Betöltés...

Márton Áron hagyatéka

Sorozat

Alkalmi beszédek 1.
2.500 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Sorozatunk 16. kötete az Alkalmi beszédek címet viseli. Ezúttal is a kéziratos hagyatékra támaszkodtunk, a Márton Áron Múzeum és a Batthyaneum dokumentumaiból válogattunk. A beszédek (és néhány levél) témáját illetően gazdagabb a válogatás, a vallási ünnepekhez kapcsolódó szentbeszédek mellett, tanév- és kiállításmegnyitó szónoklatokat, sírbeszédeket, köszöntőket; jubileumi vagy ünnepi felszólalások, zeneesztétikai előadások vázlatait találhatják a kötetben...


Bérmálás
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron hagyatéka című sorozat második kötetében Erdély nagy püspökének bérmálási beszédeiből ad közre egy válogatást. A pünkösdi, pünkösd utáni bérmakörutak jelentették azokat a ritka alkalmakat, amikor a Püspök Úr meglátogathatta híveit, s nagyobb számú hívő sereg előtt beszélhetett. Márton Áron életére és pályájára rányomta bélyegét a történelem, 1938-ban szentelték püspökké, s 1980 áprilisáig szolgálta Erdély magyar katolikus népét. Ám ebből a 42 esztendőből csupán 18-ban (!) lehetett hivatása magaslatán, ugyanis 1940 és 1944 között aktivitási területe csak Dél-Erdélyre korlátozódott, 1945 után pedig a kommunista hatalom minden eszközzel azon volt, hogy az Anyaszentegyház jogait megnyirbálja...bővebben


Egyház - Állam
2.500 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A Márton Áron hagyatéka sorozat 13. kötetébe a püspöknek azokat az írásait gyűjtöttük össze, amelyeket a hivatalos állami szervekhez intézett. Márton Áron - főpásztorként - 42 éven keresztül képviselte a gyulafehérvári egyházmegyét az állami hatóságok előtt, időnként pedig a többi erdélyi egyházmegyét is. Püspöksége nem telt felhőtlen gondtalanságban, a történelem viharai igen 'borús időket' hoztak Erdély földjére és népére. Az első években a királyi minisztérium packázásaival kellett megküzdenie; a második bécsi döntés után Dél-Erdélyben maradt, hogy reményt nyújtson kisebbségben maradt híveinek. A háború zivataros évei után pedig nem a várva várt békesség jött el, hanem a szovjethatalom román változatának vallásüldöző diktatúrája...bővebben


Egyházi belső ügyek
2.500 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Sorozatunk 14. kötetének bevezetőjét György Lajos (1890-1950) szavaival indítjuk. A 'népi demokrácia' első éveiben félre állított hajdani irodalomtörténész, egyetemi tanár, bibliográfus és könyvtáros a harmincas évek elejétől volt Márton Áron munka- és szerkesztőtársa (hirtelenjében csak az 1933 őszén együtt indított Erdélyi Iskola c. folyóiratot említjük). György Lajos jól ismerte Márton Áron nem mindennapi tehetséget, munkásságát és szellemi-lelki habitusát, hisz - kisebb megszakítással - közel két évtizedig voltak küzdősegítő bajtársai egymásnak a kisebbségi létben...bővebben


Eszmék harca
2.500 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Jelen kötetünkben Márton Áronnak azokat a - kéziratban fennmaradt - beszédeit, vázlatait, feljegyzéseit tesszük közzé, amelyekben a különféle világnézeteket ismerteti, párhuzamba állítva azokat a keresztény világnézettel. Előadásainak, cikkeinek stílusa nemegyszer didaktikus (de sosem kioktató), elvégre oktatásról, ismeretközlésről mi több: (nép)nevelésről- van szó. Beszédeinek hallgatósága jobbára diákokból állt, akik érdeklődve hallgatták a tehetséges prédikátort...


Házasság, család
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A szent életű püspöknek igen kedvelt témája volt a házasság és a család, mint az egész társadalom fennállásának és fejlődésének alapvető feltétele. Közvetlen hangú beszédei, világos útbaigazításai ma is érvényesek. Összeállította és jegyzetekkel ellátta dr. Marton József.  Márton Áron neve, alakja nemcsak ismert, de jelképes is az erdélyi ember számára...bővebben


Húsvét
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron kéziratban maradt húsvéti prédikációi igazolják a nagy püspök mély hitét, ezek mindenike vigaszt és reményt sugall. A húsvéti feltámadást, mint eseményt, összefüggésbe hozza hallgatóságának életével. Szociális érzékenysége, az elnyomott néppel való együttérzése, egyháza és nemzete érdekében megnyilávnuló erőfeszítése minden lelkipásztori és főpásztori megnyilatokázásában nyomon követhető.


Karácsony
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Az egyik legnagyobb erdélyi személyiség hagyatékában maradt, Karácsonyról szóló prédikációit, tanulmányait, jegyzeteit gyűjti egybe a Dr. Marton József által szerkesztett sorozat 7. kötete. Marton József professzor szerkesztésében a sorozat újabb darabja, az ünnephez alkalmazkodva Márton Áron karácsonnyal kapcsolatos és karácsonyra írt beszédeit és körleveleit egybegyűjtő kötet. A kötet részben liturgikus, részben általános és az adott valóságot érintő aktuális témákat érint, abból kiindulva, amit a nagy püspök így fogalmazott meg: a karácsonyt „lenyűgöző igazságától akarják megfosztani”...bővebben


Keresztség, hit
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron püspök a keresztséggel és a keresztség szentségével kapcsolatos a Gyulafehérvári Érsekség könyvtárában és a Batthyáneumban hagyatékban maradt beszédeit tartalmazza a kötet. Ide sorolták a hagyatéknak azokat a töredékeit is, amelyek a rokon témákkal - kegyelem, ősbűn, hit, keresztény élet - foglalkoznak.


Körlevelek - 1.
2.500 Ft
(1938-1947) / Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A körlevél (lat. litterae circulares) hivatalos egyházi irat; alapformája a püspöki körlevél, melyet a megyéspüspök rendszeresen egyházmegyéje papságához, kivételesen a híveihez intéz. A körlevél az egyházmegye irányításának meghatározó eszköze (és alapvető dokumentuma). Könyvészeti szempontból nem számít időszaki kiadványnak, ugyanis nem rendszeresen, előre eltervezett periodicitással jelenik meg, hanem szükség szerint állítja össze és sokszorosíttatja a püspöki hivatal.  A nagy püspök hagyatékának terjedelmes és fontos részét képezik a főpásztori körlevelek, melyek közzétételét könyvsorozatunk 11. kötetével kezdjük meg. A körlevelekben olyan írások is megjelentek, amelyeknek nem Márton Áron volt a szerzőjük, de ezek közül is beválogattunk néhányat, mert általuk jobban megismerhető az adott korszak társadalmi-politikai háttere...bővebben


Körlevelek - 2.
2.500 Ft
(1948-1980) / Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A Márton Áron hagyatéka sorozat 12. kötete - akárcsak az előző - a püspök körleveleit adja közre. A Körlevelek -1 az 1938-1947 közötti esztendők körleveleit tartalmazta, jelen kötetünk sokkal hosszabb időszakot ölel át: 1948-tóI1980-ig, Márton Áron haláláig. Ez az időszak nemcsak hosszú, hanem igen nehéz is volt. Az erdélyi katolikus egyházmegyére már az első világháborút követően igen nagy teher nehezedett (gondoljunk csak az impériumváltás következményeire), melyet tovább fokoztak a második világháborút követő kommunista korszak gyötrelmes esztendei. Az egyházmegye vezetésére és a hívekre egyre nagyobb megpróbáltatások vártak, a hatalom különös gondot fordított arra, hogy az egyházat megfossza a vagyonától meg a jogaitól és megnyirbálja a püspök jogkörét valamint függetIenségét.


Miatyánk
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A Miatyánk a keresztény ember legkedvesebb imádsága, ezért a leggyakoribb is. Erdély mártír életű püspöke egy egész évet szánt a Miatyánkkal kapcsolatos kérdések megfogalmazására, mert szerinte „egész életünk benne van..., az Istenhez való viszonyunkat átfogja minden vonatkozásban”.


Nevelés
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Márton Áron munkásságának igen jelentős részét alkotja nevelői tevékenysége. Szigorú feladatának tartotta küzdeni a lelkekért, így már fiatal papként felismerte, hogy nem térhet ki a nevelés világnézeti feladata elől. A könyv az azzal kapcsolatos jegyzeteit, cikkeit, tanulmányait tartalmazza.


Nyolc boldogság
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

Karácsonyi ajándékként elkészült a Márton Áron hagyatéka sorozat legújabb, immár 9. kötete. A 173 oldalas kötetben tematikus beszédek sorakoznak, amelyeket az egykori fiatal pap, egyetemi lelkész Márton Áron kolozsvári korszakában írt s mondott el egyetemista hallgatóinak.


Oltáriszentség, Krisztus Király
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A kötet anyagát Marton József teológus, egyháztörténész rendezte sajtó alá abból a gazdag anyagból, ami az Erdély nagy püspökének szövegeiből hagyatékban maradt.


Papság
2.100 Ft
Márton Áron / Márton Áron hagyatéka

A nagy erdélyi püspök azon írásait tartalmazza, amelyekben a papság lényegét fogalmazza meg: a lelkiatyák helyét Isten mellett, meghatározó szerepüket a hívők hitének táplálásában, erősítésében, a hittel vértezett emberek megsegítésében, együtt tartásában.Részletes keresés