűjtését Kanyaró Ferenc hagyatékából bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Rédiger Ödön gyűjtötte a kötetben található dalokat 1895-1896-ban, aki egy akkor idős asszonytól, a szabédi Dimény Mózesné Szabó Annától gyűjtötte össze az énekeket.


Moldvai csángómagyar "síposok"
3.200 Ft
Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973-2010 / Stuber György / Kriza Könyvtár

A kötet először is ismerteti a moldvai síposok történetét, majd a leghíresebb dudásokat és dudákat mutatja be. Ezután a duda alkatrészeinek, a dudakészítésnek és magának a dudálásnak a néprajzi vonatkozásai, népnyelvi-szaknyelvi szótára következik. A következő fejezetek a dudálás szerepét ismertetik a helyi népi kultúrában, vagyis mikor, kik, hogyan dudáltak faluhelyen, milyen hiedelmek övezték a síposokat. Végül a szerző bemutatja magát a csángóságot, múltjukat és jelenlegi helyzetüket elemzi.


Lokális és transznacionális csángó életvilágok
3.500 Ft
Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.)

Lehetséges-e újat mondani a tudomány eszközeivel a moldvai csángókról napjainkban? Szükség van-e újabb és újabb monográfiákra, tanulmánykötetekre? Ha alaposabban átnézzük az általunk 2006-ban kiadott Moldvai csángók bibliográfiáját, első benyomásként talán az újabb tanulmánykötetek ellen voksolunk, hiszen az általunk összeállított szakirodalmi adatbázisban a csángókkal foglalkozó tételszám igen magas, s annak megjelenése óta a művek sora jelentősen tovább bővült...bővebben


Lenyomatok 7.
2.100 Ft
Fiatal kutatók a népi kultúráról / Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt, Szabó Á. Töhötöm (szerk.) / Kriza Könyvek

Fiatal kolozsvári néprajzosok tanulmányait közli a kötet, immár hetedszer, hagyományszerűen. Néhány tanulmány témája: A szekeresség szerepe egy havasalji falu életében; Bernády György lokális mítosza Marosvásárhelyen; A pálinka társadalomban betöltött szerepéről; Vallási interferenciák és látomások: csángók a szőkefalvi Mária-jelenésen.


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20.
3.200 Ft
A néprajztudományok története. Intézmények, kutatók, kutatások / György V. Imola, Keszeg Vilmos, Tekei Erika (szerk.) / Kriza évkönyv

2010. október 22-én, 2011. október 21-én, majd 2012. október 26-án Kolozsvárt tartott konferenciák előadásait olvashatják jelen kötetben, két nagy témakörbe rendezve: Intézménytörténet és Életpályák, kutatások. A kötet szerzői: Keszeg Vilmos, Zakariás Erzsébet, Tibori Szabó Zoltán, Újvári Mária, Dávid Gyula, Vida Tekei Erika, Eleonora Sava, Asztalos Enikő, Olosz Katalin, Tánczos Vilmos, Salamon Márton László, Kürti László, Viga Gyula, Gatti Beáta, Albert Ernő, Balázs Lajos.


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19.
3.200 Ft
A 20. század (biografikus) történetei / Keszeg Vilmos, Szalma Anna-Mária (szerk.) / Kriza évkönyv

2010. november 19-én került sor Kolozsváron A 20. század (biografikus) történetei című háromnyelvű konferenciára. A konferencia felhívásában megfogalmazattok értelmében az előadások a 20. század reprezentatív történéseire, a reprezentatív események narratív reprezenációira, a narratívumok/narratívák státusára, a narratív stratégiákra, a narratívumok használatának habitusaira, a narratívumokkal szembeni attitűdökre, a különböző beszédmódokra és médiumokra kívántak reflektálni.

 


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18.
3.200 Ft
Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt / Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc (szerk.) / Kriza évkönyv

Az évkönyv két tudománytörténeti konferencia anyagát teszi közzé. Az első a 2008. október 18-án megrendezésre került "Megemlékező konferencia a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából" című, amely a néprajzi oktatás múltját és a kolozsvári néprajzi oktatás jelenét taglalta. A 2009. október 23-án megtartott következőn pedig a romániai, illetve hangsúlyosan a kolozsvári néprajzi oktatás és kutatás múltjának egy újabb áttekintésére került sor.


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17.
2.730 Ft
Nemzedékek, kutatások, lenyomatok / Ilyés Sándor - Jakab Albert Zsolt - Szabó Á. Töhötöm (szerk.) / Kriza évkönyv

A Kriza Évkönyv 17. száma kilenc néprajzi tanulmányt közöl. Többek között olvashatunk a kalotaszegi identitástudatról, a falusi értelmiségiek háborús történeteiről, a moldvai csángó falvak krízishelyzetének megítéléséről, egy sáromberki paraszti irattár elemzéséről. Könczei Csaba: Ki számít kalotaszeginek? Egy néprajzi tájegység és a hozzá fűződő regionális identitástudat alakulásának történeti áttekintése. Szilágyi Levente: Az államhatár hatása Csanálos és Vállaj kapcsolatára 1918-tól napjainkig...bővebben

 

Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években
3.200 Ft
Ilyés Sándor

„Az ipari munkásság történetének, életmódjának, mentalitásának kutatása mostoha területnek számít mind a néprajz/antropológia, mind a történettudomány esetében. Kolozsvári viszonylatban különösen igaz ez, de ha a teljes magyar vagy román nyelvű tudományos eredményeket vesszük szemügyre, akkor sem állíthatjuk, hogy a téma valamirevaló népszerűségnek örvendene, vagy valamilyen mértékben megközelítené a nyugat-európai tudományos kutatás eredményeit." (A szerző)
 


Hiedelmek, narratívumok, stratégiák
3.500 Ft
Egyetemi jegyzet / Keszeg Vilmos / Néprajzi Egyetemi Jegyzetek

A világképek, a tudás-, majd az eszmerendszerek differenciálódása óta a hiedelemről való beszélés az emberiség legállandóbb, legmakacsabb episztemológiai diskurzusa. Ez a diskurzus mindvégig hiedelemellenes magatartást követett. S paradox módon mégsem szüntette meg a hiedelmeket, hanem épp ellenkezőleg, újabb és újabb hiedelmeket termelt. A hiedelem együtt haladt a tudással. Illetve, félreértés ne essék, a hiedelem maga is tudás. Megfelel minden olyan elvárásnak, amit a tudással szemben támasztunk: a világot teszi érthetővé, az embernek szüksége van rá, mindig, korszakról korszakra megújul.


Gazdasági adaptáció és etnicitás
4.500 Ft
Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben / Szabó Á. Töhötöm

A felsőkápolnai tetőre beereszkedve a távolban egy kisebb domb tetején a bonyhai református templom bukkan fel, képe több irányban is uralja a tájat – dominanciáját viszont elhomályosítja egy, a kápolnai tető fölött nemrég emelt borház és pincészet, amely a térségben nagy múltú, de az 1990 utáni években visszaszorult szőlészetnek, borászatnak ad új irányt. A falvak egy részében magyar többséget találni, más részében románt, harmadik részben pedig cigányt. De vannak itt olyan falvak is, amelyekben még az 1990-es évek elején is szász többség volt. És végül több faluban találni a valamikor magyar nemesség tulajdonába tartozó kisebb-nagyobb udvarházat, amelyeknek állapota viszont igen változó...bővebben


Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából
3.200 Ft
Olosz Katalin / Kriza Könyvtár

Az erdélyi népballadagyűjtés történetének négy fejezetét ismerteti a kötet. Bemutatja Viski Károly balladagyűjtéseit a huszadik század elején, Fehér László balladájának korai erdélyi változatait, Benedek Elek és Sebesi Jób balladagyűjtéseinek problémáit, végül pedig Gyulai Pál és kolozsvári diákgyűjtője közötti konfliktust.


Emlékállítás és emlékezési gyakorlat
4.500 Ft
Jakab Albert Zsolt

„A 20. század közepétől fokozatosan bontakozott ki az a (történelem)antropológiai irányzat, amely rendre a figyelem középpontjába állította a folyó időhöz, a múlthoz és a múlt reprezentációjához, a történelemhez való viszonyulás típusait, az időtartamokat, a korszakok retorikáját, a történetiség rendjeit. Ezzel egyidőben erősödött fel az emlékezet, valamint az emlékezés rituális kereteinek, az emlékező embernek a vizsgálata...bővebben


Emberek, életpályák, élettörténetek
3.200 Ft
Jakab Albert Zsolt, Keszeg Anna, Keszeg Vilmos (szerk.) / Kriza Könyvek

Az utóbbi évtizedek tudományainak figyelme intenzíven ráirányul a kollektív és individuális életpályák, valamint az életpályák narratív reprezentációja, az élettörténetek vizsgálatára. Alig van olyan tudományterület, amely a maga terminológiájával ne definiálta volna újra az élettörténetet, a biografikus történetet, annak műfaji, ontológiai és pragmatikus specifikumait.


Csoportok és kultúrák
3.200 Ft
Tanulmányok szubkulturákról / Jakab Albert Zsolt - Keszeg Vilmos (szerk.) / Kriza Könyvek

Kacsuk Zoltán a szubkultúra kutatás történetét, iskoláit, terminológiáját foglalja össze. Patakfalvi Czirják Ágnes és Illés Sándor a kultúrához való hozzáférés technikájáról, metodologiájáról értekezik. Sólyom Andrea és Ferencz Angéla egy-egy romániai magyar város fiataljainak azt a stratégiáját mutatja be, amely során a városban teret sajátítanak ki a maguk számára, környezetet teremtenek szabadidős programjaik számára és ilyen módon határolódnak el a város társadalmától...bővebbenRészletes keresés