Betöltés...

Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár

Cím: str. Croitorilor(Mikes) nr. 15., 400162 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Honlap: www.kjnt.ro
Telefon: +40/264/432-593
E-mail: kriza@kjnt.ro


A Kriza János Néprajzi Társaság 1990-ben alakult, a megalakulás éve óta fejt ki folyamatos és egyre bővülő tevékenységet Kolozsváron. Könyvtári állományunk meghaladta a nyolcezret, ebben helyet kaptak az erdélyi és az egyetemes magyar néprajz kiemelkedő alkotásai. A dokumentációs tárunkban létrehozott archívum tartalmazza a hagyatékból származó, de még fel nem dolgozott anyagokat, recens gyűjtésekből származó hang- és képanyagokat, térképeket, adatbázisokat valamint itt kapott helyet a terepen folytatott kutatómunka eredményeként egy több ezer kéziratot tartalmazó A KJNT fogja össze a hazai magyar néprajzos kutatókat és érdekképviseleti szervezetként felvállalja a tagság törekvéseinek képviseletét, konferenciákat, szakmai találkozókat szervezünk évi rendszerességgel. Kiadói tevékenységünk eredményei: 17 évkönyv, 53 kötet a Kriza Könyvek és a Kriza Könyvtár sorozatban, periodikaként jelentetjük meg a KJNT Értesítőjét, amelynek eddig 15 évfolyama látott napvilágot. Több kutatási programot irányítunk belső és külső munkatársak, hazai és külföldi kutatók valamint diákok bevonásával. Kutatási célkitűzéseinket összehangoljuk a magyar néprajz és általánosságban véve a magyar társadalomtudományok törekvéseivel.

Páva
3.200 Ft
Tanulmányok egy orbaiszéki faluról / Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc (szerk.)

Páva falu a Háromszéki havasok nyugati lábainál, Kovászna fürdőváros és Zabola község között fekszik. Lakossága sajátos gazdasági és társadalomszerkezettel, jellegzetes kultúrával, hagyományokkal és azonosságtudattal rendelkezik. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének diákjai, doktoranduszai, tanárai és vendégei ebben az orbaiszéki településben olyan interdiszciplináris alapkutatásokat végeztek, amelyeket a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kezdeményezett és szervezett. A kolozsvári, budapesti, pécsi és a szegedi fiatalok terepkutatásaiból az utóbbi öt évben számos szemináriumi és szakdolgozat, tudományos előadás, dokumentumfilm és kiállítás született...bővebben


Lokális és transznacionális csángó életvilágok
3.500 Ft
Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.)

Lehetséges-e újat mondani a tudomány eszközeivel a moldvai csángókról napjainkban? Szükség van-e újabb és újabb monográfiákra, tanulmánykötetekre? Ha alaposabban átnézzük az általunk 2006-ban kiadott Moldvai csángók bibliográfiáját, első benyomásként talán az újabb tanulmánykötetek ellen voksolunk, hiszen az általunk összeállított szakirodalmi adatbázisban a csángókkal foglalkozó tételszám igen magas, s annak megjelenése óta a művek sora jelentősen tovább bővült...bővebben


Orbaiszék változó társadalma és kultúrája
3.700 Ft
Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.)

19.században is sajátos gazdaság- és társadalomszerkezettel rendelkezett. Orbaiszék céhes, városi központja, a Sepsiszentgyörgyöt Kézdivásárhellyel és Bereckkel összekötő vasútvonal megépülése, kisüzemek létesülése Kovásznán, borvízforrások és mofetták révén kibontakozó fürdőélet ugyanitt stb., mind-mind a polgári korban kibontakozó látványosabb fejlődés részei voltak...bővebben


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18.
3.200 Ft
Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt / Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc (szerk.) / Kriza évkönyv

Az évkönyv két tudománytörténeti konferencia anyagát teszi közzé. Az első a 2008. október 18-án megrendezésre került "Megemlékező konferencia a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából" című, amely a néprajzi oktatás múltját és a kolozsvári néprajzi oktatás jelenét taglalta. A 2009. október 23-án megtartott következőn pedig a romániai, illetve hangsúlyosan a kolozsvári néprajzi oktatás és kutatás múltjának egy újabb áttekintésére került sor.


A Borica
3.650 Ft
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban / Könczei Csilla

A hétfalusi boricáról az első leírás 1862-ben jelent meg. Úgy tűnik, hogy a rítus anélkül érte meg ezt az időpontot, hogy az egyház integrálta volna, eltérően a szomszédos vidékek hasonló szokásaitól, például a betlehemestől. A régión kívüli magyar elitek a dualizmus idején figyeltek fel a boricára. A külső tekintetek hatására ekkor alakultak ki nemzeti vonásai. A boricának az egymást követő román nacionalista rezsimek is nemzeti jelentéseket tulajdonítottak, ezért többszörösen betiltották...bővebben


Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából
3.200 Ft
Olosz Katalin / Kriza Könyvtár

Az erdélyi népballadagyűjtés történetének négy fejezetét ismerteti a kötet. Bemutatja Viski Károly balladagyűjtéseit a huszadik század elején, Fehér László balladájának korai erdélyi változatait, Benedek Elek és Sebesi Jób balladagyűjtéseinek problémáit, végül pedig Gyulai Pál és kolozsvári diákgyűjtője közötti konfliktust.


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19.
3.200 Ft
A 20. század (biografikus) történetei / Keszeg Vilmos, Szalma Anna-Mária (szerk.) / Kriza évkönyv

2010. november 19-én került sor Kolozsváron A 20. század (biografikus) történetei című háromnyelvű konferenciára. A konferencia felhívásában megfogalmazattok értelmében az előadások a 20. század reprezentatív történéseire, a reprezentatív események narratív reprezenációira, a narratívumok/narratívák státusára, a narratív stratégiákra, a narratívumok használatának habitusaira, a narratívumokkal szembeni attitűdökre, a különböző beszédmódokra és médiumokra kívántak reflektálni.

 


20. századi gyergyói népi önéletrajzok – A népi önéletírás funkciói
3.200 Ft
Szőcs Levente / Kriza Könyvek

A kötet öt gyergyói szerző kéziratát mutatja be, értelmezi. Közülük négy személy gyergyócsomafalvi: Köllő (sz. Borsos) Teréz 1909-ben született és 2008-ban halt meg, életének első szakaszában irgalmas nővér, ezután háziasszony volt; Huszár András 1931-ben született, elsősorban gazdálkodással foglalkozott, illetőleg mezőgazdasági gépeken dolgozott, jelenleg nyugdíjas; Czirják Gergely kovácsmester 1913-ban született, Kolozsváron halt meg 1993-ban; Köllő Vilma 1933-ban született, férje kőműves-asztalos volt, ő maga varrónő, jelenleg nyugdíjasként unokáját neveli. Antal János Gyergyótekerőpatakon született 1924-ben, Gyergyószentmiklóson halt meg 2009-ben. Életének meghatározó élménye hadifogsága volt.


Beavatás
3.200 Ft
Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumának anyagából (2008–2011) / Kinda István (szerk.)

A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum 2011-ben immár nyolcadszor adott helyet a Fiatal Néprajzkutatók Szemináriuma néven intézményesült, elsősorban egyetemi hallgatók és pályakezdő fiatal kutatók számára szervezett néprajztudományi-muzeológiai tábor konferenciájának. Az évek során a Pozsony Ferenc egyetemi tanár, múzeumalapító által szervezett zabolai szakmai találkozóknak helyet adó vidéki intézmény a székelyföldi, erdélyi és magyarországi fiatal néprajzkutatók, muzeológus szakemberek, egyetemi oktatók kultúratudományi műhelyévé vált.


Pipe
3.200 Ft
Egy Kis-Küköllő menti unitárius falu száz éve / Adorjáni Rudolf Károly / Kriza Könyvtár

A rendkívüli, sajátos falumonográfiát fél évszázaddal pipei szolgálata után állította össze a minap kilencvenedik életévébe lépett Adorjáni Rudolf Károly unitárius lelkipásztor.

A Székely Partium kis faluja Pipe (románul Pipea, németül Wepeschdorf, szászul Wepeschdref), Maros megyében, Segesvártól 12 km-re északra fekszik, Szásznádashoz tartozik. 1325-ben Pype néven említik először. 1910-ben 336, túlnyomórészt magyar lakosa volt. Egykori lakosainak jó része Szásznádasra költözött. A trianoni békeszerződésig Kis-Küküllő vármegye Erzsébetvárosi járásához tartozott. 1992-ben 105 lakosából 99 magyar, 5 cigány, 1 román volt, közülük 90 unitárius. A falu boráról és gyümölcséről volt híres.


Ne mondd, anyám, főd átkának
2.730 Ft
Dimény Mózesné Szabó Anna énekei - Szabéd, 1895-1896 / Kriza Könyvtár

Rédiger Ödön gyűjtését Kanyaró Ferenc hagyatékából bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Rédiger Ödön gyűjtötte a kötetben található dalokat 1895-1896-ban, aki egy akkor idős asszonytól, a szabédi Dimény Mózesné Szabó Annától gyűjtötte össze az énekeket.


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17.
2.730 Ft
Nemzedékek, kutatások, lenyomatok / Ilyés Sándor - Jakab Albert Zsolt - Szabó Á. Töhötöm (szerk.) / Kriza évkönyv

A Kriza Évkönyv 17. száma kilenc néprajzi tanulmányt közöl. Többek között olvashatunk a kalotaszegi identitástudatról, a falusi értelmiségiek háborús történeteiről, a moldvai csángó falvak krízishelyzetének megítéléséről, egy sáromberki paraszti irattár elemzéséről. Könczei Csaba: Ki számít kalotaszeginek? Egy néprajzi tájegység és a hozzá fűződő regionális identitástudat alakulásának történeti áttekintése. Szilágyi Levente: Az államhatár hatása Csanálos és Vállaj kapcsolatára 1918-tól napjainkig...bővebben

 

Rontás és társadalom Aranyosszéken
2.990 Ft
Komáromi Tünde / Kriza Könyvek

A boszorkányság témakörébe tartozó rontás eseteit vizsgálja a szerző az aranyosszéki Hagymáson. A szerző elemzi a jelenséget néprajzilag, szociológiailag, és az esettanulmányokon keresztül a rontás aranyosszéki megnyilvánulásairól kapunk részletes képet.


A hagyomány burkai
3.600 Ft
Tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára / Lajos Katalin, Tapodi Zsuzsanna Mónika (szerk.) / Kriza Könyvek

A kötet Balázs Lajos néprajzkutató előtt tiszteleg 70. születésnapja alkalmából. A tudós pályát felvázoló és tisztelgő írások és interjúk után neves magyarországi és erdélyi néprajzkutatók tanulmányai olvashatók, melyeket követnek a román és magyar kollégák nyelvészeti és irodalmi témájú munkái.


A művészet antropológiája
2.990 Ft
Egyetemi jegyzet / Szikszai Mária / Néprajzi Egyetemi Jegyzetek

A szerző a művészet és kultúra viszonyát elemzi, előadássorozata a bölcsészettudományok és kultúratudományokat hallgató diákokhoz szól. Célja a vizuális nyelvezet bemutatása, működésének megvilágítása, interdiszciplináris, kultúrtörténeti, művészettörténeti ismeretek mentén történő képi látásmód és elemzési kézségek kialakítása.


A fiatalok vasárnapja Európában
2.990 Ft
Keszeg Vilmos - Pozsony Ferenc - Tótszegi Tekla (szerk.) / Kriza Könyvek

2007-ben Kolozsváron rendezték meg az Eurethno hálózat révén Az európai fiatalok vasárnapi rítusai című tudományos konferenciát. Itt számos európai kutató mondta el tudományos vizsgálatai eredményét a témakörben. Az előadások az európai fiatalok szabadidős programját, a sajátos vasárnapi foglalatosságot, a vasárnapi idő tagolódását, az identitáskeresés és -kinyilvánítás rítusait, eszközeit tekintették át. A kötet az előadások szerkesztett változatát közli.


Lenyomatok 7.
2.100 Ft
Fiatal kutatók a népi kultúráról / Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt, Szabó Á. Töhötöm (szerk.) / Kriza Könyvek

Fiatal kolozsvári néprajzosok tanulmányait közli a kötet, immár hetedszer, hagyományszerűen. Néhány tanulmány témája: A szekeresség szerepe egy havasalji falu életében; Bernády György lokális mítosza Marosvásárhelyen; A pálinka társadalomban betöltött szerepéről; Vallási interferenciák és látomások: csángók a szőkefalvi Mária-jelenésen.


Moldvai csángómagyar "síposok"
3.200 Ft
Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973-2010 / Stuber György / Kriza Könyvtár

A kötet először is ismerteti a moldvai síposok történetét, majd a leghíresebb dudásokat és dudákat mutatja be. Ezután a duda alkatrészeinek, a dudakészítésnek és magának a dudálásnak a néprajzi vonatkozásai, népnyelvi-szaknyelvi szótára következik. A következő fejezetek a dudálás szerepét ismertetik a helyi népi kultúrában, vagyis mikor, kik, hogyan dudáltak faluhelyen, milyen hiedelmek övezték a síposokat. Végül a szerző bemutatja magát a csángóságot, múltjukat és jelenlegi helyzetüket elemzi.


A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról
3.200 Ft
Könczei Csongor / Kriza Könyvek

A szerző jelenleg a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Kutatási területei: etnokoreológia - etnomuzikológia, regionális, kulturális és etnikus identitások, interetnikus kapcsolatok, kulturális és társadalmi hálózatok.


A történetmondás antropológiája
3.650 Ft
Egyetemi jegyzet / Keszeg Vilmos / Néprajzi Egyetemi Jegyzetek

Az ismert erdélyi néprajzkutató, Keszeg Vilmos a történetmondás antropológiáját vizsgálja alapos elemzésében. Tisztázza a narratológia fogalmát, vizsgálja a történetek kontextusait, a népmese, a lokális ballada, az élettörténetek előadásának módját és kontextusait, a komikus műfajok társadalmi közegét, illetve a témához kapcsolódó irányzatokat, elméletek is vázolja.Részletes keresés