Betöltés...

Doktori dolgozatok

Sorozat

A mélyreflexió alkalmazási lehetőségei a vallástanárjelöltek tevékenységének optimalizálásában
2.400 Ft
Gorbai Gabriella Márta / Doktori dolgozatok

Gorbai Gabriella Mára (Bánffyhunyad, 1977) 2000-ben szakvizsgázott a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán. 2000 óta a Református Tanárképző Kar oktatója, ahol a Katechtikai tantárgycsomag gyakorlati jellegű tantárgyait tanítja. Kutatási területe: szakmai személyiségfejlesztés (súlypont: mélyreflexió), hivatásfejlesztés, interdiszciplinaritás a vallásoktatásban, pozitív nevelői attitűd kialakítása, fejlesztése. Közel húsz szaktanulmánya jelent meg a fenti témakörökben. Jelen könyvet a Református Tanárképző Karon (BBTE) doktori dologzatként védte meg.


Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában
2.400 Ft
Kerekes Erzsébet / Doktori dolgozatok

Könyvében Kerekes Erzsébet a heideggeri filozófia avatott értelmezőjeként mutatkozik be. Nem elfogult heideggeriánus, aki a mester szavait kinyilatkoztatásként fogadja, hanem önálló gondolkodó, aki képes krtikai  észrevételeket megfogalmazni és – ami a terjedelmes Heidegger-szakirodalom mellett korántsem könnyű – újszerű értelmezési szempontokat érvényesítő párbeszédet folytatni a XX. század e jelentős filozófusával. (Fehér M. István)...bővebben


Kétnyelvűek nyelvtanulási stratégiái
2.400 Ft
Biró Enikő / Doktori dolgozatok

"A téma aktuális, ami gyakran közhely, tehát némi indoklásra szorul. Az a társadalmi, kulturális, földrajzi kontextus, amelyben a dolgozat született a korábbiakban, még inkább napjainkban a kétnyelvűség kutatására ösztönzött, aminek feltehetőleg legfontosabb forrása a közép-kelet-európai régióban a néhány évtizede kibontakozott társadalmi demokratizálódás. Világos, hogy sem a magyar, sem a román (és ebben nincs lekicsinylés) nem világnyelv, az erdélyi és más magyar lakta vidékeken törvényszerűen jelentkezni fog a három- vagy többnyelvűség kutatásának igénye. ( ... ) A Biró Enikő választotta téma nem csak magyar és román, hanem nemzetközi viszonylatban is aktuális. Gondosan mutatja be a kétnyelvűségről megfogalmazott legfontosabb interdiszciplináris ismereteket. A dolgozat legfontosabb eredménye: a nemzetközi szakirodalomból ismert nyelvtanulási stratégiáknak meglétét, ezek megjelenését és elrendeződését igyekszik felderíteni többféle eszközzel...bővebben


Kora újkori hagiográfia: retorika és szenttörténetek (Officia oratoris Illyés András legendáriumának mártírtörténeteiben és a kora újkori szentek legendáiban)
2.400 Ft
Szilágyi Anna-Rózsika / Doktori dolgozatok

Szilágyi Anna-Rózsika(1981, Dicsőszentmárton) kutatási területe a régi magyar irodalom (17. század), a kora újkori hagiográfia. Jelenlegi munkahelye: Andrei Bárseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton, magyar nyelv és irodalom tanár

„A disszertáció hiánypótló kutatások eredményeit összegzi a régi magyar egyházi próza területén. Habár az utóbbi évtizedekben örvendetesen megélénkült a szakrális irodalom vizsgálata, a kora újkori hagiográfiát csak röviden érintették. Szilágyi Anna-Rózsika munkája nemcsak témaválasztása miatt érdemel figyelmet, hanem azért is...bővebben


Kulturális identitás és de(kon)strukció
2.400 Ft
Lurcza Zsuzsanna / Doktori dolgozatok

Illuzórikus, ugyanakkor szintén túlságosan is konstruált, túlságosan is metafizikai, és egy nem is új keletű fordított logika érvényesítése lenne, ha az aktualitás konstruáltságának leleplezését, vagy éppen egy „valódi aktualitás” felmutatását tekintenénk feladatunknak, hiszen nem létezik az aktualitás, de vannak különböző legitimált, propagált „aktualitások”. A feladat az, hogy jogot adjunk „az aktualitás” helyett a „korszerűtlenségnek”, a „poszt” és a „túl” iránylehetőségeinek. Jelen kötetben a már sokszorosan kritikával illetett, nagy horderejű filozófiai erőfeszítések során destruált és dekonstruált, de valamiképp minduntalan rehabilitált szubjektum filozófiájának és politikájának néhány vonatkozását körvonalazom a kortárs metafizika-kritika és az ún. metafizika-politika horizontjában.


Nyelvfenomenológia és/vagy etikai nyelvfilozófia Emmanuel Lévinasnál
2.400 Ft
Györgyjakab Izabella / Doktori dolgozatok

A filozófiai kérdésfeltevés a közelmúlt gondolkodói közül keveseknél olyan eleven és radikális, mint Lévinasnál. Györgyjakab Izabella pedig megtalálta a módot, hogy ezt a cseppet sem könnyen érthető gondolati alakzatot egy világosan strukturált szerkezetben elénk tárja. A szöveget olvasva az az érzésünk, hogy a szerző nem csupán az érzékiségről és az érzékenységről ír, hanem ő maga is érzékeny és mindenek előtt értő olvasója annak a filozófiai gondolkodásnak, amely, úgy tűnik, nem rögzíthető egyetlen, végső értelmezésben. Lévinas és Györgyjakab Izabella ugyanis a gondolkodás újdonságokkal, más és új tapasztalatokkal szembeni érzékenységére hívják fel a figyelmet...bővebben


Tarnóczy István és a kora újkori meditációs irodalom
2.400 Ft
Kónya Franciska / Doktori dolgozatok

Ez a könyv korábbi doktori értekezésem átdolgozása. Disszertációmat Gábor Csilla egyetemi tanár vezetésével 2009-2012 között a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belül működő Magyar Irodalomtudományi Intézet Hungarológiai Doktori Iskolájának hallgatójaként készítettem, és 2012. november 8-án védtem meg. A könyvvé alakított értekezés egy 17. századi jezsuita szerzőről szóló monográfia, melyben Tarnóczy István (1626-1689) életművéhez főként műfajtörténeti kérdésekből kiindulva, az elmélkedés szövegtípusát vizsgálva közelítek...bővebbenRészletes keresés