Betöltés...

Kolozsvári Egyetemi Kiadó / Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár

Cím: str. B.P. Hasdeu nr. 51, Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Honlap: www.editura.ubbcluj.ro
Vezető: Filip Pop
Telefon: +40/264/597-401
E-mail: presa_universitara@easynet.ro


A Babes-Bolyai Egyetem kiadója.

A dokumentumok formai feltárása a könyvtárban
2.400 Ft
Egyetemi jegyzet / Gurka-Balla Ilona

Gurka-Balla Ilona főkönyvtáros egyetemi tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1978-ban végezte, magyar-angol nyelv és irodalom szakon. 1978−1990 között általános és középiskolai tanárként dolgozott Sárközújlakon és Kolozsváron, 1990-től a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársa, 1999-től a BBTE Történelem és Filozófia Karán tanársegéd könyvtár- és információtudomány szakon. Bölcsészdoktori címét 2006-ban védte meg. Önálló kötete 2010-ben jelent meg A szereplők közötti viszony stilisztikája Jókai regényeiben címmel...bővebben


A magyar szociográfia erdélyi műhelyei
2.400 Ft
Cseke Péter

Az újságíró szakos hallgatók, de a szélesebb közönség számára is íródott kötet a jellegzetesen közép-európai műfaj, az európai fejlődésből kiesett nemzetek, nemzetrészek mélyrétegeit feltáró társadalomrajzként megszületett szociográfia műfaji sajátosságait, tipológiáját, a szociográfusi nézőpont jellemzőit taglalja, továbbá az erdélyi szociográfia történetét és kiemelkedő alkotóinak munkásságát.


A tanárképzés fejlődési irányai a 21. század kezdetén
2.400 Ft
Birta-Székely Noémi

A tanári alapképzés az utóbbi évtizedben gyökeresen megváltozott. a szociális és gazdasági változások újraértelmezték az iskolával és a tanárokkal szembeni elvárásokat és követelményeket. Az új igényekre világszerte újabb reformtörekvések próbáltak válaszolni. A könyvben az olvasó a tanárképzés elméleti elemzése mellett az általános pedagógia elméleti és gyakorlati képzés konstrukív pedagógiai megközelítésével találkozik. Az alapozó iskolai gyakorlat olyan javaslat az általános pedagógiai alapképzés keretében, mely figyelembe veszi mind a konstruktív paradigmáknak a tudás kialakulására vonatkozó elméleteit, mind a tanárképzéssel szemben támasztott társadalmi kihívásokat.


A tanulási folyamat és a tanulási eredmények értékelése
2.980 Ft
Maria Eliza Dulama - Soós Lenke - Valentin Blandul - Chereji - Mach Zoltán

A kötet az értékelés folyamatával foglalkozik az oktatásban: a szóbeli, az írásbeli értékelés módszereit és technikáit veszi sorba, illetve az összetett értékelési módszereket és eszközöket vizsgálja.


Adatszerkezetek
2.700 Ft
Clara Ionescu

Az egyetemi kiadványból közelebbről megismerhetjük az adattípusokat és adatszerkezeteket, ezek logikai megközelítését, a tömbök, halmazok, karakterláncok, listák, fák, kupacok, hasító táblák részleteit és használatát.


Az egészséges életviteltől a drogfogyasztó magatartásig
2.400 Ft
Albert-Lőrincz Enikő

„A mindennapokban különböző helyzeteket kell felismerni, értelmezni, és hatékonyan kell hozzájuk alkalmazkodni.

Világrajövetelkor a személy potenciálisan rendelkezik azokkal a képességekkel, készségekkel, amelyek mindehhez szükségesek, de az alapvető én-funkciók, a védekező mechanizmusok kibontakoztatásának, az attitűdök, a társas készségek, a szociális szerepek és a helyzetek értelmezéséhez szükséges ismeretek valamint eszközök elsajátításának az egyén élete folyamán kell megvalósulnia. Mindez a szocializáció eredményeként alakul ki.” 


Az Erdélyi Református Egyház és a teológiai oktatás története a 19. század második felében
2.980 Ft
Lukács Olga

Lukács Olga könyve fontos forrásanyag az Erdélyi Református Egyház történetéhez. Áttekinti az egyház helyzetét a 19. század kezdetétől a dualizmus koráig, részletesen megvizsgálja az egyház átszervezésének folyamatát. Az egyházkerületek kapcsolatának intézményesítése és megsziládulása a dualizmus korában egy újabb fejezete a szerző elemzésének.Majd az 1848-as forradalomtól 1872-ig, illetve 1872-1885 közötti időszak teológiai oktatását mutatja be...bővebben


Bevezetés a könyvtártudományba
2.400 Ft
Egyetemi jegyzet / Gurka-Balla Ilona

Gurka-Balla Ilona főkönyvtáros egyetemi tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1978-ban végezte, magyar-angol nyelv és irodalom szakon. 1978−1990 között általános és középiskolai tanárként dolgozott Sárközújlakon és Kolozsváron, 1990-től a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársa, 1999-től a BBTE Történelem és Filozófia Karán tanársegéd könyvtár- és információtudomány szakon. Bölcsészdoktori címét 2006-ban védte meg. Önálló kötete 2010-ben jelent meg...bővebben


Erőszak a párkapcsolatokban
2.400 Ft
Egyetemi kézikönyv / Antal Imola

A kötet a párkapcsolati erőszak, a családon belüli erőszak, a nők elleni erőszak témakörét járja végig, statisztika adatokkal, az erőszakos viselkedés magyarázó elméletek bemutatásával. Ismerteti a kezelés, beavatkozás lehetőségeit és tanácsokkal is szolgál az erőszakot átélt áldozatok számára.


Fogalom és kép
2.400 Ft
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportjának magyar tagozata által szervezett nemzetközi tanévkezdő konferencia előadásai, 2009. október 17., Kolozsvár / Gál László - Egyed Péter (szerk.)

A XX. század nyelvi fordulatot (linguistic turn) valósított meg. A XXI. században ezt a képi fordulat (iconic turn) követi. A "Fogalom és kép" című konferenciakötet ezen folytatás mibenlétét, számos oldalát, hozadalmait és következményeit kíséreli meg azonosítani. Ennek szempontjai több tudományhoz kötődnek, de ami itt kiemelkedik, az filozófiai.


Fogalom és kép 2.
2.500 Ft
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportjának magyar tagozata által szervezett nemzetközi tanévkezdő konferencia előadásai - Kolozsvár, 2010. október 23. / Egyed Péter - Gál László (szerk.)

A kép fogalmának értelmezése a 20. században döntő változásokon ment keresztül. Azt a folyamatot, amelynek során a kép vizsgálatát kivonták a művészettörténet szakmai fennhatósága alól, legalább három új megközelítés fémjelezte. A fenomenológiai filozófia leírásai a kép megismerő, imaginatív és kommunikatív szerepéről, a fejlődő társadalomtudományok elemzései és felmérései a képi gondolkodás és cselekvés rendkívül produktív mechanizmusairól, valamint a visual culture átfogó kulturális elemzései a képek közösségformáló és közösségfejlesztő szerepéről...bővebben


Gerinctelen állatismeret I.
3.300 Ft
Az állati jellegű egysejtűektől a gyűrűsférgekig / Markó Bálint - Ujvárosi Lujza - László Zoltán

A kötet gyakorlati könyv egyetemi és középiskolai használatra. Ebből eredően közérthető és tanítható formában, színes és fekete-fehér illusztrációkkal megtámogatva, igyekszik ismertetni a gerinctelen állatokat, kötetünkben az állati jellegű egysejtűektől a férgekig.


Humán erőforrás menedzsment
1.950 Ft
Oktatási jegyzet / Kerekes Kinga - Poór József

A tankönyv taglalja az emberi erőforrás menedzsment alapjait és romániai sajátosságait, majd tanulmányokat tartalmaz a romániai és magyarországi HR témakörökből. Végül konkrét esettanulmányokat olvashatunk, leginkább a gazdasági élet területéről.


Információs és kommunikációs technológiák
2.400 Ft
Marchiş Julianna

A mai korban alapismereteknek számító számítástechnikai tudást gyűjtötte össze a szerző a számítógép felépítésétől, a szövegszerkesztésen át az internet használatáig. Gyakorló pedagógusok számára praktikus ötleteket ad, hogyan használják fel a modern kor vívmányait a tanórákon.


Kisebbségszociológia
2.400 Ft
Alapfogalmak és kritikai perspektívák / Horváth István

Ez a könyv a már másfél évtizede tartott kisebbségszociológiai előadások, illetve az ebben a témakörben végzett kutatások során felgyűlt anyag rendszerezésének és publikálásának az első lépése. Ezt a munkát (reményeim szerint hamarosan) az asszimiláció, integráció és a plurális társadalmak kohéziója témában írt elméleti és fogalmi rendszerező, összefoglaló jellegű tankönyv követi. Az itt szereplő témák kiválasztása, kialakítása során kettős megfontolás vezérelt...bővebben


Környezettudatosság
2.400 Ft
Elméleti megközelítések, empirikus vizsgálatok / Nistor Laura

A könyv első része a környezettudatosság fogalmának meghatározásán túl egy sor olyan árnyalatra hívja fel a figyelmet, amelyek a fogalommal kapcsolatban felmerülhetnek. A második rész szociológiai elemzéseken keresztül vizsgálja a környezettudatosság néhány megnyilvánulási formáját, empirikus elemzésekkel illusztrálva az első rész megközelítését.


Márkos Albert vokális népdalfeldolgozásai
3.000 Ft
Péter Éva

Márkos Albert zeneszerző és pedagógus a kórusmozgalom elkötelezett támogatója volt. Zeneszerzői tevékenységében a kórusművek, ezeken belül a népdalfeldolgozások, kiemelkedő szerepet töltenek be. Aktív karnagyként ő maga is részt vállalt az amatőr kórusok felkészítésében, zenei nevelésében, a kórusmozgalom felvirágoztatásában.A könyv célja: megismertetni Márkos népdalfeldolgozásait a nagyközönséggel. Ennek elérése érdekében előbb elméleti oldalról közelítjük meg az alkotásokat...bővebben


Népességszerkezet és nemzetiség
2.400 Ft
Az erdélyi magyarok demográfiai képe a 2002. és 2011. évi romániai népszámlálások tükrében / Veres Valér

„A romániai magyarok létszámfenntartásának megvalósítását összetett népességpolitikai stratégiával lehet elérni. Ennek alapja a hatékony országos családpolitika, a továbbtanulás és a magyar nyelvű iskolaválasztás többoldalú serkentése az asszimiláció megfékezése és az iskolázottsági esélyegyenlőség biztosítása céljából – és nem utolsósorban az életszínvonal olyan mértékű növekedése, amely a kivándorlást a jelenleginél mérsékeltebb üteművé teheti, ideális esetben megállíthatja” – összegez Veres Valér szociológus a Népességszerkezet és nemzetiség című, a romániai magyarok demográfiai helyzetét vizsgáló tanulmánykötetében.


Quo vadis chemia et scientia?
1.950 Ft
Merre tart a vegyészet és tudomány? / Muzsnay Csaba

A kötet elhelyezi a kémiát a tudományok rendszerében, beszél tagozódásáról és szerepéről a társadalomban és a gazdaságban. Majd ismerteti az elméleti kémia és az alkalmazott vegyészet izgalmas történetét. Ezek után néhány tanulmány következik még a kémia hátrányos minősítésének okairól, a vegyipar és a környezetszennyezés viszonyáról és a gyógyszergyártásról.


Református gyülekezeti énekek az erdélyi írott és szájhagyományos forrásokban
2.400 Ft
Egyetemi jegyzet / Péter Éva

Péter Éva könyvének témája az egyházi ének története és a népzenetudomány határán álló interdiszciplináris kutatás keretébe tartozik. A magyar zenetudományban ennek az ágazatnak a célkitűzései – Kodály kezdeményezése nyomán – a XX. század második felében kristályosodtak ki. A szakirodalom az évtizedek folyamán számos alapvető munkában dolgozta fel a kéziratos és nyomtatott források anyagát és ezekben az erdélyi református énekeskönyvek is jelentős szerepet kapnak. A szerző ennek a rendkívül szerteágazó témakörnek az erdélyi vonatkozásait foglalja össze, különös tekintettel a református énekeskönyvek XVIII. századig visszamenő és a XX. századig terjedő kiadásaiban megjelent gyülekezeti énekekre.Részletes keresés